Dexia antwoord/verweer op brief huurkoop van Legio Lease
 
Eisers beroepen zich voorts op een brief van Dexia van 15 mei 2001 waarin wordt meegedeeld dat "de overeenkomst valt binnen het Nederlands Recht en daarmee onder de wet Huurkoop" Deze brief is niet aan eisers gericht en heeft evenmin betrekking op ..... en .... (de andere contracten).
Daaraan kunnen eisers dus niet het vertrouwen ontlenen dat Dexia beoogde artikel 5A: 1576 e.v. BW op de overeenkomsten toe te passen.
Bovendien is het voor het onderhavige strijdpunt - de toepasselijkheid van artikel 1 : 88 BW - irrelevant wat partijen omtrent de toepasselijkheid van artikel 5A: 1576 BW e.v. hebben begrepen of hebben mogen begrijpen.
Artikel 1: 88 lid 1 sub (d) BW is immers uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die daadwerkelijk aan de wettelijke definitie van "koop op afbetaling" voldoen, niet op overeenkomsten die daar abusievelijk voor worden aangezien.
Artikel 1: 88 BW kan immers niet vrijwillig op een rechtshandeling worden toegepast, want aldus zou worden gedisponeerd over eigen handelingsbevoegdheid.