Uitspraak Sprintplan

Berichtdoor Piet » za 14 feb 2009 16:06

Advies door de plv Procureur-Generaal aan de Hoge Raad in de cassatiezaak van de stichting GeSp over het Sprintplan.

Hier de link naar het advies:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH2822

Een schot voor de boeg dat we ons niet te veel moeten voorstellen als de Hoge Raad het advies over neemt blijkt uit de volgende passage:

3.19 De vraag of de bank heeft voldaan aan de in de jurisprudentie aanvaarde verplichting zich op te hoogte te stellen van de inkomens- en vermogenspositie van de belegger, moet per geval worden beoordeeld. Gebleken is dat de banken, althans in het algemeen, aan deze verplichting niet hebben voldaan. De vraag is dan vervolgens welke gevolgen aan deze tekortkoming zijn verbonden. Daarop kom ik terug bij de bespreking van de verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Daarbij teken ik nu reeds aan dat het enkele niet informeren naar het inkomen en vermogen op zichzelf niet tot aansprakelijkheid behoeft te leiden. Ingeval de inkomens- en vermogenstoets, indien uitgevoerd, tot de slotsom zou hebben geleid dat de belegger redelijkerwijs in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan worden geconcludeerd dat de tekortkoming niet leidt tot aansprakelijkheid. Dat lijkt ook reeds tot uitdrukking te komen in de formulering van deze verplichting, waar wordt gesproken van de verplichting om inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie en om de daarop betrekking hebbende gegevens "zo nodig" met de belegger te bespreken en om te voorkomen dat de belegger een overeenkomst aangaat waarvan de mogelijke gevolgen niet in overeenstemming zijn met zijn financiële positie en zijn - uit die financiële positie blijkende - draagkracht te boven zouden gaan.


Verder bordurend of rente ook als schade mag worden gezien zegt de plv PG:

In de schriftelijke toelichting (onder nr. 104) wordt deze klacht toegelicht met de opmerking dat indien wordt aangenomen dat de deelnemer zou hebben afgezien van het sluiten van het Sprintplan-overeenkomst indien hij voldoende krachtig zou zijn gewaarschuwd, hij zijn inleg niet zou hebben verloren. Voor zover wordt aangenomen dat de overeenkomst niet zou zijn gesloten indien Aegon aan de op haar rustende waarschuwingsplicht zou hebben voldaan, kan daaraan de slotsom worden verbonden dat in beginsel alle onder de overeenkomst verrichte betalingsverplichtingen kunnen worden aangemerkt als door Aegon veroorzaakte schade doch zullen de rentebetalingen in beginsel op de voet van art. 6:101 BW geheel voor rekening van de deelnemer moeten worden gelaten. Dit zal slechts anders zijn ingeval niet alleen tevens is tekortgeschoten in de verplichting inlichtingen in te winnen omtrent de inkomens- en vermogenspositie doch tevens moet worden geconstateerd dat Aegon de deelnemer gelet op diens financiële positie het aangaan van de overeenkomst had moeten ontraden. In een dergelijk geval kan op Aegon de verplichting rusten tot vergoeding van door haar wederpartij betaalde rente, waarbij op de voet van art. 6:101 BW zal moeten worden beoordeeld welk deel voor rekening van de deelnemer moet blijven


In deze Sprintplan zaak gaat het, naast een aantal algemene rechtsvragen, ook over de collectieve aktie.
De plv. PG zegt hierover:

Uitsluitend in GeSp/Aegon komen daarbij naast de hiervoor reeds genoemde onderwerpen aan de orde de vraag of in een collectieve actie (art. 3:305a BW) in algemene zin kan worden geoordeeld dat de aanbieder van een effectenlease-product een zorgplicht heeft geschonden jegens alle individuele beleggers en voorts het beroep op (ver)nietig(baar)heid van effectenlease-overeenkomsten wegens schending van art. 25 en art. 36 Bte 1995.(8)


En komt tot de volgende mening:
….falen bij gebrek aan belang nu zij opkomen tegen overwegingen ten overvloede nu het hof - met juistheid - heeft vooropgesteld dat art. 3:305a lid 3 BW niet toelaat dat een vordering wordt ingesteld strekkend tot schadevergoeding te voldoen in geld en GeSp niet ontvankelijk is in de door haar gevorderde verklaringen voor recht voor zover deze ertoe strekken een schadevergoedingsverplichting en de omvang daarvan vast te stellen tegenover ieder van degenen die met Aegon een Sprintplan-overeenkomst zijn aangegaan.


Dus blijft er voor de Sprintplan gedupeerden niets anders over als individueel te gaan procederen als de Hoge Raad het advies van de plv PG overneemt.
Daarbij moet wel het volgende van toepassing/aantoonbaar zijn :
Is Aegon niet alleen tekortgeschoten in de verplichting inlichtingen in te winnen omtrent de inkomens- en vermogenspositie doch tevens moet worden geconstateerd dat Aegon de deelnemer gelet op diens financiële positie het aangaan van de overeenkomst had moeten ontraden. In een dergelijk geval kan op Aegon de verplichting rusten tot vergoeding van door haar wederpartij betaalde rente, waarbij op de voet van art. 6:101 BW zal moeten worden beoordeeld welk deel voor rekening van de deelnemer moet blijven.

Alleen als dit aantoonbaar is zullen de uitspraken door de rechtbank Utrecht overeind blijven en is procederen kansrijk.
Op 5 juni doet de Hoge Raad uitspraak over deze zaak.

Zoek je alvast een advocaat of heb je vragen over procederen, mail naar info@platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 19 feb 2009 17:44

De rechtbank Utrecht voelt zich blijkbaar gesterkt in hun uitspraken door het advies van de plv Procureur-Generaal van de Hoge raad.
Gisteren 18 februari, heeft de rechtbank Utrecht 5 uitspraken gedaan in Sprintplan, Levob Hefboom en Fortis Defam zaken.
De rechtbank zet hier m.i. een statement neer en zet de lijn voort die zij al langer voert in de aandelenlease zaken.
In alle zaken wordt rente als schade beschouwd.

In de eerste Sprintplan zaak moet Aegon 60 % van de inleg terugbetalen, wel wordt er een verrekening gemaakt i.v.m. het ontvangen belastingvoordeel.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH3359

In de tweede Sprintplan zaak moet Aegon de betaalde rente volledig terugbetalen:

6.17. De conclusie is dat [eisers c.s.] voldoende gemotiveerd hebben onderbouwd, hetgeen door Spaarbeleg onvoldoende is weersproken, dat hen geen schuld treft aan het feit dat zij een overeenkomst hebben gesloten die niet aan hun doelstellingen beantwoordt. De gestelde schade dient om die reden volledig voor rekening van Spaarbeleg te komen.


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH3326

Al met al duidelijke uitspraken en standpunten door de rechtbank Utrecht.
De volgende zet is aan het gerechtshof Amsterdam en hoe deze rechters over het advies van de plv PG van de Hoge Raad denken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 24 apr 2009 10:21

Op 22 april 2009 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak, afgesloten door 4 minderjarigen.
Een paar stukjes uit de uitspraak:
3.1. De ouders van de kinderen hebben op naam van elk van de kinderen een SprintPlan-overeenkomst afgesloten, derhalve in totaal vier overeenkomsten


Na afloop van de overeenkomsten is Spaarbeleg niet tot uitkering van enig bedrag overgegaan.


3.3. De kinderen waren ten tijde van het aangaan van de aandelenlease-overeenkomsten allen minderjarig
.

3.4. De ouders hebben voorafgaand aan de totstandkoming van de aandelenlease-overeenkomsten geen toestemming van de kantonrechter, als bedoeld in artikel 1:345 BW, gevraagd en verkregen.


3.5. Bij brief van 27 mei 2008 heeft de raadsman van de kinderen (onder meer) de overeenkomsten buitengerechtelijk vernietigd op grond van artikel 1:347 BW, wegens het ontbreken van een machtiging van de kantonrechter ex artikel 1:345 BW.
In die brief is Spaarbeleg voorts gesommeerd om de door de kinderen uit hoofde van de overeenkomsten betaalde bedragen binnen veertien dagen terug te betalen.


overweegt de rechtbank het volgende.
Beide partijen stellen dat de overeenkomsten door de ouders zijn aangegaan, waarbij zij ervoor hebben gekozen de overeenkomsten op naam van de kinderen te stellen. Voorts staat vast dat de overeenkomsten door de moeder zijn (mede)ondertekend.
Nu er aldus vanuit moet worden gegaan dat de overeenkomsten door de ouders zijn aangegaan, is reeds hierom de verjaringstermijn van artikel 3:52 lid 1 sub a BW naar het oordeel van de rechtbank niet van toepassing, doch geldt de verjaringstermijn van artikel 3:52 lid 1 sub d BW.
Ingevolge van artikel 3:52 lid 1 sub d BW verjaart de rechtsvordering tot vernietiging van de onderhavige overeenkomsten drie jaren nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan. In een geval als het onderhavige, waarbij het gaat om door de ouders op naam van hun kinderen afgesloten overeenkomsten, is daarvan sprake wanneer a) de kinderen meerderjarig zijn geworden en b) zij van het bestaan van de overeenkomst op de hoogte zijn geraakt
.

Op het moment van de vernietiging (27 mei 2008) was één kind nog minderjarig en één kind korter dan drie jaren meerderjarig.
De vernietiging wordt dan ook toegewezen.

5.8. Voor wat betreft de twee oudste kinderen (eiseressen sub 1 en 2) geldt dat de vernietiging niet voldoende tijdig heeft plaatsgevonden. De mogelijkheid tot vernietiging is verjaard indien vastgesteld moet worden dat zij vóór 27 mei 2005 (drie jaren voor de buitengerechtelijke vernietiging bij de hiervoor genoemde brief van hun raadsman) meerderjarig zijn geworden (ad a) én van het bestaan van de overeenkomsten op de hoogte waren (ad b).


Deze vernietiging wordt dan ook afgewezen.
Maar de advocaat had nog een juridisch argument, nl onrechtmatig handelen en de rechter gaat hier volledig in mee:

5.16. De slotsom van hetgeen hiervoor is overwogen, is dat de vorderingen van eiseressen sub 1 en 2 eveneens toewijsbaar zijn, zij het op een andere grondslag. Spaarbeleg zal worden veroordeeld de door eiseressen sub 1 en 2 gevorderde bedragen te voldoen uit hoofde van schadevergoeding.


5.17. Anders dan Spaarbeleg stelt, is voor de toewijsbaarheid van wettelijke rente geen ingebrekestelling vereist, nu sprake is van onrechtmatig handelen. De door eiseressen sub 1 en 2 gevorderde wettelijke rente komt derhalve voor toewijzing in aanmerking vanaf de dag waarop de rentetermijnen (bij vooruit betaling) door hen zijn voldaan tot de dag van volledige terugbetaling door Spaarbeleg.


Hier komt ook nog de proceskosten veroordeling bij
Aegon mag direct de portemonnee trekken want het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, ondanks bezwaren van Aegon hier tegen.

Een goed resultaat dankzij de advocaat mr. Luc Jurgens uit Amsterdam
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI2004

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 5 jun 2009 16:33

Amsterdam/Zoetermeer, 5 juni 2009

PERSBERICHT Vereniging Consument & Geldzaken

Uitspraak Hoge Raad biedt (nog) geen zicht op snelle oplossing in Aegon’s Sprintplan aandelenlease-affaire

De vandaag, 5 juni 2009, gedane uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van de Stichting Gesp tegen Aegon over het aandelenleaseproduct ‘Sprintplan’’ (circa 100.000 gedupeerden) biedt (nog) geen oplossing in de slepende Sprintplan-aandelenlease-affaire. De door de Stichting Gesp tegen een eerder vonnis van het Gerechtshof Amsterdam ingebrachte cassatiemiddelen werden vandaag door de Hoge Raad verworpen. Naast de collectieve rechtszaak van de Stichting Gesp loopt er ook een collectieve rechtszaak van de Vereniging Consument & Geldzaken over het Sprintplan. Laatstgenoemde rechtszaak doorloopt momenteel nog de appelprocedure bij het Gerechtshof.

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft in haar rechtszaak tegen Aegon over hetzelfde Sprintplan deels andere juridische argumenten naar voren gebracht. ‘’Ook de onderbouwing van argumenten lijkt op belangrijke punten met die van de Stichting Gesp te verschillen’’, aldus woordvoerder Anton Weenink van de Vereniging Consument & Geldzaken . De Vereniging Consument & Geldzaken beschikt niet over de processtukken die door de cassatieadvocaat van de Stichting Gesp zijn ingebracht bij de Hoge Raad. ‘’Wij kunnen niet uitsluiten dat door de Stichting Gesp niet steeds de meest steekhoudende juridische argumenten zijn gebruikt’’aldus Weenink. De rechter beslist uitsluitend over de naar voren gebrachte punten.

Het arrest van de Hoge Raad in de zaak Gesp tegen Aegon zal de komende dagen worden bestudeerd door juristen en advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken. De door de Vereniging Consument & Geldzaken gebruikte juridische argumentatie met betrekking tot de misleiding, schending zorgplicht en inbreuk op de Wet op het Consumentenkrediet door Aegon zal onveranderd, zo nodig tot aan de Hoge Raad, verdedigd worden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 13 okt 2009 14:31

Sprintplan en minderjarigheid: 60 - 100 % van de inleg terug, met wettelijke rente

Door mr. Luc Jurgens, advocaat te Amsterdam.

Heeft u - of uw ouders op uw naam - een Aegon - Spaarbeleg Sprintplanovereenkomst afgesloten en was u ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst minderjarig (= jonger dan 18 jaar), dan geldt het volgende voor u.

Lees onderstaand verhaal goed door, ook als u nu meerderjarig (= 18 jaar en ouder) bent!

U kunt zeer waarschijnlijk 60 - 100 % van de door u betaalde inleg terugkrijgen van Aegon, vermeerderd met de wettelijke rente. Dat geldt ook als uw ouders de inleg namens u hebben betaald aan Aegon.

De rechtbank Utrecht heeft in april van dit jaar in een zaak van vier minderjarigen beslist dat Aegon 100 % van de betaalde inleg / betaalde rente aan de kinderen moet terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente.

Ik heb in deze zaak als advocaat opgetreden namens de vier minderjarigen.

(Zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI2004)

Tegen het vonnis heeft Aegon geen hoger beroep ingesteld. Kennelijk legt Aegon zich neer bij deze beslissing.

De ouders van het minderjarige kind hadden voor het aangaan van de Sprintplan overeenkomst op naam van een minderjarig kind, toestemming moeten vragen aan de kantonrechter voor het gedeelte dat uit de lening bestaat. In geen enkel geval is dat gebeurd.

Als de toestemming niet is gevraagd en gegeven door de kantonrechter, dan kunt u de Sprintplan-overeenkomst in beginsel vernietigen en aan Aegon uw geld terugvragen met rente.

Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat Aegon de professionele zorgplicht heeft geschonden en onrechtmatig heeft gehandeld en de inleg moet terugbetalen als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente.

De bevoegdheid te vernietigen en geld terug te vragen verjaart na 3 jaar.
De bevoegdheid om schadevergoeding te vragen verjaart na 5 jaar.

Verjaring van de bevoegdheid om te vernietigen

De rechtbank heeft beslist dat die drie jaar-termijn voor vernietiging pas gaat lopen als aan twee voorwaarden is voldaan:

A. u dient meerderjarig te zijn geworden;
B. u dient op de hoogte te zijn van het bestaan van de Sprintplan-overeenkomst.

Er zijn 5 gevallen waarin u nog kunt vernietigen en uw geld met rente terug vragen:

1. Indien u nu nog minderjarig bent kunt u vernietigen.
2. Indien u nog geen 21 jaar oud bent, kunt u vernietigen.
3. Indien u 21 jaar of ouder bent, kunt u vernietigen, als u terug gerekend vanaf het moment dat u dit leest, nog geen drie jaren op de hoogte bent van het bestaan van de Sprintplan-overeenkomst. Vraag uzelf dus af wanneer u voor het eerst hoorde van het bestaan van de Sprintplan overeenkomst. Het kan best zijn dat uw ouders u het lange tijd niet hebben verteld, bij voorbeeld omdat ze zich misschien een beetje schaamde dat ze voor u zo'n 'slecht' product hadden aangeschaft.

Stuiting verjaring vernietiging

4. Indien u in het verleden een brief heeft gestuurd naar Aegon om de verjaring te stuiten, is vanaf die dag opnieuw een termijn van drie jaar gaan lopen. Indien u die 'stuiting verjaring' brief naar Aegon heeft gestuurd voordat u 21 jaar oud was geworden, en sinds de dag van versturen tot heden zijn nog geen 3 jaren verlopen, dan kunt u nu nog steeds vernietigen en uw geld terugvragen.
5. Indien u op de dag dat u voor het eerst hoorde van de Sprintplan-overeenkomst 21 jaar of ouder was, en binnen drie jaar na die dag een 'stuiting verjaring' brief naar Aegon heeft gestuurd, dan kunt u vernietigen en uw geld terugvragen.

Verjaring bevoegdheid om schadevergoeding te vragen

De termijn voor het vragen van schadevergoeding is 5 jaar.

Deze termijn gaat lopen op het moment dat u bekend bent geworden of redelijkerwijs kon worden met de schade die u heeft geleden.

In beginsel begint de termijn van de verjaring op het moment, waarop uw Sprintplan-overeenkomst eindigde en u een brief kreeg van Aegon, waarin staat dat u niets krijgt uitgekeerd.

De meeste Sprintplan-overeenkomsten zijn omstreeks 2004 geëindigd, dus u dient haast te maken op dit punt!

Stuiting verjaring vragen om schadevergoeding

Indien u binnen 5 jaar na eindigen van de Sprintplan-overeenkomst een 'stuiting verjaring' brief heeft gestuurd naar Aegon, en sinds dat moment zijn nog geen 5 jaren verlopen, dan kunt u nog steeds aan Aegon vragen om uw schade te vergoeden wegens het schenden van de professionele zorgplicht.

Indien u vragen heeft kunt u mij een e-mail sturen lucjurgens@hotmail.com
Ik doe ook zogenaamde 'toevoegingen'. Zie voor info: http://www.hetjl.nl of http://www.rvr.org.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 9 sep 2010 20:30

Op 28 juli 2010 heeft de rechtbank Utrecht een uitspraak gedaan in een Sprintplan zaak.
Gevangen in het net van rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam kon de rechtbank Utrecht niets anders doen als de mening van Cortenraad volgen.

Met toepassing van het beoordelingskader van het Gerechtshof Amsterdam ( LJN BK4978 en 4981-3 ) zou onderzoek gezien de financiële omstandigheden van eiseres niet hebben geleid tot de verwachting dat de uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen een onaanvaardbaar zware last op eiseres legden. De vordering van eiseres wordt afgewezen.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN2921

Hoe recht krom kan zijn dankzij bepaalde rechters.
Onafhankelijkheid in onze rechtspraak is ver te zoeken in onze “democratische rechtstaat”

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Vorige

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron