Stof tot nadenken. Nieuw: Onderwerpenlijst bijdragen Okerene

Berichtdoor Okerene » za 29 okt 2005 14:08

Zie voor de verdere verhandeling van de vraag van Justus de door Piet geopende topic:

PLATFORM AANDELEN LEASE :Dexia: Bekijk onderwerp - Contract getekend door minderjarige

Met vriendelijke groet.

Okerene :wink:
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » do 23 maart 2006 13:48

Hierbij ontvangen info van medegedupeerde (Willy Reiss): Wet giraal effectenverkeer (Wge)

Met verwijzing naar jurisprudentie DSI, Kamerstukken en div. uitspraken kan worden vastgesteld dat Dexia, zo zij al aandelen heeft gekocht, deze niet volgens de Wge heeft geleverd en vervolgens (art 25 lid 1 en 2 Wge) terstond de client hiervan een kennisgeving heeft toegezonden.

Ook artikelen uit de NR toezicht effectenverkeer zijn geschonden waarbij volgens de Hoge Raad de verkrijging van effecten van rechtswege zonder levering volgens art.17 Wge geen sprake kan zijn.

Tevens zijn de overeenkomsten volgens de parlementaire geschiedenis nietig.

Voor wat het waard is.

Wet giraal effectenverkeer (verder Wge).

Als in de dagvaarding de Wge goed vermeld staat, dan zal Dexia het inleggeld moeten terugbetalen en is er geen sprake van door Dexia te vorderen schade.

Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge.

Dexia (DSI, KCHB nr.91, 27 jan. 2005, onder punt 5.8.4) handelt in eigen naam, maar ten behoeve van en voor rekening van client om effecten te kopen. (commissionair in effecten).
Dit betekent, dat levering dient te geschieden volgens art. 17 Wge.

Dexia dient de effecten bij te schrijven in het "verzameldepot", vervolgens dient Dexia van dezebijschrijving volgens art. 25 lid 1 Wge terstond een kennisgeving aan client te zenden.

Dexia heeft dit nagelaten (bij eenieder), ondanks dat genoemde bepaling volgens art. 25 lid 2 Wge van dwingend rechtelijke aard is.De parlementaire behandeling behorend bij dit art. (Kamerstukken 2 1975/1976, 13 780,MvT pagina 40) is hier zeer duidelijk in.

De bepaling dient van dwingendrechtelijke aard te zijn, aangezien de ratio achter deze bepaling is dat de effectenclient wordt beschermd en dat de effectenclient zo kan controleren of hij gerechtigd is geworden in het verzameldepot. Uit genoemde parlementaire geschiedenis blijkt verder, dat het uitdrukkelijk niet toegestaan is dat genoemde verplichting tot het zenden vaneen kennisgeving kan worden weggecontracteerd, door b.v. algemene voorwaarden. Hetgeen Dexia wel heeft proberen te bewerkstelligen met haar "Bijzondere voorwaarden Effectenlease".

Dexia heeft door geen kennisgeving te zenden tevens art 34 j 28 leden 3 en 4,alsmede art. 35 en 36 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer (NR) geschonden.

Van een verkrijging van de effecten van rechtswege, zonder levering volgens art. 17 Wge kan geen sprake zijn, volgens uitspraak Hoge Raad van 23 september 1994 (NJ 1996, 461).
De eigendom van de effecten zal nooit rechtsgeldig kunnen worden overgedragen.

De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis.

Client heeft dus onverschuldigd betaald. Dexia dient zorg te dragen voor eigendomsoverdracht van de effecten, na betaling van alle maandtermijnen door client. De vervulling van deze voorwaarde is onmogelijk, daar de levering niet (meer) op de volgens de wet vereiste wijze kan plaatsvinden. De betaalde inleg dient dus terugbetaald te worden.

Door de effecten niet op een wettelijke wijze te leveren is Dexia tekort geschoten in de na-koming van zijn verbintenissen uit overeenkomst, danwel pleegt Dexia een onrechtmatige daad.

Lectuur: boekje Wge, bij een universiteitsboekhandel (28 Euro) te krijgen.

Uitspraak DSI hoger beroep nr. 91 2005: Punt 5.8.4 (en 5.9.4. laatste 3 regels). Te vinden bij uitspraken www.Platformaandelenlease.nl. DSI is hier zeer duidelijk.

Hier eist Dexia schadevergoeding, welke men niet krijgt daar de levering niet conform de wet is geschied. Helaas heeft de advocaat van betrokkene vergeten om in deze zaak het inleggeld terug te vorderen, en niet vorderen betekent niet krijgen.

In het kort:

  Als commissionair in effecten dient Dexia de aandelen direct te leveren volgens art. 17 Wge en art. 25 lid 1 en 2 Wge.

  Latere levering volgens een opschortende voorwaarde in de "Bijzondere voorwaarden effectenverkeer" opgenomen is dus uit den boze en nietig.

  Het bovenstaande verkort weergegeven, dient in de dagvaarding te staan.

Succes met jullie strijd,

WERE ACCOUNT W.H.J.Reiss


Met vriendelijke groet,

Okerene


Inmiddels heeft Willy Reiss niet stilgezeten want hij heeft dezelfde inhoud in een brief aan de AFM geschreven en heeft er onderaan iets heel belangrijks toegevoegd dat voor de onderzoeker die door het Gerechthof in Amsterdam wordt aangewezen beslist zal interesseren.

U leest dit met deze link.


Illegale Financiële Activiteiten http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=67

Enkele verwijzingen en/of aangehaalde wetsartikelen :

Artikel 17 (Wge)

Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.

Artikel 25 (Wge)

1. Een aangesloten instelling is verplicht van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden.
2. Van het voorgaande lid kan niet bij overeenkomst worden afgeweken.


DSI hoger beroep nr. 91 2005
http://www.dsi.nl/index.php?sid=104&uitspraak=1076

Wet giraal effectenverkeer
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/Wet_giraal_effectenverkeer_SvZ.pdf

Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/Toelichting_NR99_Staatscourant_1999_nr12p8_SvZ.pdf

Cliëntenovereenkomst

Artikel 28 [zorgplicht]
1. Een effecteninstelling wint in het belang van haar cliënten informatie in betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en hun beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs relevant is bij de uitvoering van de door de effecteninstelling te verrichten diensten.

2. De effecteninstelling onthoudt zich van het uitvoeren van een transactie voor rekening van een cliënt, indien de effecteninstelling constateert dat de op naam van de cliënt aanwezige saldi ontoereikend zijn om de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit die transactie.

Art. 28 leden 3 en 4 [marginverplichting]
3. Een effecteninstelling ziet er op toe dat cliënten die posities hebben in financiële instrumenten waaruit verplichtingen kunnen oortkomen, voortdurend over voldoende saldi beschikken om aan de actuele verplichtingen te voldoen.

4. Indien de cliënt bedoeld in het derde lid over onvoldoende saldi beschikt, ziet de effecteninstelling er op toe dat deze cliënt zekerheden stelt waaruit de verplichtingen kunnen worden voldaan. Indien de cliënt geen aanvullende zekerheden kan stellen, sluit de effecteninstelling de posities op zo kort mogelijke termijn.

Informatieverplichtingen

Artikel 34
De effectennota als bedoeld in artikel 28 van het besluit wordt schriftelijk aan de cliënt overgelegd en dient, voor zover van toepassing, de volgende gegevens te bevatten:

Art. 34 j.
al hetgeen aan de cliënt in rekening wordt gebracht, onderscheiden naar soort kosten;

Artikel 35
1. Een effecteninstelling die in de uitoefening van haar bedrijf vermogensbeheer verricht, stelt minimaal eens per kwartaal aan iedere cliënt met wie zij een overeenkomst inzake vermogensbeheer heeft gesloten een opgave beschikbaar die een getrouw en volledig overzicht geeft van de samenstelling van het door de effecteninstelling voor die cliënt beheerde vermogen. Deze opgave bevat tenminste de volgende gegevens:
a. een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling van het beheerde vermogen, gespecificeerd naar de soort financiële instrumenten en naar individuele financiële instrumenten;
b. een specificatie van de mutaties in de vermogensbestanddelen alsmede een berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten;
c. de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt;
d. de aan de cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van beheer en overige kosten.

2. De in het eerste lid bedoelde opgave wordt opgesteld overeenkomstig een door de STE goedgekeurd model.

Artikel 36
1. Een effecteninstelling verstrekt, in geval door haar cliënten posities worden ingenomen die financiële verplichtingen met zich brengen, tenminste maandelijks aan deze cliënten een positie-overzicht inclusief een overzicht van de vereiste zekerheden, de door de cliënt gestelde zekerheden en de omvang van het overschot dan wel tekort aan zekerheden.

2. In afwijking van het eerste lid, verstrekt de effecteninstelling de in het eerste lid bedoelde informatie onverwijld aan de cliënt indien sprake is van een tekort als bedoeld in het eerste lid.

DSI Uitspraak KCHB nr. 91 d.d. 27 januari 2005 van de Commissie van Beroep DSI. (Effectenlease Hoger beroepsprocedure)
http://www.dsi.nl/?sid=104&uitspraak=1076
Uitspraak DSI Klachtencommissie KCD nr. 8 d.d. 4 februari 2004 (Effectenlease uitspraak in eerste aanleg)
http://www.dsi.nl/?sid=104&uitspraak=801

[DSI Uitspraak KCHB nr. 91]

5.8.4
Wat het eerste bedoelde aspect betreft moet worden opgemerkt dat de deelnemer niet heeft gesteld dat hij een ongedaan te maken prestatie heeft verricht. Uit de overgelegde stukken volgt eerder het tegendeel. Het gaat immers om een overeenkomst waarbij de deelnemer zich heeft verbonden in eigen naam, maar ten behoeve van en voor rekening van belanghebbende, effecten te kopen. Overdracht van de effecten aan belanghebbende vindt echter ingevolge het hiervoor in 4.1 onder (viii) vermelde art. 5 van de overeenkomst nog niet plaats. Weliswaar wordt daar bepaald dat de effecten van rechtswege gaan toebehoren aan belanghebbende nadat deze aan de deelnemer heeft betaald wat hij krachtens de overeenkomst aan de deelnemer verschuldigd is, maar de levering zal, nu het gaat om effecten waarop de Wet giraal effectenverkeer (verder Wge) van toepassing is, moeten geschieden op de wijze zoals vermeld in art. 17 Wge. Op de instelling rust vervolgens de verplichting om van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden. Dit een en ander is niet anders wanneer het de bedoeling mocht zijn de effecten te leveren onder de opschortende voorwaarde dat belanghebbende aan de deelnemer heeft betaald wat hij krachtens de overeenkomst aan deze verschuldigd is. Van een verkrijging door belanghebbende van de effecten van rechtswege, met achterwege laten van levering op de voet van art. 17 Wge, kan geen sprake zijn (vgl. HR 23 september 1994, NJ 1996, 461). Nu niet gesteld is dat de effecten op de voet van art. 17 Wge zijn bijgeschreven op naam van belanghebbende en evenmin is gebleken van het doen van een kennisgeving als bedoeld in art. 25 lid 1 Wge, moet er van worden uitgegaan dat geen sprake ervan is dat de overeenkomst is uitgevoerd in de zin van art. 6:278 lid 1 BW. Reeds hierom is niet aan de voorwaarde voor toepassing van deze bepaling voldaan.

5.9.4 …[laatste drie regels] Voor zover belanghebbende zijn verbintenis reeds is nagekomen zal de deelnemer het door hem ontvangen bedrag aan belanghebbende dienen te restitueren. Zoals hiervoor onder 5.8.3 is overwogen, moet ervan worden uitgegaan dat de deelnemer geen effecten aan belanghebbende heeft overgedragen. Van restitutie door belanghebbende kan daarom geen sprake zijn.


[*]De effecten voor de aandelenleasecontractanten zijn niet op wettige wijze GELEVERD. (link)
.
Laatst bijgewerkt door Okerene op ma 28 aug 2006 15:09, in totaal 7 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

aandelen niet gekocht

Berichtdoor henk geluk » do 23 maart 2006 16:35

okerene,

goed werk .

hier hebben we op zitten wachten m.i

ik heb je inzending geknipt en geplakt en naar mijn advocaat gezonden!!

bedankt!

vrgr

henk geluk
henk geluk
 
Berichten: 96
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 19:05
Woonplaats: gameren

reactie wge

Berichtdoor henk geluk » do 30 maart 2006 14:05

[quote]
Wet giraal effectenverkeer (verder Wge).

Als in de dagvaarding de Wge goed vermeld staat, dan zal Dexia het inleggeld moeten terugbetalen en is er geen sprake van door Dexia te vorderen schade.

okerene, m.i (ik heb deze tekst naar mijn advocaat gemaild) is dit toch klaar als een klontje? dan wordt dexia toch altijd veroordeeld?
of mis ik nog iets?

vrgr

henk geluk
henk geluk
 
Berichten: 96
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 19:05
Woonplaats: gameren

Berichtdoor Okerene » do 30 maart 2006 22:14

Zie het zo, niet geschoten is altijd mis.

Helaas is het zo dat de rechtspraak in Nederland niet altijd eenduidig blijkt te gelden. Daarnaast wordt men geplaagd door de treiterende vertragingstacties van Dexia waarop men wel heel erg lang op een uitspraak moet wachten. Levering van aandelen is een onderdeel van de koop en valt onder de Wge dat door Dexia naar het zich laat aanzien niet goed is uitgevoerd. Er is hierover al het een en ander geschreven

Ook zijn de rechtzaken die hierover zijn aangespannen (aantonen aankopen aandelen waarbij ook de Wge is meegenomen, bv de rechtzaken door mr.Tonckens en mr. Bosman in Arnhem) helaas voor lange tijd geschorst, zodat we via de rechters voorlopig niets kunnen verwachten. Ons geduld wordt echt op de proef gesteld en raad gedupeerden daarom aan, alles in de tussentijd te doen om hun zaak voor te bereiden. Blijf alert op nieuwe ontwikkelingen.

De reactie van Zalm en consorten, met zelfs nieuwe wetgeing, laat zien zien welke steken ze hebben laten vallen die nu gerepareerd moeten worden. Zeg maar, de gaten moeten gedicht worden waarvan de financiële instellingen van geprofiteerd hebben.

Houdt echter moed in bange tijden.

Met vriendelijke groet,

OkereneZie ook:

Lease assets backed securities bv
voortgangsprocedure aandelenleasecontract (wv3d)
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=287314&highlight=#287314

Contractueel is Dexia gehouden tot aankoop van de aandelen op de Amsterdam Exchanges (AEX).
http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=18

Afwikkeling van effectentransacties (Clearing & settlement) http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=19
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » za 13 mei 2006 13:06

LIJST MET LINKEN NAAR DIVERSE ITEMS/ONDERWERPEN

(Lees aub ook de context van de onderwerpen met zeer gewaardeerde postings van anderen)
Deze lijst is ook op te starten vanuit de aangepaste onderwerpenlijst in “Stof tot nadenken”op de eerste pagina.
 • Verlies verrekend met opbrengst eerder afgesloten contracten (link)
 • Informatie avonden Duisenberg regeling (link)
 • BNR NIEUWSRADIO: Hof gaat verder dan Duisenberg in Dexia-zaak (link)
 • Zijn er optieconstructies toegepast bij Korting Kado en Profit Effect? (link)
 • AANKONDIGING VERBINDENDVERKLARING 'DUISENBERG-REGELING' (link)(RADAR)
 • OPT-OUTen (link)
 • Overzicht rond de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de Duisenberg regeling (link)(RADAR)
 • Bijzondere betekenis Wet giraal effectenverkeer bij levering van aandelen (link)(RADAR)
 • Aanvullende reactie op het Definitief deskundigenbericht AFM (link)(RADAR)
 • Opzet nalaten verplichte kennisgeving van bijschrijving door Dexia niet uitgesloten (link)((RADAR)
 • De constructie aandelenlease is bedoeld om consumenten te laten beleggen met geleend geld. (link)
 • .. persoonlijke beoordeling over de uitspraak van de kantonrechter te Helmond. (link)
 • Kamerstukken van de Tweede Kamer, zitting 1975-1977, 13 780
  Bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer.
  Wetsontwerp Wge, Memorie van Toelichting (MvT),
  Toelichting op de artikelen 17 en 25 Wge (met dank voor copy aan spaarvarken) (link)
 • De effecten voor de aandelenleasecontractanten zijn niet op wettige wijze GELEVERD. (link)
 • Aanvulling-Wet giraal effectenverkeer (Wge) / Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge / De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis (link)
 • Dexia Overzicht transacties AHOLD en “Class Action” AHOLD schikking (link)
 • “…, voorzover voor de nakoming van haar verplichtingen nodig, heeft behouden ….” (link)
 • Één vuist tegen Algemeen Verbindend Verklaring Duisenberg-Regeling (link)
 • Illegale Financiële Activiteiten (link)
 • Het idee dat beleggen met geleend geld ook anders kan en beleggen in aandelen ook nagebootst kan worden met een combinatie van opties, komt uit de eigen gelederen van Dexia. (link)
 • Als het dan toch moet, dan wel met een goed gedetailleerde opdracht aan de onderzoeker. En het rapport dient verifieerbare bewijzen te bevatten (link)
 • Geen vertrouwen in AFM als onafhankelijk onderzoeker (De 7 oorspronkelijke argumenten) (link)
 • Onderzoek naar de prestaties van de AFM (link)
 • Effectenlease overeenkomsten "VERBODEN KOPPELVERKOOP" onder artikel 33 WCK. En als dat zo is, zijn de betreffende overeenkomsten zo-wie-zo nietig (link)
 • Alle verzekeraars mist in met beleggen (link)
 • Aandelenlease complexe vorm consumentenkrediet (link)
 • Ontevreden met uiteindelijk resultaat vaststellingsoverreenkomst? (link)
 • Pleitnotities van Mr.G.van Dijk van Leaseproces (link)
 • Misleiding ook beoordeeld door AFM (link)
 • MASSA-SCHADECLAIMS (link)
 • Herinnering acceptatie Duisenberg-Regeling (link)
 • Persoonlijk schikkingsvoorstel Dexia n.a.v. de Duisenberg regeling (link)
 • Het zoveelste schikkingsvoorstel (link)
 • Wet giraal effectenverkeer (Wge) / Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge / De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis (link)
 • Zie het zo, niet geschoten is altijd mis (link)
 • 'Bij nader inzien wel mogelijk met beurskoersen gesjoemeld' / En toen kwam alles aan het rollen (link)
 • Stop ondersteuning verzoek tot verbindendverklaring Duisenberg-Regeling via WCAM. (link)
 • Sprintplan onrechtmatig: deel II (link)
 • Schriftelijke toestemming van echtgenote(s)(n) / geregistreerde partner(s) is een wettelijk vormvereiste. (link)
 • Er is meer! (link)
 • Hoe zit het nu met die Wck? (link)
 • Buitengerechtelijke vernietiging. / Verjaringstermijn bij buitengerechtelijke vernietiging. / Kredietgrens bij ambtshalve toepassing WCK (link)
 • www .rechtspraak.nl/Actualiteiten/Dexia-zaken+geschorst.htm (link)
 • PAL / Leaseproces informatie avond Duisenberg-Regeling Zwolle 13 december 2005 (link)
 • Dexia in Archief Ministerie van Financiën (link)
 • Aangifte tegen Dexia wegens fraude (link)
 • Vaststelling wanneer contract onder WCK valt (tot grens kredietsom art 3 lid 1) (link)
 • Duisenberg-regeling voor alle gedupeerden? (link)
 • De meeste gedupeerden zitten niet te springen om de algemeen bindend verklaring van de Duisenbergregeling. (link)
 • Mogelijke partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie ontwaren (link)
 • Zalm en Donner weten wel hoe het moet (link)
 • (Door)Procederen ondanks schikkingsvoorstel of WCAM niet onredelijk (link)
 • WCK-vergunning Dexia alleen bedoeld voor Dexia-aanbod (link)
 • Hoe denken de rechters over de aan- en verkoop van de aandelen door Dexia? (link)
 • Aangifte wegens oplichting. Wie heeft ervaring hiermee? (link)


U kunt voor uzelf ook eenvoudig lijsten samenstellen wanneer er een zoekfunctie op een site aangeboden wordt. Onderstaand enkele voorbeelden door in het vakje “zoeken” keywoorden als: aandelenlease – Dexia – WCK – toezicht – CBP en dergelijke in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Okerene

www.jurofoon.nl / Juridisch nieuws / Banken en effecten
http://www.jurofoon.nl/nieuws/default.asp?rgb=38

www.jurofoon.nl / Juridisch nieuws / Aandelenlease
http://www.jurofoon.nl/nieuws/default.a ... delenlease

DNB / aandelenlease / toezicht
http://www.dnb.nl/dnb/zoekresultaten.js ... delenlease
http://www.dnb.nl/dnb/zoekresultaten.js ... y=toezicht

Leaseproces / veel gestelde vragen
http://www.leaseproces.nl/vragen/faq/

http://juridischdagblad.nl/ invullen bij zoeken: aandelenlease
Laatst bijgewerkt door Okerene op vr 30 maart 2007 11:21, in totaal 18 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » ma 12 jun 2006 3:46

Het idee dat beleggen met geleend geld ook anders kan en beleggen in aandelen ook nagebootst kan worden met een combinatie van opties, komt uit de eigen gelederen van Dexia.

De financieel planner P.A. Schut bij Van Lieshout & Partners, Private Bankers te Utrecht (een activiteit voor zeer vermogende klanten dat valt onder van Kempen & Co dat net als Bank Labouchere onderdeel is geworden van Dexia Bank Nederland ), heeft hierover een artikel geschreven in het Tijdschrift Personal Finance van maart/april 1999. “Beleggen met geleend geld - Kan het ook anders?”

Dexia zou Dexia niet zijn als de link naar dit belangrijke artikel net als bij veel overige mogelijk belastende verwijzingen niet meteen zou zijn verwijderd. Niettemin zal ik er voor zorgen dat het bewuste artikel in pdf-vorm beschikbaar komt op de site van PAL.

Inmiddels is het artikel op de site van PAL geplaatst en hebben advocaten zich al geïnteresseerd getoond.
http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/bmgg.htm


Vermogende klanten werden in een eerder artikel al gewaarschuwd dat beleggen met geleend geld in aandelenlease-constructies niet aantrekkelijk meer werd in verband met het verhoogde risico door het wegvallen van de fiscaal aftrekbare rente die staatssecretaris Vermeend had aangekondigd. Juist het vermijden van vermogensbelasting waarmee deze welgestelde groep veel belastingvoordeel hebben genoten was een doorn in het oog bij diverse bewindslieden en kon een wijziging in de belastingwet dan ook niet uitblijven.

Uit het Tijdschrift Personal Finance november/december 1998
“Het belastingstelsel van de 21ste eeuw - de gevolgen voor diverse beleggingsvormen.”
Door Mr. P.A.C.M. Asselbergs en P.A. Schut

Inmiddels is ook dit het artikel op de site van PAL geplaatst en hebben advocaten zich al geïnteresseerd getoond.
http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/vrm.htm


Het artikel vermeld onder het kopje “Optiecombinaties”:

“Optiecombinaties

Een belegging in een aandeel kan nagebootst worden door een combinatie van opties. Ook op deze wijze kan een belegger extra profiteren van koersstijgingen zonder uit eigen middelen extra te investeren. Uiteraard zal een koersdaling eveneens tot verliezen leiden, maar de verliezen kunnen beperkter zijn dan bij het met geleend geld beleggen…”


Lees het hele bericht hierover in
Aandelen van leasecontracten nooit gekocht!? (link)

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » wo 14 jun 2006 15:24

Illegale Financiële Activiteiten

Van Willy Reiss kreeg ik bericht dat hij naar aanleiding van zijn bevindingen de AFM heeft aangeschreven en heeft zijn brief gericht aan mr. G.P. Overdevest hoofd van Illegale Financiële Activiteiten.

Dit is een aparte eenheid die verantwoordelijk is voor het signaleren van instellingen die zonder vergunning effecten- of beleggingsdiensten verrichten, c.q. effecten aanbieden en voor het signaleren van illegale producten. Vanwege de grote synergie zal deze eenheid nauw samenwerken met Juridische Zaken, waar het de relaties met het Openbaar Ministerie en het aangiftetraject betreft. Ook met Consument wordt samenwerking gezocht, wanneer deze via reclame-uitingen instellingen op het spoor komt die mogelijk zonder vergunning opereren. Hun doelstelling is het onderzoeken van signalen en trends met betrekking tot zonder vergunning opererende personen en instellingen.

Aan Dhr. Overdevest (Autoriteit Financieele Markten).

Ik zou graag het volgende bij U onder de aandacht willen brengen:


Wet giraal effectenverkeer (verder Wge).

Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge.
(en pleegt hiermee een onrechtmatige daad)
(…)Hierna somt hij de redenen op die al eerder op deze site zijn geplaatst en is te vinden met onderstaande link.

Wet giraal effectenverkeer (Wge) / Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge / De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis
http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=61


Kennelijk heeft hij niet stilgezeten want hij voegt onderaan de brief iets heel belangrijks toe dat voor de onderzoeker die door het Gerechthof in Amsterdam wordt aangewezen beslist zal interesseren.

Wist U voorts dat bij bestudering van de Jaarrekening 2002:

Dexia Nederland gigantische hoeveelheden aandelen kocht in 2002 en dat terwijl er toch nagenoeg geen leasecontracten meer werden verkocht in dat jaar.

Dexia optiepremies gedeeltelijk bij hun resutaat (opbrengsten) tellen.
Er massaal aandelen geleend werden om te "hedgen".

Bij het gewoon doorlezen van de jaarrekening 2002 kun je al constateren, dat Dexia geen aandelen voor leaseklanten kocht, maar dat het hun voornamelijk ging om resutaat door prijsverschillen te behalen.


Voor een klacht/onderzoek tegen bovenstaande bij de NIVRA heb je de betreffende accountant nodig. Helaas krijgen wij deze naam niet van het desbetreffende accountantskantoor.


WERE ACCOUNT
W.H.J.Reiss b.a.
( …)


Dit zijn niet mis te verstane woorden die de hoogste prioriteit verdienen. Daarbij heb ik vernomen dat anderen precies dezelfde reactie hebben gekregen. Waarom, zo vraag ik mij af. Wie of welke instantie weerhoudt consumenten ervan om een klacht over Dexia te kunnen indienen. Dit zal beslist een staartje krijgen denk ik zo, nu een speciale eenheid van de AFM is aangeschreven. Of zou dat toch nog in de vergetelheid geraken? Je weet het in dit land maar nooit.

Met vriendelijke groet,

Okerene
Laatst bijgewerkt door Okerene op wo 14 jun 2006 16:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Janny » wo 14 jun 2006 16:01

Okerene,
Dexia Nederland gigantische hoeveelheden aandelen kocht in 2002 en dat terwijl er toch nagenoeg geen leasecontracten meer werden verkocht in dat jaar


Ik deel uw menig over weinig verkocht in 2002, het was toen net in volle omvang bekend geworden welk een fiasco de aandelenlease in werkelijkheid was,
Maar is het een mogelijkheid dat er toch heel veel mensen geweest zijn zijn die toen aan het einde van hun contract , de aandelen wilden overnemen?
We kennen natuurlijk bij lange na niet alle zaken.
Ik heb eveneens overwogen om ze over te nemen, zodat de waarde van de aandelen op de lange duur zou vermeerderen.en het de schade zou beperken. Echter dit is niet gebeurt omdat de advocaat die afrade, en het me te risicovol was.en dan zou je dus inderdaad de volle mep moeten ophoesten.
De grote hose van verkopen lag immer in 1999/2000. Hier drie jaar bijgeteld kom je dus inderdaad op 2002 voor overdracht van contracten.
Dan zou men immers inderdaad aandelen voorhanden moeten hebben.Bovendien men kon ze toen goedkoop aanschaffen.

Groet, Janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Okerene » wo 14 jun 2006 16:15

Heel goed opgemerkt Janny,

Het is daarom goed dat de onderzoeker bij Dexia gaat vaststellen waarom er zoveel aandelen in dat jaar zijn gekocht. Anders blijft iedereen maar om de brij heen draaien en gissen. Dexia heeft dit over zichzelf afgeroepen door geen duidelijkheid te (willen) verschaffen. Overigens is het de constatering van Willy Reiss zelf die vond dat de AFM ingelicht moest worden.

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » do 17 aug 2006 15:17

Ter verduidelijking heb ik enkele verwijzingen en/of aangehaalde wetsartikelen toegevoegd aan een eerdere posting:

Wet giraal effectenverkeer (Wge) / Dexia heeft de aandelen niet geleverd volgens de Wge / De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis (link)

Artikel 17 (Wge)

Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.

Artikel 25 (Wge)

1. Een aangesloten instelling is verplicht van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden.
2. Van het voorgaande lid kan niet bij overeenkomst worden afgeweken.


DSI hoger beroep nr. 91 2005
http://www.dsi.nl/index.php?sid=104&uitspraak=1076

Wet giraal effectenverkeer
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/Wet_giraal_effectenverkeer_SvZ.pdf

Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/Toelichting_NR99_Staatscourant_1999_nr12p8_SvZ.pdf

Cliëntenovereenkomst

Artikel 28 NR [zorgplicht]
1. Een effecteninstelling wint in het belang van haar cliënten informatie in betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en hun beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs relevant is bij de uitvoering van de door de effecteninstelling te verrichten diensten.

2. De effecteninstelling onthoudt zich van het uitvoeren van een transactie voor rekening van een cliënt, indien de effecteninstelling constateert dat de op naam van de cliënt aanwezige saldi ontoereikend zijn om de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit die transactie.

Art. 28 leden 3 en 4 NR [marginverplichting]
3. Een effecteninstelling ziet er op toe dat cliënten die posities hebben in financiële instrumenten waaruit verplichtingen kunnen oortkomen, voortdurend over voldoende saldi beschikken om aan de actuele verplichtingen te voldoen.

4. Indien de cliënt bedoeld in het derde lid over onvoldoende saldi beschikt, ziet de effecteninstelling er op toe dat deze cliënt zekerheden stelt waaruit de verplichtingen kunnen worden voldaan. Indien de cliënt geen aanvullende zekerheden kan stellen, sluit de effecteninstelling de posities op zo kort mogelijke termijn.

Informatieverplichtingen

Artikel 34 NR
De effectennota als bedoeld in artikel 28 van het besluit wordt schriftelijk aan de cliënt overgelegd en dient, voor zover van toepassing, de volgende gegevens te bevatten:

Art. 34 j. NR
al hetgeen aan de cliënt in rekening wordt gebracht, onderscheiden naar soort kosten;

Artikel 35 NR
1. Een effecteninstelling die in de uitoefening van haar bedrijf vermogensbeheer verricht, stelt minimaal eens per kwartaal aan iedere cliënt met wie zij een overeenkomst inzake vermogensbeheer heeft gesloten een opgave beschikbaar die een getrouw en volledig overzicht geeft van de samenstelling van het door de effecteninstelling voor die cliënt beheerde vermogen. Deze opgave bevat tenminste de volgende gegevens:
a. een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling van het beheerde vermogen, gespecificeerd naar de soort financiële instrumenten en naar individuele financiële instrumenten;
b. een specificatie van de mutaties in de vermogensbestanddelen alsmede een berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten;
c. de wijze waarop de waardebepaling plaatsvindt;
d. de aan de cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van beheer en overige kosten.

2. De in het eerste lid bedoelde opgave wordt opgesteld overeenkomstig een door de STE goedgekeurd model.

Artikel 36 NR
1. Een effecteninstelling verstrekt, in geval door haar cliënten posities worden ingenomen die financiële verplichtingen met zich brengen, tenminste maandelijks aan deze cliënten een positie-overzicht inclusief een overzicht van de vereiste zekerheden, de door de cliënt gestelde zekerheden en de omvang van het overschot dan wel tekort aan zekerheden.

2. In afwijking van het eerste lid, verstrekt de effecteninstelling de in het eerste lid bedoelde informatie onverwijld aan de cliënt indien sprake is van een tekort als bedoeld in het eerste lid.

DSI Uitspraak KCHB nr. 91 d.d. 27 januari 2005 van de Commissie van Beroep DSI. (Effectenlease Hoger beroepsprocedure)
http://www.dsi.nl/?sid=104&uitspraak=1076
Uitspraak DSI Klachtencommissie KCD nr. 8 d.d. 4 februari 2004 (Effectenlease uitspraak in eerste aanleg)
http://www.dsi.nl/?sid=104&uitspraak=801

[DSI Uitspraak KCHB nr. 91]

5.8.4
Wat het eerste bedoelde aspect betreft moet worden opgemerkt dat de deelnemer niet heeft gesteld dat hij een ongedaan te maken prestatie heeft verricht. Uit de overgelegde stukken volgt eerder het tegendeel. Het gaat immers om een overeenkomst waarbij de deelnemer zich heeft verbonden in eigen naam, maar ten behoeve van en voor rekening van belanghebbende, effecten te kopen. Overdracht van de effecten aan belanghebbende vindt echter ingevolge het hiervoor in 4.1 onder (viii) vermelde art. 5 van de overeenkomst nog niet plaats. Weliswaar wordt daar bepaald dat de effecten van rechtswege gaan toebehoren aan belanghebbende nadat deze aan de deelnemer heeft betaald wat hij krachtens de overeenkomst aan de deelnemer verschuldigd is, maar de levering zal, nu het gaat om effecten waarop de Wet giraal effectenverkeer (verder Wge) van toepassing is, moeten geschieden op de wijze zoals vermeld in art. 17 Wge. Op de instelling rust vervolgens de verplichting om van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden. Dit een en ander is niet anders wanneer het de bedoeling mocht zijn de effecten te leveren onder de opschortende voorwaarde dat belanghebbende aan de deelnemer heeft betaald wat hij krachtens de overeenkomst aan deze verschuldigd is. Van een verkrijging door belanghebbende van de effecten van rechtswege, met achterwege laten van levering op de voet van art. 17 Wge, kan geen sprake zijn (vgl. HR 23 september 1994, NJ 1996, 461). Nu niet gesteld is dat de effecten op de voet van art. 17 Wge zijn bijgeschreven op naam van belanghebbende en evenmin is gebleken van het doen van een kennisgeving als bedoeld in art. 25 lid 1 Wge, moet er van worden uitgegaan dat geen sprake ervan is dat de overeenkomst is uitgevoerd in de zin van art. 6:278 lid 1 BW. Reeds hierom is niet aan de voorwaarde voor toepassing van deze bepaling voldaan.

5.9.4 …[laatste drie regels] Voor zover belanghebbende zijn verbintenis reeds is nagekomen zal de deelnemer het door hem ontvangen bedrag aan belanghebbende dienen te restitueren. Zoals hiervoor onder 5.8.3 is overwogen, moet ervan worden uitgegaan dat de deelnemer geen effecten aan belanghebbende heeft overgedragen. Van restitutie door belanghebbende kan daarom geen sprake zijn.De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis.
Kamerstukken 2 1975/1976, 13 780,MvT pagina 40


Hiervan zoek ik nog de link. (Het archief van de regering http://parlando.sdu.nl/ gaat kennelijk niet voor iedereen tot zover terug) Wie kan helpen?

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » ma 28 aug 2006 13:58

De effecten voor de aandelenleasecontractanten zijn niet op wettige wijze GELEVERD.

Tros RADAR schenkt vanavond 28 aug 2006 om 20.00 uur op NED 2 weer aandacht aan de aandelenlease affaire en gaat o.m. in op het door de rechter gelaste onderzoek bij Dexia door de AFM naar de toedracht van de aan-en verkoop van aandelen bij aandelenlease.

Nu weten we eigelijk al dat de effecten – zo zij al op een correcte manier zijn verkregen – niet op de wettelijke voorgeschreven wijze aan de aandelenleasers op naam zijn geleverd. In de contracten hebben zij zich hiertoe gebonden aan naleving van artikel 17 van de Wet op het girale effectenverkeer (Wge). Daarbij komt dat dit een dwingend rechtsartikel is. Dit dient niet verward te worden met verkrijging in eigendom van effecten middels opschortende voorwaarde i.v.m. de verschuldigde algehele (af)betaling. Het eigendom gaat na voldoening van alle verplichtingen uit de overeenkomst automatisch en van rechtswege over. Dexia en/of haar voorgangers zijn door niet nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomsten (het niet op juiste wijze leveren en kennisgeving bijschrijving van effecten) schromelijk tekort geschoten. Dit valt onder het plegen van een onrechtmatige daad. (Zie hierover meer in de besproken DSI hoger beroeps uitspraak).

Er zal beslist meer jurisprudentie hierover vrijkomen. De rechtbank heeft naar de juiste levering van effecten in de aandelenleasezaken al in eerder stadium op gewezen bij de behandeling van de vraag of de aandelenleasezaken wel of niet onder huurkoop valt. Hij verwees ambtshalve naar de kantonrechter omdat dit wel het geval was. (LJN: AO3255). (Ook andere rechters verwijzen naar verschillende oudere Kamerstukken en het zou goed zijn dat degenen die aan deze stukken kan komen dit even meld).

Omdat we nog geen link kunnen plaatsen naar de complete Parlementaire behandeling over de Wge geef ik hieronder alvast het juridische commentaar uit het boekje Wge. Het boekje is door uzelf ook aan te schaffen en zal in de betere gespecialiseerde advocatenkantoren al gebruikt worden.

Wet giraal effectenverkeer : wet van 8 juni 1977, Stb. 1977, 333, houdende bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer. - 3e dr., bijgew. tot 1 juli 2003 / bew. door J.L.S.M. Hillen. - Deventer : Kluwer, 2003. - 152 p.: ill. ; 19 cm. - (Nederlandse wetgeving : editie Schuurman & Jordens ; 169)
1e dr. bew. door A.J. Kronenberg: Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1978. - (Nederlandse staatswetten : editie Schuurman & Jordens ; 169). - Met reg. ISBN 90-13-00122-X http://www.kluwershop.nl/details.asp?pr=7318

De volgende gegevens hieruit zijn inmiddels ook al bij de AFM bekend gemaakt (G.P. Overdevest hoofd van Illegale Financiële Activiteiten – i.v.m klacht Willy Reis, die overigens ook bij de NIVRA bezwaar maakt over het achterhouden van de naam van de accountant die de jaarrekening bij Dexia gecontroleerd heeft)

Art. 17 Wge
Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.

Parlementaire behandeling

- 'Aan dit artikel ligt de gedachte ten grondslag dat BIJSCHRIJVING hier DE ENIGE LEVERINGSVORM dient te zijn. Andere leveringsvormen zouden veelal neerkomen op bezitsverschaffing door mondelinge wilsovereenstemming. De daaraan verbonden complicaties, zoals bewijsmoeilijkheden, worden afgesneden door de bijschrijving als enige leveringsvorm te erkennen.

De levering geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger. De levering is dus voltooid op het moment van de bijschrijving, niet eerst op het moment dat de verkrijger van de bijschrijving kennis krijgt. De in dit artikel gebezigde term "levering is in overeenstemming met de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, waarbij verwezen kan worden naar artikel 3.4.2.2., lid 1(thans 3:84 BW). Het gaat in dit artikel 17 (Wge) om de formele handeling die nodig is voor de overdracht van het aandeel in het verzameldepot. De overige eisen die aan een geldige overdracht gesteld kunnen worden komen in deze bepaling niet aan de orde. Alleen bijschrijving in dat deel van de administratie dat is bestemd voor boekingen betreffende de rechten van cliënten op het verzameldepot, geldt als levering(...). Iedere aantekening die als bijschrijving kan worden opgevat en tot het voormelde deel van de administratie kan worden geregeld, behoort voldoende te zijn.

Een aangesloten instelling zal veelal behalve bewaarder ook commissionair zijn en als zodanig voor rekening van cliënten effecten kopen. Uit dergelijke transacties ontstaan leveringsaanspraken van de desbetreffende cliënten, welke - zolang nog geen levering is gevolgd - slechts een verbintenisrechtelijke positie hebben. Een zakelijk rechtelijke positie verkrijgen zij eerst als aan hen een aandeel in het verzameldepot is geleverd. Dit onderscheid zal tot uitdrukking moeten komen in de administratie.

Art. 25. - 1. Wge
Een aangesloten instelling is verplicht van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden.

Art. 25. - 2. Wge
Van het voorgaande lid kan niet bij overeenkomst worden afgeweken.

Parlementaire behandeling

- 'Het is van belang dat de cliënt, wiens rechtspositie afhangt van de bijschrijving, daarvan een BEWIJSSTUK ONTVANGT. Dit geldt voor alle bijschrijvingen, dus ook voor bijschrijvingen die een gevolg zijn van de uitvoering van een aankooporder. Aangezien aankoop en levering normaliter niet gelijktijdig plaatsvinden, zal op het gebruikelijke bericht dat voor rekening van de cliënt effecten zijn gekocht, dus nagenoeg altijd nog een kennisgeving van bijschrijving moeten volgen. Pas dan weet de cliënt dat hij gerechtigd is geworden in het verzameldepot. Bovendien schept de verplichting om in dergelijke gevallen een kennisgeving van bijschrijvingen te verzenden, een zekere mogelijkheid van CONTROLE VAN DE ZIJDE VAN DE CLIENT op de afwikkeling van de transactie. De verplichting tot het zenden van een kennisgeving van bijschrijving is in het eerste artikel neergelegd.

De met deze bepaling beoogde bescherming van de effectencliënt zal alleen worden gerealiseerd als de bepaling DWINGEND RECHT is. Zou met een bepaling van een aanvullend recht worden volstaan, dan valt te verwachten dat daarvan in de praktijk zal worden afgeweken, In het bijzonder in de algemene voorwaarden van de instellingen. Daarom bepaalt het tweede lid dat de VERPLICHTING TOT HET ZENDEN VAN EEN KENNISGEVING NIET KAN WORDEN WEGGECONTRACTEERD.


STEMRECHT OP AANDELEN UIT UW LEASECONTRACT UITGEOEFEND DOOR VEB?

Toch blijf ik nog steeds gek vinden dat de VEB zich niet over de aan- en verkoop van de effecten voor de aandelenlease-overeenkomsten uitlaat. De VEB weet als geen ander hoe deze transacties in het verleden (zouden) zijn verlopen aangezien deze Vereniging van Effectenbezitters over deze aankopen op één of andere wijze kennelijk stemrecht verkregen had. Dit is terug te vinden in de Legio Nieuws uitgaven van Legio Lease, dat een paar keer per jaar verscheen . In 1997 zat het gele VEB Verenigingsnieuws in de Legio Nieuwsuitgaven geniet met als titel:

VEB Verenigingsnieuws

Het voorwoord is van onze bekende Drs. P.P.F.de Vries
Op de laatste bladzijde telkens een omkaderde kolom met de titel:

"Verenigingsnieuws

Legio-Lease is ten behoeve van haar klanten lid van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die de belangen behartigt van de Nederlandse effectenbezitter.

De VEB verzorgt in dat kader dit katern in Legio Nieuws
en oefent het stemrecht in aandeelhoudersvergaderingen uit op de aandelen, die Legio-Lease namens haar klanten houdt.

Daarnaast kunnen klanten van Legio-Lease VEB-producten bestellen en deelnemen aan de cursus Omgaan met Effecten (zie verdere informatie elders op deze pagina), tegen de VEB-ledenprijs.

Inhoudelijke vragen kunnen slechts schriftelijk worden gesteld en wel via Legio-Lease, die na ontvangst en controle of de afzender inderdaad klant is de brief aan de VEB doorsturen.
U krijgt dan van deVEB rechtstreeks antwoord.

Voor de goede orde: de VEB geeft geen beleggingsadviezen."


Kennelijk willen zij hierover niet meer praten. Het zal hooguit door bijvoorbeeld een rechter eruit getrokken moeten worden. Ik denk dat zij meer weten! Zij hebben er bovenop gezeten.

Overigens als de VEB daadwerkelijk (zoals gesuggereerd namens de lessees?) stemrecht heeft uitgeoefend, heeft de VEB dan soms ongewild meegewerkt (misschien wel met de VEB-bottomline) aan verkeerde registratie van de aandelen?
http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/Legiob.htm

Het wordt tijd dat de VEB hierin volledige uitleg geeft. Of is de VEB al eerder achter de onvolkomenheden gekomen? Heeft men zich wel gehouden aan wettige regels als de Wge? Vanaf 1998 was de katern van de VEB uit de Legio Nieuws verdwenen. Toevallig? In dat jaar werd Legio Lease kennelijk door de STE op de vingers getikt en moesten de contracten (als goed nieuws voor de cliënten) geoptimaliseerd worden. (zie brief van Legio Lease 23 april 1998 Optimalisering cliëntenbescherming http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/opti.htm )

In deze brief wordt ook het e.e.a. geschreven over de registratie van de aandelen.

"… Teneinde te bewerkstelligen dat uw rechten met betrekking tot de door u geleaste effecten onder alle omstandigheden -een eventueel faillissement van Legio-Lease en/of Bank Labouchere daaronder begrepen- adequaat gewaarbord zijn, heeft Legio-Lease, in samenwerking met Bank Labouchere en na overleg met de Stichting Toezicht Effectenverkeer [STE], voorzien in een samenstel van maatregelen gericht op een verdere bescherming van uw juridische positie.

In de eerste plaats zullen de door u geleaste effecten voorwaardelijk aan u worden overgedragen. Dit geschiedt doordat de effecten op uw naam worden bijgeschreven in de depotadministratie van Bank Labouchere, zulks ter uitvoering van de in de overeenkomst vervatte verplichting van Legio-Lease de effecten voorwaardelijk aan u over te dragen onder de opschortende voorwaarde dat u aan al uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Deze bijschrijving brengt mee dat Legio-Lease weliswaar eigendom van de effecten behoudt zolang deze voorwaarde niet is vervuld, maar dat u automatisch eigenaar wordt zodra dat wel het geval is. Zolang de voorwaarde niet is vervuld mag u uiteraard niet over de effecten beschikken

In de tweede plaats zal op de door u geleaste effecten een eerste pandrecht te uwen gunste worden gevestigd. Dit geschiedt door bijschrijving van dit pandrecht op uw naam in de depotadministratie van Bank Labouchere. enz. enz.”


De contracten waren dus toen al verkeerd en het één en ander moest dus kennelijk wettelijk beter worden geregeld. (Ook de stroom van dividendgelden over het vermogen van Legio Lease/Bank Labouchere)

Hoe kon uitoefening van stemrecht door de VEB zonder medeweten en/of mededeling hierover aan de lessees toen mogelijk zijn? Er schijnt geen werkelijke verandering in de aankoop van de effecten te hebben plaatsgevonden nu men beweerd deze in ‘bulkpartijen’ te hebben aangeschaft en niet op de wettelijk voorgeschreven manier op naam van de cliënt zijn bijgeschreven waarover bericht (bewijs) moet worden gedaan. VEB kom op. Het moet met jullie medewerking ook gemakkelijker te bewijzen zijn op welke wijze alle aandelen uit de leasecontracten zijn verworven en/of wat er met de contracten (nadien) is gebeurd. Niemand heeft van deze wettelijke bijschrijving volgens art. 17 Wge op naam van de cliënt als enige leveringsvorm een afschrift gekregen, ook niet van de dividendgelden. (art. 25 Wge) Het gaat in dit artikel 17 om de formele handeling die nodig is voor de overdracht van het aandeel in het verzameldepot van de bank.

We zullen vanavond zien of en hoe in de Tros RADAR-uitzending deze zaken worden behandeld. Ik ben erg benieuwd. U toch ook? Kijken dus.

Met vriendelijke groet,

Okerene


Inmiddels zijn de officiële Kamerstukken door spaarvarken boven water gehaald, waarvoor dank. Deze belangrijke informatie geeft een sterke ondersteuning van hetgeen hierover al verteld is en zal de link bij de betreffende artikelen plaatsen.

Ook onderstaande zinsnede geeft aan dat er een goede boekhouding van de in een depot bewaarde aandelen voor de leaseklanten (data/fonds/aantallen/e.d. op naam cliënt) moet worden gevoerd.


Ook in het girale systeem zal naast een aankoopboekhouding een depot-boekhouding moeten worden gevoerd: deze laatste geeft aan voor welke cliënten de tot een verzameldepot behorende effecten worden bewaard.

Klasse. Ik weet dat spaarvarken er een hele klus aan heeft gehad dit voor ons te regelen. Dexia kan er niet onderuit. Mitst zij een of andere ontheffing van de minister kunnen laten zien.

De overeenkomsten zijn nietig volgens de parlementaire geschiedenis.
Kamerstukken 2 1975/1976, 13 780, MvT pagina 40 *nrs. 1-4:
kamerstukken.1975-1976.13780.nr.1-4.pdf (grootte: 2.99 MB)

MvT pg 40
Artikel 25 [Wge]

Het is van belang dat de cliënt, wiens rechtspositie afhangt van de bijschrijving, daarvan een bewijsstuk ontvangt. Dit geldt voor alle bijschrijvingen, dus ook voor bijschrijvingen die een gevolg zijn van de uitvoering van een aankooporder. Aangezien aankoop en levering normaliter niet gelijktijdig plaatsvinden, zal op het gebruikelijke bericht dat voor rekening van de cliënt effecten zijn gekocht, dus nagenoeg altijd nog een kennisgeving van bijschrijving moeten volgen. Pas dan weet de cliënt dat hij gerechtigd is geworden in het verzameldepot of kan hij zo nodig een beroep doen op de artikelen 18 en 19, tweede lid. Bovendien schept de verplichting om in dergelijke gevallen een kennisgeving van bijschrijven te verzenden, een zekere mogelijkheid van controle van de zijde van de cliënt op de afwikkeling van de transactie.

De verplichting tot het zenden van een kennisgeving van bijschrijving is in het eerste lid van dit artikel neergelegd. De met deze bepaling beoogde bescherming van de effectencliënt zal alleen worden gerealiseerd als de bepaling dwingend recht is. Zou met een bepaling van aanvullend recht worden volstaan, dan valt te verwachten dat daarvan in de praktijk zal worden afgeweken, in het bijzonder in de algemene voorwaarden van de instellingen. Daarom bepaalt het tweede lid dat de verplichting tot het zenden van een kennisgeving niet kan worden weggecontracteerd.

In het derde lid is de mogelijkheid van een vrijstelling van de kennisgevingspiicht opgenomen voor bepaalde fondsensoorten. Te denken valt bij voorbeeld aan claims en stockdividenden: de desbetreffende dividendbewijzen zijn door de uitgevende instelling meestal voor een korte periode aangewezen om tegen inlevering van die dividendbewijzen en zo nodig tegen betaling van een geldbedrag nieuwe effecten te verkrijgen; van de bijschrijving van die nieuwe effecten ontvangt de cliënt uiteraard wel een kennisgeving van bijschrijving.

Vrijstelling kan worden verleend door of namens de Minister van Financiën. Het zal dus mogelijk zijn dat de Minister bij voorbeeld het centraal instituut.
Laatst bijgewerkt door Okerene op do 31 aug 2006 11:33, in totaal 3 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor willyreiss » ma 28 aug 2006 17:11

In deze context nog iets over Ahold.
De houder van een Legioleasecontract waar Ahold inzit kan zelf niet
inschrijven op de Aholdschikking.
Waarom niet ??
Nou, als je geen eigenaar bent van de Ahold aandelen heb je toch (zelf) niets te schikken.
En geloof me: De V.E.B. weet dit ook.

W.H.J. Reiss
A.F.M. bedankt !!
willyreiss
 
Berichten: 8
Geregistreerd: wo 9 aug 2006 15:34
Woonplaats: Berg en Terblijt

Berichtdoor willyreiss » di 29 aug 2006 12:10

Art 25 lid 1 en 2. De (verplichte) kennisgeving aan de client.

2 Jaar geleden ging ik voor het eerst naar mijn advocaat.
Ik vertelde hier mijn Wet giraal effectenverkeer verhaal m.b.t.
"de levering" van aandelen.
Zijn antwoord was:"Je hebt de aandelen toch gekregen, kijk maar op je
leasecontract."
Mijn antwoord was:"Nee, een leasecontract is een lening op afbetaling
en een kennisgeving toont aan dat de aandelen in het verzameldepot op
jouw naam staan."
Als je met dit antwoord niet tevreden bent.
1. Op de achterkant van het leasecontract "De bijzondere voorwaarden"
staat dat je pas volledig eigenaar van de aandelen kunt zijn als je de laatste betaling hebt voldaan. (dus geen volledige eigendom).
2. Van stockdividend hebben we nooit een kennisgeving ontvangen.
Ook van de verkoop hiervan niet. Dat je geld hebt ontvangen doet hier
niet terzake.
3. Winstverdriedubbelaars e.d.: De 2e en 3e tranche. Een kennisgeving van de aankoop heb ik nooit gezien.
Dat men op een leasecontract schrijft: " Ik ga over 2 jaar iets voor je kopen", doet wederom niet ter zake.
4. Verkoop van aandelen: Je krijgt een afrekening (geld), maar dit is geen bericht dat er aandelen uit het verzameldepot zijn genomen, die op jouw naam staan.

Volgens hoger beroep DSI (nr. 91 jan. 2005) heeft Dexia niet aan de leveringsvoorwaarden voldaan.
Dit is een tevens een reactie op iets wat ik gelezen heb op Radar.
Niemand komt mij aan mijn Wge verhaal !!
Okerene en spaarvarken hebben het geheel verder uitgewerkt en hier ten tonele gebracht, mijn Dank !!

W.H.J. Reiss
Were Account
A.F.M. bedankt !!
willyreiss
 
Berichten: 8
Geregistreerd: wo 9 aug 2006 15:34
Woonplaats: Berg en Terblijt

Berichtdoor Okerene » di 29 aug 2006 15:04

Graag gedaan Willy.

Het was voor mij niet moeilijk om op jouw wens in te gaan en aandacht hieraan te besteden omdat ik ook al langer dezelfde mening ben toegedaan en zoveel als ik kan gedupeerden bijsta en voorzie van (juridisch) materiaal tegen Dexia en andere financiële boeven. We zullen er alles aan doen en er zeker samen in slagen anderen te helpen in hun strijd tegen dit grote onrecht. Ook jij bedankt voor jouw inbreng!!

Gedeelten uit al wat oudere verwante onderwerpen:

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=371356&highlight=#371356
Geplaatst op 25 Jul 2005 16:53 door Okerene
Kan Dexia Euronext aankoopbewijzen tonen?

Hoewel aangesloten bij Amsterdam Exchanges N.V thans Euronext, die alle details van uitgevoerde orders bewaard zoals ook de daarbij betrokken centrale clearingsorganisatie Clearnet dat doet, heeft Dexia nog steeds niet afdoende kunnen aantonen dat Bank Labouchere N.V. de aandelen van de gedupeerden werkelijk op contractuele wijze en wettelijk op Naam van hen volgens de Wet giraal effectenverkeer is voorgeschreven heeft aangekocht en bijgeschreven in het bewaardepot van Dexia (Bank Labouchere) dan wel verkocht.

Ook al werden in veel gevallen al dan niet onder protest uitlevering van de aandelen aan de gedupeerden verricht door bijvoorbeeld CDC Labouchere Securities Services NV, zijn nooit aan hen officiëel mededelingen gedaan over de veronderstelde op naam gestelde aan- en verkoopbewijzen ook niet van dividenduitkeringen. Uitsluitend aan de hand van hun interne administratie met "toebedeelde" aandelen kreeg men de jaaropgaven, pro forma nota en de eindafrekening.
. ……..


http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=145088&highlight=#145088
Geplaatst op 20 Apr 2004 18:13 door Okerene
Hier moet een soort administratie op naam van de lessee van zijn !

Het zou de VEB sieren als zij hierin volledige uitleg geven. Zij zijn de aangewezwen 'persoon' om inzage te eisen van deze administratie, omdat zij het stemrecht hiervan uitoefenden.

Wisten zij van eventuele onvolkomenheden voordien? Heeft men zich gehouden aan deze regels? Vanaf 1998 zie ik geen katern van de VEB meer in Legio Nieuws. Toevallig?
(Ikzelf heb Dexia aangeschreven om op grond van Wbp artikel 35 alle mij betreffende gegevens te verstrekken)http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=18
Okerene Geplaatst: Wo 7 Sep 2005 17:22
Contractueel is Dexia gehouden tot aankoop van de aandelen op de Amsterdam Exchanges (AEX).

Duidelijk is hiermee vast komen te staan, dat Dexia als rechtsopvolger van Bank Labouchere en Legio-Lease contractueel is gehouden tot aankoop van de aandelen op de Amsterdam Exchanges (AEX) en “de waarden” op naam van de klant moeten zijn bijgeschreven in het verzameldepot van de Bank volgens de wettige regelgeving uit de Wet giraal effectenverkeer (Wge).
….


Met vriendelijke groet,

Okerene

Lijst(en) met andere onderwerpen is te vinden op de eerste pagina
http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&postdays=0&postorder=asc&start=0
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron