Geachte xxx
 
Voor de goede orde merken wij nog het volgende op.
Xxx wijst ter onderbouwing van zijn stelling dat effectenlease-overeenkomsten zijn te kwalificeren als overeenkomsten van koop op afbetaling (huurkoop) naar een door onze afdeling 'Klantenservice op 18juli 2002 aan xxx verzonden brief. Xxx verwijst met name naar de zinsnede "Een aandelen lease-overeenkomst valt onder de Wet Huurkoop".
Effectenlease-overeenkomsten zijn naar onze mening geen overeenkomsten van koop op afbetaling (huurkoop) in de zin van de wet, zodat daarom het wettelijke regime met betrekking tot koop op afbetaling (huurkoop) niet van toepassing is. Met de zinsnede waaraan xxx refereert is dan ook slechts bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat - ofschoon van koop op afbetaling (huurkoop) geen sprake is -de in de overeenkomst voorziene wijze van betaling van de hoofdsom in termijnen in overeenstemming is met de wettelijke regeling met
betrekking tot koop op afbetaling (huurkoop). Wij wijzen u er in dit verband nog op dat de door xxx betaalde maandbedragen volledig bestaan uit rente en dus niet kwalificeren als termijnbetalingen. Overigens is de vraag of effectenlease-overeenkomsten kwalificeren als 
overeenkomsten van koop op afbetaling (huurkoop) een principiŽle rechtsvraag. Naar onze mening is voor de beantwoording van die vraag niet van belang hoe.(een individuele medewerker van) Dexia zich eerder over de beantwoording van die vraag heeft uitgelaten. Wij hebben ons standpunt in eerdere correspondentie ook toegelicht. De door xxx  met
ons gesloten effecten lease-overeenkomsten zijn wat ons betreft dan ook niet op grond van artikel 1:88 BurgerlijkWetboek aantastbaar.
Hieraan doet het vonnis van de Kantonrechter te Amsterdam van 25 augustus 2004, rolnummer CV 03-5323, (Stichting Eegalease c.s./Dexia) niet af. Dit vonnis heeft slechts gelding ten opzichte van de bij die uitspraak betrokken procespartijen, te weten Dexia, Stichting Eegalease, de Consumentenbond en drie cliŽnten van Dexia.
Wij zijn op grond van dit vonnis dan ook niet gehouden de tot ons gerichte verklaring tot vernietiging te aanvaarden. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat Dexia in beroep zal gaan tegen het vonnis van 25 augustus 2004: Tevens wijzen wij u erop dat door andere rechters is beslist dat art. 1:88 BW niet van toepassing is op aandelenlease (zie bijvoorbeeld Rechtbank Roermond, 28 april 2004, rolnummer HA ZA 03- 882).