Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK AMSTERDAM
 
Sector Kanton Locatie Amsterdam
 
Rolnummer: 911005 DX EXPL 07-1868
Vonnis van: 20 augustus 2008
F.no.:618
 
Vonnis van de kantonrechter
 
inzake
 
[X]
wonende te [woonplaats],
eiseres,
nader te noemen [X],
gemachtigde: mr. E.M. Hoeksma (Dijks Leijssen Advocaten),
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
nader te noemen Dexia,
gemachtigde: mr. F.R.H. van der Leeuw,
 
Procedure
 
De volgende processtukken zijn ingediend:
-      de dagvaarding van 29 oktober 2007, met producties;
-      de conclusie van antwoord van Dexia, met producties.
 
Bij tussenvonnis van 21 mei 2008 is bepaald dat ieder van partijen nog bij akte nadere inlichtingen diende te verstrekken.
 
Vervolgens zijn ingediend:
-      een akte na tussenvonnis van [X], met producties waaronder een opt-outverklaring als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW):
-      een akte na tussenvonnis van Dexia, met producties;
-      een antwoordakte van [X];
-      een antwoordakte van Dexia.
 
Partijen hebben ingestemd, althans geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de kantonrechter om na de wisseling van akten vonnis te wijzen.
 
Daarna is vonnis bepaald op heden,
 
Gronden van de beslissing
 
1.     Feiten
 
Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast;
 
1.1.   Dexia Is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere N .V ./Legio Lease B,V. (hierna; Labouehere/Legio Lease). Waar hierna sprake is van Dexia wordt worden haar rechtsvoorgangsters daaronder mede begrepen.
 
1.2,   [X] was ten tijde van het aangaan van de hieronder bedoelde leaseovereenkomst gehuwd met [Y] (hierna ; [Y]).
 
1.3.   [Y] heeft de volgende lease-overeenkomsten ondertekend waarop hij als lessee stond vermeld, met als wederpartij Labouchere/Legio Lease (hierna: de leaseovereenkomsten);
 
Nr.  Contractnr.  Datum      Naam overeenkomst    Leasesom     Looptijd       Termijnbedrag
1    74409960     11.05.00  WinstVerDriedubbelaar  € 23.919,48 36 maanden  € 115,23
II   13103508      21.07.00  Legio BespaarPlan        € 18.698,25 60 maanden  €113,77
111  25488745    22.12.00  WinstVerDriedubbelaar  €  9.251,76  36 maanden  n.v.t.
 
1.4.   Op de lease-overeenkomst zijn de Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease van toepassing.
 
1.5,   Voor wat betreft het in totaal aan Dexia betaalde bedrag, het totaalbedrag aan ontvangen en/of verrekende dividenden en andere gegevens per lease-overeenkomst wordt verwezen naar de aan dit vonnis gehechte bijlage (hierna; de bijlage),
 
1.6.   [X] heeft aan [Y] geen schriftelijke toestemming verleend voor het aangaan van de lease-overeenkomst Bij brief van 17 april 2003 heeft [X] met een beroep op artikel 1:89 BW de nietigheid ingeroepen van de lease-overeenkomsten, althans vernietiging in rechte aangekondigd, en terugbetaling gevorderd binnen een termijn van veertien dagen.
 
1.7.   Op 14 maart 2003 heeft [Y] het "Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod"ondertekend en is daarmee met Dexia de "'Overeenkomst Dexia Aanbod'1 aangegaan.
 
1.8,   De "Overeenkomst Dexia Aanbod" luidt, voorzover hiervan belang, als volgt;
 
5.1.2 Deelnemer verklaart dat hij terzake van Je DA-Effectenlease-overeenkomsifen) en/of de NDA -Effectenlease-overeenkomsten afstand doet van alle door of namens hem of te zijnen behoeve door derden jegens Dexia en/of enige (...) bij de totstandkoming van die effectenlease-overeenkomsten betrokken tussenpersoon, gepretendeerde rechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op schadevergoeding of vernietiging) uit hoofde van of verband houdende
met die effectentease-overeenkomst(en), met uitzondering van:
(a) bij afloop of beëindiging van die effecrenlease-uvereenkomxtfen) het recht op:
-     (I) uitbetaling van het eventuele positieve verschil tussen de verkoopwaarde van de effecten en de aankoop-waarde van de effecten;
-     (II) het overnemen van de effecten:
-     (III) verlenging overeenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende effectenlease-
overeenkomst;
(IV) de eventuele Extra Uitkering, één en ander uitsluitend indien overeengekomen in en onder de voorwaarden van de desbetreffende effectenlease-overeenkomst(en);
(b) bij lopende effectenlease-overeenkomst(en) het recht op uitkering van dividenden, indien dit in die effectenlease-overeenkomst(en) is overeengekomen;
(c) rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst.
 
1.9.   Nadat de looptijd van de lease-overeenkomsten was verstreken zijn de leaseovereenkomsten geëindigd met een, blijkens de eindafrekeningen, negatief resultaat.
 
Nr. Datum eindafrekening Resultaat
I    12.05,03                  €-11.035,83
II   20.07,05                  €- 4.155,91
III  22.12.03                  €- 5.135,31
 
1.10.  [Y] heeft bij de aanvaarding van het Dexia Aanbod ervoor gekozen om de door hem verschuldigde bedragen ten aanzien van de lease-overeenkomsten in respectievelijk 96, 37 en 114 maanden af te lossen,
 
2.     Vordering [X]
 
2.1.   [X] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
 
I.     te verklaren voor recht dat de lease-overeenkomsten nietig zijn, althans buitengerechtelijk zijn vernietigd en dat Dexia deswege restitutieplichtig is terzake de gehele inleg op deze overeenkomsten minus de door Dexia betaalde dividenden;
II,    Dexia te veroordelen aan [X] te voldoen tegen bewijs van kwijting, het bedrag van € 12.444,00 minus € 725,04 = € 11,718,96;
III.   het bedrag bedoeld in sub II te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de betaaldata tot aan de dag der voldoening, althans vanaf het tijdstip dat Dexia in verzuim verkeert (1 mei 2003) tot aan de dag der voldoening, althans vanaf de datum van deze dagvaarding tot aan de dag der voldoening;
IV,    Dexia te veroordelen in de kosten van dit geding aan de zijde van [X] gevallen.
 
3.     Standpunten Dexia
 
3.1.   Dexia voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van [X]. Als meest verstrekkende verweer in conventie stelt Dexia dat [X] niet-ontvankelijk is in haar vorderingen nu [Y] het Dexia Aanbod heeft aanvaard. Op grond van het bepaalde in artikel 5.1,2, van het Dexia Aanbod heeft [Y] daarmee afstand gedaan van alle jegens Dexia gepretendeerde rechten voortvloeiende uit of verband houdende met de door hem gesloten lease-overeenkomsten.
 
4.     Beoordeling
 
4.1.   Waar nodig zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen.
 
4.2.   Ten aanzien van het beroep van Dexia op de niet-ontvankelijkheid van [X] overweegt de kantonrechter het volgende, Op grond van artikel 5.1,2, van de "Overeenkomst Dexia Aanbod" doet [Y] afstand van alle door of namens hem ofte zijnen behoeve door derden jegens Dexia gepretendeerde rechten. Het recht van [X] om de leaseovereenkomsten op grond van artikel 1:88 jo. 1:89 BW te vernietigen betreft echter een haar persoonlijk toekomend recht, waarvan [Y] geen afstand kan doen. Een andere uitleg zou zich ook niet verdragen met de gezinsbescherming die ten grondslag ligt aan een vernietiging op de voet van artikel 1:88 jo, 1:89 BW. Ingevolge artikel 1:89 lid 5 BW kan de echtgenoot die een beroep op de vernietigingsgrond heeft gedaan, tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen, waarondereen vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling. Het beroep van Dexia faalt derhalve,
 
4.3.   In het vonnis van deze rechtbank van 27 april 2007, LJN nummer BA3914, en het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2008, LJN BC2837 z[jn voor soortgelijke geschillen een aantal rechtsvragen beantwoord en beoordelingsmaatstaven gegeven, die de kantonrechter overneemt, In essentie komt dit in de onderhavige zaak neer op het volgende:
 
- Lease-overeenkomsten als de onderhavige worden aangemerkt als huurkoop. De kantonrechter is derhalve bevoegd.
 
4.4.   Artikel 1:88 lid 1 onder d BW is op deze lease-overeenkomsten van toepassing. Nu volgens artikel 7A:1576i BW huurkoop bij akte wordt aangegaan, diende de daar bedoelde toestemming voor de lease-overeenkomsten ook schriftelijk te worden gegeven. Aangezien deze schriftelijke toestemming ontbreekt, had [X] de bevoegdheid een beroep te doen op de hier bedoelde vernietigbaarheid,
 
4.5.   Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging dienen alle betalingen van [Y] aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomsten te worden gerestitueerd, verminderd met hetgeen [Y] ter zake van die overeenkomsten van Dexia ontvangen heeft, zoals uitgekeerde dividenden. Voor de bedragen wordt verwezen naar hetgeen op de bijlage bij dit vonnis is vermeld onder 'betaald', 'ontvangen dividenden' en 'te ontvangen'.
 
4.6.   De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar over het in 4,5 bedoelde saldo van de door Dexia te restitueren betalingen vanaf het moment waarop Dexia met de terugbetaling in verzuim was, zijnde het moment waarop de door [X] in haar onder 1.6 bedoelde brief genoemde betalingstermijn verstreek, derhalve met ingang van 2 mei 2003. behoudens voor zover het betalingen betreft die nadien hebben plaatsgevonden. Over laatstgenoemde betalingen is wettelijke rente verschuldigd ingaande de dag van elke betaling. [Y] heeft in deze periode ook dividenden ontvangen. Dit brengt mee dat de betalingen van [Y] voor de berekening van de wettelijke rente niet geheel maar voor een deel in aanmerking worden genomen. Het in aanmerking te nemen deel is een breuk, waarbij de teller wordt gevormd door het bedrag dat [Y] na 2 mei 2003, per saldo aan Dexia heeft betaald (betalingen minus ontvangen dividenden en andere uitkeringen) en waarbij de noemer wordt gevormd door het totale bedrag dat [Y] aan Dexia heeft betaald,
 
4.7.   Gelet op vorenstaande is de gevorderde verklaring voor recht als na te melden toewijsbaar en dient Dexia gezien de uitkomst van de procedure, te worden veroordeeld in de kosten van het geding.
 
4.8.   Nadat aan dit vonnis is voldaan zullen partijen geen verplichtingen meer jegens elkaar hebben uit de onderhavige rechtsverhoudingen, De eigendom van de in het kader van de lease-overeenkomsten gekochte effecten is bij Dexia verbleven,
 
Beslissing
 
De kantonrechter;
 
I.     verklaart voor recht dat de lease-overeenkomsten buitengerechtelijk zijn vernietigd en dat Dexia deswege restitutieplichtig is terzake van de gehele inleg op deze overeenkomsten minus de door Dexia betaalde dividenden;
 
II.    de veroordeelt Dexia om aan [X] te betalen ten aanzien van:
-     lease-overeenkomst I: € 4,033.05, te vermeerderen met de wettelijke rente berekend vanaf 2 mei 2003, tot aan de dag der algehele voldoening ;
-     lease-overeenkomst II; € 5.480,03, te vermeerderen met de wettelijke rente berekend over € 1.857,98 vanaf 2 mei 2003 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente over 66,10 % van elke betaling van € 113,77 gedaan na 2 mei 2003 telkens vanaf de betaaldatum, tot aan de dag der algehele voldoening;
-     lease-overeenkomst III: € 969,95, te vermeerderen met de wettelijke rente berekend
vanaf 2 mei 2003, tot aan de dag der algehele voldoening;
 
III.   veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van [X] gevallen, tot op heden begroot op:
te betalen aan [X]:
voor verschuldigd griffierecht                         €  99,50
te betalen aan de griffier van de rechtbank:
voor verschuldigd griffierecht                         €  99,50
voor het exploot van dagvaarding                   €  84,31
voor salaris van gemachtigde                         € 450,00
totaal                                                        € 733,31
een en ander, voor zover verschuldigd» inclusief btw;
 
IV.    verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
 
V.     wijst af het meer of anders gevorderde;
 

Aldus gewezen door mr. A. van Dijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 augustus 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL