RECLAME
CODE
COMMISSIE

Paasheuvelweg 15
1105 BE Amsterdam Z.C
Telefoon: 020-696 0019
Telefax: 020-696 56 59
 
dossier DM 01.0185
 
Beslissing van de Reclame Code Commissie (Kamer I)
 
In de zaak van : C. Huygen, wonende te Delft, klager
 
tegen : Spaarbeleg N.V. gevestigd te Nieuwegein,
        adverteerster
 
1. De procedure
 
Klager heeft bij e-mail van 14 maart 2001 en bij brief van 18
maart 2001, aangevuld bij e-mail van 2 april 2001, bezwaar
gemaakt tegen een reclame-uiting van adverteerster.
 
De voorzitter van de Direct Marketing Kamer heeft de behandeling
van de klacht verwezen naar Kamer I.
 
Adverteerster heeft de klacht bestreden bij brief van 10 april
2001.
 
Partijen re- en dupliceerden bij brieven van respectievelijk 1
en 7 mei 2001.
 
De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht
behandeld in haar vergadering van 15 mei 2001.
Klager was niet aanwezig.
Namens adverteerster verschenen mevrouw M. Beekmans en mr J.F.T.
Poos.
 
2. De bestreden uiting
 
Het betreft een folder op de voorzijde waarvan staat:
"SprintPlan: van F 0,- naar F 28.588,-* in 5 jaar!".
De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.
 
3. De klacht
 
Klager acht de uiting in strijd met het bepaalde in de
Bijzondere Reclame Codes onder d. Leningen, beleggingen en
onroerend goed. Zijns inziens wordt het publiek misleid ten
aanzien van de ware of geschatte opbrengst, en wel om de
volgende redenen:
 
a.
In de folder wordt een vorm van beleggen met
aangeboden. De aanduiding van de betreffende
"voorschot" is onjuist en misleidend.
 
b.
Door de zinsnede "Startklaar voor het nieuwe belastingstelsel"
wordt ten onrechte gesuggereerd dat de constructie fiscale
voordelen met zich meebrengt.
 
c.
Blijkens het gestelde onder het kopje "Uw tussentijdse
mogelijkheden" dient 5% boeterente te worden betaald, indien men
eerder st~pt met het SprintPlan. Onduidelijk is waarover die
boeterente wordt berekend.
 
d.
In de toelichting onder de tabel staat: "De gemiddelde stijging
van de Samengestelde index over de afgelopen 15 spaarperioden
van 5 jaar is 12,5% per jaar (..)".
Vermoedelijk gaat het echter om een twintigjarig gemiddelde en
is er slechts sprake van 4 perioden. Overigens is de term
"spaarperioden" ook misleidend, omdat een deelnemer aan het
Sprintplan niet spaart.
 
e.
In de tabel wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een
stijging van de index van minder dan 10%.
 
4. Het verweer
 
Adverteerster heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Op het
verweer zal -voor zover van belang- worden teruggekomen in het
oordeel.
 
5. De re- en dupliek
 
Partijen lichten hun standpunten nader toe.
 
6. De mondelinge behandeling
 
Adverteerster licht haar standpunt nader toe.
 
7. Het oordeel van de Commissie

Ten aanzien van de door klager aangevoerde argumenten a tlm e
overweegt de Commissie het volgende.
 
Ad a.
Anders dan in de klacht wordt gesteld wordt in de folder niet
gesproken over een "voorschot" maar over "een voorgeschoten
bedrag". Deze aanduiding acht de Commissie niet misleidend, nu
het, naar in de folder voldoende duidelijk wordt uiteengezet,
gaat om een door Spaarbeleg -tegen betaling van rente- aan
deelnemers aan het SprintPlan geleend bedrag, dat wordt belegd
in het AEGON GarantieFonds en dat na 5 jaar in mindering wordt
gebracht op de waarde van de belegging.
 
Ad b.
Door de zinsnede "Startklaar voor het nieuwe belastingstelsel"
-zonder meer- wordt niet gesuggereerd dat SprintPlan fiscale
voordelen met zich meebrengt. Wel wordt daardoor de aandacht
gevestigd op de in de folder belichte fiscale aspecten van
SprintPlan.
 
Ad c.
Naar adverteerster heeft meegedeeld wordt de ingeval van
voortijdige beŽindiging te betalen boeterente van 5% berekend op
basis van het voorgeschoten bedrag. Dit gegeven acht de
Commissie niet dermate essentieel voor het onderhavige aanbod,
dat het uitdrukkelijk in de folder had moeten worden vermeld.
 
Ad d en e.
In de folder wordt onder de aanhef "*Toelichting" duidelijk
vermeld: "De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst" en "Als de beurs tegenvalt, loopt u risico over uw
rentebetalingen". Aldus wordt naar het oordeel van de Commissie
voldoende duidelijk gewezen op de mogelijkheid dat deelname aan
SprintPlan ook minder gunstige resultaten kan opleveren dan die,
welke in de tabellen boven de "Toelichting" zijn vermeld.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
8. De beslissing
De Commissie wijst de klacht af.
 
 
 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de
mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij het
College van Beroep, onder gelijktijdige storting van het voor de
behandeling van het appel verschuldigde bedrag.
Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening dezes in het
bezit te zijn van het College van Beroep, waarvan het secretariaat
gevestigd is te Amsterdam.
Het postbusnummer van het secretariaat is postbus 12352,
1100 AJ Amsterdam.
 

De Voorzitter                         De Secretaris
 
mr J.A.J. Peeters                     mr J.H.M. Bouritius
 
Gewezen door mr J.A.J. Peeters, voorzitter, mr A.C. van den
Bogaard, mr A.W. Hins, H.J.M. Oostendorp en drs. R. Verhaar,
leden
 
Amsterdam, 18 juni 2001