Duisenberg regeling geen norm maar ondergrens voor rechtbank Amsterdam
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 25 januari 2007 de Duisenberg regeling verbindend verklaard.
De rechtbank Amsterdam zal echter niet klakkeloos door deze verbindend verklaring de inhoud van de Duisenberg regeling overnemen in de rechtszaken tegen Dexia, zoals velen vrezen.
Dit blijkt o.a.uit een vragenlijst die de rechtbank Amsterdam in gebruik heeft genomen in de Dexia zaken waar de schorsing is opgeheven en weer op de rol worden geplaatst. Deze vragenlijst is hieronder te lezen.
Voor alle duidelijkheid, indien de schorsing van de aangebrachte rechtszaak is opgeheven (door uw advocaat na het versturen van de Opt out brief) zal de rechtszaak weer verder gaan en niet weer opnieuw beginnen.
 
Vragenlijst rechtbank Amsterdam
 
Bijlage
 
Alleen indien [X] is gehuwd of geregistreerd partner is, dan wel duurzaam samenwoont, dienen ook de gegevens van de echtgeno(o)t(e), partner of degene waarmee duurzaam wordt samengewoond te worden vermeld (waar sprake is van 'echtgeno(o)t(e)' dient tevens gelezen te worden 'geregistreerd partner' of 'degene met wie duurzaam wordt samengewoond'):
 
Gegevens Op het moment dat de lease-overeenkomst(en) tot stand kwam(en):
 
Persoonlijke omstandigheden
 
a. Leeftijd [X]:
Leeftijd echtgeno(o)t(e) [X]:
 
b. Beroep (eventueel voormalig beroep) van [X]:
Beroep (eventueel voormalig beroep) van echtgeno(o)t(e) [X] :
 
c. (Voor)opleiding van [X]:
 
(Voor)opleiding van echtgeno(o)t(e) [X]:
 
Inkomen en vermogen
 
d. Bruto inkomen van [X] en echtgeno(o)t(e) per jaar:
 
e. Vrij besteedbaar vermogen van [X] en/of echtgeno(o)t(e) (exclusief waarde eigen woning
en hypotheekschulden) en de samenstelling daarvan:
 
f. Het gemiddelde bedrag waarvoor [X] en/of echtgeno(o)t(e) (eventueel) in de twee
voorafgaande jaren in effecten heeft belegd:
 
g. Hebben [X] en/of echtgeno(o)t(e) voordien effecten-leaseovereenkomsten gesloten?
Zo ja, welke, wanneer, voor welke leasesom en met welke netto-opbrengst?
 
Nadeel als gevolg van de leaseovereenkomst(en)
 
h. Welk bedrag aan lease-termijnen is in totaal daadwerkelijk betaald (al dan niet, voor zover van toepassing, uit een vooraf gestort depot en al dan niet als vooruitbetaling van toekomstige
termijnen)?
Welk deel daarvan is betaald vr 1 januari 2001?
 
i. Hoe hoog is de restschuld (verschil tussen enerzijds de waarde van de effecten bij aankoop enanderzijds de waarde van de effecten bij verkoop)?
Welk bedrag zou dat zijn op dit moment?
 
j. Eventueel uit de bij de leaseovereenkomst(en) betrokken effecten door [X] c.s ontvangen dividenden:
 
k. Geef een gespecificeerd overzicht van het totaal geleden nadeel, waarin tevens de in verband met de leaseovereenkomst(en) c.a. genoten voordelen (zoals ontvangen dividenden en fiscale voordelen) zijn verwerkt.