Paasheuvelweg 15

1105 BE Amsterdam Z.O.

Telefoon: 020-6960019

Telefax: 020-696 56 59

 
RECLAME

CODE

COMMISSIE

                                                                       Dossier 03.0061

 


Beslissing van de Reclame Code Commissie

 

In de zaak van          : J.L.M. Franssen, wonende te Nuenen,klager,

 

Tegen                : Aegon Bank N.V., handelende onder de naam Spaarbeleg,

  gevestigd te Nieuwegein, adverteerster.

 

1. De procedure

 

Klager heeft bij brieven van 4, 8 en 13 februari 2003 bezwaar gemaakt tegen reclame-uitingen van adverteerster.

 

Adverteerster heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 24 februari 2003.

 

Klager repliceerde bij brief van 11 maart 2003.

 

Adverteerster dupliceerde bij brief van 17 maart 2003 van mr S.A. Klos, advocaat te Amsterdam.

 

De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de behandeld in haar vergadering van 25 maart 2003.

Klager en zijn echtgenote waren ter vergadering aanwezig. Namens adverteerster verschenen de heer R. van Woerkom en mr S.A. Klos, voornoemd.

 

 

2. De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft

a. de brochure waarin reclame wordt gemaakt voor het product SprintPlan en

b. het gebruik van de slogan "Je zet 't beter weg bij Spaarbeleg", welke slogan door adverteerster wordt gebezigd bij de aanprijzing van haar producten.

Een kopie van de brochure en van een pagina van de website www.spaarbeleg.nl waarop de onder b bedoelde slogan staat, zijn aan deze uitspraak gehecht.

 

3. De klacht

 

Klager heeft tegen deze uitingen de volgende bezwaren.

Ad a. SprintPlan blijkt een risicovol aandelen-lease product te zijn, doch men wordt niet of nauwelijks gewaarschuwd voor het risico dat men loopt als de aandelen in waarde dalen. De inleg blijkt de rente te zijn die verschuldigd is over het van adverteerster geleende en belegde geld. Adverteerster vermeldt in de brochure dat men geen verstand van beleggen hoeft te hebben doch dit brengt de verplichting mee dat in de brochure in duidelijke bewoording gewaarschuwd had moeten worden voor de gevaren van dit product. Ook in de rekenvoorbeelden wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de indices ook wel eens kunnen gaan dalen.

Het product wordt ten onrechte gepresenteerd als een spaarproduct. Sinds adverteerster verplicht is SprintPlan te voorzien van een financiŽle bijsluiter waarin wel wordt gewaarschuwd voor de negatieve effecten is het onverkoopbaar en wordt het niet meer aangeboden. De brochure is misleidend en in strijd met de bijzondere Reclame Code onder d. Leningen, beleggingen en onroerend goed.

Ad b. Voor diegenen die veel geld kwijt zijn geraakt of dreigen kwijt te raken is het zeer pijnlijk om met deze slogan te worden geconfronteerd.

 

4. Het verweer

 

Ad a. Al lang geleden is de brochure uit de markt gehaald. Overigens voldeed deze aan de toen daarvoor geldende voorschriften.

Ad b. Adverteerster zet zich met deze slogan niet af tegen concurrenten en pretendeert evenmin betere producten te leveren. Uitsluitend is beoogd het sparen bij adverteerster af te zetten tegen het uitgeven van geld.

 

5. De re- en dupliek

 

Partijen hebben hun standpunt gehandhaafd en nader toegelicht.

 

6. Mondelinge behandeling

 

Partijen lichten de zaak nader toe en leggen pleitaantekeningen over.

 

7. Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie heeft met betrekking tot de verschillende bezwaren het volgende overwogen.

 

Ad a. Het feit dat -naar adverteerster stelt- de brochure sedert augustus 2002 niet meer wordt verspreid, betekent niet dat klager, die naar aanleiding van de gewraakte uiting een

Sprint Plan-overeenkomst heeft gesloten, geen belang meer zou hebben bij een oordeel van de Commissie over de bewuste brochure.

 

De Commissie acht de brochure niet misleidend.

In de brochure staat, onder "Toelichting", duidelijk "De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst" en "Als de beurs onverwacht tegenvalt, loopt u risico over uw rentebetalingen." Aldus wordt, naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk gewezen op het feit dat deelname aan SprintPlan ook minder gunstige resultaten kan opleveren dan die, welke als voorbeeld in de tabel boven de "Toelichting" zijn vermeld. 

Ad b. Met betrekking tot de slogan "Je zet 't beter weg bij

Spaarbeleg" overweegt de Commissie dat adverteerster daarmee in algemene bewoording duidelijk haar eigen mening geeft over haar

financiŽle producten. Voorts is de slogan zo weinig concreet dat het gemiddelde publiek deze niet letterlijk zal opvatten maar zal herkennen als een in reclame niet ongebruikelijke overdrijving.

 

8. De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij het College van Beroep, onder gelijktijdige storting van het voor de behandeling van het appel verschuldigde bedrag.

Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening dezes in het bezit te zijn van het College van Beroep, waarvan het secretariaat gevestigd is te Amsterdam.

Het postbusnummer van het secretariaat is postbus 12352,

1100 AJ Amsterdam.

 

De voorzitter                            De secretaris

 

mr N.J. van der Lee                      mr A.E. de Gelder

 

Gewezen door mr N.J. van der Lee, voorzitter, mr drs. A.M.E. de Kroon, L.G. Schram en mr M.M. Wolff, leden en mr A.E. de Gelder, plv. lid en secretaris.

 

Amsterdam, 8 april 2003