Rechtbanken bezorgen Aegon nederlaag op nederlaag

Berichtdoor Piet » zo 1 feb 2009 12:37

Afgelopen woensdag 28 januari 2009 heeft de rechtbank Den Haag 2 goede uitspraken gedaan in Aegon Vliegwielzaken.
Ook de rechtbank Den haag is klaarblijkelijk zo zeker van de komende uitspraken door de Hoge Raad dat zij niet heeft gewacht op deze uitspraken.
Ook nu weer worden de Aegon Vliegwielcontracten op één lijn gezet met de Dexia contracten als we over huurkoop en de tweede handtekening praten.
In beide zaken komt de rechtbank tot een zelfde oordeel:

Kwalificatie van de overeenkomst

6. Met betrekking tot de vraag of de onderhavige overeenkomst aan te merken is als overeenkomst van huurkoop overweegt de kantonrechter dat de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie van huurkoop in artikel 7A:1576h juncto 1576 BW. Voor de motivering van dit oordeel verwijst de kantonrechter naar de hierop betrekking hebbende overwegingen in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 14 april 2004, NJF 2004, 409, alsmede in de arresten van het Gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007, JOR 2007,98 (LJN: AZ9721) en het Gerechtshof Den Bosch van 26 juni 2007 (LJN: BA8070), welke overwegingen de kantonrechter hier overneemt en tot de zijne maakt. Verwezen wordt voorts naar het op 28 maart 2008 door de Hoge Raad gewezen arrest (LJN: BC2837), in de rechtsoverwegingen 4,2 tot en met 4,4 waarvan geoordeeld wordt dat een met de onderhavige overeenkomst vergelijkbare aandelenlease-overeenkomst met de naam "Korting Kado" van Dexia N.V. aan te merken is als een overeenkomst van huurkoop.


In deze zaak speelde de tweede handtekening niet.
De rechtbank wijst het schenden van de zorgplicht toe en verwijst hierin naar diverse Dexia zaken.
Over de schadeverdeling zegt de rechtbank o.a. :

Dit, alsmede de overige omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, is de kantonrechter van oordeel dat Aegon naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak kan maken op betaling door [X] van (enig deel van) de restschuld en dat zij tweederde deel van het inlegbedrag (de op grond van de overeenkomst door [X] betaalde rente) aan [X] terug dient te betalen, onder verrekening van het uit hoofde van de overeenkomst door [X] ontvangen dividend. Voor het overige dient de schade voor rekening van [X] zelf te blijven.


Uiteraard beweert Aegon dat rente geen schade is.
De rechtbank schrijft hierover:
22. Aegon heeft nog aangevoerd dat de door [X] betaalde rente over de geldlening niet aangemerkt kan worden als schadepost, omdat deze renteverplichting een uitvloeisel is van de afgesloten geldlening en niet als schade ten gevolge van het leasen van effecten kan worden aangemerkt. Zij heeft daarbij verwezen naar hetgeen overwogen is in rechtsoverweging 6,8 van de WCAM-beschikking van het Hof Amsterdam van 25 januari 2007, NJ 2007, 427 (LJN; AZ7033), De kantonrechter deelt dat standpunt niet waar het de onderhavige zaak betreft. Uit hetgeen hiervoor in alinea 18 overwogen is volgt dat, als Aegon aan haar zorgplicht jegens [X] had voldaan, deze de overeenkomst niet of niet in deze vorm zou zijn aangegaan. In dat geval zou [X] dus ook de uit de overeenkomst voortvloeiende renteverplichting niet hebben gehad, Die renteverplichting is derhalve als schade toe te rekenen aan de tekortkoming van Aegon in de nakoming van haar zorgplicht jegens [X],

23. De kantonrechter heeft kennisgenomen van de kritiek die Aegon in de alinea's 10.34 tot en met 10.42 van haar conclusie van antwoord heeft geuit op de jurisprudentie van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Kanton in zaken als de onderhavige. De kantonrechter ziet in die kritiek echter geen aanleiding om zijn jurisprudentie met betrekking tot de zorgplicht en de schadevergoeding te herzien en zal daarom op die kritiek niet nader ingaan.


Ook de rechtbank Den Haag is dus van mening dat betaalde rente en inleg tot schade gerekend mag worden.
Dit soort uitspraken zoals deze door de rechtbank Den Haag mogen er vaker gedaan worden en het liefst straks door de Hoge Raad.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 012009.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 2009-1.htm

Alles over de komende uitspraken door de Hoge Raad is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/UpdateHR.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 17 apr 2009 20:35

Belangrijk nieuws over het Aegon Vliegwiel en het niet meetekenen door de partner.
Aegon heeft vaak als verweer dat de ingediende vernietiging is verjaard en hoopt vervolgens dat de rechter deze stelling overneemt en de gedupeerde maar moet bewijzen dat het niet zo is.
Het gerechtshof Den Haag is van mening dat de bewijslast van verjaring bij de bank ligt.

2.2 Tussen [Y] en Aegon zijn op 31 juli 2001 twee effectenlease-overeenkomsten gesloten met de naam "Vermogens Vliegwiel-Extra" onder de nummers 16007527 en 16007528, hierna te noemen; de overeenkomsten.


2.10 Laatstgenoemd bedrag is voldaan vanaf een zogenoemde en/of-rekening op naam van [Y] en [X] gezamenlijk


2.12 Bij brief van 8 juni 2005 aan Aegon heeft [X] de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomsten ingeroepen en aanspraak gemaakt op terugbetaling van hetgeen [Y] reeds aan Aegon heeft betaald, onder aftrek van het uitgekeerde dividend.


3.13 In rechtsoverweging 13 van het bestreden vonnis staat, dat bij beantwoording van de vraag op welk moment [X] wist of geacht moet worden geweten te hebben dat [Y] de overeenkomsten met Aegon had gesloten, voorop moet worden gesteld dat het op de weg ligt van degene die een beroep doet op de vernietigingsgrond om concrete feiten te stellen en zonodig te bewijzen, die de conclusie rechtvaardigen dat het beroep op de vernietigingsgrond tijdig is geschied. Deze overweging is onjuist. Degene die een beroep doet op verjaring van het recht de vernietiging in te roepen, dient feiten te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit blijkt dat het recht de vernietiging in te roepen, is verjaard. Het is niet zo, dat degene die het recht op vernietiging heeft, moet aantonen dat dit recht niet is verjaard, Er is onvoldoende reden om in dit geval de stelplicht en bewijslast om te draaien.


Beslissing
Het hof:
Laat Aegon toe te bewijzen, dat [X] meer dan driejaar vóór de dag van vernietiging van het bestaan van de overeenkomsten wist;


Dit is een belangrijke ontwikkeling en het is te hopen dat de zitting volgende week woensdag gunstig verloopt voor de gedupeerden.
Dit arrest van 10 februari 2009 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 022009.htm

Uiteraard volgt PAL deze zaak op de voet, zoals zo veel andere zaken.
Zodra hier meer over bekend is laten wij het weten.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 21 jul 2009 11:46

De rechtbank Leeuwarden is bezig met de zomeropruiming.
Gisteren, 20 juli, zijn 11 uitspraken van vorig jaar gepubliceerd in Aegon Vliegwielzaken.
Waarom dat er zo lang gewacht is met het publiceren van deze uitspraken is niet bekend.
Wel valt het al jaren op dat rechtbanken huiverig zijn om uitspraken in aandelenlease zaken te publiceren.
Hier de linken naar de uitspraken:
19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3104
Tussenvonnis, huurkoop, de advocaat van de gedupeerde is niet echt lekker bezig:
Beroep op art. 1:88 BW juncto 1:89 BW

4.1. In voornoemd tussenvonnis is [eisers] de gelegenheid geboden een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring in het geding te brengen, waaruit zou blijken dat [eiser] op enig moment voorafgaand aan de procedure de vernietigbaarheid van de overeenkomsten heeft ingeroepen. Een dergelijke verklaring ontbreekt, het namens [eisers] overgelegde stuk is duidelijk verzonden namens Comelle en niet namens de heer [eiser]. De door de heer [eiser] aan zijn gemachtigde afgegeven verklaring doet hier niet aan af, een beroep als hier bedoeld dient door de onwetende echtgenoot jegens de handelende wederpartij te worden gedaan.
Het voorgaande brengt mee dat de overeenkomsten niet buitengerechtelijk zijn vernietigd.


De kantonrechter wijst de gemachtigde van [eisers] nog op het belang van een ordentelijke en correcte onderbouwing van de standpunten en op het feit dat het achterwege laten van relevante informatie zal leiden tot de gevolgen die de kantonrechter geraden acht.


19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3106
Tussenvonnis, huurkoop, weer een verkeerde vernietiging, buitengerechtelijke vernietiging afgewezen, bewijslast bij Aegon.

19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3114
Vernietiging afgewezen, schenden zorgplicht afgewezen

Beroep op 1:88 juncto 1:89BW en beroep op 6:127 BW en 3:69 BW

3.1. [eisers] geeft thans, in weerwil van zijn overige stellingen, toe dat mevrouw [eiseres] de overeenkomst wel degelijk heeft ondertekend en dat ten onrechte een beroep is gedaan op artikel 1:88 juncto 1:89 BW. Nu stelt [eisers] echter dat de heer [eiser], als contractspartij, de overeenkomst niet heeft aanvaard of bekrachtigd en dat om die reden de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen.

3.2. De kantonrechter verwerpt deze stellingen van [eisers]. [eiser] is immers altijd op de hoogte geweest van deze overeenkomsten, heeft betalingen verricht en in ontvangst genomen en heeft zichzelf, blijkens zijn stellingen, tot en met het tussenvonnis als wederpartij van Aegon beschouwd. Tot slot zij verwezen naar de aanhef van de brief die [eiser] op 4 augustus 2008 aan Aegon heeft geschreven, en waar hij meldt: "In het verleden ben ik met uw instelling de hierboven aangehaalde effectenlease-overeenkomst aangegaan."


In beginsel is een financiële instelling zoals Aegon – als bij uitstek professioneel en
deskundig op dit terrein – jegens particuliere, niet professionele, cliënten zoals [eisers], tot een bijzondere zorgplicht gehouden in geval van mogelijke grote risico's verbonden aan aandelenleaseconstructies.
In het onderhavige geval is van dergelijke risico's evenwel geen sprake. Immers: blijkens de overeenkomst is het risico voor [eisers] ertoe beperkt dat hij aan het einde van de looptijd, op welk moment de leasesom geheel is afgelost, blijft zitten met in waarde gedaalde aandelen en daardoor geen enkel geldelijk gewin zal ondervinden. Een dergelijk risico is eigen aan beleggen en mag bekend verondersteld worden. Of dit risico zich zou hebben voltrokken, zou overigens pas in 2014 kunnen worden beoordeeld. Het risico van een restschuld doet zich enkel voor bij tussentijdse beëindiging. Nu tussentijdse beëindiging niet tot de wezenlijke kenmerken van de overeenkomst behoort had Aegon niet nadrukkelijk voor dit risico hoeven te waarschuwen.
Dat [eisers] zich thans geconfronteerd kan zien met een eventuele restschuld, is niet het gevolg van het gestelde risicovolle karakter van de overeenkomst maar van de mogelijke tussentijdse beëindiging door [eisers]


19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3120
Vernietiging wegens ontbreken handtekening eega toegewezen

19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3118
Buitengerechtelijke vernietiging afgewezen, gerechtelijke vernietiging door kantonrechter waardoor Aegon alles moet terugbetalen

19 augustus 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3122
Tussenvonnis, vernietiging zou verjaard zijn,

De kantonrechter:

draagt [eisers] op zich bij akte uit te laten over de wijze van betaling en over de stelling van Aegon dat [eiser] van meet af aan op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst, zoals bedoeld in r.o. 3.3.;


2 september 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3101
Tussenvonnis, het contract valt onder huurkoop, rechtbank is van mening dat de vorderingen op de tussenpersoon moet worden behandeld door de rechtbank Den Bosch

2 september 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3124
6. Nu vast staat dat de Koopsom Vliegwielovereenkomsten tot stand zijn gekomen onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken, zijn de overeenkomsten rechtsgeldig vernietigd bij brief van 19 mei 2005. Aegon dient [eiser] terug te betalen al hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomsten aan haar heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juni 2005. Hierop strekt in mindering het betaalde dividend ad € 4.753,3.


2 september 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3125
Zorgplicht, vordering afgewezen

3. De overgelegde stukken bieden onvoldoende inzicht in de financiële omstandigheden van [eisers] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een overzicht van uitgaven ontbreekt, de eigen opgave van het jaarinkomen lijkt niet te kloppen met het overzicht, omtrent spaar- en andere tegoeden wordt geen bewijs geleverd, en enige toelichting op de stukken ontbreekt.
In aanmerking nemend dat de raadsman van [eisers] vele mogelijkheden heeft gehad om zijn stellingen concreet te onderbouwen, ondanks het achterwege laten daarvan bij tussenvonnis daartoe nogmaals in de gelegenheid is gesteld, en thans wederom verzuimt om enige diepere onderbouwing te verschaffen, dienen zijn stellingen gepasseerd te worden
.

5. De vorderingen van [eisers] zullen afgewezen worden, waarbij hij als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten overigens zullen gelimiteerd worden nu er voor een goed deel sprake is van standpunten en verweren die ook in vele andere procedures zijn ingenomen en gevoerd.


9 september 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3110
Zorgplicht, schade inleg voor rekening gedupeerde, schade restschuld voor rekening Aegon.
De rechtbank Leeuwarden heeft ook de volgende mening:
De, overigens niet onderbouwde, stelling van Aegon dat [eiseres] het ontvangen dividend dient terug te betalen volgt de kantonrechter niet. Gelet op de aard van de door Aegon geschonden norm en het feit dat [echtgenoot] en [eiseres] uit hoofde van de overeenkomsten recht hadden op de dividenduitkeringen zou terugbetaling van het dividend onredelijk zijn.


9 september 2008
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3121
De kantonrechter:

verklaart voor recht dat de tussen Aegon en [eiser] en [betrokkene] gesloten overeenkomst ten behoeve van het product Vliegwiel Beleggen met contractnummer 10001620 voor de helft buitengerechtelijk is vernietigd bij brief van 22 maart 2005;


veroordeelt Aegon tot (terug)betaling aan [eiser] de door hem aan Aegon op basis van de helft van voormelde overeenkomst betaalde bedragen, te verminderen met het door Aegon aan [eiser] uit dien hoofde uitgekeerde dividend, te vermeerderen met de wettelijke rente over het saldo vanaf 22 april 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 25 okt 2009 12:13

Het gerechtshof Den Haag maakt weer gehakt van Aegon in een uitspraak op 13 oktober .
Aegon blijft eigenwijs beweren dat het Vliegwiel contract geen huurkoop is.
Het Hof Den Haag maakt echter korte metten met alle beweringen van Aegon.
Ook de zogenaamde verjaring wat Aegon opwerpt wordt eenvoudig afgewezen.
Aegon blijft door dit soort ontkenningen een onbetrouwbare partner waar je geen zaken mee wilt doen.
Aegon lijkt hiermee op DSB.
Ook bij DSB werd er flink op los gelogen en beduveld, tot de klanten massaal wegliepen.
Misschien wordt het tijd dat dit ook bij Aegon gebeurt.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 30 nov 2010 16:10

Aegon trekt zich nog steeds niets aan van de uitspraken door rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad over huurkoop contracten.
Dit is gewoon een belediging richting de gerechtelijke macht.

Dus moest het gerechtshof Den Haag weer veel tijd en energie steken in een zaak over huurkoop waarbij de uitspraak eigenlijk al vast stond.
Op 9 november 2010 wees het Hof alle eisen van Aegon af in een Rente Retour Vliegwielzaak.
In oktober 2006 had de rechtbank Den Haag al huurkoop toegewezen en nu, 4 jaar later, is dit vonnis (na een ingesteld hoger beroep door Aegon) bekrachtigd door het Hof Den Haag.

Wat deze zaak wel apart maakt is dat het hier om participaties gaat en niet daadwerkelijk om aandelen van een bepaald fonds op de AEX zoals bij vele andere contracten.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112010.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 18 dec 2010 12:29

Op 23 november 2010 heeft de rechtbank Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak waarbij het Aegobn Vliegwiel contract is verkocht op naam van een minderjarige.

Ouders sluiten op naam van hun minderjarige kind een aandelenlease-overeenkomst. Omdat deze overeenkomst is gesloten zonder de benodigde toestemming van de kantonrechter vorderen de ouders namens hun minderjarige kind vernietiging van de overeenkomst. Volgens Aegon is het beroep op vernietiging verjaard. De verjaringstermijn bedraagt 3 jaar en de vordering tot vernietiging is ingesteld na 10 jaar. Als de uitsluitende mogelijkheid om de vernietiging in te roepen berust bij diegene die de te vernietigen rechtshandeling zelf hebben verricht -de ouders-, heeft de minderjarige geen feitelijke mogelijkheid meer om de vernietiging in te roepen. De minderjarige komt namelijk pas een beroep op verjaring toe wanneer hij meerderjarig is. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het beroep op vernietiging niet is verjaard. Omdat toestemming van de kantonrechter ontbreekt wordt de overeenkomst vernietigd.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO7426

Meer over het afsluiten van contracten door of op naam van minderjarigen is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/ArtikelJurgens.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 20 mei 2011 10:23

Op 22 maart 2011 heeft het gerechtshof Leeuwarden een tussenvonnis gewezen in een eegalease zaak tegen Aegon.
De kantonrechter had al eerder geoordeeld dat de Vliegwielcontracten onder huurkoop vallen en de vernietiging toegewezen.
Aegon is hiertegen in hoger beroep gegaan omdat Aegon van mening is dat de vernietiging te laat is ingediend..

Het Hof is o.a. van mening:

5. Involge het bepaalde in artikel 3:52 lid 1 sub d BW verjaart de vordering tot vernietiging op grond van artikel 1:89 BW drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan degene aan wie die bevoegdheid toekomt ten dienste is komen te staan.
Het hof neemt daarom tot uitgangspunt dat de verjaringstermijn in het onderhavige geval is gaan lopen op het tijdstip waarop [appellant 1] daadwerkelijk bekend was met het bestaan van de tweede leaseovereenkomst (HR 28-01-2011 LJN BO 6106)


7. Het hof is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Aegon in bewijsnood verkeert onvoldoende aanleiding is om tot een omkering van de bewijslast te komen. Aegon heeft, door met [appellant 2] een effectenleaseovereenkomst aan te gaan terwijl het voor haar duidelijk was dat [appellant 2 zijn] echtgenote die overeenkomst niet ten blijke van haar instemming had mee ondertekend, immers welbewust het risico genomen dat [appellant 2 zijn] echtgenote naderhand een beroep zou kunnen doen op vernietiging van die overeenkomst.


[appellant 2] heeft aangegeven dat hij de inleg vanaf zijn eigen bankrekening voldeed en dat hij zijn vrouw buiten de geldzaken hield.


13. Aegon heeft bij memorie van grieven in dit kader nog een tweetal aanvullende verweren gevoerd.
In de eerste plaats heeft Aegon betoogd dat overtreding van een vormvoorschrift alleen leidt tot vernietigbaarheid als het belang dat het voorschrift wil beschermen daarmee gediend is. Aegon heeft vervolgens aangevoerd dat uit niets blijkt dat het gezinsvermogen van [appellanten] te lijden heeft gehad onder de aanschaf van de Vermogens Vliegwielovereenkomst. Om die reden mag het ontbreken van de schriftelijke toestemming van [appellant 1] niet leiden tot vernietiging van de overeenkomst zo stelt Aegon.
In de tweede plaats heeft Aegon zich op het standpunt gesteld dat [appellanten] misbruik maken van hun bevoegdheid aangezien zij art. 1:88 BW enkel gebruiken om een beleggingsverlies ongedaan te maken.

14. Het hof verwerpt deze verweren. De wetgever beschouwt de koop op afbetaling als een zodanig risicovolle handeling dat daarvoor toestemming van de andere echtgenoot is vereist. De wetgever heeft daaraan niet de voorwaarde verbonden dat moet komen vast te staan dat 'het gezinsvermogen daaronder te lijden heeft' zoals Aegon betoogt.
De omstandigheid dat [appellant 1] de vernietigbaarheid heeft ingeroepen van de overeenkomst terwijl er sprake is van beleggingsverliezen en de vernietigbaarheid mogelijk niet zou hebben ingeroepen wanneer de overeenkomst gunstig zou hebben uitgepakt, betekent niet dat zij aldus misbruik maakt van haar bevoegdheid. De artt. 1:88 en 1:89 BW beogen de echtgenoot immers juist bescherming te bieden tegen rechtshandelingen die niet zonder zijn/haar toestemming hadden mogen worden verricht. Dat [appellant 1] gebruik maakt van de bevoegdheid die de wet haar biedt, kan haar dan ook niet worden verweten, laat staan dat dit kan worden gekwalificeerd als misbruik van die bevoegdheid.


De beslissing
Het gerechtshof:

draagt Aegon op te bewijzen dat [appellant 1] meer dan drie jaar voor 29 augustus 2005 op de hoogte was van het bestaan van de tweede leaseovereenkomst;


Het tussenarrest is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BP9111

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Vorige

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron