Reclame
Code
Commissie
 
Paasheuvelweg 15
1105 BE Amsterdam Z.O.
Telefoon: 020-696 00 19
Telefax: 020-6965659
 
Dossier 04.0133
 
Beslissinq van de Reclame Code Commissie
 
In de zaak van: XXX, wonende te XXX, klager,
 

tegen: Aegon Bank N.V., handelende onder de naam Spaarbeleg, gevestigd te Nieuwegein, verweerster
 
 
 
1. De procedure
 
Klager heeft bij brief van 4 maart 2004 bezwaar gemaakt tegen een reclame-uiting van verweerster .
 
Verweerster heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij verweerschrift van 19 april 2004 van mr B. van der Velden en mr K.J. Veenstra, advocaten te Amsterdam. Partijen re- en dupliceerden bij brieven van respectievelijk 25 en 29 april 2004.
 
De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht behandeld in haar vergadering van 9 juni 2004.
Namens verweerster verschenen mr. Veenstra voornoemd en J. Jongeneel. Klager maakte geen gebruik van de mogelijkheid de zaak ter vergadering toe te lichten.
 
2. De bestreden uiting
 
Het betreft de aan klager gerichte brief van 29 oktober 1998, voorzien van de aanhef: "Profiteren van een hoog rendement in 5 jaar?" en de bijgesloten brochure, op de voorzijde waarvan staat: "Met belastingvoordeel op topsnelheid geld maken? Sprintplan!" .
De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.
 
3. De klacht
 
De klacht kan als volgt worden samengevat.
De brochure en de brief wijzen de belegger onvoldoende op de risico's, verbonden aan de "SprintPlan"-overeenkomst. In de brochure worden niet de nadelen maar alleen de -volgende -voordelen "op een rij" gezet: -in vijf jaar een hoog rendement;
-profiteren van een belastingvrije uitkering; -de fiscus betaalt een deel van de inleg; -al meedoen vanaf f 100,- per maand; -ingebouwde zekerheid;
-beheer Spaarbeleg Garantiefonds door beleggingsexperts van Aegon. Gelet hierop acht klager de uiting misleidend.
Ook staat in de uiting ten onrechte dat bij een ongewijzigd "SprintPlan"-contract men na vijf jaar geen schuld kan overhouden.
Klager stelt zich op grond van de in de uiting gegeven informatie te hebben aangemeld voor "SprintPlan". Klager bleek na vijf jaar echter geen belastingvrij bedrag te ontvangen en van een rendement was geen sprake. Hij heeft zelfs zijn inleg verloren.
Ten slotte is de tekst "voorgeschoten bedrag" in de uiting onjuist, aangezien het Sprintplan een lening betreft.
 
 
4. Het verweer
 
Verweerster heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voorzover hier van belang, bij de beoordeling van de klacht zal worden ingegaan.
 
5. De re- en dupliek
 
Partijen lichtten hun standpunt nader toe
 
6. De mondelinqe behandelinq
 
Verweerster lichtte haar standpunt nader toe
 
7. Het oordeel van de Commissie
 
Het verweer dat de Commissie niet bevoegd is de brief te beoordelen, wordt verworpen. De brief vormt ťťn geheel met de bijgesloten brochure en in deze totale uiting worden goederen en/of diensten van verweerster aangeprezen. Deze aanprijzing is openbaar; niet kan worden geoordeeld dat de uiting uitsluitend op de persoon van de geadresseerde toegespitste informatie bevat.
 
Dat, naar verweerster stelt, de brochure op 1 januari 2002 is aangepast en dat deze sinds augustus 2002 niet meer wordt verspreid, staat aan de bevoegdheid om de gewraakte uiting uit 1998 te toetsen, niet in de weg. Ook de omstandigheid dat de Geschillencommissie Bankzaken diverse malen tot het oordeel is gekomen dat vergelijkbare brochures niet misleidend waren en het feit dat de burgerlijke rechter zich in vergelijkbare zin heeft uitgelaten, laten deze bevoegdheid van de Commissie om de onderhavige uiting aan de Nederlandse Reclame Code (NRC) te toetsen, onverlet.
 
Ten aanzien van de inhoud van de uiting overweegt de Commissie allereerst dat , klagers stelling, dat (ten onrechte) in de uiting is vermeld dat men bij een ongewijzigd .'SprintPlan"-contract na vijf jaar geen schuld kan overhouden, feitelijke grondslag mist, nu een dergelijke mededeling niet in de uiting voorkomt.
 
Naar het oordeel van de Commissie wordt een te rooskleurig beeld geschetst van het met .'SprintPlan" te behalen rendement en worden de met deelname daaraan verbonden risico's onvoldoende belicht.
 
De tekst suggereert, onder meer gelet op de zinsnede in de brief: "Na vijf jaar krijgt u in ťťn keer een belastingvrij bedrag uitgekeerd" en de opsomming van de voordelen onder het kopje "ik zet de voordelen van het SprintPlan graag voor u op een rij" in de brochure, dat men in korte tijd een groot rendement kan behalen, zonder dat voldoende duidelijk wordt gemaakt dat men met het product ook (grote) financiŽle risico's loopt.
 
Het gebruik van een begrip als "voorgeschoten bedrag" daar waar sprake is van
een lening, acht de Commissie verhullend, en daardoor onduidelijk. Hieraan doet niet af dat de ingevolge de Wijziging Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 geldende wettelijke verplichting om te vermelden dat onder het "SprintPlan" met geleend geld wordt (werd) belegd, ten tijde van de onderhavige uiting nog niet gold. Het rekenvoorbeeld in de brochure: "Met f 150,- per maand over 5 jaar maar liefst f 14.900,- belastingvrij!" gaat voorts uitsluitend uit van stijgingen van de index van 11% tot 14% en bijbehorende belastingvrije uitkeringen van respectievelijk
f 13.165,- tot f 18.570,- (bij een maandinleg van f 150,- ) c.q. f 17.550,- tot f 24.760,- (bij een maandinleg van f 200,-), zonder dat inzichtelijk wordt gemaakt welke gevolgen een daling van de koersen met zich meebrengt en tot welke schulden dat kan leiden. De tekst onder de "toelichting": "De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst", relativeert het overwegend zeer rooskleurige vooruitzicht dat wordt gepresenteerd in onvoldoende mate. Met name komt onvoldoende tot uitdrukking dat het reŽle risico bestaat dat men aan het einde van de looptijd wordt geconfronteerd met een restschuld van 10%.
 
Gelet op de aard van het aangeboden product waaraan grote financiŽle risico's (kunnen) zijn verbonden, acht de Commissie de uiting niet zo duidelijk en volledig mogelijk als bedoeld in artikel 7 NRC. De uiting is gelet daarop tevens in strijd met het bepaalde onder d van de Bijzondere Reclame Code voor Leningen, beleggingen en onroerend goed. De mededeling onder het kopje "Het Spaarbeleg Garantiefonds: ingebouwde zekerheid", dat "het Garantiefonds garandeert dat het voorgeschoten bedrag na 5 jaar nooit minder waard is dan 90% hiervan (initiŽle garantiewaarde)", doet aan bovenstaand oordeel niet af.
 
6. De beslissing
 
Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code alsmede met het bepaalde onder d van de Bijzondere Reclame Code voor leningen, beleggingen en onroerend goed. Zij beveelt verweerster aan om niet meer opeen dergelijke wijze reclame te maken.
 
Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij het College van Beroep, onder gelijktijdige storting van het voor de behandeling van het appel verschuldigde bedrag.
Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening dezes in het bezit te zijn van het College van Beroep, waarvar) het secretariaat gevestigd is te Amsterdam. Het postbusnummer van het secretariaat is postbus 12352, 1100 AJ Amsterdam.
 
De voorzitter
 
mr N.J. van der Lee
 
De secretaris
Mr. S.O. Vos
 
* De voorzitter is buiten staat te tekenen
 
Gewezen door mr N.J. van der Lee, voorzitter, mr E.E. Aberson, L.G. Schram en D. Schor, leden en mr S.0. Vos, plaatsvervangend lid en secretaris.
 
Amsterdam. 15 juli 2004