Srcheringa betaalt 1 miljoen aan curatoren DSB     

Lees hier het bericht van 01-11-2016 De Telegraag

Dexia Aanbod niet geldig bij ontbreken handtekening partner
Rechtbank Amsterdam vernietigt aandelen-lease contract en verklaart Dexia Aanbod niet geldig wegens ontbreken handtekening partner.
Lees hier de uitspraak

Stichting Woekerpolisclaim klaagt RABOBANK aan
Lees hier het persbericht

Bewijslast misleiding in Koersplanzaak ligt nu bij Spaarbeleg    lees verder

EDR incasso op ramkoers tegen mach-teloze Dexia gedupeerden.    lees verder

Dexia tsunami : 22.000 zaken en 11 rechters      lees verder

De Woekerpolis affaire.
Wiens belangen behartigt b.v. de ďbelangenbehartigerĒ Verliespolis?
De advocaat mr. Hendrik Jan Bos, bekend van de vele gewonnen rechtszaken in de aandelenlease affaire, geeft in een interview met RTLZ op 28 mei 2008 zijn mening over de huidige Woekerpolis affaire.
Het interview is hier te zien

f Hoge Raad verwerpt cassatieberoep in een Dexia-zaak     Lees verder

Hoge Raad doet op 28 maart uitspraak in een Dexia-zaak
Dit gaat om de zaak over huurkoop en de tweede handtekening waarover al eerder is bericht.
De Hoge Raad doet vrijdag 28 maart, 10.00 uur, uitspraak.
De uitspraak werd in eerste instantie begin mei verwacht.
Een samenvatting van deze uitspraak zal rond 10.30 uur aan de pers worden verstuurd. De samenvatting en de uitspraak zullen dan ook op de website www.rechtspraak.nl worden gepubliceerd.
Meer informatie

DE RECHTER IN EERSTE AANLEG IN DE AANDELENLEASEPROCEDURES

Een kijkje in de keuken van de Dexia-werkgroep die in 2004 werd ingesteld door de Amsterdams Rechtbank.     Lees verder

NIEUWSBRIEF
Afgelopen donderdag, 28 februari, is de PAL Nieuwsbrief februari 2008 verstuurd.
Helaas zijn er diverse aangeslotenen die na wijziging van het e-mail adres dit niet hebben doorgegeven of bij de aanmelding dit verkeerd hebben opgegeven.
Wij hebben hierover diverse foutmeldingen gekregen.
Daarnaast zijn er ook veel spamfilters die de Nieuwsbrief tegenhouden.
Heeft u de afgelopen dagen geen Nieuwsbrief ontvangen en bent u wel aangesloten bij PAL, stuur een e-mail naar info@platformaandelenlease.nl en wij sturen de Nieuwsbrief alsnog op. Zorg ervoor dat spamfilters onze e-mails niet tegenhouden.

Met vriendelijke groet,
Het Pal Team

Verdubbeling capaciteit rechtbank Amsterdam
Vanaf februari 2008 wordt de capaciteit van de rechtbank Amsterdam in aandelenlease-zaken verdubbeld. De rechtbank kan dan 50 comparities (mondelinge behandelingen) per week houden. Verder streeft de rechtbank ernaar om zoveel mogelijk zaken af te handelen zonder dat een comparitie nodig is.
Lees verder

Belangenbehartigers aandelen-lease-gedupeerden vragen oordeel Hoge Raad
Lees hier het persbericht

Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken.
DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico's van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst.
De uitspraken van de rechtbank zijn hier en hier te lezen:

Spaarbeleg moet 80 % van de schade vergoeden aan gedupeerde Sprintplan
Lees verder

Extra uitkering voor lopende aandelen-lease contracten met Ahold in het pakket
Lees verder

Schending zorgplicht bij aandelenlease door Fortis raakt vele tienduizenden aandelenleasecontracten
Het persbericht van Consument & Geldza-ken is hier te lezen

Persbericht Dexia over aantal opt-outs
Er zijn 2 versies van het persbericht ver-schenen die elkaar lichtelijk tegenspreken.
De eerste versie is hier te lezen
En de tweede versie is hier te lezen

Ook Spaarbeleg van Aegon wordt opgedoekt
De besmette naam Spaarbeleg wordt van de markt gehaald door Aegon.
Lees hier het persbericht van Consument & Geldzaken en lees hier het artikel uit de Volkskrant.

Deadline Dexia gedupeerden nadert snel
Leaseproces heeft een persbericht geplaatst over het vervallen van alle rechten voor Dexia gedupeerden vanaf 1 augustus.
Het persbericht is hier te lezen.

EERSTE RECHTSZAAK OVER BELEGGINGSPOLISSEN VAN START Belangenorganisaties dagvaarden Nationale Nederlanden
De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) en Vereniging Consument & Geldzaken (VCG) zijn vandaag om 10.00 uur een gerechtelijke procedure gestart tegen Nationale Nederlanden bij de Rechtbank Rotterdam.
Het volledige persbericht is hier te lezen

Na het tussenvonnis d.d. 6 juni 2007, uitge-sproken door de Rechtbank Utrecht, is aan-melden bij Stichting Koersplandewegkwijt weer mogelijk om deel te nemen in de lopende procedure.
Klik hiervoor hier:

Dit geldt alleen voor Koersplan-overeen-komsten, dus geen sprintplan, bonusplan, vermogensplan, toekomstplan enz.

Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens
De slepende kwestie rondom de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens conform de WBP heeft een goed einde gekregen en een klinkende overwinning opgeleverd voor de Dexia gedu-peerde.
Dexia verliest in cassatie en moet alsnog alle gegevens ter beschikking stellen zoals het Hof Den Bosch heeft bepaald in haar uitspraak van 16 januari 2006.
De uitspraak is hier te lezen:
Meer informatie op ons forum in de topic :
Uitspraak Hoge Raad over inzage persoons-gegevens

Stichting Koersplan de Weg Kwijt :
ĎTussenstand eerste proces woekerpo-lis: winst op puntení

Het persbericht van de Stichting Koersplan de weg kwijt is hier te lezen.
Het tussenvonnis van 6 juni 2007 van de rechtbank Utrecht is hier te lezen.

PAL spant rechtszaak aan tegen het BKR        Lees verder

UItspraak Levobzaak

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 24 mei 2007 uitspraak gedaan in een Levob Hefboom zaak. Het gaat nu om een einduitspraak. Het beroep van de belegger op dwaling wordt verworpen. Wel heeft de bank in elk geval op twee punten niet voldaan aan haar zorgplicht, voordat de overeenkomsten werden gesloten. Anderzijds beroept de bank zich ten dele met succes op "eigen schuld" van de belegger. De schade van de belegger bestaat uit de in maandelijkse termijnen betaalde rente (minus ontvangen dividend) en de restschuld. Onder de omstandigheden van het onderhavige geval komt 60% van de (gehele) schade voor rekening van de bank en blijft 40% voor rekening van de belegger.

De uitspraak is hier te lezen.

Uitspraken rechtbank Amsterdam in 3 Dexia voorbeeldzaken

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag, 27 april 2007, 3 uitspraken gedaan in Dexia rechtszaken.
Aan de hand van deze uitspraken kunnen veel gedupeerden een inschatting maken van hun kansen in een rechtszaak tegen Dexia.
Ongeveer 200.000 Dexia gedupeerden hebben nog geen beslissing genomen in de keuze om de Duisenberg regeling te accepteren of om te gaan procederen.
Vůůr 1 augustus moet een beslissing zijn genomen anders valt men automatisch en verplicht onder de Duisenberg regeling. De 3 uitspraken zijn hier te lezen.
Een samenvatting van de uitspraken is hier te lezen.

Over de verjaringstermijn bij vernietiging van een aandelenlease-overeenkomst door de partner
JuroFoon heeft hier een duidelijk artikel over geschreven op hun website www.jurofoon.nl
Het complete artikel is hier te lezen

Doorbraak in uitspraken over aandelen-lease
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 1 maart belangrijke uitspraken gedaan over aandelenlease.
Volgens het Hof valt het Dexia aandelen-lease contract onder huurkoop waarbij het contract vernietigd kan worden door de niet mee getekende partner waarbij Dexia alle betaalde gelden moet terugbetalen. Dit staat in schril contrast tot de Duisenberg regeling waarin slechts in bepaalde gevallen kwijtschelding plaatsvindt van alleen maar de restschuld.
De andere uitspraak van het Hof over zorgplicht geeft aan dat de Duisenberg regeling de ondergrens is en voor velen procederen meer oplevert als de Duisenberg regeling.
De uitspraken zijn hier te lezen.

Lease-beleggers winnen zaken tegen Fortis
Lees verder.

Reactie rechtbank Amsterdam op Dui-senberg-beschikking Hof
Lees verder.

Conceptbrief Opt out regeling
Wilt u als Dexia gedupeerde niet verplicht worden om de Duisenberg regeling te moeten accepteren, stuur dan de Opt out brief om aan te geven dat u niet gebonden wilt zijn aan deze regeling. Maak wel een kopie en stuur deze naar uw advocaat of bewaar deze brief voor uw komende nog op te starten procedure tegen Dexia.
De conceptbrief is hier te lezen c.q. te laden.

Vandaag startschot voor de finale ronde in de Dexia-affaire
Lees hier het persbericht van Leaseproces m.b.t. de komende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

donderdag 25 januari uitspraak in de effectenlease Dexia procedure

Het gerechtshof Amsterdam zal op donder-dag 25 januari 2007 een beschikking geven inzake WCAM-procedure effectenlease Dexia.
De uitspraak van de beschikking zal om 16:00 uur plaatsvinden op het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436.

Bron: Gerechtshof Amsterdam
Datum actualiteit: 22 januari 2007

Aegon schikt met aandelenlease gedupeerden
Naar nu bekend is geworden heeft Aegon een schikking getroffen met 90 gedupeerden.
Het schikkingsvoorstel werd eind vorig jaar gedaan en in de loop van dit jaar bekrachtigd.
Lees hier voor meer informatie.
De oorzaak van de aangeboden schikkingen is een door de gedupeerden opgestarte rechtszaak na het niet uitbetalen door Aegon van de aangeboden compensatie, zie het volgende artikel.
De dagvaarding voor deze rechtszaak is hier te lezen.

Voortgang aangifte PAL tegen Dexia
In mei 2006 heeft de Stichting Platform Aandelen Lease (Pal) aangifte gedaan bij het O.M. wegens fraude en strafbare feiten gepleegd door Dexia. Het gaat o.a. over het niet aankopen van de aandelen t.b.v. de aandelenlease cliŽnten en het ontbreken van de Wck vergunning om de aandelenlease producten te mogen verkopen.
In september heeft er een gesprek plaatsgevonden met het O.M., waarbij o.a. mr Hendrik Jan Biemond van het O.M. (bekend als openbaar aanklager in de AHOLD affaire), de advocaat van PAL in deze zaak en Piet Koremans aanwezig waren.
Inmiddels heeft onze advocaat, de bekende strafpleiter mr. Gerard Hamer van Cleerdin & Hamer advocaten uit Amsterdam, op verzoek van het O.M. bijna een kilo aan aanvullende informatie verstuurd naar het O.M.
Hierin is o.a. ook informatie uit het rapport AFM verwerkt. Het wachten is nu op de beslissing van het O.M. om wel of niet tot een onderzoek over te gaan.


Belangrijk voor Levob Hefboom gedu-peerden
De Vermogensmonitor vraagt aandacht voor het volgende:

Den Haag - 12 december 2006

Betreft: Levob

Vandaag zijn verdere afspraken gemaakt tussen de Vermogensmonitor en Levob.
De gemaakte afspraken betekenen een doorbraak in de bijna vier jaar slepende kwestie. De clienten van de Vermogensmonitor krijgen deze week schriftelijk bericht over de recente ontwikkelingen.
Wij adviseren alle clienten met een Levob Hefboomovereenkomst om GEEN enkele actie te ondernemen naar Levob of naar de door ons ingeschakelde advocaat.

Den Haag - 21 december 2006

LEVOB Bank

De Vermogensmonitor is met de Levob Bank overeengekomen dat de Vermogensmonitor voor 1 januari 2007 een lijst met namen van gedupeerden zal overleggen. De clienten op deze lijst komen in aanmerking voor een onderhandelingsgesprek.
Aanmelden kan zodoende nog bij de Vermogensmonitor TOT 29 DECEMBER!

Meer informatie op www.vermogensmonitor.nl
Reageer wel uiterlijk op 29 december 2006.


Het rapport van de Commissie de Ruiter
Vandaag (20 december) heeft de Commis-sie de Ruiter het rapport gepubliceert over de "woekerpolissen".
Het rapport is hier te lezen

Vandaag, 5 december, heeft het gerechtshof in Amsterdam bekendgemaakt dat een uit-
spraak over het wel of niet verbindendverkla-
ren van de Duisenbergregeling waarschijnlijk in de tweede helft van januari 2007 is te verwachten.

Het persbericht van het Hof is hier te lezen.

Morgen, 5 december, komt het ge-
rechtshof Amsterdam met een persbe-
richt omtrent een datum uitspraak n.a.v. het verzoek om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren.

Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat de eindbeslissing nog dit jaar komt.
Op 18 november 2005 is het verzoek tot verbindendverklaring ingediend.

Samenwerkingsverband zet toon in re-
actie op concept rapport AFM en defi-
nitieve rapport AFM

Lees verder

Nieuwe stichting opgericht voor gedu-
peerden beleggingsverzekeringen, de stichting Woekerpolis Claim.

Lees hier het persbericht.

Zo pakt Dexia het aan.....
In het blad voor Advocaten en Juristen "Juridisch nieuws" nr.11-2006 staat een artikel hoe Dexia c.q. de Advocaten hiervan bepaalde zaken aanpakken.
Het artikel is hier te lezen. Lees het en verwonder u !!

Definitieve rapport AFM over aandelenbezit Dexia ingediend
De AFM heeft zojuist het defitieve rapport gepubliceerd.
De melding van AFM hierover kunt u hier lezen.
Het Rapport zelf is hier te lezen

Uitspraak gerechtshof Amsterdam pas einde van het jaar te verwachten
Zalm voorspelt nog lange lijdensweg aandelenlease gedupeerden

Lees hier en hier de brief van minister Zalm op Kamervragen over stand van zaken aandelenlease.

AFM misleidend in conlusie over aankoop aandelen
Onder deze kop heeft PAL een persbericht geplaatst op het ANP.
Dit persbericht is hier te lezen.

Definitieve reactie van PAL op AFM rapport over aankoop van aandelen
Lees verder

DEXIA SCHENDT VERDRAG MENSENRECHTEN
Bron: www.khp-advocaten.nl

De Rechtbank Amsterdam heeft in een procedure van ťťn van onze cliŽnten vastgesteld dat Dexia het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM) heeft overtreden, omdat de bank een rechtszaak heeft stilgelegd. Dexia maakt gebruik van een nieuwe wet, de WCAM. Indirect fluit de rechter ook de regering terug, die deze nieuwe wet heeft gemaakt. Kern van de zaak is dat iedere burger recht heeft op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Minister Donner heeft in de tweede kamer gezegd dat Dexia van deze wet gebruik kan maken. Dexia doet dat massaal, waardoor duizenden rechtszaken stil zijn komen te liggen. Op die manier wint Dexia tijd en hoopt zij de "Regeling-Duisenberg" op te leggen als schikking in de aandelenlease-affaire. De rechtbank heeft Dexia verplicht om binnen vier weken een antwoord in te dienen zonder uitstel, om verdere vertraging te voorkomen.
Het vonnis is hier te lezen.

mr. Hupkes

Reactie van Leaseproces op de brief van Dexia van 28 september 2006
Deze reactie is hier te lezen

Opnieuw heeft de rechtbank Almelo een Dexia gedupeerde in het gelijk gesteld.
Woensdag, 27 september 2006, heeft de rechtbank in Almelo een gedupeerde met Allround Effect overeenkomsten in het gelijk gesteld en de contracten nietig verklaard.
Net als bij de vorige uitspraak van deze rechtbank op 20 september j.l. krijgt de gedupeerde het grootste deel van zijn verloren geld per direct terug van Dexia.
Wederom wordt Dexia verantwoordelijk gehouden voor de gedragingen van de tussenpersoon.
Deze uitspraak is hier te lezen

Niet alleen de rechtbank Almelo stelt Dexia keer op keer in het ongelijk.
Ook de rechtbank Amsterdam heeft weer een uitspraak gedaan waarbij de gedupeerde al zijn geld terugkrijgt. Op 27 september deed de rechtbank een uitspraak in deze depotlease zaak (Capital Effect). In tegenstelling tot de rechtbank in Almelo werd in deze zaak geen billijkheidscorrectie toegepast en kreeg de gedupeerde dus al zijn geld terug.

Het AFM rapport heeft geen invloed op onze rechtszaken.
De juridische argumenten waarop wij procederen zijn niet gebaseerd op de aan- en verkoop van de aandelen, maar op andere argumenten zoals het ontbreken van een handtekening, ontbreken Wck vergunning, zorgplicht en dwaling.

AFM publiceert rappport over aankoop aandelen Dexia
Zojuist (28 september) is het rapport van AFM openbaar gemaakt waarin onderzocht is of de lease-aandelen door Dexia werkelijk zouden zijn gekocht.
Dit rapport kunt u hier lezen
en het
bericht wat het Gerechtshof van Amsterdam hierover uitbracht, is hier te lezen

Bron : de Vermogensmonitor, info@vermogensmonitor.nl
Den Haag - 25 september 2006
Betreft: vonnis Levob
Heden ochtend heeft ons het vonnis bereikt waar wij reeds maanden naar uitkeken.
Een client die sinds 2004 weigerde om nog verder te betalen aan zijn drie Levob Hefbo-
men werd in 2005 door Levob gedaagd en ontving vandaag het bericht dat de eis van Levob is afgewezen. Onze client behoeft zodoende de restschuld van bijna 11.000 niet te betalen.
In de loop van de avond zullen wij op de website aandacht besteden aan de motivering van de rechtbank.
www.vermogensmonitor.nl

Hoger beroep ingesteld over de uit-
spraak van de rechtbank in Amsterdam van 12 juli over het Dexia Aanbod.

Op 12 juli jl heeft de rechtbank van Amsterdam de eisen verworpen van de 4 gedupeerden die een proefproces hadden aangespannen tegen het Dexia Aanbod.
De uitspraak is hier te lezen

Helaas is deze rechtszaak verloren, maar na overleg met diverse advocaten, de 4 gedupeerden en PAL is besloten om een hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof in Amsterdam.
Het hoger beroep zal worden gedaan door mr. Loilargosain van het advocatenkantoor BBS Advocaten uit Utrecht.
Daarnaast zullen de 4 vrijwilligers worden bijgestaan door de stichting PAL die ook de kosten voor dit hoger beroep op zich neemt.
Het gaat om een belangrijke zaak waar tussen de 70 en 80 duizend gedupeerden mee geconfronteerd zijn en mee te maken hebben.

Artikel 'Huur of Duurkoop?' nu in PDF formaat
Enige tijd geleden heeft PAL in 'Documenten' een artikel uit het blad Ars Aequi van juni 2004 geplaatst, wat een zeer interessante kijk geeft of aandelenlease nu wel of niet onder huurkoop vallen.
Helaas was het artikel van niet zo'n beste kwaliteit en was het bovendien in JPEG formaat zodat niets uit dit artikel kon worden gekopieerd.
Het artikel is door ons opnieuw ingescant en naar PDF formaat omgezet waardoor er nu mogelijkheden zijn om daar (stukken) uit te kopieeren. Het is hier te lezen

Verjaring dreigt voor claims van tien-
duizenden passieve aandelenleasege-
dupeerden

Consument&Geldzaken heeft zojuist dit persbericht uitgegeven. Lees dit persbericht

Zoeken op Rechtspraak.nl aangepast
Met ingang van vrijdag 18 augustus 2006 zijn er enkele wijzigingen in het zoeken op Rechtspraak.nl doorgevoerd. lees verder

28 augustus : Tros Radar Aandelenlea-
se special

Op maandag begint Radar het nieuwe seizoen met een volledig programma over aandelenlease.
In deze uitzending de ontwikkelingen, inter-
views, een terugblik en de vooruitzichten.
PAL is nauw betrokken bij de uitzending en kijken is zeker de moeite waard.
De uitzending begint om 20.25 uur op Ned2.

Dexia manipuleert rechtspraak in aandelenlease zaken

Door het wel of niet laten schorsen van aandelenlease rechtszaken in eigen voordeel creŽert Dexia een voor haar gunstige jurisprudentie.
De rechtspraak lijkt op het ogenblik aan het handje van Dexia Bank Nederland te lopen en bezorgt Dexia een bedenk-
elijk voordeel omtrent uitspraken over aandelenlease uitspraken.
   lees verder

Toestemming echtgenoot vereist voor aandelenlease
ís-Hertogenbosch, 1 augustus 2006 Ė Het gerechtshof ís-Hertogenbosch heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak tegen Dexia. lees verder

Rapport van de AFM over de aankoop van aandelen door Dexia vertraagd
Lees verder

De laatste ontwikkelingen rond het Dexia Aanbod
Op 12 juli heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een rechtszaak, aangespannen door 4 gedupeerden.
De uitspraak is hier te lezen.
In de dagvaarding werd geŽist het Dexia Aanbod  te vernietigen.
Een belangrijk punt was het stukje waarin staat dat je na ondertekening van het Aanbod geen juridische acties mag ondernemen tegen Dexia
De uitspraak over het Dexia Aanbod is een tegenvaller voor de velen die het Dexia Aanbod toentertijd hebben getekend, maar is zeker geen doodsteek.

Lees verder

Wijziging hoger beroep Amsterdam Arnhem en Leeuwarden
Leeuwarden, 29 juni 2006 - Wie in hoger beroep gaat tegen een civiele uitspraak van de rechtbank Utrecht of Zwolle-Lelystad moet dat voortaan doen in een nevenzit-
tingsplaats van het gerechtshof Amsterdam respectievelijk Arnhem. lees verder

Groen Links stelt Kamervragen over Wck en Duisenberg regeling
De vragen zijn hier te lezen

Ondertussen heeft de Minister antwoord gegeven op deze vragen.
De antwoorden zijn hier te lezen

Klachtenregeling DSI gewijzigd
Per 1 mei 2006 zijn er wijzigingen aange-
bracht in het klachtreglement van het DSI.
Meer informatie hierover is hier te lezen.

Opnieuw bom onder Duisenberg regeling
Dexia biedt Belgische aandelenlease slachtoffers opnieuw veel ruimere schikkingen aan dan haar Nederlandse klanten. Dit keer gaat het om een regeling die voor alle Belgische gedupeerden geldt. Dat blijkt uit een geheime overeenkomst die recent in het bezit van Stichting Platform Aandelenlease (PAL) is gekomen.
Het persbericht is hier te lezen en hier de verdere informatie.

Stichting PAL cs gaan akkoord met de voordracht van de AFM voor onderzoek aankoop aandelen, maar hebben het Hof wel verzocht de opdracht aan de AFM op diverse punten aan te vullen.
Vanmiddag ( 13 juni ) is hierover een persbericht verstuurd en is hier te lezen.

Gerechtshof Amsterdam
Verzoek tot verbindendverklaring van vaststellingsovereenkomst inzake Dexia-effectenleaseproducten.
Uitsluitsel verkrijgen over het aangevoerde bezwaar dat Dexia de aandelen nooit daadwerkelijk heeft aangekocht.
Het Gerechtshof is voornemens de Autoriteit FinanciŽle Markten tot deskundige te benoemen.
Lees deze uitspraak verder

'Rechters zijn niet blij met deze wet'
Onder deze kop plaatste NRC Handelsblad een artikel in hun krant op 19 mei.
Prof. Nick Huls geeft o.a. een reactie.
Lees dit artikel

Gerechtshof Amsterdam wil on-
derzoek naar aankoop aandelen door Dexia
       Lees verder

Ernstige bezwaren tegen verbindend verklaren Duisenbergregeling
Het persbericht van de tegenstanders van een verplichte Duisenberg regeling is hier te lezen.

Aanvullende informatie over de hoorzit-
tingen van dinsdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei.


De indeling van spreektijd, verdeeld over de hoorzittingsdagen, is hier te lezen

Stichting Leaseverlies heeft stemming Duisenberg-regeling gemanipuleerd

De stichting Leaseverlies, die de afgelopen jaren namens tienduizenden aandelenlease gedupeerden een rechtszaak tegen Dexia Bank Nederland heeft gevoerd wegens misleiding, heeft zelf de aangeslotenen gemanipuleerd.
Dit baseert de stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger voor aandelenlease gedupeerden, op een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam.
Het volledige persbericht is hier te lezen.
BNR radio heeft gisteren (25 april) een radio interview gehad met de onderzoekster van de Universiteit.
Indien u RealPlayer op uw systeem hebt geÔnstaleerd, kunt u dit interview afluisteren door hier te klikken.

Consument & Geldzaken verweert zich tegen algemene gelding van magere Duisenberg-schikking in Dexia aandelenlease-affaire
Voor het hele bericht, klik hier.

Bank beperkt inzagerecht ten onrechte

Op de site van het CBP staat onder bovenstaande kop een heel artikel over deze beperking.
Dit artikel kunt u volledig lezen door hier te klikken.

Fortis Bank Nederland N.V. trekt hoger beroep in       Lees verder

Reactie van Leaseproces op aantijging van VEB

Vanmorgen (7 april) heeft Peter Paul de Vries van de VEB een nogal tendentieus stuk over Leaseproces op de website van de VEB geplaatst.
Als reactie hierop heeft Leaseproces op hun site een commentaar op deze aantij-
gingen geplaatst.
Lees dit commentaar.

Wellicht had Peter Paul wel heel wat boter op zijn hoofd. Bijna twee jaar geleden heeft RTV Noord Holland al een niet al te positief artikel over het functioneren van de Stichting Leaseverlies, waarin de VEB ook een bestuursfunctie uitoefend, geplaatst. Na het lezen van dit artikel kunt zelf bepalen hoeveel boter Peter Paul op zijn hoofd heeft.
Lees artikel van RTV Noord Holland

En weer is de uitspraak over het Dexia Aanbod door de rechtbank Amsterdam aangehouden.
Ditmaal tot 28 juni.
Het lijkt erop dat de rechtbank wacht tot ... St Juttemis?
Hoe serieus is in dit geval de rechtbank?
Een jaar lang uitstellen met als reden....
Dit is o.i. een belediging voor de gedupeerden die deze rechtszaak voeren en de vele tienduizenden gedupeerden die op een uitspraak zitten te wachten om een beslissing te nemen: wel of niet procederen.

Ook Groeivermogencontract (Fortis) nietig verklaard i.v.m. ontbreken Wck vergunning

Werd afgelopen donderdag door de recht-
bank in Utrecht al een Sprintplancontract (Aegon) nietig verklaart wegens het ontbreken van een Wck vergunning, op dezelfde dag sprak deze rechtbank in Utrecht ook de nietigheid uit over een Beursversnellercontract (Fortis) en ook al vanwege het ontbreken van een Wck vergunning. Nu Dexia nog !!
Lees deze uitspraak

Nieuwe ontwikkelingen in de aandelenlease-affaire
Lees dit persbericht

Wijziging in de procedure voor toevoeging (gesubsidieerde rechts-
bijstand) per 1 april 2006


Per 1 april 2006 zijn de voorwaarden om recht te hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) gewijzigd.
Voor meer informatie hierover klik hier

Duisenbergverweer: ook voor u !

Vele duizenden aandelenlease gedupeerden procederen tegen Dexia.
Dexia probeert van alles om uitspraken te voorkomen, die tot nog toe hebben geleid van nederlaag tot nederlaag. Om meer nederlagen te voorkomen is de Duisenberg regeling, zonder overleg met gedupeerden, door onze strot gedrongen.
Sterker nog, Dexia, Leaseverlies, Eegalease, VEB en de Consumentenbond vragen het gerechtshof in Amsterdam om deze regeling VERPLICHT te stellen voor de Dexia gedupeerden.
Hiermee worden wij belemmerd in onze vrijheid om zelf te beslissen, wat wij beter vinden; de Duisenberg regeling of (verder) procederen.
Door het verzoek om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren, wordt ons deze keuze ontnomen. Het verplicht stellen moet voorkomen worden.
Advocatenkantoren en belangenbehartigers, verenigd in het Samenwerkingsverband, gaan een verweer indienen bij het gerechtshof in Amsterdam tegen het verzoek tot deze verplichting.
Dit verweer heeft de steun nodig van alle gedupeerden die NIET die verplichting willen hebben, maar zelf de keuze willen maken.

Hiervoor is een speciale website geopend :www.duisenbergverweer.nl

Kantonrechter verklaart Aandelenlease-
contract nietig wegens ontbreken Wck vergunning


Acht maart j.l. heeft de kantonrechter in Utrecht een vonnis uitgesproken dat aandelenlease een Wck vergunning vereist. Wegens het ontbreken van deze vergunning is het contract nietig verklaart en moet Spaarbeleg (Aegon) de inleg met rente terug betalen. Welliswaar moet contractant een klein deel hiervan voor eigen rekening nemen maar krijgt een zeer groot deel met rente terugbetaald van zijn inleg.
Voorwaar een niet onaanzienlijke doorbraak voor wat het Wck gebeuren betreft!!!
Lees deze uitspraak

Meer dan 230.000 uitspraken terug te vinden dankzij de LJN-index
Rechtspraak.nl publiceert vanaf maandag 20 februari 2006 een index van Landelijke Jurisprudentie Nummers: de LJN-index. lees verder

Oproeping en Aankondiging

De hoorzittingen m.b.t. het verzoekschrift tot verbindendverklaring van de Duisenberg regeling ingediend door Dexia, Leaseverlies, Eegalease, VEB en Consumentenbond en de behandeling van de verweerschriften door die gedupeerden die een verweerschrift hebben ingediend tegen het verzoekschrift worden gehouden op 16, 17, 18 en 19 mei a.s.
De verweerschriften dienen voor 14 april te zijn ingediend bij het gerechtshof Amsterdam.
Voor het hele artikel klik hier

Dhr. Bruneel van Dexia gaat niet in op uitnodiging Stichting PAL     lees verder

Uitnodiging van PAL aan dhr. Bruneel

Dhr. Bruneel van Dexia is uitgenodigd door PAL om de voorlichtingavonden in februari bij te wonen.
De uitnodiging is gisteren, 19 januari, verstuurd en is hier te lezen

Tweede collectieve actie aandelenlease

Utrecht, 4 januari 2006 - De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de tweede collectieve actie inzake aandelenlease. Deze actie is aangespannen door de Vereniging Consu-
ment & Geldzaken en heeft betrekking op het SprintPlan product van Aegon (Spaarbeleg). De rechtbank verklaart voor recht dat Aegon haar zorgplicht jegens deelnemers aan SprintPlan heeft geschon-
den. Aegon heeft volgens de rechtbank nagelaten onderzoek te doen naar de vraag of de deelnemers aan SprintPlan bekend waren met de risico's van het product. De overige vorderingen worden afgewezen.

Lees deze uitspraak

Bron: Rechtbank Utrecht Datum actualiteit: 4 januari 2006

Lees persbericht van Consument&
Geldzaken


Toch Hypotheek mogelijk voor Aandelenlease gedupeerden met BKR registratie
Voor meer informatie, klik hier

Rechtbank Den Haag publiceerde vandaag (28 dec.) 6 uitspraken waarbij alle 6 de vorderingen van Dexia niet worden toegewezen    lees verder

Dexia sluit geheim akkoord met gedupeerden Spaar Select BelgiŽ      lees verder

dossier Dexia geopend op deelsite gerechtshof Amsterdam

Binnenkort dient bij het gerechtshof Amsterdam een geding inzake een ingediend verzoekschrift betreft de overeenkomst ter collectieve afwikkeling van massaschade, die is gesloten tussen Dexia Bank Nederland NV en een aantal organisaties die beogen... lees verder

Dexia-zaken geschorst

De Raad voor de rechtspraak heeft zojuist een bericht geplaatst op de site van "rechtspraak.nl" dat alle rechtzaken tegen Dexia zijn geschorst i.v.m. het verzoek om alle procedures verbindend te verklaren in het kader van de Wcam.
Dit bericht is hier te lezen

Enkele foto's van de Infoavond in Wassenaar en Groningen zijn hier te zien

Verzoek ingediend om Duisenberg regeling verplicht te stellen voor alle Dexia gedupeerden

PAL roept gedupeerden op om zich aan te sluiten bij PAL en het vertrouwen in Leaseverlies en Eegalease schriftelijk op te zeggen.
Voor meer klik hier

Voortdurende zorgplicht

De AFM heeft een rapport uitgebracht over voortdurende zorgplicht en geconstateerd dat daar nogal het ťťn en ander aan mankeert. Dit rapport is te lezen door hier te klikken

Wederom veel belangstelling voor Infoavond PAL in Waalwijk
Een aantal foto's van deze avond kunt u bekijken door hier te klikken

Ook vandaag ( 15 november ) zijn er 6 uitspraken gepubliceerd m.b.t. Dexia

Alle 6 zijn gedaan in Almelo en 4 er van vallen onder dezelfde conditie zoals die gisteren zijn gepubliceerd.
Voor de volledige uitspraken klik hier

Vandaag ( 14 november ) 9 uitspraken gepubliceerd m.b.t. Dexia

Acht daarvan zijn gedaan in Almelo en ťťn er van in Zwolle-Lelystad. In alle gevallen is er uitspraak gedaan dat de vordering van Dexia wordt afgewezen i.v.m. het ontbreken van de Wck vergunning. In alle uitspraken moet gedaagde de helft van de restschuld minus inleg voor zijn/haar rekening nemen.
Voor de volledige uitspraken klik hier

Informatie avond voor aandelenlease gedupeerden in Noord Brabant op 22 november 2005
Voor meer informatie klik hier.

Duisenberg-Regeling: ook voor U?

Onder deze kop staat vandaag ( 5 november ) in enkele grote landelijke dagbladen een advertentie van Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond, VEB en Dexia over de Duisenberg-Regeling.
Deze advertentie kunt u hier lezen
Omwille van de leesbaarheid is het beeld wat breder en kan met horizontaal scrollen de gehele advertentie worden gelezen.

PERSBERICHT
Vernietigend oordeel over garantieproduct van Fortis

Voor meer informatie, klik hier

Fortis heeft ook Staat gedaagd in rechtzaak Consument & Geldzaken tegen Fortisdochter GroeiVermogen
Voor meer informatie, klik hier


Uitspraak over Dexia Aanbod weer uitgesteld.

De uitspraak in de rechtszaak tegen Dexia over het Dexia Aanbod is weer uitgesteld, ditmaal tot 11 januari 2006. Een reden daarvoor is niet gegeven.


Ingezonden brief van de voorzitter van PAL aan het Financieele Dagblad
Klik hier om deze brief te lezen.

Aandelenlease-onderzoek JuroFoon: rechter veel gunstiger dan schikking

Om dit artikel te lezen, klik hier

Sticker actie voor munten

Er zijn stickers verkrijgbaar die op muntstukken van 50 eurocent en twee euro geplakt kunnen worden.
Doel is om zoveel mogelijk gedupeerden te informeren dat er mogelijkheden zijn voor hun aandelenlease problemen en dat er een belangenbehartiger is die hun daarbij helpt.
Iedereen kan deze stickers gratis bestellen via info@platformaandelenlease.nl
Help mee onze mede gedupeerden te informeren, bestel stickers en plak ze op de munten.
Ook zijn er informatiekaartjes om op te hangen bij supermarkten e.d., kijk in het menu onder Oproepen.

Weigering rechtshulp voor aandelen-
lease gedupeerden

Lees persbericht van PAL

Leaseproces boekt succes bij de rechtbank Utrecht         Lees meer

Bestuurslid van Leaseverlies en Eegalease beschuldigt PAL van het verspreiden van onwaarheden

In het Financieele Dagblad van vandaag (29 september) beschuldigt bestuurslid Lemstra van Leaseverlies en Eegalease de Stichting PAL van het verspreiden van onwaarheden. Hij zegt o.a.:
"Ze preken voor eigen parochie en hun verzet dient commercieel hun eigen doel. Dat is legitiem. Ik betwist niet dat mensen het recht hebben om geld te verdienen, maar de grens is nu wat ons betreft bereikt als ze doorgaan met onjuistheden te ver-
spreiden. Dan buitelen ze over het rand-
je."
            lees verder


Uitspraken in Rechtbanken opgesplitst

Op verzoek zijn de uitspraken van de rechtbanken nu opgesplitst in 'Rechtbanken' en 'Gerechtshoven'. Alle uitspraken in rechtszaken die in hoger beroep zijn behandelt, zijn nu te vinden in het toegevoegde item 'Gerechtshoven'.

Antwoorden op vragen van het lid Vendrik (Groen Links) aan de ministers van FinanciŽn, van Economische Zaken en van Justitie over effectenleaseproducten en de Duisenberg-regeling. (Ingezonden 24 augustus 2005)  klik hier.

Hoop voor gedupeerden met een BKR registratie en hypotheek problemen Lees verder

Raad voor de rechtspraak verwacht nieuwe achterstanden       Lees verder

Persbericht van gezamelijke Belangen-
behartigers
       Lees dit persbericht

'Leaseschuld schrappen uit BKR-register'

Het was even aan onze aandacht ontsnapt maar op 8 september j.l. stond in Het Financieele Dagblad een artikel met bovenstaande kop en het vuile spel wat Dexia wil spelen.

Lees dit artikel


Uitspraak Hoger Beroep door Gerechtshof Amsterdam wederom aangehouden.

Voor de tweede keer is deze belangrijke uitspraak (arrest) uitgesteld, ditmaal tot 22 september. In deze zaak staat o.a. zorgplicht centraal.
Veel rechters in het arrondissement Amsterdam houden hun uitspraken aan in afwachting van arresten door het Gerechtshof.
Er lopen ongeveer 1200 rechtszaken bij de rechtbank Amsterdam en ongeveer 40 zaken lopen in Hoger Beroep.

Telefonisch spreekuur Vermogensmonitor

De grote belangstelling voor de dienstverlening van de Vermogensmonitor heeft geleid tot grote telefonische druk op de organisatie.
Om de bereikbaarheid te vergroten en toch te kunnen blijven werken aan de dossiers is - als proef - een telefonisch spreekuur beschikbaar.
Vanaf vrijdag 26 augustus is op ma, di en vr van 10:00-12:00 het nummer 070 36.35.694 beschikbaar voor het telefonisch spreekuur.

Klant schiet vermogensbeheerder neer    Lees meer.

Rechtbank in Almelo veroordeelt Dexia in kort geding tot betaling van Ä 30.000 schadevergoeding

De rechter heeft in kort geding Dexia veroordeelt tot de volgende eis:
"Veroordeelt Dexia om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan X te voldoen, bij wijze van voorschot op een in een bodemprocedure vast te stellen schadevergoeding, de som van Ä 30.000,-- (zegge: dertigduizend euro)."
Voor meer informatie zie LJN: AU1135

Vertraging in rechtszaak over aan- en verkoopbewijzen Dexia

De rechtbank in Arnhem heeft de volgende zitting in de rechtszaak over de aan-en verkoopbewijzen en het ontbreken van de Wck vergunning van Dexia vastgesteld op 14 november.
Deze zaak loopt al twee jaar en nog steeds is het einde niet in zicht.
Eerder al heeft de rechtbank in Amsterdam de uitspraak over het Dexia Aanbod met 12 weken uitgesteld.
Een andere zaak bij de rechtbank in Amsterdam loopt al vanaf 2002 en de uitspraak is al 14 maal uitgesteld.
Steeds meer lijkt het erop dat onze rechtspraak een starre instelling is waar het niet gaat om slachtoffers, gedupeerden of menselijke individuen maar waar de theorie en de papierwinkel overheerst en is verworden tot het verheerlijken van emotieloos en eindeloos aanhouden van de materie. De mens is verworden tot een object.
Kamervragen, gesteld op 24 juni aan minister Donner, zijn nog steeds niet beantwoord.
Het gaat allang niet meer om een geschil tussen 2 private partijen zoals de Tweede Kamer en minister Zalm ons willen doen geloven, in de aandelenlease affaire spelen andere belangen mee.
Woorden als Landsbelang en Gevestigde orde steken steeds vaker de kop op.
Blijft de vraag voor ons, gedupeerden: hoe krijg je als gewoon burger je recht.....

Uitspraak Dexia Aanbod uitgesteld.

De rechtbank in Amsterdam heeft de uitspraak in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod maar liefst met 12 weken aangehouden.
De uitspraak wordt nu op 19 oktober verwacht.
PAL raadt degene die akkoord zijn gegaan met het Dexia Aanbod aan om het Aanmeldingsformulier voor de Duisenberg regeling nog niet te tekenen en te wachten op de uitspraak op 19 oktober.
Kan dit tot financiŽle of andere problemen leiden, stuur een e-mail naar info@platformaandelenlease.nl en we zoeken samen naar mogelijke oplossingen.

Niet iedereen die getekend heeft voor het Dexia Aanbod komt in aanmerking voor de Duisenberg regeling.
Kijk bij Veelgestelde vragen wat deze regeling voor u betekend en komt u er niet uit, laat het weten via een e-mail.

Stichting Platform Aandelen Lease

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft verzekeraars per brief gevraagd, na te gaan in hoeverre de informatieverstrekking aan verzekerden op orde is. Dit naar aanleiding van recente publiciteit over verschillen in de berekening van opbrengsten uit beleggingsverzekeringen. De inhoud van de brief is hier te lezen.

PAL heeft in de afgelopen tijd nogal wat vragen ontvangen met het verzoek of het mogelijk is op de site van PAL een forum op te zetten.
Er wordt nu onderzocht of dit op korte tijd te realiseren is en indien dit zo zou zijn, aan bovenstaande vraag te voldoen en een forum te openen op de site van PAL.
Heeft u hier een mening over, laat het ons weten.

Bestuur Stichting Platform Aandelen Lease

Samenwerkingsverband Belangenbehar-
tigers aandelenlease raadt inzenden aan-
meldingsformulier af. Lees dit persbericht

Beste redactie,

Ik wil graag reageren op het artikel van Bob den Boer genaamd: De verborgen aandelenlease zaken....
De voorzitter van PAL heeft een reactie gegeven op genoemde artikel. Lees deze reactie

Vragen van de leden Kant (SP) en Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Justitie over het verloop van de rechtszaak in Amsterdam tegen Dexia. (Ingezonden 24 juni 2005). Lees deze vragen

Nieuwe stichting voor DSB gedupeer-
den
. Voor meer informatie klik hier

De Wcam (Wet collectieve afwikkeling massaschade) is hier te lezen
Voor het verslag van de behandeling door de Eerste Kamer van de Wcam klik hier

Korting Kado / Profit Effect en de Duisenberg regeling
Voor de betekenis van de Duisenberg regeling
klik hier.

Dexia moet in twee zaken volledige inleg terugbetalen aan belegger

ís-Hertogenbosch, 5 juli 2005 Ė Het gerechtshof ís-Hertogenbosch heeft vandaag uitspraak gedaan in twee zaken tegen Dexia.

Dexia vorderde onder meer op grond van artikel 6:278 BW betaling van het verschil in waarde van de aandelen op het moment van de vernietiging van de overeenkomst ten opzichte van de waarde bij de aanvang van de overeenkomst. Het is immers aannemelijk dat de overeenkomst niet zou zijn vernietigd als de aandelenkoersen zouden zijn gestegen in plaats van gedaald. Volgens het hof is artikel 6:278 BW niet van toepassing indien de echtgenoot van de belegger de aandelenlease-overeenkomst terecht heeft vernietigd wegens het ontbreken van toestemming. Concreet betekent dit dat Dexia de volledige inleg moet terugbetalen aan de belegger.

LJ Nummers
AT8691
AT8689
Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum actualiteit: 5 juli 2005

Rechtsstrijd aandelenlease Fortis/Groei-
Vermogen verder uitgebreid

Onder deze kop heeft de vereniging Consument & Geldzaken vandaag (1 juli) een persbericht gepubliceerd i.v.m. de achterstandsmelding die Fortis bij het BKR laat registreren. Lees dit persbericht

Interviews
Regelmatig wordt PAL gebeld door de media die op zoek zijn naar gedupeerden die zij willen interviewen voor een artikel over aandelenlease.
Wil jij hieraan meewerken en jouw verhaal vertellen? Kijk dan onder het item "Oproepen".

De intimidatie van Dexia of wordt men bang
PAL heeft de hand weten te leggen op een gerechtelijk stuk waarin Dexia tracht de rechters te overtuigen van het belang om rechtzaken stil te leggen. Dit stuk is hier te lezen.

Klachtencommissie DSI schort wederom alle klachten over Dexia op.
Vrijdag j.l. (24 juni) ontving een bij PAL aangeslotene een brief van DSI waar voor de zesde maal werd meegedeeld dat alle uitspraken over Dexia zijn opgeschort. Deze aangeslotene heeft al in juni 2002 een klacht gedeponeerd bij de klachtencommissie DSI en tot op heden weet betreffende persoon nog steeds niet of deze klacht uberhaupt wel in behandeling wordt genomen. In al de jaren dat deze klacht loopt heeft betrokkene alleen maar een dossiernummer toegewezen gekregen en verder niets dan brieven dat de klachten waren opgeschort met als laatste de zesde die dit wederom vertelde. Wat men nu weer voor een rede had kunt u hier lezen.

Aantal uitgebrachte stemmen schikking
Op de site van SLV staat een "Akte Telling" waar een notaris verslag doet van de uitgebrachte stemmen van zowel Leaseverlies als van Eegalease. Het relevante gedeelte met het aantal stemmen is te zien door hier te klikken

STICHTING PAL VINDT SCHIKKINGSVOOR-
STEL EEN BIZAR DIEPTEPUNT

Onder deze kop heeft de Stichting PAL 23 juni j.l. een persbericht uitgebracht op de ANP Perssupport site. Lees dit persbericht.

Het Advocatenkantoor Dirkzwager in Nijmegen welke de Class Actions voert van Leaseleed, heeft een overzicht gegeven over deze Actions. Tot 1 juli is er een mogelijkheid om hieraan nog mee te doen. Overzicht

Belangrijk bericht voor al degene die via de Rechter inzage in hun Persoonsgegevens hebben verkregen. Lees dit bericht

Woensdag 15 juni j.l. heeft Vermogensmonitor in een bericht bekend gemaakt dat men Levob gaat dagvaarden i.v.m. hun product Hefboom Effect. Lees dit bericht

De vaste commissie voor FinanciŽn en de vaste commissie voor Justitie hebben op 19 april 2005 overleg gevoerd met vice-minister-president, minister Zalm van FinanciŽn en minister Donner van Justitie.
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Lees dit verslag