Uitspraak Sprintplan

Berichtdoor Piet » di 31 jul 2007 15:05

Weer een Sprintplan uitspraak door de rechtbank Utrecht
De uitspraak is van 25 juli 2007 en hier is de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB0519

In deze situatie is de 60/40 verhouding omgedraaid en moet Spaarbeleg 40 % van de schade vergoeden.
Reden:

5.22. De rechtbank ziet in het inkomen en het opleidingsniveau van [eiseres] aanleiding om naar onderen af te wijken van het hiervoor weergegeven uitgangspunt voor de schadeverdeling. Het inkomen van [eiseres] is hoger dan gemiddeld evenals haar opleidingsniveau. Daar staat tegenover dat zij ten tijde van het afsluiten van het Sprintplan geen spaartegoeden had en aannemelijk is dat zij geen ervaring had met beleggen.
Dat betekent dat Spaarbeleg 40 % van de schade zal moeten dragen. De gevorderde hoofdsom zal derhalve voor een bedrag van EUR 2.722,80 worden toegewezen, te vermeerderen met rente zoals na te melden.Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 6 sep 2007 13:23

Van de website van het Nederlands Juridisch Dagblad :

Aandelenlease-zaak: Turk met beperkte opleiding dient 20% schade SprintPlan van Aegon zelf te dragen

Van een onzer redacteuren © Het Juridisch Dagblad

donderdag, 6 september 2007

Aegon had moeten weten dat financiële last SprintPlan onevenredig zwaar was ten opzichte van het gezinsinkomen
SprintPlan-verhaal wordt bekend verondersteld. Ook in deze zaak komt de rechtbank tot het oordeel dat Spaarbeleg haar zorgplicht jegens gedupeerde heeft geschonden.
Centraal staat de vaststelling van de mate van eigen schuld, hier zeer beperkt aangenomen. De IBM-medewerker van Turkse afkomst en vanaf 1976 in Nederland werkzaam, was op het moment van afsluiten van het SprintPlan werkloos en genoot een WW-uitkering, zijn vrouw werkte niet.
Over schending zorgplicht oordeelt mr. A.P.A. Bisscheroux van rechtbank Utrecht als volgt:
'5.1. De rechtbank begrijpt – en de advocaat van [eiser] heeft dit desgevraagd ter comparitie bevestigd - dat [eiser] zijn vordering primair baseert op de stelling dat Spaarbeleg haar precontractuele zorgplicht ten opzichte van hem heeft geschonden, hetgeen kwalificeert als onrechtmatige daad, dat hij hierdoor schade heeft geleden en dat Spaarbeleg gehouden is deze schade te vergoeden. Ten aanzien van deze primaire vordering wordt als volgt overwogen.

5.2. Deze rechtbank heeft reeds in diverse uitspraken (onder meer 22 december 2004, NJF 2005/60; 4 januari 2006, NJF 2006/152; 24 januari 2007, LJN AZ7231) geoordeeld dat op Spaarbeleg een bijzondere zorgplicht rust, waarvan de omvang wordt bepaald door de resultante van twee verplichtingen, te weten het verstrekken van informatie aan en het inwinnen van informatie bij de potentiële deelnemer, en tevens dat Spaarbeleg aan de op haar, in het kader van deze zorgplicht, rustende verplichtingen niet heeft voldaan.
Zo heeft Spaarbeleg onvoldoende gewezen op het risico dat de opbrengst van het SprintPlan lager dan het totaal van de door deelnemer betaalde maandtermijnen, en zelfs nihil kon zijn. Spaarbeleg had, zeker nu zij ervoor heeft gekozen om het SprintPlan aan te bieden aan een breed, niet gesegmenteerd publiek, dienen te verifiëren of de deelnemer uit het door Spaarbeleg verstrekte informatiemateriaal het bestaan van dit risico had begrepen en of het SprintPlan wel beantwoordde aan de beleggingsdoelstelling van deze individuele deelnemer.

5.3. Ook in het onderhavige geval komt de rechtbank tot het oordeel dat Spaarbeleg haar zorgplicht jegens [eiser] heeft geschonden. Zoals reeds in eerdere vonnissen is geoordeeld, diende de potentiële deelnemer de informatie uit de verschillende toegezonden bescheiden te combineren en enkele denkstappen te maken om de risico’s geheel te kunnen doorgronden.
Spaarbeleg heeft niet bij [eiser] geverifieerd of hij al die denkstappen had gemaakt om het SprintPlan-product op haar merites te kunnen beoordelen en om te beoordelen of het SprintPlan wel beantwoordde aan de beleggingsdoelstelling van [eiser]. Hetgeen Spaarbeleg hierover verder heeft aangevoerd, kan niet tot een ander oordeel leiden.

Causaal verband

5.4. De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van Spaarbeleg dat het causaal verband tussen de schending van de zorgplicht en de door [eiser] gestelde schade ontbreekt. [Eiser] heeft ter comparitie aangevoerd dat zijn doel met het SprintPlan was het opbouwen van een vermogen en dat de tussenpersoon, die hem het SprintPlan heeft aangeboden, hem had gegarandeerd dat hij na 5 jaar de garantiewaarde van Fl. 37.500,- uitgekeerd zou krijgen.
Hij heeft tevens aangevoerd dat hij nooit aan het SprintPlan begonnen zou zijn als hem duidelijk was geweest dat er aan het SprintPlan risico’s verbonden waren. De rechtbank is van oordeel dat [eiser] met deze verklaring voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij het SprintPlan niet zou hebben afgesloten als Spaarbeleg aan haar zorgplicht had voldaan.

Schade

5.5. De stelling van Spaarbeleg dat het verlies van de maandelijks verrichte betalingen (zijnde de rente over de lening) niet als schade kan worden aangemerkt, is door de rechtbank in voorgaande vonnissen (waaronder 24 januari 2007, LJN AZ7231) steeds verworpen, omdat aannemelijk is dat de overeenkomst niet tot stand zou zijn gekomen als Spaarbeleg zich van haar zorgplicht had gekweten.
De rechtbank gaat aan die stelling ook nu voorbij. In het onderhavige geval heeft het SprintPlan wel in een uitkering geresulteerd. Dit bedrag wordt bij de vaststelling van de hoogte van de schade in mindering gebracht op de door [Eiser] betaalde maandtermijnen. De schade bedraagt mitsdien (EUR 6.807,00 -/- EUR 1.320,74 =) EUR 5.486,26.

Eigen schuld

5.6. In voorgaande vonnissen betreffende het SprintPlan heeft de rechtbank een beroep van Spaarbeleg op eigen schuld bij de deelnemer al verscheidene keren gehonoreerd (onder meer 18 oktober 2006, LJN AZ0660; 29 november 2006, LJN AZ3654).
De rechtbank heeft bij deze beslissingen steeds van belang geacht dat de deelnemer er bij oplettende bestudering van het informatiemateriaal niet zonder meer ervan uit had mogen gaan dat het SprintPlan als een spaarproduct kon worden gezien en dat hij/zij, bij twijfel, zich nader had dienen te informeren.

5.7. De eigen schuld die de deelnemer heeft aan het ontstaan van zijn of haar schade door geen nader onderzoek naar het product SprintPlan in te stellen alvorens de overeenkomst te sluiten, wordt door de rechtbank afgezet tegen de zorgplicht die op Spaarbeleg rustte.
Bij die beoordeling wordt vooropgesteld dat een financiële instelling als Spaarbeleg zich behoort te realiseren dat producten als de onderhavige - die breed in de markt zijn gezet om ook de onervaren beleggers te bewegen tot het beleggen in uiterst koersgevoelige producten - beleggers aantrekt die zich van de risico’s van beleggen onvoldoende bewust zijn en/of het zich, gezien hun vermogens- en /of inkomenspositie in relatie tot hun uitgavenpatroon, niet kunnen veroorloven in dergelijke risicovolle producten te beleggen en dat Spaarbeleg hiermee bij het sluiten van de overeenkomst rekening dient te houden.

5.8. Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat als uitgangspunt geldt dat de schade die een deelnemer als gevolg van een schending van de zorgplicht heeft geleden, voor een groter deel voor rekening dient te komen van Spaarbeleg dan voor rekening van de deelnemer.
Concreet betekent dit dat in beginsel 60% van de schade voor rekening van Spaarbeleg blijft. Bij het vaststellen van dit uitgangspunt heeft de rechtbank (samenvattend) rekening gehouden met het feit dat het SprintPlan, anders dan de meeste andere aandelenlease-producten, een voorziening behelst ter voorkoming van een restschuld, en daarom een lager risico kent, maar ook dat de informatie over de inhoud van het SprintPlan en de daaraan verbonden risico’s (door de versnipperde wijze van aanbieden hiervan) moeilijker te doorgronden is dan bij de meeste andere aandelenlease-producten het geval is.

5.9. Voor de vaststelling van de mate van eigen schuld per concreet geval zijn daarnaast de specifieke omstandigheden van dat geval van belang, zoals:
- de omvang van de risico’s die de deelnemer heeft genomen;
- de leeftijd van de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst;
- de vermogens- en inkomenspositie van de deelnemer;
- de opleiding en/of (beleggings)ervaring van de deelnemer;
- de informatie die de deelnemer in het concrete geval over het SprintPlan heeft ontvangen;
- de rol van een eventuele tussenpersoon.
Deze omstandigheden zullen door de rechtbank, in onderlinge samenhang bezien en voor zover door partijen belicht, in ieder concreet geval worden gewogen.

5.10. Ten aanzien van [eiser] zijn de volgende omstandigheden gesteld. Hij is geboren op 3 december 1959 en was ten tijde van het afsluiten van het SprintPlan dus 41 jaar oud. Hij is in 1976 vanuit Turkije naar Nederland geëmigreerd en heeft hier 22 jaar gewerkt bij IBM als opzichter/magazijnmedewerker.
In Turkije heeft hij een lagere school opleiding voltooid, in Nederland heeft hij geen opleidingen meer gevolgd. Ten tijde van het afsluiten van het SprintPlan was hij werkloos en kreeg hij een WW-uitkering. Zijn echtgenote kreeg, behalve de heffingskorting, geen inkomen of uitkering.
Hun twee kinderen, van thans 25 en 22 jaar oud woonden nog thuis en hadden evenmin een inkomen. Zij bewoonden een huurwoning van EUR 400,- per maand. [Eiser] heeft gesteld dat hij bij het aangaan van het SprintPlan is afgegaan op de mededelingen van de tussenpersoon en dat hij de Brochure en Voorwaarden betreffende het SprintPlan niet heeft bestudeerd.

5.11. De rechtbank ziet in de bovenstaande omstandigheden - zoals die bestonden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst - aanleiding om ten gunste van [eiser] af te wijken van haar hiervoor onder rechtsoverweging 5.8. weergegeven uitgangspunt voor de schadeverdeling.
De rechtbank acht hierbij doorslaggevend dat de financiële last die [eiser] op zich heeft genomen met het aangaan van het SprintPlan onevenredig zwaar was ten opzichte van het gezinsinkomen, dat Spaarbeleg dit, indien zij aan haar zorgplicht had voldaan, had moeten inzien en hem deelname aan het SprintPlan had moeten ontraden.
De rechtbank ziet echter geen aanleiding de gehele schade voor rekening van Spaarbeleg te brengen, nu blijft staan dat ook op [eiser] de verantwoordelijkheid rust om bij het aangaan van een dergelijke financiële verplichting ook zelf af te wegen of hij bereid en staat was aan deze verplichting te voldoen en om zich te informeren over de risico’s die aan dit financiële product verbonden waren.
Dit laatste in ieder geval door het lezen van de hierover verstrekte informatie, hetgeen [eiser] niet heeft gedaan. De rechtbank acht een verdeling van de schade, waarbij 20% voor rekening van [eiser] blijft gegeven bovenstaande omstandigheden, redelijk. De rechtbank zal dan ook een bedrag toewijzen van EUR 4.389,00.'
LJN: BB2637, Rechtbank Utrecht, 224890/ HA ZA 07-176

http://juridischdagblad.nl/content/view/5587/53/

De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB2637

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 19 nov 2007 19:15

Er is al een tijd kritiek op rechtspraak.nl en diverse rechtbanken wegens het niet of nauwelijks publiceren van uitspraken over aandelenlease.
Op www.rechtspraak.nl is vandaag, 19 november 2007, een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Zwolle over een Sprintplan zaak.
De uitspraak is van………6 december 2006 !
De rechtbank verklaarde toen in het vonnis de Wck van toepassing op het Sprintplan.
Het contract is nietig verklaard en de gedupeerde heeft een jaar geleden al haar geld terug gekregen.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA9198

Bedankt rechtspraak.nl/ rechtbank Zwolle voor deze vlotte publicatie.
Maar wel een goed resultaat voor de Sprintplan gedupeerde.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 30 nov 2007 15:54

Op 28 november 2007 heeft de rechtbank Utrecht een uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
De rechtbank Utrecht trekt zich gelukkig nog steeds niets aan van de ongelukkige uitspraak van het Hof Amsterdam over het Sprintplan.
Utrecht blijft de lijn volgen van gemiddeld 60 % van het betaalde geld terugbetalen door Spaarbeleg (Aegon).
Ook in deze zaak werd 40 % voor eigen rekening gesteld en Spaarbeleg moet 60 % van de inleg terugbetalen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB8827

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 13 dec 2007 16:15

Op 21 november 2007 heeft de rechtbank Utrecht weer een goede uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
De rechtbank schrijft o.a. :

Deze rechtbank heeft in haar vonnis van 18 oktober 2006, LJN AZ0660, geoordeeld dat zij schending van de zorgplicht door Spaarbeleg niet langer zal kwalificeren als een toerekenbare tekortkoming, doch enkel als een onrechtmatige daad. De rechtbank heeft dit oordeel nadien in diverse andere vonnissen met betrekking tot het SprintPlan herhaald. De rechtbank ziet geen aanleiding om nu anders te oordelen.


5.14. Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat als uitgangspunt geldt dat de schade die een deelnemer als gevolg van een schending van de zorgplicht heeft geleden, voor een groter deel voor rekening dient te komen van Spaarbeleg dan voor rekening van de deelnemer. Concreet betekent dit dat in beginsel 60% van de schade voor rekening van Spaarbeleg blijft.


Met name de leeftijd, opleidingsniveau en inkomenspositie van [eiser] leidt tot aanname van een geringere mate van eigen schuld bij [eiser], waardoor 25% van de schade voor rekening van [eiser] dient te blijven. De vordering van [eiser] is dan ook toewijsbaar voor 75% van de geleden schade, dus 75% van EUR 11.760,00 = EUR 8.820,00.


De uitspraak is hier te lezen
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB9328

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 11 maart 2008 20:19

Op 20 februari heeft de rechtbank Utrecht 2 tussenvonnissen gewezen in Sprintplan zaken.
De rechtbank heeft kennis genomen van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de zaak tussen GeSp en Aegon en betrekt nu deze uitspraak in de beoordeling van de eigen Sprintplan zaken.
De rechtbank Utrecht schrijft hierover:

2. De beoordeling

2,1. In zijn arrest van 15 november 2007 in de zaak van Spaarbeleg tegen de Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp) (LJN-nummer;BB7971), heeft het Gerechtshof Amsterdam onder meer geoordeeld dat -kort gezegd- de Sprintplan-overeenkomsten tot stand zijn gekomen doordat de persoon die het verlangen had zo'n overeenkomst aan te gaan een ingevuld inschrijfformulier aan Spaarbeleg heeft doen toekomen (aan te merken als aanbod tot het aangaan van een Sprintplan-overeenkomst) en doordat Spaarbeleg het in dat formulier uitgesproken verlangen vervolgens heeft gehonoreerd en aan die persoon (de deelnenemer) een door haar ondertekend certificaat heeft doen toekomen (aanvaarding van het aanbod).

2.2. In vervolg hierop heeft het Gerechtshof vastgesteld dat het 'welkomstpakket' met Informatie betreffende het Sprintplan, dat (veelal) door Spaarbeleg gelijktijdig met het certificaat aan de deelnemer is toegezonden, door de deelnemer is ontvangen nadat de Sprintplan-Overeenkomst reeds tot stand gekomen was.
De inhoud van het welkomstpakket dient daarom buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van wat de deelnemer op het moment van het aangaan van de Sprintplan-overeenkomst wist of kon weten over de aard en werking van het Sprintplan.
Het Gerechtshof heeft dan ook slechts de vóór het sluiten van de overeenkomst aan de deelnemers verstrekte brochure betreffende het Sprintplan en de op de achterzijde van het inschrijfformulier afgedrukte samenvatting van de algemene voorwaarden in dat verband in zijn oordeel betrokken.

23. Door [X] zijn twee Sprintplan-overeenkomston gesloten. In de
onderhavige zaak staat niet vast dat [X] voorafgaand aan het tot stand komen van de eerste Sprintplan-overeenkomst een brochure heeft ontvangen en wordt betwist dat [X] op enig moment een welkomstpakket heeft ontvangen. Door Spaarbeleg zijn geen samenvattingen van de algemene voorwaarden overgelegd.
Gezien het recente arrest van het Gerechtshof Amsterdam zal do rechtbank Spaarbeleg in de gelegenheid stellen om (desgewenst) bij akte alsnog de op de achterzijde van de inschrijfformulieren afgedrukte samenvattingen van de algemene. voorwaarden in het geding te brengen, eventueel met een korte toelichting op die productie.
Vervolgens zal [X] in de gelegenheid worden gesteld om bij antwoordakte -kort- op de akte van Spaarbeleg te reageren.
De rechtbank wijst er nadrukkelijk op dat partijen zich in hun akte hiertoe dienen te beperken en dat hen geen gelegenheid wordt geboden om nieuwe of aanvullende stellingen in te nemen.

2.4. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.


De volledige vonnissen zijn hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 022008.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-1.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 29 mei 2008 13:02

Op 28 mei heeft de rechtbank Utrecht weer een uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
Ook hier wordt expliciet vermeld dat de inleg (rente) ook schade is.
Aegon moet 70 % van de schade terugbetalen.

De rechtbank oordeelt o.a.:

De combinatie van elementen van een geldlening en elementen van een belegging, die in de SprintPlan-overeenkomst onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maken dat de rechtbank in tegenstelling tot het Hof Amsterdam (15 november 2007, LJN BB7971) van oordeel blijft dat de zorgplicht zich niet slechts uitstrekt tot de inkomens- en vermogenspositie van een deelnemer, maar tevens tot diens beleggingsdoelstelling en -ervaring.


5.17. De stelling van Spaarbeleg dat het verlies van de maandelijks verrichte betalingen (zijnde de rente over de lening) niet als schade kan worden aangemerkt, is door de rechtbank in voorgaande vonnissen (waaronder 24 januari 2007, LJN AZ7231) steeds verworpen. De rechtbank gaat ook nu aan die stelling voorbij.
In de arresten van het Hof Amsterdam van 1 maart 2007 (LJN AZ9722), 16 augustus 2007 (LJN BB1855) en 15 november 2007 (LJN BB7971) alsmede in het recente arrest van het Hof Arnhem van 1 april 2008 (LJN BC9484), ziet de rechtbank onvoldoende aanleiding anders te oordelen dan zij tot nu toe heeft gedaan.


Hieruit volgt dat de rechtbank blijft bij haar oordeel dat de rente in beginsel als schade tengevolge van het aan Spaarbeleg verweten onrechtmatig handelen voor vergoeding in aanmerking dient te komen.
Bevestiging van dit oordeel vindt de rechtbank in de uitspraak van de Commissie van Beroep DSI van 27 januari 2005 (gewezen door prof. mr. A.S. Hartkamp, mr. J.B. Fleers, mr. S.P.G. van Hooijdonk, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. G.St. Panjer, mr. A. Rutten-Roos en A. Vastenhouw) en in het arrest van het Hof Amsterdam van 24 mei 2007 (LJN BA5684).


5.25. Voor de vaststelling van de mate van eigen schuld zijn daarnaast de specifieke omstandigheden van het geval van belang, zoals:
- de omvang van de risico’s die de deelnemer heeft genomen;
- de leeftijd van de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst;
- de vermogens- en inkomenspositie van de deelnemer;
- de opleiding en/of (beleggings)ervaring van de deelnemer;
- de informatie die de deelnemer in het concrete geval over het SprintPlan heeft ontvangen;
- de rol van een eventuele tussenpersoon.
Deze omstandigheden zullen door de rechtbank, in onderlinge samenhang bezien en voor zover door partijen belicht, in ieder concreet geval worden gewogen.


Gezien het opleidingsniveau en de inkomenspositie van [eiseres] ziet de rechtbank aanleiding om iets ten voordele van [eiseres] af te wijken van het hiervoor weergegeven uitgangspunt voor de schaalverdeling, in die zin dat 30% van de schade voor haar rekening wordt gelaten. Dat betekent dat 70% van de schade voor rekening van Spaarbeleg komt, derhalve EUR 4.764,90 (70% van EUR 6.807,00).


Weer een goed en duidelijk vonnis van de rechtbank Utrecht waar het gerechtshof Amsterdam nog iets van kan leren.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD2695

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 26 jun 2008 15:54

Op 25 juni heeft de rechtbank Utrecht weer een goede uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
De rechtbank blijft bij haar mening dat inleg (rente) ook schade is.

5.20 De stelling van Spaarbeleg dat het verlies van de maandelijks verrichte betalingen (zijnde de rente over de lening) niet als schade kan worden aangemerkt, is door de rechtbank in voorgaande vonnissen (waaronder 24 januari 2007, LJN AZ7231) steeds verworpen. De rechtbank gaat ook nu aan die stelling voorbij.
In de arresten van het Hof Amsterdam van 1 maart 2007 (LJN AZ9722), 16 augustus 2007 (LJN BB1855) en 15 november 2007 (LJN BB7971) alsmede in het recente arrest van het Hof Arnhem van 1 april 2008 (LJN BC9484), ziet de rechtbank onvoldoende aanleiding anders te oordelen dan zij tot nu toe heeft gedaan.


Bevestiging van dit oordeel vindt de rechtbank in de uitspraak van de Commissie van Beroep DSI van 27 januari 2005 (gewezen door prof. mr. A.S. Hartkamp, mr. J.B. Fleers, mr. S.P.G. van Hooijdonk, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. G.St. Panjer, mr. A. Rutten-Roos en A. Vastenhouw) en in het arrest van het Hof Amsterdam van 24 mei 2007 (LJN BA5684).


5.23 Tegen deze achtergrond is de rechtbank van oordeel dat als uitgangspunt geldt dat de schade die een deelnemer als gevolg van een schending van de zorgplicht heeft geleden, voor een groter deel voor rekening dient te komen van Spaarbeleg dan voor rekening van de deelnemer. Concreet betekent dit, dat in beginsel 60% van de schade voor rekening van Spaarbeleg blijft.


6.2 veroordeelt Spaarbeleg om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 8.168,05 (achtduizendeenhonderdachtenzestig euro en vijf cent) vermeerderd met de wettelijke rente over 60% van de maandelijkse door [eiser] uit hoofde van de overeenkomst aan Spaarbeleg betaalde bedragen telkens vanaf de dag van deze maandelijkse betaling, tot aan de dag van volledige betaling,

6.3 veroordeelt Spaarbeleg in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.514,87 (eenduizendvijfhonderdveertien euro en zevenentachtig cent),

6.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD5260

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 30 jul 2008 18:30

Aegon blijft maar eigenwijs over het Sprintplan van Spaarbeleg.
In elke rechtszaak wordt de vloer aangeveegd met Aegon en moet Aegon een gedeelte van de betaalde inleg teruggeven. Hoe ongeloofwaardig moet je niet zijn om de ogen te sluiten voor deze wekelijks terugkerende nederlagen. Keer op keer bewijst Aegon hierdoor zijn ongeloofwaardigheid als financiële instelling en kan ik mij voorstellen dat steeds meer mensen hun financiële producten bij Aegon weghalen en elders onderbrengen.

Diegene met een Sprintplan die nog niets hebben gedaan moeten zich toch eens achter de oren krabben en overwegen om hun verloren geld terug te vorderen via een rechtszaak.
Gezien de grote hoeveelheid gunstige uitspraken zal dit in de meeste gevallen rendabel zijn.

Vandaag, 30 juli 2008, heeft de rechtbank Utrecht weer 2 goede uitspraken gedaan.
In de eerste rechtszaak zegt de rechter:

5.17. De rechtbank ziet in de bovenstaande omstandigheden - zoals die waren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst - en in het bijzonder de jonge leeftijd van [eiser] aanleiding om af te wijken van haar hiervoor weergegeven uitgangspunt voor de schadeverdeling, in die zin dat 70% van de schade voor rekening komt van Spaarbeleg en 30% voor rekening van [eiser]. Dit betekent dat de gevorderde schadevergoeding toewijsbaar is tot een bedrag van EUR 5.717,46 (70% van EUR 8.167,80).


5.18. Anders dan Spaarbeleg stelt, is voor de toewijsbaarheid van wettelijke rente geen ingebrekestelling vereist, nu sprake is van onrechtmatig handelen. De door [eiser] gevorderde wettelijke rente komt derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking over steeds 70 % van de maandelijks door [eiser] uit hoofde van de overeenkomst aan Spaarbeleg betaalde bedragen, telkens vanaf de dag van deze maandelijkse betaling tot de dag van volledige betaling.


In de tweede zaak:
5.28. Hoewel [eiseres] niet bijzonder hoog opgeleid is, moet zij gezien haar leeftijd en werkervaring worden geacht de nodige levenservaring te hebben opgedaan. Van haar mocht om die reden worden verwacht dat zij, ook al had zij geen beleggingservaring bij zorgvuldige lezing van de door haar ontvangen brochures, eerder dan gemiddeld kanttekeningen zou plaatsen bij haar indruk dat het hier handelde om een spaarproduct dat een zeker rendement zou opleveren.
Daar komt bij dat [eiseres] de opbrengst van haar recreatiewoning bewust wilde beleggen en dus (tot op zekere hoogte; zie hetgeen hiervoor onder 5.19 is overwogen) bereid was om risico’s te nemen. Ter comparitie heeft zij zelf verklaard dat zij, als mensen in haar omgeving haar vroegen wat zij met de opbrengst wilde doen, antwoordde ‘beleggen natuurlijk’. Zij heeft verklaard het idee om een deel van het te besteden geld in een (vermeend) spaarproduct te steken, pas na advies van [tussenpersoon] in haar opkwam.
Gezien haar gunstige financiële situatie kon [eiseres] zich het nemen van risico’s ook veroorloven.
In deze omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding om, in afwijking van het uitgangspunt, 60% van de schade voor rekening van [eiseres] te laten. Dat betekent dat Spaarbeleg zal worden veroordeeld om 40% van de schade, derhalve EUR 6.534,40 (40% van EUR 16.336,09) aan [eiseres] te voldoen.


De 2 uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD8746
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD8744

Eerder deze maand deed de rechtbank ook al een uitspraak in een Sprintplan zaak:
De rechtbank
6.1. verklaart voor recht dat Spaarbeleg onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door in strijd te handelen met de op haar rustende zorgplicht, en aansprakelijk is voor de dientengevolge door [eiser] geleden schade,
6.2. verklaart voor recht dat Spaarbeleg gehouden is de onder 6.1 bedoelde schade te vergoeden, bestaande uit 60% van de door [eiser] aan Spaarbeleg in verband met het SprintPlan betaalde bedragen, vermeerderd met 60% van de daarover vanaf de dag van dagvaarding (7 december 2004) tot de dag van voldoening verschuldigde wettelijke rente,
6.3. veroordeelt Spaarbeleg in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.454,78,
6.4. verklaart onderdeel 6.3 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD7640
Heb je vragen over de kosten en kansen om te procederen tegen Aegon, mail naar info@platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 7 aug 2008 10:06

Op 6 augustus heeft de rechtbank Utrecht weer een aantal uitspraken gedaan in Aegon (Spaarbeleg) Sprintplan zaken.
Aegon moet de portemonnee weer trekken en in alle zaken het grootste deel van de inleg terugbetalen met daarbij de wettelijke rente.
De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9389
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9256
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9260
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9250
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9520

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 18 sep 2008 15:59

De rechtbank Utrecht heeft op 10 september 2 uitspraken gedaan in Sprintplan zaken.

In de eerste zaak wordt Aegon veroordeeld om 40 % van de schade te vergoeden
Hier de link naar deze uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BF0054

In de tweede zaak wordt Aegon veroordeeld om 60 % van de schade te vergoeden.
Hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BF0274


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 25 sep 2008 18:58

Op 24 september 2008 heeft de rechtbank Utrecht weer een uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
Een van de vele die door Aegon worden verloren lijkt het.
Aegon moet 60 % van de inleg terug betalen en de rechtbank oordeelt dat het vonnis bij voorraad is, dus Aegon moet direct betalen ook al zouden ze in hoger beroep gaan.
In bijna alle zaken oordeelt de rechter dat het vonnis bij voorraad is
Maar toch staat hier een stukje tekst bij die zorgen baart:

5.17. Spaarbeleg heeft te kennen gegeven zich te verzetten tegen het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis, omdat sprake is van een mogelijk restitutierisico.


Oftewel, Aegon betaalt gewoon niet en trekt zich niets van het vonnis van de rechter aan.
Dit gebeurt niet alleen bij deze zaak maar in bijna alle Sprintplan zaken.
Dit signaal wordt bevestigd door diverse advocaten.
Dit is toch te gek voor woorden!
De rechter veroordeelt Aegon om te betalen maar dat doen ze niet!

Krijg je ook een vonnis bij voorraad in jouw Sprintplan zaak en Aegon betaalt niet?

Laat je advocaat een brief schrijven aan Aegon met het verzoek gehoor te geven aan het vonnis en het bedrag op de derden rekening te storten van het kantoor.

Geeft Aegon hier geen gehoor aan, laat dan het vonnis betekenen via een deurwaarder met de eis om binnen ..dagen een bedrag van .. te storten op de derden rekening.

Doet Aegon dit niet dan kan beslaglegging volgen op de bankrekening van Aegon.

Dit hoeft niet in elke zaak want Aegon zal na één of twee keer beslaglegging wel uitkijken om het hierop te laten aankomen. Maar de uitdaging door Aegon ligt er wel.
Het lijkt een paardenmiddel maar soms moet je dit gewoon gebruiken om je te laten zien aan Aegon.

Zelfs Aegon moet zich aan de wet en de uitspraak door de rechter houden.
Aegon probeert de Sprintplan gedupeerden hiermee te intimideren en het geld in de zak te houden.
De ervaring leert ook dat Aegon niet tot het uiterste zal gaan en toch na een aanmaning zal betalen.
Laat niet over je heen lopen en claim het geld waar je recht op hebt, de uitspraak door de rechter ligt er niet voor niets.

De uitspraak van bovengenoemde zaak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BF1800

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 3 okt 2008 15:09

Tip:
Komende zaterdagavond het TV programma Rondom 10 van de NCRV

Het bekende NCRV televisieprogramma ’’ Rondom Tien’’ heeft a.s. zaterdag als thema: de boosheid van gedupeerde bank- en verzekeringsklanten. In dit discussieprogramma zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan het Sprintplan van Aegon/Spaarbeleg waarmee circa 120.000 Nederlanders zijn gedupeerd. Ook de aandelenleaseproducten van Fortis/GroeiVermogen (107.000 gedupeerden) zullen in het programma aan bod komen.

Best wel interessant om even naar te kijken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 19 dec 2008 11:55

Er lopen 3 aandelenlease zaken bij de hoge Raad.
Een uitspraak zal direct gevolgen hebben voor de uitspraken door rechtbanken en gerechtshoven.
De meeste rechtbanken hebben alle lopende procedures aangehouden tot een uitspraak door de Hoge Raad.
Rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam doet hier niet aan mee en denkt schijnbaar, door vorige week snel nog eens 2 uitspraken te doen, de Hoge Raad te kunnen beïnvloeden.
En als het Hof Amsterdam uitspraken doet, waarom zou de rechtbank Utrecht dit dan niet doen.
Dus deed de rechtbank Utrecht afgelopen woensdag 17 december 2 uitspraken waarvan één in een Sprintplan zaak
De rechtbank oordeelt o.a.:

De rechtbank ziet in het opleidings- en denkniveau van [eiser] en in het onvoldoende onderbouwen van zijn financiële omstandigheden door [eiser] aanleiding om 60% van de schade voor [eiser] te laten. Dit brengt mee dat Spaarbeleg 40% van de schade dient te vergoeden, derhalve een bedrag van EUR 4.283,60 (40% van EUR 10.709,09).


Uiteraard blijft de rechtbank Utrecht bij haar mening dat inleg (rente) ook schade is.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG7268

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 4 feb 2009 15:16

De rechtbank Utrecht wacht de uitspraak door de Hoge Raad over het Sprintplan niet af en veroordeelt Aegon tot betaling van 70 % van de betaalde inleg.
De rechtbank Utrecht heeft blijkbaar vertrouwen in een positieve uitspraak door de Hoge Raad in de komende maanden in 3 aandelenlease zaken, waaronder het Sprintplan.
Op 14 januari j.l. deed de rechtbank ook al, voor de gedupeerden positieve, uitspraken in Fortis en Levob zaken.
Ook nu weer blijft de rechtbank bij haar mening, en gelukkig die van vele andere rechtbanken, dat betaalde rente ook schade is.

5.18. De stelling van Spaarbeleg dat het verlies van de maandelijks verrichte betalingen (zijnde de rente over de lening) niet als schade kan worden aangemerkt, is door de rechtbank in voorgaande vonnissen (waaronder 24 januari 2007, LJN AZ7231) steeds verworpen. De rechtbank gaat ook nu aan die stelling voorbij.


Over de vergoeding:

5.27. Gezien het opleidingsniveau en de inkomenspositie van [eiser], die als vrij laag aan te merken zijn, en gezien de (gelet op zijn leeftijd) beperkte levenservaring van [eiser] ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, ziet de rechtbank aanleiding om iets ten voordele van [eiser] af te wijken van haar hiervoor weergegeven uitgangspunt voor de schadeverdeling. De rechtbank zal de schade aldus verdelen dat [eiser] 30% van de schade dient te dragen en dat Spaarbeleg 70% van de schade, derhalve EUR 4.764,90, voor rekening van Spaarbeleg komt.


Uiteraard komt hier ook nog eens de wettelijke rente bij
Aegon mag ook de proceskosten betalen:
5.30. Spaarbeleg zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van [eiser] worden op basis van het toegewezen bedrag op:
- dagvaarding EUR 84,87
- betaald vast recht 124,00
- in debet gesteld vast recht 124,00
- salaris advocaat 960,00 (2,5 punten × tarief EUR 384,00)
Totaal EUR 1.292,87


De uitspraak van 28 januari 2009 is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH1901

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron