COLLEGE

Postbus 12352

1100 AJ Amsterdam Z.O.

Telefoon: 020-6960019

Telefax: 020-696 56 59

 

 
VAN           dossier 1255/03.0061

BEROEP                   

 

 

 

 

 

 


Beslissing van het College van Beroep

 

In het appel van  : J.L.M. Franssen, wonende te Nuenen, appellant

 

Tegen           : de beslissing van de Reclame Code Commissie d.d.

 8 april 2003, dossier 03.0061

 

Ge´ntimeerde      : Aegon Bank N. V., handelende onder de naam Spaarbeleg,

  gevestigd te Nieuwegein

 

1. De procedure

 

Appellant is tijdig in beroep gekomen tegen de aan deze uitspraak gehechte beslissing van de Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) .

 

Ge´ntimeerde (hierna ook: Spaarbeleg) heeft op het appelschrift gereageerd.

 

Het College heeft de zaak behandeld in zijn vergadering van 12 mei 2003. Partijen waren niet aanwezig, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld.

 

2. De grieven

 

De grieven kunnen als volgt worden samengevat.

 

1. Ten onrechte heeft de Commissie de brochure van Spaarbeleg in haar geheel beoordeeld en niet misleidend geacht, omdat voldoende duidelijk wordt gewezen op de risico's. De klacht is evenwel gericht tegen een onderdeel van de brochure, namelijk het gedeelte waarin beweringen worden gedaan over de geschatte opbrengst. Vanaf de introductie van het product Sprintplan was duidelijk dat de geschatte opbrengst niet gehaald zou kunnen worden. Het gebruik van de woorden "vergoeding" in plaats van rente en "voorgeschoten bedrag" in plaats van lening is misleidend.

De Commissie heeft ten onrechte geoordeeld dat de tekst "De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst" en "Als de beurs onverwacht tegenvalt, loopt u risico over uw rentebetalingen" voldoende waarschuwt voor de risico's. Deelnemers betalen rente voor een lening van een geldsom. Deze geldsom belegt Spaarbeleg voor eigen rekening en risico in het AEGON Garantiefonds. Er is geen sprake van een belegging voor rekening en risico van de deelnemer.

De zin "Als de beurs onverwacht tegenvalt, loopt u risico over uw rentebetalingen" komt niet in de brochure voor die klager heeft

overgelegd. Deze zin is afkomstig uit een andere, oudere brochure, die in een andere procedure is overgelegd. Appellant legt de brochure, waar hij zich op beroept, over.

 

2. De Commissie heeft ten onrechte overwogen dat het publiek de slagzin "Je zet 't beter weg bij Spaarbeleg" niet letterlijk zal opvatten, maar zal herkennen als een in reclame niet ongebruikelijke overdrijving. Spaarbeleg pretendeert met de slogan dat spaargeld bij haar in goede handen is en dat is absoluut niet het geval.

 

3. Antwoord in appel

 

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

 

4. Het oordeel van het College

 

4.1. De eerste grief is - kort samengevat - gericht tegen het oordeel van de Commissie dat de gewraakte brochure niet misleidend is. Het College overweegt als volgt.

 

4.2. Anders dan appellant stelt, heeft de Commissie bij de beantwoording van de vraag of de brochure misleidend is terecht de gehele (overgelegde) uiting in haar oordeel betrokken en zich niet beperkt tot beoordeling van ÚÚn onderdeel van de brochure. Bij het oordeel of een reclame-uiting voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) speelt immers de totale uiting een rol, zoals ook blijkt uit de toelichting bij art. 1 NRC.

 

4.3. In de gewraakte brochure maakt Aegon reclame voor haar financieel product "SprintPlan".

Naar uit de uiting valt op te maken is "SprintPlan" een beleggingsproduct waaraan men tegen betaling van een vast bedrag per maand van minimaal fl. 100,-- en maximaal fl. 600,-- kan "meedoen". "Op basis van het gekozen maandbedrag schiet Spaarbeleg meteen een groot bedrag voor. Uw maandbedrag is een vergoeding (rente) voor het bedrag dat Spaarbeleg u voorschiet", aldus de tekst onder de kop "U doet al mee vanaf f 100,- per maand." Het "voorgeschoten bedrag" wordt vervolgens belegd in het AEGON Garantiefonds, dat "de ontwikkeling van de indices van de 3 belangrijkste beurzen ter wereld" volgt.

 

4.4. Hoewel daarover in de brochure niet wordt gesproken, betreft het aanbod, naar door appellant is gesteld en door Spaarbeleg niet is weersproken, de facto een lening voor het aangaan van een zogenaamde aandelenlease-overeenkomst.

 

4.5. Voor het aangaan van een lening zijn de daaraan verbonden precieze voorwaarden en risico's van essentieel belang voor de consument. Dit geldt in het onderhavige geval te meer nu de lening wordt aangewend voor deelname aan een aandelenleasecontructie, hetgeen betekent beleggen in een risicovol, complex, financieel product.

 

4.6. Naar het oordeel van het College komen de kenmerken van het aangeboden product onvoldoende in de brochure tot uiting. Met name wordt een te rooskleurig beeld van het met "SprintPlan" te behalen rendement geschetst en worden de met deelname daaraan verbonden risico's onvoldoende belicht.

 

4.7. De tekst suggereert, onder meer gelet op de aanhef "SprintPlan: van f 0,- naar f 28.588,-* in 5 jaar" en de koppen "Accelereren naar een groot vermogen" en _100% garantie op het voorgeschoten bedrag" en de daaronder staande tekst, ten onrechte dat men zonder (groot) risico in korte tijd een groot rendement kan behalen. Het gebruik van een begrip als "voorgeschoten bedrag" daar waar wordt bedoeld "lening" acht het College zeer verhullend.

Het rekenvoorbeeld gaat voorts uitsluitend uit van stijgingen van de index van 10 tot 13% en daarmee overeenkomstige jaarrendementen van 17 tot 30% zonder dat inzichtelijk wordt gemaakt welke gevolgen een daling van de koersen met zich brengt en tot welke schulden dat kan leiden. De tekst onder de

"Toelichting": "De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. (n.) Als de beurs onverwacht tegenvalt, loopt u risico over uw rentebetalingen" relativeert het overwegend zeer rooskleurige vooruitzicht dat wordt gepresenteerd in onvoldoende mate. Appellant stelt overigens abusievelijk dat laatstgenoemde zinsnede niet in de gewraakte uiting voorkomt.

 

4.8. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat gelet op de aard van het aangeboden product waaraan grote financiŰle risico's (kunnen) zijn verbonden en gelet op het gemiddelde, niet in beleggingen ervaren publiek waarop de brochure ook blijkens de tekst "Daarbij komt nog, dat u geen verstand van beleggen hoeft te hebben. Dat kunt u rustig overlaten aan de beleggers van AEGON" is gericht, niet zo duidelijk en volledig mogelijk is als bedoeld in art. 7 NRC. De uiting is gelet daarop tevens in strijd met het bepaalde onder d van de Bijzondere Reclame Code voor Leningen, beleggingen en onroerend goed.

 

4.9. De eerste grief is derhalve gegrond.

 

4.10. Ten aanzien van de tweede grief overweegt het College dat het op de door de Commissie overwogen gronden van oordeel is dat de slogan "Je zet 't beter weg bij Spaarbeleg" niet in strijd is met de NRC.

 


5. De beslissing

 

Het College:

  • vernietigt de beslissing van de Commissie en acht de brochure in strijd met art. 7 NRC en het bepaalde onder d van de Bijzondere Reclame Code voor Leningen, beleggingen en onroerend goed;
  • beveelt Spaarbeleg aan om voortaan niet op een dergelijke wijze reclame te maken;
  • bevestigt de beslissing waarvan beroep voor het overige.

 

De voorzitter                        De secretaris

Mr W.A.M. van Schende1           Mr C.C. Jolles

 

Gewezen door mr W.A.M. van Schendel, voorzitter, mr P.J. Jansen, W.L.Th.A. van der Mee en mr J.R.A. Schouten, leden en mr C.C. Jolles, plv. lid en secretaris.

 

 

 

 

Amsterdam, 27 mei 2003