Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Berichtdoor willem » vr 9 mei 2008 11:58

Hallo lezers,

Zijn er al eega-leasers die n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad (al dan niet via hun advocaat) een persoonlijk voorstel van Dexia hebben ontvangen??

Het lijkt niet erg vlot te gaan, zo hoor ik ook van mijn advokaat.

Groeten,
Willem
willem
 
Berichten: 5
Geregistreerd: vr 28 okt 2005 19:27

Berichtdoor bucks007 » vr 9 mei 2008 16:04

beste Willem, ik ben client bij leaseproces, val volledig in deze catagorie, en ik wil in deze even leaseproces buiten beschouwing laten, want zij zijn ook afhankelijk van de snelheid van Dexia, maar kort gezegd ik heb nog niets vernomen
bucks007
 
Berichten: 25
Geregistreerd: ma 4 sep 2006 18:19

het bekende verhaal

Berichtdoor aarts405 » vr 9 mei 2008 20:59

Goede avond,
Ook wij zijn zoals velen pas na drie jaar tot ontdekking gekomen wat ons is aangedaan. Wij waren in de veronderstelling dat wij een spaarvorm hadden maar helaas toen wij een aanvraag hadden gedaan voor een hypotheek circa 5jaar na aangaan met dexia is ons duidelijk geworden dat we simpel gezegd net als iedereen er met open ogen ingetuind zijn. ps deze tussenpersoon is ook nog eens familie dus dachten dat het wel goed zou zitten. Resultaat grote spanningen in de familiesfeer, goede baan verloren,financieele spanningen en problemen enz enz enz.
Niks nieuws de meesten van ons hebben vrijwel dezelfde ervaringen. Na de ( gunstige ) uitspraak Hoge Raad leek de zon weer te gaan schijnen maar zoals nu weer blijkt iedereen kijkt dagelijks in de brievenbus voor de brief van Dexia maar helaas zal weer het geduld op de proef worden gesteld steeds weer een heel klein stapje dichterbij en ook nog zover weg.
Hou vol zou ik zeggen ook ons geduld is al lang op en hopen net als u dat het snel achter de rug is.
Wij wensen iedereen veel succes
aarts405
 
Berichten: 1
Geregistreerd: di 6 feb 2007 23:58

Berichtdoor Piet » ma 26 mei 2008 20:15

Dexia heeft afgelopen week de volgens hun "zuivere" eegaleasers, die nog niet aan het procederen zijn, de volgende brief verstuurd:

De heer/mevrouw X

Amsterdam, 20 mei 2008

Betreft: voorstel eega-zaken

Geachte heer/mevrouw X,

In april 2008 hebben wij u een brief gezonden waarin wij reeds aankondigden u een voorstel tot afwikkeling toe te zenden in de zogenoemde 'eega-zaken'. In de afgelopen periode hebben wij uw gegevens gecontroleerd en beoordeeld.

Dexia Bank Nederland N.V. {Dexia) doet u hierbij een voorstel voor die effectenlease-overeenkomsten die voldoen aan de voorwaarden die ten grondslag liggen aan het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2008 (rolnummer C07/155HR). Dit voorstel tot afwikkeling geldt uitsluitend voor de hierna genoemde effectenlease-overeenkomst(en). Het voorstel voorziet onder meer in terugbetaling van de door u betaalde termijnen en een vergoeding op basis van de wettelijke rente. Voor eventuele andere effectenlease-overeenkomsten die niet voldoen aan de eega-voorwaarden, geldt dit voorstel niet. Voor de afwikkeling van die effectenlease-overeenkomsten zullen wij u, indien van toepassing, over enige tijd afzonderlijk benaderen.

In deze brief met bijlagen staat belangrijke informatie. Wij raden u aan deze brief en bijbehorende Acceptatieformulier(en) goed te lezen en, indien u op ons voorstel wilt ingaan, de brief en formulier(en) te ondertekenen en aan Dexia te retourneren. Wij verzoeken u uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner die destijds de vernietiging van de effectenlease-overeenkomst(en) heeft ingeroepen, ook over dit voorstel te informeren. Ook dient hij/zij de brief en de formulieren te ondertekenen.

Voorstel
Dit voorstel tot afwikkeling geldt voor de effectenlease-overeenkomst(en) met contractnummer(s): 56184950

Het totale voorstel is als volgt opgebouwd:
Betaalde bedragen (termijnen e.d.) €
Uitgekeerde bedragen (dividend e.d.) € -/-
Wettelijke rente €
+
Totaal te ontvangen €

Voor elke bovengenoemde effectenlease-overeenkomst is een Acceptatieformulier bijgevoegd waar u per overeenkomst de bovenstaande gegevens vindt.

Indien u met dit voorstel akkoord gaat, dienen u en uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner deze brief (laatste pagina) en alle Acceptatieformulieren te ondertekenen. Dit hele pakket vormt het totale voorstel. Indien het voorstel meerdere effectenlease-overeenkomsten betreft, kunt u dus geen selectie maken. Indien u met dit voorstel akkoord gaat, dient u alle stukken te ondertekenen en aan Dexia te retourneren, tezamen met een (goed leesbare) kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner.

Wij wijzen u erop dat ingeval u nog betalingsachterstanden jegens Dexia heeft voor andere effectenlease-overeenkomsten die niet onder dit voorstel vallen, deze worden verrekend met het bovenstaande totaalbedrag. Het kan dus voorkomen dat het bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt een ander, lager, bedrag is dan het hierboven genoemde bedrag.

Achtergrond voorstel

Door het tijdig en rechtsgeldig inroepen van de vernietiging van een of meerdere effecten lease¬overeenkomsten door uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner is achteraf gezien geen overeenkomst tot stand gekomen. Het gevolg is dat de betalingen die u én Dexia op grond van deze overeenkomst(en) hebben verricht over en weer worden teruggedraaid. Indien u op dit moment nog lopende effecten lease¬overeenkomsten heeft die deel uitmaken van dit voorstel, dan worden deze effecten lease-overeenkomsten na acceptatie van dit voorstel beëindigd. In het voorstel is daar al rekening mee gehouden.
Het voorstel bestaat uit terugbetaling van datgene wat u in het verleden aan Dexia heeft betaald. Dit zijn de door u betaalde termijnen, maar bijvoorbeeld ook vooruitbetalingen of de door u betaalde restschuld. Hiervan wordt afgetrokken hetgeen Dexia aan u heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld uitgekeerd dividend zijn, maar bijvoorbeeld ook betalingen uit hoofde van de Ahold-claim of uitbetalingen bij overwaarde na beëindiging van de effecten lease-overeenkomst. De berekening van de wettelijke rente loopt vanaf veertien dagen na ontvangst door Dexia van de schriftelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomst(en) tot en met 16 juni 2008.

juridische gevolgen

Er komt door ondertekening definitief een regeling tussen u en Dexia tot stand. Door ondertekening van deze brief en Acceptatieformulier(en) kunnen de ondertekenaars zich niet meer tot de rechter wenden in verband met klachten over de effectenlease-overeenkomsten waarop dit voorstel betrekking heeft.

Dexia zal het Bureau Krediet Registratie (BKR) verzoeken registraties met betrekking tot deze effecten lease-overeenkomsten te verwijderen.

Leidraad voor een snelle en correcte afhandeling

Voor een snelle en correcte afhandeling dient u de volgende vijf stappen te volgen:
1. Controleren of u bij deze brief alle onder het voorstel genoemde Acceptatieformulieren heeft ontvangen;
2. Controleren of het op het Acceptatieformulier vermelde rekeningnummer juist is. Is dit niet het geval, dan kunt u dit rekeningnummer onderaan deze brief (laatste pagina) wijzigen. U kunt één nieuw rekeningnummer opgeven dat voor alle effectenlease-overeenkomsten zal gelden (u wijzigt dus ook het rekeningnummer voor die effectenlease-overeenkomsten die eventueel buiten dit voorstel vallen).
Uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner moet ook met deze wijziging akkoord gaan. Bij wijziging van het rekeningnummer dient u een kopie van een recent bankafschrift mee te sturen waarop dat rekeningnummer en de naam van de rekeninghouders) staat vermeld;
3. Deze brief (laatste pagina) en alle bijgevoegde Acceptatieformulieren samen met uw (ex-)echtgeno(o)te/ geregistreerd partner ondertekenen;
4. Na ondertekening voor uw eigen administratie een kopie van deze brief en Acceptatieformulier(en) maken;
5. De gehele set, dat wil zeggen de ondertekende brief (in het geheel) en ondertekende Acceptatie-formulieren), binnen vier weken in de bijgeleverde retourenvelop aan Dexia terugsturen tezamen met een (goed leesbare) kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner.

Dexia controleert na ontvangst van uw stukken of alle gegevens juist zijn. Als u aan alle voorwaarden voldoet, gaan wij binnen vier weken over tot uitbetaling.

Tot slot

Dit voorstel tot afwikkeling is in de lijn van het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2008. Procederen over deze eega-zaken kan achterwege blijven.
Heeft u naar aanleiding van deze brief en bijgevoegde Acceptatieformulier(en) nog vragen, kijkt u dan op www.dexialease.nl. U kunt ook op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen met Dexia klantenservice op nummer 0900 - 339 4222 (€ 0,15 per minuut).


Met vriendelijke groet,

B.F.M. Knüppe S.M.A. Depaepe
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur
Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland N.V.

Bijlagen: Acceptatieformulier(en), retourenvelop
NB: De akkoordverklaring vindt u op de volgende pagina van deze brief.

Acceptatie totale voorstel tot afwikkeling eega-zaken

Contractant: De heer/mevrouw X Relatienummer:
De contractant en zijn/haar (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner verklaren jegens Dexia Bank Nederland N.V. dat zij deze brief en bijbehorende Acceptatieformulier(en) gelezen en begrepen hebben en hiermee akkoord gaan.
Optioneel:
Wij (contractant en (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner) geven hierbij aan dat het op de Acceptatieformulieren vermelde rekeningnummer onjuist is.
Wij willen het rekeningnummer wijzigen in het volgende rekeningnummer:
ten name van te .
Een kopie van een recent bankafschrift sturen wij mee met deze akkoordverklaring en bijbehorende Acceptatieformulieren.
Naam contractant: Naam (ex-)echtgeno(o)t(e)/
geregistreerd partner:

Handtekening: Handtekening:

Datum: Datum:

U dient na ondertekening de gehele brief, Acceptatieformulier(en), leesbare kopie legitimatiebewijzen en eventueel kopie bankafschrift in de retourenvelop te retourneren aan Dexia Bank Nederland N.V. PDL, Antwoordnummer X,
1000 VP Amsterdam.
U wordt verzocht geen vragen of opmerkingen op de verklaring te schrijven. Deze worden niet verwerkt en kunnen de verklaring
ongeldig maken.

Acceptatieformulier
Vaststellingsovereenkomst afwikkeling eega-zakenContractant: De heer/mevrouw X Relatienummer:
Rekeningnummer:
Betaalde bedragen (termijnen e.d.) €
Uitgekeerde bedragen (dividend e.d.) €
Wettelijke rente €

Het voorstel geldt voor de effecten lease-overeenkomst met contractnummer:
-/-
Te ontvangen €

Door ondertekening aanvaardt u dit voorstel. De contractant en de (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner verklaren jegens Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) dat zij de bijbehorende brief en dit formulier gelezen en begrepen hebben en hiermee akkoord gaan.

Ondertekenaars van deze Vaststellingsovereenkomst verlenen kwijting voor vorderingen op Dexia met betrekking tot bovengenoemde effectenlease-overeenkomst. Met ondertekening van dit formulier en vervolgens betaling door Dexia komt een definitieve regeling tot stand. Ondertekenaars kunnen zich niet meer tot de rechter wenden in verband met klachten over de effecten lease-overeenkomst waarop dit voorstel betrekking heeft.

Na ontvangst van dit Acceptatieformulier zal door Dexia verwijdering van uw eventuele BKR-registratie worden verzocht.

Als u na controle aan alle voorwaarden voldoet, zal Dexia het bovengenoemde bedrag binnen vier weken overmaken op het bovenvermelde rekeningnummer. Als dit rekeningnummer niet correct is, dient u dit op pagina 5 van de bijbehorende brief aan te geven. Eventuele verrekening kan plaatsvinden indien u op andere effectenlease-overeenkomsten betalingsachterstanden jegens Dexia heeft.

Voor een snelle financiële afwikkeling dient u dit Acceptatieformulier Vaststellingsovereenkomst zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vier weken na dagtekening, te ondertekenen en aan Dexia terug te sturen.

Naam contractant: Naam (ex-)echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner:

Handtekening: Handtekening:

Datum: Datum:

Voorzitter RvB Dexia Bank Nederland N.V.
B.F.M. Knüppe

Datum: Amsterdam, 20 mei 2008

U dient dit formulier te ondertekenen en tezamen met de gehele brief, eventuele andere Acceptatieformulieren, leesbare kopie legitimatiebewijzen en eventueel kopie bankafschrift in de retourenvelop te retourneren aan Dexia Bank Nederland N.V. PDL,
Antwoordnummer X, 1000 VP Amsterdam.

U wordt verzocht geen vragen of opmerkingen op dit formulier te schrijven. Deze worden niet verwerkt en kunnen dit formulier
ongeldig maken.
Dexia Bank Nederland N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister Amsterdam 33194626


Degene die aan het procederen zijn krijgen binnenkort een dergelijk voorstel, maar dan met daarbij een vergoeding voor de gemaakte proceskosten en een kleine advocatenvergoeding.

Begin april hebben wij onze verwachtingen over datgene Dexia in onze ogen zou doen na de uitspraak door de Hoge Raad, bekendgemaakt.
Gezien de brief die Dexia nu verstuurd heeft, komt dit volledig uit.

Zoals al vaker geschreven, Dexia probeert steeds vaker op een redelijke manier een oplossing te geven in het conflict met ons, gedupeerden.
Het is dus niet zo dat Dexia nu, na de uitspraak door de Hoge Raad, probeert om vertraging te krijgen en ons dwars zit met de uitbetaling.
Het is extra rekenwerk om voor degene die procederen de proceskosten en een stukje advocaatkosten erbij te betrekken.
Daarom duurt dit wat langer als voor degene die niet procederen.

Dat wil niet zeggen dat nu alles gewonnen is.
Dexia vecht nog hevig tegen het categorie model van de rechtbank Amsterdam en betwist heftig de vernietiging na 3 jaar.
De ene slag is gewonnen, op naar de volgende slag, maar wel met een tegenstander die zich in veel zaken soepeler opstelt als in het tijdperk Bruneel.
Maar het blijft gaan om JOUW geld, dus het knokken waard.

Heb je vragen over jouw situatie en wil je weten wat jouw mogelijkheden en kansen zijn, mail naar info@platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor meer » za 21 jun 2008 13:40

Wie heeft net als wij een depotconstrutie en is tevens eegaleaser.

Wij ontvingen van Dexia het voorstel ,waarbij niet de inleg van het depot berekend was maar alleen de betaalde termijnen,volgens ons klopt dit niet.

Groetjes Meer
meer
 
Berichten: 2
Geregistreerd: ma 6 maart 2006 16:48

Vorige

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten

cron