Aandelenlease - overeenkomst en minderjarig bij afsluiten?
 
Al uw geld in beginsel terug met wettelijke rente!
 
door Luc Jurgens, advocaat te Amsterdam
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Lees onderstaand verhaal helemaal door, ook als uw kind nu meerderjarig is (= 18 jaar en ouder).
 
Het is zeer waarschijnlijk ook op u en uw kind van toepassing, ook al denkt u van niet!
 
Indien u als ouder(s) op naam van uw minderjarige kind een overeenkomst heeft afgesloten, dan kan uw minderjarige kind de overeenkomst ook nu nog geheel terugdraaien, met terugkrijgen van al uw geld, vermeerderd met wettelijke rente.
 
Ook indien uw kind nu meerderjarig is, kan de overeenkomst zeer waarschijnlijk geheel worden teruggedraaid met terugkrijgen van al uw geld, vermeerderd met wettelijke rente.
 
Als u ook maar enigszins twijfelt hoe het in uw geval zit, ga dan naar een advocaat die verstand heeft van deze zaken en vraag om advies en eventueel bijstand, want het is ingewikkelde materie. Veel advocaten geven gratis de eerste 30-45 minuten advies.
 
Zie onderaan dit verhaal hoe u en uw kind mogelijk in aanmerking kunnen komen voor door de overheid betaalde hulp van een advocaat.
 
Indien u vragen heeft kunt u mij een e-mail sturen: lucjurgens@hotmail.com
Mijn kantoorgegevens vindt u hier: www.lucjurgens.nl
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aandelenlease-overeenkomst en kind minderjarig ten tijde van afsluiten van de overeenkomst?
 
in beginsel 100 % van de inleg terug, met wettelijke rente
 
Heeft u als ouders op naam van uw minderjarige kind (= jonger dan 18 jaar) een effectenleaseovereenkomst afgesloten, bij voorbeeld bij
dan geldt het volgende voor u en uw kind.
 
Voor iedere overeenkomst waarbij door ouders of voogd op naam van het minderjarige kind geld wordt geleend, moet volgens het Burgerlijk Wetboek vooraf toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter.
 
In geen enkel geval is dat gebeurd!
 
Bij alle overeenkomsten gaat het steeds om met van de bank geleend geld beleggen in aandelen, opties of beleggingsfondsen.
 
De toestemming van de kantonrechter geldt ook als de ouders alles hebben betaald vanaf een bankrekening op hun naam, welke betalingen dan als (voorafgaande) schenkingen van ouder aan kind worden aangemerkt.
 
De rechtbank Utrecht heeft in april 2009 in een zaak van vier - op moment van afsluiten van de overeenkomst - minderjarigen beslist dat (in die zaak Aegon Bank N.V.) 100 % van de betaalde inleg / betaalde rente aan de kinderen moet terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente.
 
Bij twee kinderen moet de bank 100% terugbetalen omdat de overeenkomsten tijdig zijn vernietigd.
 
Bij de andere twee kinderen moet de bank 100% terugbetalen wegens het schenden van de zorgplicht (bij twee van de kinderen was het recht van vernietiging verjaard).
 
Ik heb in deze zaak als advocaat opgetreden namens de vier minderjarigen.
 
Zie hier de uitspraak:
 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI2004&u_ljn=BI2004
 
Tegen het vonnis heeft de bank geen hoger beroep ingesteld en heeft zich neergelegd bij de uitspraak.
 
Zoals gezegd: de ouders of voogd van het minderjarige kind hadden voor het aangaan van de overeenkomst op naam van een minderjarig kind, toestemming moeten vragen aan de kantonrechter voor het gedeelte dat uit de lening bestaat. In geen enkel geval is dat gebeurd.
 
Als de toestemming niet is gevraagd aan de kantonrechter, dan kan de overeenkomst in beginsel worden vernietigd en dient de bank alles terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente.
 
Vernietigen betekent dat de overeenkomst juridisch nooit heeft bestaan en dat alle betalingen moeten worden teruggedraaid.
 
Het vernietigen kan ook nu nog, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie hieronder).
 
Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat de bank de professionele zorgplicht met twee elementen  heeft geschonden en onrechtmatig heeft gehandeld en ook om die reden de betaalde bedragen aan de klant moet terugbetalen als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente.
 
Volgens de zorgplicht moet de bank:
 
1. onderzoek doen naar financiën van de klant, en
2. waarschuwen tegen gevaar van restschuld en verlies van rentebetalingen en aflossing bij (tussentijds) eindigen van de overeenkomst.
 
Omdat sprake was van relatief jonge kinderen past de rechtbank geen correctie toe wegens eigens schuld van de kinderen, omdat van jonge kinderen niet kan worden verwacht dat ze (volledig) begrijpen waar een ingewikkelde aandelenlease - overeenkomst precies over gaat.
 
Zoals gezegd: als u ook maar enigszins twijfelt hoe het in uw geval zit, wend u dan tot een advocaat met verstand van zaken voor advies en eventueel bijstand, want het is ingewikkelde materie. Zie het navolgende!
 
Verjaring
 
De bevoegdheid te vernietigen eindigt na 3 jaar.
De bevoegdheid om schadevergoeding en geld terug te vragen aan de bank eindigt na 5 jaar.
 
Juridisch noemt men dat ‘verjaring’.
 
De mogelijkheid van vernietiging (met terugvragen van uw geld) en van vragen van schadevergoeding bestaan naast elkaar en sluiten elkaar niet uit. U kunt dus van beiden mogelijkheden tegelijk gebruik maken!
 
Verjaring van de bevoegdheid om te vernietigen
 
De rechtbank heeft beslist dat de verjaringstermijn van drie jaar voor de vernietiging pas begint als aan twee voorwaarden is voldaan:
 
a. het kind dient meerderjarig te zijn geworden;
 
en daarnaast:
 
b. dient het kind te weten van het bestaan van de overeenkomst.
 
Zolang dus één van deze twee voorwaarden niet is vervuld, is de verjaring van de mogelijkheid om te vernietigen nog niet begonnen te lopen.
 
Vanaf het moment dat aan allebei de voorwaarden wordt voldaan, pas vanaf dat moment begint de verjaring te lopen en heeft u vanaf dat moment 3 jaar (vernietigen) respectievelijk 5 jaar (vragen schadevergoeding) de tijd om actie te ondernemen, waarover hierna meer.
 
Vraag dus aan uw ouders of zij een overeenkomst hebben afgesloten op uw naam. Mogelijk hebben uw ouders u niets verteld omdat de overeenkomst niets heeft opgeleverd (waar uw ouders zich dan misschien een beetje voor schamen, wat wel is te begrijpen en wat niet zo erg is).
 
Er zijn dus 5 gevallen waarin u nu nog steeds kunt vernietigen en uw geld met rente terug kunt vragen aan de bank:
 
1. Indien u nu nog minderjarig bent kunt u vernietigen.
 
2. Indien u nog geen 21 jaar oud bent, kunt u vernietigen.
 
3. Indien u 21 jaar of ouder bent, kunt u vernietigen, als u, terug gerekend vanaf nu, nog geen drie jaren op de hoogte bent van het bestaan van de overeenkomst.
 
Vraag uzelf dus af, wanneer u of uw kind voor het eerst hoorde van het bestaan van de overeenkomst.
 
Zoals gezegd: het kan best zijn dat uw ouders het u nog steeds niet hebben verteld, bij voorbeeld omdat ze zich misschien een beetje schaamde dat ze voor u zo'n 'slecht' product hadden aangeschaft.
 
Stuiting verjaring vernietiging
 
Is de verjaring eenmaal begonnen, dan kunt u door het sturen van een briefje aan de bank de verjaring – zoals dat heet – ‘stuiten’. Vanaf het moment dat u dat doet, begint weer een nieuwe termijn van 3 jaar respectievelijk 5 jaar te lopen.
 
4. Indien u - of voor en namens u een belangenvereniging - in het verleden een brief heeft gestuurd naar de bank om de verjaring te stuiten, is vanaf die dag opnieuw een termijn van drie jaar gaan lopen. Indien u die 'stuiting verjaring' brief naar de bank heeft gestuurd uiterlijk toen u 21 jaar oud was geworden, en sinds de dag van versturen tot heden zijn nog geen 3 jaren verlopen, dan kunt u nu nog steeds vernietigen en uw geld terugvragen.
 
5. Indien u op de dag dat u voor het eerst hoorde van de overeenkomst a. 21 jaar of ouder was, en b. binnen drie jaar na die dag een 'stuiting verjaring' brief naar de bank heeft gestuurd, en sinds de dag van versturen van die brief zijn nog geen drie jaar verlopen, dan kunt u vernietigen en uw geld terugvragen.
 
Verjaring bevoegdheid om schadevergoeding te vragen
 
De verjaringstermijn voor het aan de bank vragen van schadevergoeding is 5 jaar.
 
Deze termijn gaat pas lopen op het moment dat u bekend bent geworden of redelijkerwijs kon worden met de schade die u heeft geleden.
 
In beginsel begint de termijn van de verjaring op het moment, waarop uw overeenkomst eindigde en u een brief kreeg van de bank, waarin staat dat u iets of niets krijgt uitgekeerd. Dat heeft de rechter zo bepaald.
 
De meeste overeenkomsten zijn inmiddels geëindigd of staan op het punt te eindigen, dus u dient haast te maken op dit punt!
 
Stuiting verjaring / vragen schadevergoeding
 
Indien u - of voor en namens u een belangenvereniging - binnen 5 jaar na eindigen van de overeenkomst een 'stuiting verjaring' brief heeft gestuurd naar de bank, en sinds dat moment zijn nog geen 5 jaren verlopen, dan kunt u nog steeds aan de bank vragen om uw schade te vergoeden wegens het schenden van de professionele zorgplicht.
 
Let op: belangenverenigingen treden alleen op voor mensen die bij zo'n vereniging zijn aangesloten. Als u niet bent aangesloten bij zo'n vereniging moet u de stuiting van de verjaring zelf doen!
 
De meeste belangenverenigingen nemen het ‘minderjarigen argument’ niet mee hun groepsacties tegen de bank.
 
Bedenk dat de bank alles uit de kast zal halen om u ervan te overtuigen dat ze helemaal niet hoeven te betalen en dat daarbij de bank onzin niet zal schuwen. De bank wil natuurlijk haar schade zoveel mogelijk beperken. Op zich is dat wel te begrijpen, maar het zal de bank waarschijnlijk niet helpen.
 
Zo zal de bank zeer waarschijnlijk onder meer aanvoeren dat alle betalingen van de rekening van de ouders zijn gedaan en dus de overeenkomst niet 'voor rekening' van het kind is gesloten.
 
Dat is onzin en niet relevant.
 
Zo goed als alle ouders hebben de bedoeling gehad (vaak mede geadviseerd door hun financieel adviseur) aan hun kind geld te schenken voor toekomstige zaken (zoals b.v. studie), en daarmee zijn alle betalingen namens het kind en dus voor rekening van het kind gedaan.
 
Immers moet worden geredeneerd dat de ouders iedere betaling steeds aan kind hebben geschonken en vervolgens overgemaakt aan de bank.
 
Daarbij komt dat het risico van een restschuld (bij tussentijds beëindigen) en aflossen van de lening voor rekening van het kind komt.
 
Coulanceregeling Aegon
 
Aegon Bank / Aegon Financiële Diensten heeft een coulanceregeling, waarbij Aegon afhankelijk van de omstandigheden aanbiedt 50, 70, of 100% van de ‘totale inleg’ te retourneren
 
'Totale inleg' =
 
- eventuele aflossing op de hoofdsom van de lening; plus
- alle maandelijkse rentetermijnen; plus
- eventueel betaalde restschuld bij tussentijds eindigen van contract.
 
Aegon heeft aan mij ondanks mijn schriftelijke verzoeken niet willen uitleggen wat de criteria zijn voor toepassing van de coulanceregeling.
 
Wat ik hierboven en hieronder zeg over die coulanceregeling is dus een inschatting, onder voorbehoud en zonder garanties voor u.
 
Bij toepassing van de coulanceregeling wordt door Aegon steeds gekeken wie de maandelijkse betalingen heeft gedaan: ouders met hun geld, of het kind met zijn eigen geld. Voorts wordt gekeken wat men ten tijde van afsluiten van de overeenkomst totaal aan inkomen en vermogen had. Verder kijkt Aegon naar de leeftijd van het kind ten tijde van sluiten van de overeenkomst.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Ik help mensen ook op basis van een zogenaamde 'toevoegingen' waarmee u van de overheid subsidie krijgt voor uw advocaat, indien u geen of weinig inkomen en vermogen heeft.
 
Dan betaalt de overheid het grootste deel van uw advocaatkosten, en betaalt u zelf een 'eigen bijdrage' die voor de laagste inkomensgroep op dit moment is € 100,-.
 
U hoeft zelf niets te doen of in te vullen om zo'n 'toevoeging' te krijgen. Meld u zich bij de advocaat en deze zal voor u de aanvraag voor de toevoeging doen. U hoeft geen bewijsstukken over te leggen, alleen uw SOFI / BSN - nummer van u en uw eventuele partner waarmee u een gemeenschappelijke huishouding heeft. Uw financiële gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand automatisch gecontroleerd bij de belastingdienst. U betaalt zelf een 'eigen bijdrage' die begint bij € 100. Zie voor meer info: http://www.hetjl.nl of http://www.rvr.org.
 
Indien u vragen heeft kunt u mij een e-mail sturen: lucjurgens@hotmail.com
Mijn kantoorgegevens vindt u hier: www.lucjurgens.nl