Overige rechtbank uitspraken in Dexia zaken

Overige rechtbank uitspraken in Dexia zaken

Berichtdoor Piet » do 6 sep 2007 22:34

De rechtbank Roermond is eindelijk begonnen met het vonnissen van rechtszaken die al jaren lopen.
De eerste twee uitspraken (14 augustus en 21 augustus) zijn huurkoop zaken waarbij de partner vernietigd heeft.
De gedupeerden krijgen al hun geld terug incl. de wettelijke rente en de proceskosten.
Deze zaken zijn bekend geworden doordat de rechtbank Roermond (rechter Kluin) in eerste instantie op 21 januari 2004 deze zaken als niet huurkoop had gekenmerkt.
Daarop is hoger beroep tegen dit vonnis aangetekend bij het gerechtshof in Den Bosch.
Op 1 februari 2005 stelde het gerechtshof de gedupeerden in het gelijk en werden de zaken terugverwezen naar de sector kanton van de rechtbank Roermond als zijnde huurkoop.
Deze uitspraken van het gerechtshof Den Bosch zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AS4448
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AS4446
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AS4449

De uitspraak van 14 augustus door de rechtbank Roermond is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082007.htm
De uitspraak van 21 augustus volgt.

Opvallend is dat rechter Klein zich toch weer van zijn slechte kant laat zien door de eis om de BKR registratie te verwijderen niet toe te wijzen.
Hij schrijft hierover:
De nevenvordering van [X] betreft de registratie van de aandelenlease-overeenkomsten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). [X] vordert dat de bank op straffe van een dwangsom de meldingen betreffende de aandeienlease-overeenkomsten bij BKR verwijdert. Deze vordering kan naar het oordeel van de kantonrechter niet worden toegewezen, omdat de bank een melding kan doen aan BKR, maar BKR beslist over de registratie. De bank kan niet worden veroordeeld iets te doen waartoe zij niet bevoegd is.


Ook de rechtbank Breda heeft op 1 augustus een uitspraak gedaan in een huurkoop zaak.
Ook hier moest Dexia alles terugbetalen.
In deze zaak moet Dexia wel de BKR registratie verwijderen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 8 sep 2007 10:31

Inmiddels is ook de tweede uitspraak van de rechtbank Roermond, van 21 augustus 2007, gepubliceerd op de website van PAL.
Hier de link:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082007.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Okerene » za 8 sep 2007 11:05

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 21 augustus 2007
Zaaknummer: 145172 \ CV EXPL 05-1511
http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/Roermond21082007.htm

Toch wel goed nieuws voor degenen die in hun rechtszaak te maken hebben met verjaringperikelen. In het bijzonder het moment dat de niet getekende echtgeno(o)t(e) bekendheid moet worden verondersteld van een contract.

De kantonrechter uit Roermond kwalificeert de stellingen van Dexia dat hij/zij bekend moet zijn geraakt bij aanvang van het contract slechts als een vermoeden. En in de gegeven context heeft Dexia haar stelling in onvoldoende mate onderbouwd.

De kantonrechter verwijst voor een nadere uitwerking van de aan het vorenoverwogene ten grondslag liggende rechtsoverwegingen naar het arrest van het hof in Den Bosch van 26 juni 2007 (gepubliceerd onder nummer LJN BA8070).
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BA8070
In deze uitspraak (Roermond 21 augustus) is belangrijk nieuws te lezen:

6.4. Omdat [Y] geen toestemming heeft gegeven tot het aangaan van de aandelenlease-overeenkomsten kon zij die overeenkomsten vernietigen binnen een termijn van driejaren nadat zij op de hoogte is gekomen van het bestaan van die aandelenlease-overeenkomsten. [Y] en [X] hebben gesteld, dat [Y] rond februari 2003 daarvan op de hoogte zou zijn gekomen.

Vaststaat dat de buitengerechtelijke vernietiging dateert van 28 februari 2003. De bank heeft daarentegen gesteld, dat [Y] al heeft geweten van het bestaan van de aandelenlease-overeenkomsten ten tijde van het aangaan daarvan, zodat de verjaringstermijn van drie jaren is gaan lopen op of rond de respectieve data van totstandkoming van die overeenkomsten.

Deze stelling kan alleen relevant zijn voor het antwoord op de vraag of de buitengerechtelijke vernietiging van de Spaarextra van april 1999 tijdig heeft plaatsgevonden, omdat de brief van [Y] van 26 februari 2003 in ieder geval is verzonden en ontvangen binnen een termijn van drie jaren na totstandkoming van de beide andere aandelenlease-overeenkomsten, zodat verjaring van de betrokken bevoegdheid daar niet aan de orde is. Hetgeen hierna wordt overwogen betreft dus alleen de Spaarextra uit 1999.Voor verjaring zou nodig zijn dat [Y] van de Spaarextra op de hoogte zou zijn geraakt in de periode vanaf de totstandkoming daarvan tot 28 februari 2000.

De kantonrechter is van oordeel dat de bank haar stelling op dit punt in de gegeven context in onvoldoende mate heeft onderbouwd. De bank heeft - samengevat - namelijk niet meer gesteld, dan dat het gebruikelijk is dat echtgenoten dergelijke financiële verplichtingen met elkaar bespreken. De kantonrechter kwalificeert deze stellingen als een vermoeden.

Hierbij is van belang dat de bank geen concrete, uiterlijke feiten of omstandigheden heeft aangevoerd - anders dan het bestaan van de aandelenlease-overeenkomst - waaruit zou kunnen blijken van de gestelde wetenschap van [Y] (in het hier relevante tijdvak). Daarbij is van belang dat de stellingen van de bank geen concrete aanknopingspunten bieden voor het antwoord op de vraag op welk moment [Y] dan volgens de bank op de hoogte van het Feestplan [? lees Spaarextra] zou zijn geraakt en hoe. Ook het in algemene termen vervatte bewijsaanbod van de bank op dit punt bevat geen concrete feiten of omstandigheden die vatbaar zouden zijn voor bewijs anders dan de (bloot gestelde) wetenschap die [Y] volgens de bank gehad moet hebben. De kantonrechter zal de betrokken stelling van de bank daarom passeren.


Twee contracten vielen al binnen de verjaringstermijn. Het eerste afgesloten contract uit 1999 echter niet. Nu Dexia geen verdere bewijzen heeft kunnen aanvoeren kent de rechter toch ook van dit contract vernietiging toe vanaf de datum vernietigingsbrief 28 februari 2003.

Vernietigingsbrieven, langer dan 3 jaar na aanvang van een contract (verjaringstermijn) kunnen daarmee nog steeds voor vernietiging aangewend worden. Dexia moet stellen en daarbij concrete, uiterlijke feiten of omstandigheden aanvoeren - anders dan het bestaan van de aandelenlease-overeenkomst - waaruit zou kunnen blijken dat de niet ondertekende wederhelft bekend moet zijn geweest met het contract.

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Piet » vr 14 sep 2007 10:24

Ook de rechtbank Maastricht heeft een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
Het gaat om een depotlease constructie en de uitspraak wordt z.s.m. gepubliceerd op onze website.
De rechtbank Maastricht volgt niet de voorbeelduitspraken van Amsterdam maar heeft een eigen, afwijkende, mening.
De gedupeerden krijgen wel een groot gedeelte terug van hun inleg met daarbij de wettelijke rente.
De reden dat er (bijna) geen vonnis wordt gewezen door Maastricht, Roermond en Sittard is capaciteitsgebrek, volgens de rechtbank.
Zaken die voor vonnis staan blijven gewoon een half jaar liggen.

Naar nu blijkt heeft de rechtbank Breda nog een uitspraak gedaan, naast de al eerder genoemde eegalease zaak.
Dit keer ging het om zorgplicht.
Ook de rechtbank Breda volgt de rechtbank Amsterdam niet in hun voorbeeld uitspraken en geeft een eigen draai aan zorgplicht.
De gedupeerde verloor kansloos.
Helaas is deze uitspraak niet in ons bezit.

Dit soort uitspraken maakt het moeilijk om te beslissen waar je gaat procederen, bij de rechtbank waar je woont of in Amsterdam.
In Amsterdam weet je waar je aan toe bent, bij de andere rechtbanken moet je maar afwachten.
Uitzondering is nog steeds Almelo.
Almelo blijft consequent in hun Dexia uitspraken.

Alle uitspraken die PAL krijgt zijn te lezen via deze link:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Okerene » vr 14 sep 2007 11:02

Jonathan Barth van Wieringa Advocaten is als kritisch maar objectief schrijver te beschouwen gezien zijn goede commentaren inzake aandelenlease.

Hij heeft zich goed in deze materie verdiept. Ook nu weer een scherp maar puik stuk over de eerste uitspraak (ljn=BB1855) van het hof Amsterdam inzake Aegon/ Spaarbeleg "Sprintplan" effectenlease: geen nietigheid lease-overeenkomsten wegens strijd met Wet op het consumentenkrediet; wel schending zorgplicht door Aegon/ Spaarbeleg maar geen verplichting tot schadevergoeding wegens ontbreken relevante schade. Hij geeft hieronder zijn ongezouten mening.

Pyrrhus overwinning voor belegger Sprintplan
http://www.wieringa-advocaten.nl/nlblawg.php?id=1089

Datum: 13-09-2007
Door: Jonathan Barth

Vorige week heeft het Hof Amsterdam bepaald dat Aegon weliswaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens een belegger in Sprintplan, maar dat desondanks geen schadevergoeding behoeft te worden betaald. En passant, bepaalt het Hof ook dat het Sprintplan niet valt onder de Wet op het Consumenten Krediet (WCK).

Al eerder waren er Pyrrhus overwinningen gemeld met betrekking tot het onrechtmatig handelen van een financiële instelling. Zie bijvoorbeeld onze bijdrage d.d. 10 augustus 2007. ( http://www.wieringa-advocaten.nl/nlblawg.php?id=1074) Die lijn wordt nu doorgezet.

De maandelijkse bedragen waren steeds betaald, dus was volgens het Hof de draagkracht kennelijk zodanig dat de belegger dit kon betalen en dus was er geen schade. Daarnaast was het product zodanig ingericht dat er geen restschuld kon ontstaan, en dus geen schade. Ik vraag mij echter af of daarmee niet de financiële instelling al te makkelijk weg komt. Men mag immers niet onrechtmatig handelen. Als je dat toch doet, dan behoren daar gevolgen aan te zijn verbonden. Nu werd zelfs de belegger veroordeeld in de proceskosten. Overigens is het de vraag of deze specifieke uitspraak op dit punt als goed voorbeeld kan dienen. De belegger had kennelijk niet gesteld dat hij zonder deze onrechtmatige daad de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. Het was beter geweest als de belegger (of zijn advocaat) dat wel had gedaan. Maar misschien wordt die stelling wel alsnog in een andere procedure opgeworpen.

Verder bevestigt het Hof dat "Sprintplan" niet onder de WCK valt. Dat is altijd een groot punt van discussie geweest. Als immers de WCK van toepassing is, dan moet de financiële instelling voldoen aan bepaalde vergunningsvereisten en gelden bepaalde verboden (zoals het verbod van koppelverkoop). Het Hof bepaalt, kort gezegd, dat de WCK niet van toepassing is omdat er geen geldsom ter beschikking werd gesteld, maar dit geldbedrag onmiddellijk werd belegd. Deze redenering kan ik niet volgen. Er werd immers wel degelijk een geldbedrag ter beschikking gesteld, en daaraan werd gekoppeld de verplichting om een bepaalde belegging te doen. Dat zulks niet het genot verschaffen is van een roerende zaak, kan ik billijken. Maar dat er geen geld ter beschikking werd gesteld, lijkt te kort door de bocht.

Volgens deze redenering zou bijvoorbeeld het verbod van koppelverkoop (art. 33 WCK) een deel van zijn werking verliezen, hetgeen strijdig is met de in de WCK beoogde bescherming van de consument. De enige reden dat de betreffende consument niet de "vrije beschikking" heeft gekregen over het ter beschikking gestelde bedrag, was immers dat hij verplicht was een belegging aan te gaan. Het Hof geeft verderop in de uitspraak zelfs nog aan dat er expliciet sprake is van een "krediet".

Het Hof lijkt dus te willen aannemen dat de WCK uitsluitend geldt in het kader van een "recht-op-neer-lening" of de aanschaf van roerende zaken, en niet geldt voor effecten en beleggingen. Het Hof maakt dit echter niet expliciet. Daarnaast heeft de WCK een uitzondering voor de belening van effecten, zodat ik geen reden zie om effecten en beleggingen per definitie uit te sluiten van de werking van de WCK. Enfin, de Hoge Raad zal hier wel aan te pas moeten komen. Voorlopig is er een gezaghebbende rechter die een oordeel heeft gegeven. Tot nader order, staat dit oordeel.

Verder lezen
Het volledige arrest ( http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB1855 )


Dat onrechtmatig handelen geen schadevergoeding of andere gevolgen oplevert maar voor de gedupeerde zelfs betaling van proceskosten is veel te kort door de bocht en eigenlijk te gek voor woorden.

“De belegger had kennelijk niet gesteld dat hij zonder deze onrechtmatige daad de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. Het was beter geweest als de belegger (of zijn advocaat) dat wel had gedaan.”

Het moge duidelijk zijn dat er meer aan de hand is dan alleen het onder de mat vegen van de WCK betreffende zorgplicht. Jonathan Barth laat goed uitkomen dat daarmee ook het verbod op koppelverkoop (Art 33 ) wordt ondermijnd. Iets wat ikzelf ook al op enkele forums aangegeven en beschreven heb.

“Er werd immers wel degelijk een geldbedrag ter beschikking gesteld, en daaraan werd gekoppeld de verplichting om een bepaalde belegging te doen. … De enige reden dat de betreffende consument niet de "vrije beschikking" heeft gekregen over het ter beschikking gestelde bedrag, was immers dat hij verplicht was een belegging aan te gaan. Het Hof geeft verderop in de uitspraak zelfs nog aan dat er expliciet sprake is van een "krediet".

Hij vindt het uitsluiten van effecten van de werking van de WCK, zoals het Hof probeert uit te leggen, buiten proportie, terwijl de WCK nota bene wel een uitzondering heeft voor belening van effecten. Zoals met veel gerezen onduidelijkheden in de aandelenleasekwestie zal de Hoge Raad dringend uitsluitsel moeten geven.

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Piet » wo 26 sep 2007 13:02

Helaas zijn er na het verbindend verklaren van de Duisenberg regeling door het gerechtshof in Amsterdam op 25 januari 2007 en de voorbeelduitspraken van 27 april door de rechtbank Amsterdam nog maar weinig andere rechtbanken geweest die uitspraken hebben gedaan in Dexia zaken.
Dit terwijl er toch vele zaken op vonnis staan c.q. waarvan de procedure in een vergevorderd stadium is.

Hieronder een overzicht van de bij PAL bekende uitspraken na 25 januari 2007 van de andere rechtbanken:
14-02-2007 Almelo
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... Almelo.htm
20-06-2007 Arnhem http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA9594
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA9590
18-07-2007 Arnhem
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 072007.htm
14-08-2207 Roermond
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082007.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 082007.htm

Ook Breda heeft minimaal 2 uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn helaas niet in het bezit van PAL.

Zodra er meer uitspraken komen worden deze in deze topic en uiteraard op www.platformaandelenlease.nl onder Uitspraken gepubliceerd.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 26 sep 2007 13:12

Op 12 september 2007 heeft nu ook de rechtbank Maastricht een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
Ook de rechtbank Maastricht trekt zich niet zoveel aan van de voorbeeld uitspraken van Amsterdam.
In deze depotlease/Eegalease zaak wordt het depotverlies niet toegewezen door de rechter.
Dit is zo'n 24.000 euro die de gedupeerde hierdoor misloopt.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092007.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 28 sep 2007 16:41

Ook de rechtbank Zwolle heeft een uitspraak gedaan na het verbindend verklaren en de voorbeeld uitspraken van Amsterdam.
Op 25 september werd er uitspraak gedaan in een zaak die eerst door de gedupeerde zelf werd gevoerd, maar later door een professional werd overgenomen.
Indien dit direct bij aanvang al was gebeurd had de uitspraak beter kunnen zijn.
Er was geen eis in reconventie ingesteld, dus kon de rechter niet tot een andere beslissing komen.
9.
De overige geschilpunten laat de kantonrechter onbesproken omdat een beslissing daarin niet tot een ander resultaat -gehele of gedeeltelijke toewijzing van de vordering van Dexia- kan leiden.


Interessant is ook de relatie van Dexia met Koerskompas (in dit geval een certificaat Korting Koers)

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092007.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 29 sep 2007 16:46

De rechtbank Almelo heeft ook weer een aantal Dexia uitspraken gedaan.
De eerste van 5 uitspraken van 26 september 2007 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092007.htm

Het gaat om een Overwaarde Effect, maar géén depot constructie.
De zorgplicht is geschonden en de rechtbank hanteert de volgende formule.
De gedupeerde had , naast de inleg, ook de restschuld betaald en dividend ontvangen.
De helft van de schade (inleg + restschuld) minus de ontvangen dividend moet door Dexia worden terugbetaald incl. de wettelijke rente.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 2 okt 2007 16:58

Hier de link naar de tweede uitspraak van de rechtbank Almelo van 26 september:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2007-1.htm

De rechtbank Almelo blijft zich houden aan het feit dat Dexia geen Wck vergunning had en dus het contract nietig is.
Op grond van redelijkheid en billijkheid krijgt de gedupeerde echter 50 % van de schade vergoed.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 3 okt 2007 15:28

Ook Leiden heeft zich geschaard in de rechtbanken die uitspraak hebben gedaan in een Dexia zaak.
Op 26 september deed de rechtbank Leiden een uitspraak in een Egalease/depot zaak.
Hier de link naar de uitspraak:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092007.htm

De rechtbank verwijst naar de uitspraken van het Hof Amsterdam van 1 maart 2007 en de voorbeelduitspraken van de rechtbank Amsterdam van 27 april 2007 als basis voor de beslissing.
De vernietiging (binnen 3 jaar) wegens het ontbreken van de tweede handtekening wordt toegewezen en Dexia moet alle betaalde gelden terugbetalen plus wettelijke rente.
Daarnaast moet Dexia de helft van het depotverlies vergoeden, plus de wettelijke rente.
Dat de helft van het depotverlies wordt toegekend is i.v.m. de opleiding, inkomen, vermogen en beleggers ervaring van de gedupeerde.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor evt » wo 3 okt 2007 22:48

Piet even een vraagje van mijn kant, hoe kan het toch zo zijn, als er
bepaald wordt dat de handtekening nodig is, er toch nog een helft
van het verlies betaald moet worden.

Groeten Edwin.
evt
 
Berichten: 16
Geregistreerd: vr 2 sep 2005 9:08

Berichtdoor Piet » do 4 okt 2007 13:43

Hallo Edwin,

Het vernietigen van het contract i.v.m. het ontbreken van de tweede handtekening geeft alleen vernietiging van het aandelenlease contract. Gevolg is dat Dexia alle aan Dexia betaalde gelden gerelateerd aan het contract moet terugbetalen
De kosten voor een tweede hypotheek of een depot van waaruit betalingen worden verricht vallen niet onder de vernietiging.
Wel is de rechter van mening dat Dexia verantwoordelijk is voor het aanbieden van de zeer risicovolle depotconstructie door Spaar Select.
Dexia heeft hiermee de zorgplicht geschonden en op grond daarvan wordt door de rechter een vergoeding toegewezen voor het depot verlies, meestal 100 %.
In dit geval was het 50 % omdat de gedupeerde een goed inkomen en vermogen had, een hoge opleiding en ervaring had met beleggen.

De gedupeerde krijgt dus 100% van zijn betaalde gelden aan Dexia, inclusief restschuld, terug (op grond van vernietiging).
Daarnaast krijgt hij 50 % van het renteverlies van het depot gecompenseerd (op grond van schending van de zorgplicht).
Over beide bedragen moet Dexia wettelijke rente betalen.
Voor de gedupeerde blijven dus de kosten voor de tweede hypotheek en 50 % van het depot rente verlies voor eigen rekening.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor evt » vr 5 okt 2007 22:14

bedankt Piet, voor je uitleg, het is mij weer duidelijk.
evt
 
Berichten: 16
Geregistreerd: vr 2 sep 2005 9:08

Berichtdoor Piet » vr 5 okt 2007 23:37

Door de rechtbank Alkmaar worden niet alleen DSB zaken behandeld, maar ook Dexia zaken.
Op 3 oktober heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een Eegalease zaak.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 102007.htm
Dexia had de gedupeerde in augustus 2004 gedagvaard.
Toen was Dexia nog optimistisch en dacht Bruneel nog dat hij rechtszaken kon winnen.
Na veel vertraging is eindelijk vonnis gewezen.
De eis van Dexia is afgewezen en Dexia mag ook de proceskosten betalen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Volgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron