reclame code commissie
 
Dossier 05.0083
 
Beslissing van de Reclame Code Commissie
 
In de zaak van: [X], wonende te [woonplaats], klager,
 
tegen:             Wagner & Partners B.V., gevestigd te Rotterdam, verweerster.
 
1. De procedure
 
Klager heeft bij brief van 18 januari 2005 bezwaar gemaakt tegen een reclameuitingvan
verweerster.
 
De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht behandeld in
haar vergadering van 22 februari 2005.
Klager noch verweerster maakte gebruik van de mogelijkheid de zaak ter
vergadering toe te lichten.
 
Verweerster heeft op de klacht gereageerd bij brief van 28 februari 2005, waarvan
de Commissie, ondanks de late ontvangst, kennis heeft genomen.
 
2. De bestreden reclame-uiting
 
Het betreft de brochure, waarin reclame wordt gemaakt voor het beleggingsproduct
"Box+ beleggen".
 
Een kopie van de uiting is aan deze uitspraak gehecht.
 
3. De klacht
 
De brochure is vertrouwenwekkend en zeer wervend van aard. Zo wordt een
productvergelijking gemaakt, waarbij wordt gesteld dat "Box + beleggen"
aantrekkelijker is dan een koopsom en wordt gebruik gemaakt van bewoordingen
als: "in korte tijd een hoge opbrengst", "koerswinsten", "solide fondsen",
"koersstijgingen", "het pluseffect", "elk jaar een stijgend dividend", "een
gerenommeerde verzekeringsmaatschappij", wordt een rekenvoorbeeld gegeven
met als ondergrens het "break even"-moment en worden op de laatste bladzijde
uitsluitend de voordelen van het product opgesomd. Men wijst onvoldoende op de
risico's' die zijn verbonden aan "Box + beleggen". Klager stelt te zijn afgegaan op de
informatie in de brochure en heeft grote financiŽle schade geleden. Om die reden
acht hij de uiting misleidend.
 
4. Het verweer
 
Verweerster heeft bij brief van 28 februari 2005 aangevoerd niet verantwoordelijk te
zijn voor de uiting omdat de brochure niet van haar afkomstig is doch van Aegon
FinanciŽle diensten B.V.
 
5. Het oordeel van de Commissie
 
Vooropgesteld wordt dat de Commissie verweerster verantwoordelijk acht voor de
uiting, ook al stelt zij dat de brochure niet van haar afkomstig is. Haar naam is niet
alleen vermeld op de voorpagina van de folder maar ook op de laatste pagina,
waarin geÔnteresseerden wordt verzocht met de "specialisten van Wagner &
partners" contact op te nemen via het daargenoemde telefoonnummer.
Naar het oordeel van de Commissie wordt een te rooskleurig beeld geschetst van
het met "Box + beleggen" te behalen rendement en worden de aan deelname
daaraan verbonden risico's onvoldoende belicht. In dat verband wijst de Commissie
onder meer op de in grote letters weergegeven zinsneden "Met een .bescheiden
bedrag kunt u snel vermogen opbouwen met koerswinsten" , "Een hoge opbrengst in
een relatief korte looptijd", "Met Box + Beleggen kunt u met dezelfde inleg een veel
hogerrendementhalen"en de opsommingvan de voordelenonder "De .
belangrijkste voordelen van Box + beleggen in vogelvlucht". Niet, danwel
onvoldoende wordt in de brochure duidelijk gemaakt welke financiÍle risico's men
met het product loopt.
Het daarin gegeven rekenvoorbeeld gaat voorts uitsluitend uit van koersstijgingen
en een "break even" situatie. Niet wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn
van een daling van de koersen en tot welke schulden dat kan leiden.
De tekst onder het rekenvoorbeeld "Let op! De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst", relativeert het overwegend zeer rooskleurige vooruitzicht dat wordt
gepresenteerd in onvoldoende mate.
Gelet op de aard van het aangeboden product waaraan grote financiŽle risico's
(kunnen) zijn verbonden, acht de Commissie de uiting niet zo.duidelijk en volledig
mogelijk als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
 
6. De beslissing
 
Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel
7 NRC. Zij beveelt verweerster aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te
maken.
 
Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze
uitspraak beroep aan te tekenen bij het College van Beroep, onder gelijktijdige storting van
het voor de behandeling van het appel verschuldigde bedrag.
Het beroepschrift dient binnen 14 daaen na dagtekening dezes in het bezit te zijn van het
College van Beroep, waarvan het secretariaat gevestigd is te Amsterdam.
Het postbusnummer van het secretariaat is postbus 12352,
1100 AJ Amsterdam.
 
De voorzitter                           De secretaris
 

mr J.A.J. Peeters                      mr S.O. Vos
 

Gewezen door mr J.A.J. Peeters, voorzitter en C. van Mansfeld, H.C. Straat,
mr M.M. Wolff, leden en mr S.O. Vos, plaatsvervangend lid en secretaris.
Amsterdam, 24 maart 2005