Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Berichtdoor Piet » do 20 nov 2008 14:35

In een eerdere posting maakte ik melding van een uitspaak waarin de rechter de verlenging van de W3D als een nieuw contract zag waardoor de vernietiging van de verlenging wel werd toegewezen en de vernietiging van het originele contract werd afgewezen.
Ook in Leaseproces zaken zijn dergelijke uitspraken gedaan.
Hier de uitspraak door de rechtbank Amsterdam van 10 september 2008 :
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092008.htm

De rechter oordeelt o.a.:
Het aangaan van de verlengingsovereenkomst is weliswaar een voortbouwing op de lease-overeenkomst, doch hiervoor is gezien de praktische gang van zaken - te weten het ondertekenen van een verlengingsovereenkomst, er heeft geen stilzwijgende verlenging plaats - een nieuwe rechtshandeling noodzakelijk waarvoor (opnieuw) de toestemming van de echtgenoot is vereist. De verjaringstermijn voor dit beroep is drie jaar, zodat er gelet op de datum waarop de verlengingsovereenkomst is aangegaan en de datum waarop de vernietigingsbrief is verzonden een tijdige vernietiging heeft plaatsgehad. Anders dan dat Dexia heeft gesteld oordeelt de kantonrechter dat, nu door Dexia zelf voor de verlengingsovereenkomst dezelfde benaming en contractnummer wordt gebruikt als voor de verlenging, de verwijzing in de vernietigingsbrief naar de naam van de lease-overeenkomst en het contractnummer met zich brengt dat hieruit in alle redelijkheid kan worden afgeleid dat zowel de vernietiging van de lease-overeenkomst als die van de verlengingsovereenkomst is beoogd.

4.5. Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging van de verlengingsovereenkomst 3a dienen alle betalingen van eisende partij aan Dexia ter zake van deze verlengingsovereenkomst te worden gerestitueerd, verminderd met hetgeen eisende partij ter zake van die overeenkomst van Dexia ontvangen heeft


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 20 nov 2008 15:02

Soms zou je bijna denken dat een advocaat alleen kijkt naar eigen (financieel ) belang als naar het belang van de cliënt.
Ik hoop dat ik er naast zit en het de gedupeerde is die ondanks alles wil doorzetten, ondanks de waarschuwingen van de advocaat om het niet te doen. Hoe het zit zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
Wat we wel weten, al vanaf juli 2006, is hoe de rechtbank Amsterdam vonnist in Dexia Aanbod zaken.
Om dan toch een Dexia Aanbod zaak volledig voort te zetten, daar zit ik mijn vraagtekens achter.
Zeker ook omdat het niet de eerste keer is dat een advocaat en gedupeerde gewoon doorzet tegen beter weten in.
De gedupeerde moet niet alleen het bedrag van de restschuld betalen, maar ook alle proceskosten.
Daarnaast kan Dexia dit bedrag nu via de deurwaarder gaan innen.
Hier de uitspraak van 5 november 2008 :
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4877

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 20 nov 2008 21:44

Vandaag zijn er een aantal vonnissen van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd uit oktober 2008
De eerste 4 zaken zijn Leaseproces zaken.

De eerste was een zorgplichtzaak waarbij de gedupeerde 6 contracten had afgesloten.
De rechter oordeelt:

4.7. Op basis van de omstandigheden zoals die hiervoor onder 1.2. bij de feiten zijn vermeld, is voor eisende partij met betrekking tot de lease-overeenkomsten II categorie 3, en met betrekking tot lease-overeenkomsten I en III tot en met VI categorie 2 (als bedoeld in het vonnis van 27 april 2007) van toepassing, zoals in de bijlagen vermeld. Bij de categoriebepaling voor de in 2000 afgesloten leas-overeenkomsten zijn de lease-sommen van lease-overeenkomsten II, III, V en VI bij elkaar opgeteld nu deze op het gezinsinkomen drukten en derhalve van invloed waren op de waarschijnlijkheid dat deze lease-overeenkomsten zouden zijn aangegaan als Dexia haar zorgplicht afdoende zou zijn nagekomen. Om dezelfde reden zijn voor wat de in 2001 afgesloten lease-overeenkomsten betreft de lease-sommen van alle in geding zijnde lease-overeenkomsten bij elkaar opgeteld. De kantonrechter overweegt voorts dat eisende partij een bovengemiddeld inzicht in de werking van de aandelenmarkt had omdat hij bij een financiële instelling werkte. Ter comparitie heeft eisende partij dit bevestigd en ook aangegeven dat hij in elk geval de kern van de onderhavige producten begreep. De kantonrechter is van oordeel dat deze kennis van de inhoud van de effectenlease-overeenkomst bij de beoordeling van de schending van de zorgplicht en het daaruit ontstane nadeel betrokken dient te worden. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dient derhalve met betrekking tot lease-overeenkomst II 45% van het nadeel en met betrekking tot de overige lease-overeenkomsten 70% van het nadeel voor rekening van de eisende partij te komen, als vermeld in de bijlagen, en het resterende percentage voor rekening van Dexia. Voor zover sprake is van fiscaal voordeel is dat in deze verdelingen verdisconteerd.


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4895

De tweede zaak is een zorgplichtzaak waarbij de gedupeerde 5 contracten had afgesloten.
De rechter oordeelt o.a.:
4.8. Op basis van de omstandigheden zoals die hiervoor onder 1.2 bij de feiten zijn vermeld, overweegt de kantonrechter in het kader van de categorie-indeling (als bedoeld in het vonnis van 27 april 2007) het volgende. Ter zake de lease-overeenkomsten 1 tot en met 3 is voor eisende partij categorie 3 van toepassing. Het inkomen van eisende partij bedroeg ten tijde van het aangaan van voornoemde lease-overeenkomsten telkens meer dan € 15.000,00 als ook meer dan 2/3 van het totaal van de leasesom(men) van de tot en met het aangaan van betreffende lease-overeenkomst gesloten overeenkomsten. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dient 65% van het nadeel van de lease-overeenkomsten 1 tot en met 3 voor rekening van de eisende partij te komen en het resterende percentage voor rekening van Dexia. Ten aanzien van de lease-overeenkomsten 4 en 5 geldt dat indeling in categorie 2 aan de orde is nu het inkomen van eisende partij in 2000 meer dan € 15.000,00 bedroeg, doch lager was dan 2/3 van het totaal van de leasesommen van de tot en met het aangaan van de lease-overeenkomsten 4 en 5 gesloten overeenkomsten. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dient 40 van het nadeel van de lease-overeenkomsten 4 en 5 voor rekening van de eisende partij te komen en het resterende percentage voor rekening van Dexia. Voor zover sprake is van fiscaal voordeel is dat in voornoemde verdelingen verdisconteerd. Anders dan dat eisende partij heeft gesteld, is bij voornoemde verdelingen geen rekening gehouden met de in 1.5. bedoelde lease-overeenkomst nu deze overeenkomst geen onderwerp is van onderhavige dan wel een andere gerechtelijke procedure.


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4881

De derde zaak is een Eegalease zaak met vernietiging na 3 jaar datum contract.
De vernietiging wordt toegewezen.
De rechter oordeelt o.a.:

Nu Dexia stelt dat het vernietigingsrecht van artikel 1:89 BW verjaard is, ligt de bewijslast daarvan bij Dexia. De stelling van Dexia dat er in de Nederlandse gezinsverhoudingen van uitgegaan mag worden dat [persoon 1] er steeds van op de hoogte is wanneer de partner investeringen als de onderhavige doet, moge in veel gevallen juist zijn maar is onvoldoende om deze bekendheid ook aan te nemen in gevallen waarin die bekendheid gemotiveerd wordt betwist.

4.5. In dit licht heeft Dexia haar stelling dat [persoon 1] de lease-overeenkomsten na het verstrijken van de verjaringstermijn heeft vernietigd, onvoldoende met feiten onderbouwd, zodat die stelling gepasseerd dient te worden. Daarmee heeft de stelling van [eisende partij] dat [persoon 1] eerst in het najaar van 2002 op de hoogte was van de lease-overeenkomst als vaststaand te gelden. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat [persoon 1] de lease-overeenkomsten tijdig heeft vernietigd. Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging dienen alle betalingen van [eisende partij] aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomsten te worden gerestitueerd


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4888

De vierde zaak is een Eegaleasezaak met 4 contracten met vernietiging binnen en buiten 3 jaar.
De rechter oordeelt o.a. :
Ten aanzien van de lease-overeenkomsten 1 tot en met 3

4.4. Dexia heeft een beroep gedaan op verjaring en daartoe gewezen op betalingen van op grond van de lease-overeenkomsten 1, 2 en 3 verschuldigde bedragen die, anders dan de op grond van lease-overeenkomst 4 verschuldigde bedragen, hebben plaatsgevonden vanaf een en/of-bankrekening die op naam van [eiser] en [partner van eiser] stond. Daaruit volgt volgens Dexia dat [partner van eiser] op de hoogte was van de lease-overeenkomsten, met ingang van de (oudste) ontvangstdatum van de bankafschriften waarop die betalingen staan vermeld. Het betoog dat [partner van eiser] zich niet met de financiële zaken binnen de huishouding bezighield en dus geen kennis had van de betalingen die ten behoeve van de lease-overeenkomsten van de en/of rekening zijn verricht, heeft [eiser] onvoldoende met nadere feiten toegelicht en onderbouwd zodat dit verweer gepasseerd wordt, te meer nu [partner van eiser] ter comparitie heeft verklaard de afschriften van de en/of rekening te hebben bekeken. Daarmee heeft de door Dexia gestelde feitelijke grondslag van haar beroep op verjaring als vaststaand te gelden. Aangenomen wordt dat minimaal eens per maand een rekeningafschrift werd ontvangen. Gelet op de datum waarop de eerste betalingen uit hoofde van de lease-overeenkomsten hebben plaatsgehad staat vast dat het beroep op de hier bedoelde vernietigbaarheid niet binnen drie jaar na bedoelde ontvangstdatum heeft plaatsgevonden. Het desbetreffende vernietigingsrecht van [partner van eiser] is derhalve verjaard, zodat de daarop gebaseerde vordering wordt afgewezen.

Ten aanzien van lease-overeenkomst 4

4.5. Bij de beoordeling van de vraag of het beroep op het vernietigingsrecht ten aanzien van lease-overeenkomst 4 is verjaard, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de oorspronkelijke lease-overeenkomst en de verlenging. Voor de verlenging was eveneens schriftelijke toestemming van [partner van eiser] vereist. Immers, de verlenging brengt rechten en plichten mee, die gelijksoortig zijn aan de uit de oorspronkelijke lease-overeenkomst voortspruitende rechten en plichten. [partner van eiser] heeft evenwel geen schriftelijke toestemming voor de verlenging gegeven. De oorspronkelijke lease-overeenkomst is verlengd op of omstreeks 9 oktober 2002. Nu het beroep op vernietigbaarheid binnen drie jaar na die datum is gedaan, namelijk bij brief van 7 december 2004, slaagt ten aanzien van de verlenging het beroep op de vernietigbaarheid. Nu de verlenging rechtsgeldig is vernietigd dienen alle betalingen van [eiser] aan Dexia ter zake van de verlenging te worden gerestitueerd


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4890

De vijfde zaak is een zorgplicht zaak.
De rechter zegt o.a.:

7.9. Op basis van de omstandigheden zoals die hiervoor onder 1.2 bij de feiten zijn vermeld,
is voor [eiseres] ten aanzien van lease-overeenkomst I categorie 3 en ten aanzien van lease-overeenkomst II categorie 2 van toepassing. Echter, in het onderhavige geval wordt het Dexia zwaar aangerekend dat zij ondanks de zeer hoge leeftijd van [eiseres] met haar lease-overeenkomsten is aangegaan. De kans dat [eiseres] deze overeenkomsten, mede gelet op de hoogte van de leasesommen, zou zijn aangegaan bij een juiste voorlichting van de zijde van Dexia dient op zeer klein te worden geschat. Derhalve zal bij de toedeling van het nadeel voor wat betreft lease-overeenkomst I worden uitgegaan van de in het categoriemodel genoemde percentages bij categorie 2. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dient in dit geval 40 % van het nadeel voor rekening van [eiseres] te komen als vermeld in de bijlage, en het resterende percentage voor rekening van Dexia. Bij de toedeling van het nadeel voor wat betreft lease-overeenkomst II zal worden uitgegaan van de in het categoriemodel genoemde percentages bij categorie 1. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dient in dit geval 20 % van het nadeel voor rekening van [eiseres] te komen als vermeld in de bijlage, en het resterende percentage voor rekening van Dexia. Het eventueel genoten fiscaal voordeel is in deze verdelingen verdisconteerd.


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4885

De zesde zaak is een Leaseleed zaak.
Na de eerste 80 van ongeveer 400 zaken van Leaseleed zijn de hoorzittingen door de rechtbank stilgelegd omdat Dexia in bijna alle zaken in hoger beroep is gegaan.
Op verzoek van Leaseleed zijn de hoorzittingen echter weer hervat en vinden nog steeds plaats.
In deze zaak oordeelt de rechter o.a.:

3.12. Op basis van de omstandigheden zoals die hiervoor onder 1.3 bij de feiten zijn vermeld, is voor [persoon 1] categorie 2 (als bedoeld in het vonnis van 27 april 2007) van toepassing. De gang van zaken rond de totstandkoming van de onderhavige lease-overeenkomst in combinatie met de hoogte van het na te noemen nadeel brengt mee dat in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 35 % van het nadeel voor rekening van [persoon 1] dient te komen en het resterende percentage voor rekening van Dexia.


Ook nu weer blijkt dat de rechtbank zich aan de categorie indeling houd zoals verwoord in de voorbeelduitspraken van april 2007 en (op een uitzondering na) geen uitzondering maakt voor de Leaseleed groep.

Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG4893

Opmerkelijk in deze uitspraken.
Ondanks de ongunstige cat 3 in diverse zaken krijgen de gedupeerden toch geld terug en dat is weer beduidend beter als de Duisenberg regeling.
In sommige zaken wordt cat 2 toebedeeld door een opsomming van diverse contracten en rekening houdend met eerdere afgesloten contracten.
Wederom wordt vernietiging van een verlengingscontract toegewezen en wordt ook vernietiging na 3 jaar toegekend mits goed beargumenteerd.
Het inbrengen van contracten door Dexia terwijl ze niet to de procedure zijn betrikken wordt (stelselmatig) afgewezen.
Dexia probeert op deze manier de Duisenbergnorm op te dringen aan de rechter.
Gelukkig trapt de rechter hier niet in.

Al met al weer iets leesvoer voor advocaten en gedupeerden, want er kan geen sprake zijn van voldoende leesvoer als de meeste afwijkende uitspraken niet gepubliceerd worden door de rechtbank Amsterdam.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 2 dec 2008 17:14

Er is altijd wel een eigenwijze advocaat die denkt dat hij een doorsnee rechtszaak over het Dexia Aanbod kan winnen ondanks alle negatieve uitspraken vanaf juli 2006.
Helaas dat is niet zo en als er dan toch wordt doorgeprocedeerd dan zet je als advocaat je cliënt op onnodig hoge kosten.
Op 5 november 2008 deed de rechtbank Amsterdam weer een uitspraak over het Dexia Aanbod.
Uiteraard is deze zaak door de gedupeerde verloren.
De rechter zegt o.a.:

4.2. Allereerst is aan de orde het beroep van Dexia op de niet-ontvankelijkheid van [X] c.s. in hun vorderingen. Dexia voert daartoe aan dat [X] c.s. de overeenkomst Dexia Aanbod hebben geaccepteerd door ondertekening van het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod en dat op grond van het bepaalde in de artikelen 5.2.4 en 5.2.5 (a) en 6.4 van de Overeenkomst Dexia Aanbod zij afstand hebben gedaan van alle jegens Dexia gepretendeerde rechten. Dit betreft niet alleen de rechten voortvloeiende uit of verband houdende met de door [X] c.s. gesloten lease-overeenkomsten maar ook het recht de Overeenkomst Dexia Aanbod te ontbinden en/ofte vernietigen op de grond dat, naar achteraf mocht blijken, één van de partijen niet een juiste voorstelling van zaken had met betrekking lot feiten en/of omstandigheden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot. de uitkomst van eventuele juridische procedures met betrekking tot effectenlease waarbij Dexia al dan niet partij is) die voor één en/of beide partij(en) voor het aangaan van deze overeenkomst van belang zijn geweest.


4.4. Het beroep van [X] c.s. op artikel 6:229 BW wordt verworpen nu de Overeenkomst Dexia Aanbod dient te worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW. Gelet op de aard van de Overeenkomst Dexia Aanbod, meer in het bijzonder het bepaalde in de artikelen 5 en 6.4 van deze overeenkomst, behoort een eventueel ontbreken van onderliggende rechtsverhoudingen voor rekening van [X] c.s. te blijven.

4.5. Er wordt niet voldaan aan de maatstaf voor bedreiging. Anders dan [X] c.s. stellen kan de aankondiging van Dexia dat zij in het geval van niet-aanvaarding van haar aanbod zal overgaan tot incassomaatregelen niet worden aangemerkt als onrechtmatig. Niet kan worden gezegd dat de aanspraken van Dexia uit hoofde van de lease-overeenkomsten kennelijk elke grond miste. Het zou dan ook Dexia hebben vrijgestaan te trachten haar aanspraken uit hoofde van de lease-overeenkomsten jegens [X] c.s. geldend te maken. Voorts is niet gesteld of gebleken dat Dexia andere incassomaatregelen voor ogen had dan rechtens is toegestaan.

4.6. Het beroep op bedrog wordt verworpen nu door [X] c.s. onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht die leiden tot het oordeel dat Dexia opzettelijk aan [X] c.s. een onjuiste modedeling heeft gedaan of opzettelijk een feit heeft verzwegen dat zij verplicht was aan [X] c.s. te melden waardoor [X] c.s. tot het aangaan van het Dexia Aanbod zijn bewogen. In het bijzonder is onvoldoende onderbouwd dat Dexia opzettelijk een onjuiste of onvolledige voorstelling van haar juridische positie heeft gegeven (vgl het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 2008, LJN: BF8807.rov 4.14)


Dit betekent dat het beroep van Dexia op de Overeenkomst Dexia Aanbod slaagt,

4.9. Voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [X] c.s. in conventie dienen Ie worden afgewezen. De vorderingen van Dexia in reconventie zullen worden toegewezen.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112008.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 20 jan 2009 13:51

De Dexia rechtszaken zijn stilgelegd in afwachting van uitspraken door de Hoge Raad in 3 aandelenlease zaken, waaronder een Dexia zaak.
De Hoge Raad geeft echter geen antwoord op alle rechtsvragen over aandelenlease.
Zo zal de Hoge Raad in de komende uitspraken niets zeggen over de verjaringstermijn inzake het indienen van de vernietiging door de partner als deze partner het contract niet heeft getekend.

Dus dit soort rechtszaken kunnen gewoon doorgaan.
In onderstaande situatie is dit dan ook gebeurd, ondanks protest van Dexia.
In een rolmededeling (hier de link: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH0151 ) zegt de rechtbank op 7 januari hierover:
Bij rolmededeling van 26 november 2008 is de onderhavige zaak aangehouden in afwachting van een arrest van de Hoge Raad waarin rechtsvragen zullen worden beantwoord die partijen in effectenleasezaken verdeeld houden.

[eiser] heeft bij akte gemotiveerd verzocht de behandeling van de zaak voort te zetten. Dexia heeft bij akte op dit verzoek gereageerd.

In de onderhavige zaak is een onderwerp aan de orde dat thans niet aan de Hoge Raad is voorgelegd en waaromtrent de Hoge Raad in zijn arrest van 28 maart 2008 reeds een beslissing heeft gegeven, namelijk het beroep op vernietiging van de effectenleaseovereenkomst op grond van de artikelen 1:88/89 Burgerlijk Wetboek. Dit brengt mee dat de behandeling en beslissing van de onderhavige zaak dient te worden voortgezet in de stand waarin deze zich bevond. Dit betekent dat de zaak wordt verwezen naar de rol van 14 januari 2009 voor vonnis.


De uitspraak van 14 januari 2009 is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH0141

De vernietiging wordt toegewezen en de gedupeerden krijgen alles terug plus de wettelijke rente en Dexia moet de proceskosten betalen

Accepteer dus niet zomaar het uitstel van je rechtszaak en kijk op welke juridische gronden de zaak is aangespannen.
Is dit op andere gronden als de rechtsvragen die de Hoge Raad binnenkort zal beantwoorden, dien een verzoek in om z.s.m. je zaak weer op de rol te zetten of start een rechtszaak als je dit nog niet hebt gedaan (alleen voor diegene die de opt out tijdig hebben ingediend).
Dat het resultaat kan hebben blijkt uit bovengenoemde zaak.

Welke rechtsvragen de Hoge Raad behandelt in de Dexia zaak is te lezen in de brief waarin Dexia verzoekt om alle rechtszaken aan te houden.
Deze brief met de rechtsvragen is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 202008.pdf

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 26 feb 2009 11:25

De rechtbank Amsterdam gaat gewoon door met de Dexia zaken waarvan de onderwerpen niet in behandeling zijn bij de Hoge Raad.
Op 18 februari 2009 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in een zaak van een minderjarige.
De gedupeerde was 16 jaar toen het contract werd afgesloten en de vader heeft het contract ondertekend.
De vader heeft binnen 3 jaar de nietigheid ingeroepen i.v.m. het ontbreken van de machtiging door de kantonrechter voor dit contract.
De vordering wordt toegewezen en Dexia moet alles terugbetalen plus de wettelijke rente en de proceskosten.
Weer een goed gevoerde rechtszaak door de advocaat Marius Hupkes uit Amsterdam.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 022009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 12 maart 2009 13:46

Dat de rechtbank Amsterdam doorgaat met de Eegalease zaken blijkt weer uit het vonnis van gisteren, woensdag 11 maart 2009.
Na de hoorzitting op 24 november 2008 heeft de rechter nu een (tussen)vonnis gewezen.
Dexia moet aantonen dat de eega niet op de hoogte was van het afsluiten van het contract.
Als Dexia dit niet kan dan zal de vernietiging en de eis tot volledige schadevergoeding worden toegewezen.

3.8. Nu Dexia zich op de verjaring van de vordering van eisende partij beroept, rust op haar de last te bewijzen dat eisende partij inderdaad al eerder van de lease-overeenkomst op de hoogte was, en wel op een zodanig tijdstip dat de dagvaarding niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan haar ten dienste was komen te staan, aan Dexia is betekend. Het verweer van Dexia levert immers een bevrijdend verweer op dat door haar bewezen moet worden. De kantonrechter zal Dexia hieromtrent een bewijsopdracht verstrekken. Ter comparitie hebben eisende partij en de echtgenoot al verklaringen afgelegd over het moment waarop eisende partij van het bestaan van de lease-overeenkomst op de hoogte raakte (zie hiervoor onder 3.3). Deze verklaringen gelden evenwel niet als getuigenverklaringen nu deze niet onder ede zijn afgelegd. Het is aan Dexia te bepalen of zij eisende partij en de echtgenoot thans ook nog als getuige wenst te horen.


3.10. Indien Dexia er niet in slaagt het haar opgedragen bewijs te leveren, wordt ervan uitgegaan dat eisende partij de lease-oveeenkomst tijdig heeft vernietigd en geldt het volgende.

3.11. Er is sprake van een rechtsgeldige vernietiging en alle betalingen van de echtgenoot aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomst dienen te worden gerestitueerd, verminderd met hetgeen de echtgenoot ter zake van de lease-overeenkomst van Dexia heeft ontvangen, zoals uitgekeerde dividenden.


Beslissing

De kantonrechter:

I. draagt Dexia op te bewijzen dat eisende partij inderdaad reeds eerder dan het tijdstip gelegen drie jaar vóór de betekening van de dagvaarding in deze procedure van de lease-overeenkomst tussen de echtgenoot en Dexia op de hoogte was;


Het vonnis is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH5631

Ook het Juridisch Dagblad heeft hier een artikel over geschreven.
Dit is hier te lezen:
http://juridischdagblad.nl/content/view/7917/1/

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 20 jul 2009 15:23

Dexia blijft stug volhouden dat een laatste lijst van door mr. Rebel ingestuurde opt-out verklaringen van Leaseproces aangeslotenen niet rechtsgeldig is.
De rechtbank blijft echter stug aangeven dat deze wel rechtsgeldig zijn.
Weer een bevestiging hiervan is het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 15 juli 2009
Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ1951

En wat is de mening van de advocaat van Dexia over de advocaat Rebel:

Het voorgaande heeft niet slechts de reeds genoemde civielrechtelijke consequenties, maar kan ook tuchtrechtelijke consequenties hebben. Het voorgaande geeft immers aanleiding tot het vermoeden dat U artikel 35 lid 1 van de gedragsregels met voeten heeft getreden. Dat zou onder meer bijzonder laakbaar zijn omdat het afleggen van een opt-out verklaring voor de betrokkenen niet vrij van nadelen is. Na een rechtsgeldige opt-out verklaring kan de desbetreffende afnemer immers niet meer profiteren van de voordelen die de Duisenberg-Regeling biedt. Zou U optreden voor de genoemde personen, dan had U elk van hen op deze nadelen moeten wijzen. Ik stel U hierbij in de gelegenheid om binnen twee dagen na heden genoegzaam te motiveren en te staven dat U wel door elk van de 5.404 personen die in de bijlagen bij uw brieven worden genoemd als advocaat bent aangesteld, hetzij uw brieven in te trekken. Indien U niet binnen de gestelde termijn of niet bevredigend reageert, behoudt Dexia zich het recht voor zonder nadere waarschuwing een beroep op de deken te doen."


Dit is dan het niveau van Dexia…….
Gelukkig heeft de rechter een heel andere mening en publiceert zelfs de hele brief van Cornegoor in het vonnis om te laten zien wat Dexia allemaal uit de kast haalt om de tegenstander onderuit te halen.

Uiteraard zijn de vorderingen van Dexia afgewezen, de opt out toegewezen en kan er gewoon verder geprocedeerd worden.
Tsja, dat krijg je als je het opneemt tegen een Rebel.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 4 aug 2009 13:05

Op 22 juli heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen in een eegalease zaak waarin Dexia stelt dat er sprake is van verjaring van de vernietiging.
De rechter heeft een comparitie gelast om duidelijkheid te krijgen, waarbij de bewijslast bij Dexia ligt.
In het vonnis staat o.a.:
9. Er is sprake van een bankrekening die (mede) op naam staat van [eiseres]. Daarvan zijn betalingen met betrekking tot de lease-overeenkomst gedaan. [eiseres] heeft niet betwist dat daarvan ook andere (huishoudelijke) kosten zijn betaald. Het ligt daarom voor de hand dat [eiseres] de rekeningafschriften van deze rekening heeft bekeken. Daaraan wordt het (bewijs)vermoeden ontleend dat zij vanaf de eerste (termijn)betaling van voormelde rekening met betrekking tot de lease-overeenkomst wetenschap heeft gehad van het bestaan van deze lease-overeenkomst. [eiseres] kan tegen voormeld bewijsvermoeden tegenbewijs leveren, zoals zij ook heeft aangeboden.


In het incident
15. Dexia vordert, bij incidenteel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiseres] te veroordelen tot overlegging van een afschrift, althans tot inzage, van de bankafschriften van de bankrekening met nummer 330010 vanaf 1 oktober 1999 tot 19 september 2002, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het incident. Daartoe stelt Dexia dat zij, indien uit de bankafschriften blijkt dat van de en/of rekening niet alleen de maandtermijnen voor de lease-overeenkomst maar ook andere huishoudelijke zaken zijn betaald, [eiseres] geacht moet worden op de hoogte te zijn van het bestaan van de betaling van deze maandtermijnen en daarmee van het bestaan van de lease-overeenkomst. Volgens Dexia kan zij (slechts) aan de hand van deze bescheiden het bewijs leveren dat de vordering van [eiseres] op grond van artikel 1:89 BW is verjaard.


Gelet op hetgeen in de hoofdzaak is overwogen ontbreekt aan de zijde van Dexia een rechtmatig belang bij het verkrijgen van de door haar op grond van artikel 843a Rv gevorderde bankafschriften. De incidentele vordering van Dexia wordt derhalve afgewezen. Evenmin ziet de kantonrechter thans aanleiding tot het geven van een bevel aan [eiseres] op grond van artikel 22 Rv.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ4427

De comparitie in deze zaak is op 11 augustus.
Dezer week zijn er ook een aantal comparities over vernietiging en beweerde verjaring.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 15 aug 2009 12:27

Op 12 augustus heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een zaak waarin het gaat om vernietiging door de eega, het tekenen voor het Dexia Aanbod en het niet insturen van de opt out verklaring.
Alle verweren hierover door Dexia zijn afgewezen en de vernietiging is toegewezen.
Weer een goede uitspraak in een zaak van advocaat Hans Hoeksma uit Enschede.
Het vonnis is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 082009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 16 aug 2009 18:45

Op 12 augustus heeft de rechtbank Amsterdam 2 uitspraken gedaan in eegalease zaken.
In de eerste zaak werd o.a. verklaard:
Ik heb het bankafschrift opengemaakt en zag toen het bedrag dat was afgeschreven. Ik hoor u zeggen dat er maar één keer een betaling aan Dexia is gedaan, dat is gebeurd in november 2000. Ik kan dit niet verklaren. Ik kijk wel vaker in afschriften van de en/of-rekening. Wij hebben maar één rekening thuis.”


Dat was reden genoeg voor de rechter om de vernietiging af te wijzen wegens verjaring.

4.7. Vorenstaande leidt tot de conclusie dat de bij brieven van 6 januari 2004 en 29 november 2004 gedane beroep op vernietiging van de lease-overeenkomst is verjaard.


Komt er in jou of jullie zaak een hoorzitting, pas dan op wat je zegt en bespreek alles goed met je advocaat vóór de hoorzitting.

In de tweede zaak werden van 3 van de 5 contracten de vernietiging toegewezen, van 2 contracten werd de vernietiging wegens verjaring afgewezen.
Uit het vonnis:

4.5. Op Dexia rust de stelplicht en bewijslast ter zake haar beroep op verjaring. Dexia heeft er daartoe op gewezen dat de betalingen voor deze overeenkomsten hebben plaatsgevonden vanaf een en/of-rekening die op naam van [eiser 1] c.s. stond en [eiser 2] dus uit hoofde daarvan op de hoogte was danwel kon zijn van het bestaan van de lease-overeenkomsten 1 tot en met 4. Voorts wijst Dexia erop dat het in de Nederlandse gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat overleg tussen echtelieden wordt gepleegd over het doen van investeringen van de aard en grootte van de onderhavige overeenkomsten.


“Op enig moment werd in de krant en op televisie steeds meer gesproken over beleggingsmaatschappijen. Ook op feestjes en bij collega’s kwam dit onderwerp regelmatig terug. Daardoor werd ik achterdochtig en heb ik brieven van LegioLease/Dexia geopend. Ik denk dat dit eind 2002 was. Ik heb mijn man daarmee vervolgens geconfronteerd en om uitleg gevraagd. Hij heeft mij toen verteld dat het om vier overeenkomsten ging en dat het fl. 1.000,00 per maand aan kosten met zich bracht. Dit was voor mij een grote schok. Ik vond dit heel erg, ik hou niet van beleggingen. Het heeft tussen ons de nodige problemen in de relatie veroorzaakt.


Beslissing

De kantonrechter:
I. verklaart voor recht dat de lease-overeenkomsten 3, 4 en 5 zijn vernietigd bij brieven van 7 februari 2003 en 21 juli 2005;

II. veroordeelt Dexia om aan [eiser 1] c.s. te betalen:
ter zake van lease-overeenkomst 3:
- € 9.870,71 als hoofdsom;
- de wettelijke rente vanaf 28 juli 2005, berekend over het op dat moment betaalde deel van de hoofdsom, tot aan de dag der voldoening;
- de wettelijke rente over 79,1% van de na 17 februari 2003 verrichte betalingen, telkens vanaf de respectieve betaaldata tot aan de dag der voldoening;
ter zake van lease-overeenkomst 4:
- € 7.012,27 als hoofdsom;
- de wettelijke rente vanaf 21 februari 2003, berekend over het op dat moment betaalde deel van de hoofdsom, tot aan de dag der voldoening;
- de wettelijke rente over 63,2% van de na 21 februari 2003 verrichte betalingen, telkens vanaf de respectieve betaaldata tot aan de dag der voldoening;
ter zake van lease-overeenkomst 5:
- € 9.870,65 als hoofdsom;
- de wettelijke rente vanaf 21 februari 2003, berekend over het op dat moment betaalde deel van de hoofdsom, tot aan de dag der voldoening;
- de wettelijke rente over het bedrag van de na 21 februari 2003 verrichte betalingen, telkens vanaf de respectieve betaaldata tot aan de dag der voldoening;

III. verklaart de onder II genoemde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;


Deze uitspraak is zeker de moeite waard om door te lezen.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ4545
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ5252

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 30 okt 2009 17:57

Op 14 oktober 2009 heeft de rechtbank Amsterdam weer een goede uitspraak gedaan in een eegalease zaak.
Dexia was van mening dat de vernietiging te laat was ingediend, de rechtbank vond van niet en Dexia mag alles terugbetalen
Deze goede uitspraak in weer een Leaseproces zaak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

Dus denk niet te snel, ik heb niet binnen 3 jaar na datum contract een vernietiging verstuurd en nu wordt mijn beroep op de vernietiging afgewezen.
Er zijn al veel goede uitspraken hierover en er komen nog steeds weer nieuwe uitspraken waarin ook de vernietiging na 3 jaar wordt toegewezen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 24 nov 2009 21:10

Afgelopen week zijn er 9 uitspraken gepubliceerd door de rechtbank Amsterdam.
De rechtszaken en uitspraken gaan dus gewoon door ondanks de door Dexia gevraagde schorsing vorig jaar.
Al deze uitspraken zijn Leaseproces zaken.
De afgelopen maanden zijn er al 56 uitspraken gedaan in Leaseproces zaken die (bijna)allemaal gewonnen zijn.

Hier de linken naar de 9 gepubliceerde uitspraken:

Dexia Aanbod getekend, contract vernietigd door eega, verjaring zoals gesteld door Dexia afgewezen door de rechter en vernietiging toegewezen. Dexia moet betalen, smullen!
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3582

Eegalease zaak, verjaring zoals gesteld door Dexia afgewezen en de vernietiging toegewezen.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3586

Eegaleasezaak, vernietiging afgewezen.

6.1. Dexia heeft onder verwijzing naar een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 10 februari 2009 gesteld dat artikel 1:88 jo. 1:89 BW in de onderhavige kwestie niet van toepassing is, aangezien [persoon 1] ten tijde van het aangaan van de lease-overeenkomst haar gewone verblijfplaats niet in Nederland had. Nu dit door [eiser] niet is weersproken, neemt de kantonrechter dit als vaststaand aan.

6.2. Nu als vaststaand heeft te gelden dat [persoon 1] ten tijde van het aangaan van de lease-overeenkomst haar gewone verblijfplaats niet in Nederland had, is op grond van artikel 3 WHCb, zoals Dexia terecht stelt, Nederlands recht niet van toepassing, zodat [persoon 1] geen beroep op artikel 1:88 jo. 1:89 BW toekomt.

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3685

Dexia Aanbod getekend, eega heeft contract vernietigd, door Dexia beweerde verjaring afgewezen, vernietiging toegewezen, Dexia moet betalen.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3688

Eega niet meegetekend, vernietiging door Dexia betwist wegens verjaring, rechter gelast een hoorzitting.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3702

Dexia aanbod getekend, eega heeft contract vernietigd, Dexia betwist vernietiging wegens verjaring. De rechter wijst de verjaring af en de vernietiging toe.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3706

Dexia Aanbod getekend, eega heeft contract vernietigd, de rechter wijst de vernietiging toe.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3715

Dexia Aanbod, eega heeft vernietigd, het beroep op verjaring van de vernietiging door Dexia wordt toegewezen en de vernietiging afgewezen.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3719

Vernietiging door eega toegewezen na getuigenverhoor
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK3721


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 27 feb 2010 23:44

Op 24 februari 2010 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een eegalease situatie
Hieruit blijkt dat niet altijd een vernietiging wordt toegewezen.

Verjaring

3.4. Dexia beroept zich erop dat het vernietigingsrecht van artikel 1:89 BW is verjaard. De verjaringstermijn voor een beroep op dit vernietigingsrecht is op grond van artikel 3:52 lid 1 sub d BW drie jaar. De termijn vangt aan op het moment dat degene aan wie de bevoegdheid tot vernietiging toekomt bekend wordt met de overeenkomst. Niet noodzakelijk is dat deze bekend is met de juridische kwalificatie van die overeenkomst (vgl. HR 5 januari 2007, LJN AY8771 en Hof Amsterdam, 19 mei 2009, LJN BI 4359). Van belang is derhalve wanneer [eiseres] bekend was met het bestaan van de lease-overeenkomst.


Dexia stelt dat er sprake is van verjaring.

Verder hebben er op 15 mei 2002 telefoongesprekken plaatsgehad tussen [eiseres] en een medewerker van Dexia, zodat [eiseres] in elk geval op 15 mei 2002 op de hoogte was van de lease-overeenkomst. Dexia heeft een cd-rom waarop opnames van deze telefoongesprekken zijn vastgelegd, ter griffie gedeponeerd.


Het lijkt alsoft Dexia een zeer selectief geheugen heeft omtrent bewaarde telefoongesprekken.
Alleen voor Dexia gunstige telefoongesprekken schijnen te zijn bewaard, maar zodra een gedupeerde teksten van telefoongesprekken opvraagt die tegen Dexia gebruikt kunnen worden geeft Dexia doodnuchter aan dat deze er niet meer zijn.

De rechter gaat met Dexia mee dat de en/of rekening en de ontvangen bankafschriften door de eega zijn gelezen

3.8. Zoals de kantonrechter ter comparitie reeds te kennen heeft gegeven, wettigen de stellingen van Dexia het (bewijs)vermoeden dat [eiseres] door kennisname van één of meer bankafschriften kennis heeft gekregen van het bestaan van de lease-overeenkomst, zodat Dexia voorshands in het bewijs van haar stelling is geslaagd.


Ondanks dat er verklaard wordt:

Verder komen de verklaringen van [eiseres] en [naam 1] erop neer dat [eiseres] een andere bankrekening – bij ABN Amro – gebruikte voor haar uitgaven, dat de en/of-rekening waarvan betalingen aan Dexia zijn gedaan werd beheerd door [naam 1], dat [naam 1] de post verwerkte en aan [eiseres] de post gaf die voor haar was bestemd en dat [eiseres] zodoende de bankafschriften van de en/of-rekening niet zag.


Nog een zielige passage, waarbij je je kunt afvragen waar de rechter mee bezig is en duidelijk niet is afgedaald naar het niveau van gewone mensen :

3.12. Verder is de kantonrechter van oordeel dat de verklaringen van [eiseres] en [naam 1] op een ander punt innerlijk tegenstrijdig zijn. Beiden hebben als getuige verklaard dat [eiseres], toen zij in juni of juli 2005 door [naam 1] op de hoogte zou zijn gebracht van het bestaan van de onderwerpelijke lease-overeenkomst, aan [naam 1] zou hebben gevraagd waarom hij zonder haar toestemming de lease-overeenkomst had afgesloten. Dit verdraagt zich niet met de verklaring van [eiseres] en [naam 1] dat zij geen zakelijke dingen met elkaar bespraken

De vernietiging wordt afgewezen, maar dat was al duidelijk.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL5438

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 29 maart 2010 23:21

Vandaag 29 maart 2010 heeft de rechtbank Amsterdam 8 uitspraken gepubliceerd uit de periode oktober 2009 - maart 2010.

Uitspraak 28 oktober 2009.
Contracten niet getekend door eega
Dexia Aanbod niet getekend door eega
Contracten vernietigd door eega
Dexia stelt dat het Dexia Aanbod is getekend dus eega geen recht heeft om te vorderen (????), tevens stelt Dexia dat de contracten niet onder huurkoop vallen (????) en dat de vernietiging te laat is ingediend.
De eerste twee punten worden uiteraard afgewezen.
Voor wat betreft de verjaring stelt de rechter dat één contract tijdig is vernietigd en één contract te laat is vernietigd.
Dexia moet ruim 7000 euro plus de wettelijke rente terugbetalen

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9311

Uitspraak 25 november 2009.
De 3 contracten zijn niet getekend door de eega
De 3 contracten zijn vernietigd door de eega
Dexia stelt dat vernietiging is verjaard.
De rechter wijst de vernietiging toe.
Dexia moet ook de wettelijke rente betalen en de proceskosten

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9307

Uitspraak 2 december 2009.
De 6 contracten zijn niet getekend dor de eega
De 6 contracten zijn vernietigd door de eega.
Eega heeft het Dexia Aanbod niet mede ondertekend
Dexia stelt dat de vordering moet worden afgewezen ondanks dat de eega het Dexia Aanbod niet heeft mede ondertekend, dat er geen sprake is van huurkoop en dat er sprake is van verjaring van de vernietiging.
De eerste 2 punten worden uiteraard weer afgewezen.
De vernietiging van alle 6 contracten wordt toegewezen.
Daarnaast moet Dexia de wettelijke rente vanaf de vernietiging betalen en de proceskosten.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9326

Uitspraak 20 januari 2010.
De 4 contracten zijn niet getekend door de eega
De 4 contracten zijn vernietigd door de eega
De eega heeft het Dexia Aanbod niet getekend.
Dexia vordert dat de eis tot terugbetaling moet worden afgewezen omdat het Dexia Aanbod is getekend (raar want de vordering is gedaan door degene die NIET heeft meegetekend op het Dexia Aanbod), stelt dat er geen sprake is van huurkoop en dat de vernietiging is verjaard.
De eerste 2 punten worden uiteraard afgewezen.
De vernietiging van alle 4 contracten wordt toegewezen, zo ook de wettelijke rente en Dexia moet ook de proceskosten betalen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9333

Uitspraak 17 maart 2010.
Het contract is niet getekend door de eega.
Het contract is vernietigd door de eega
De eega heeft niet meegetekend op het Dexia Aanbod.
Dexia vordert dat de eis tot terugbetaling moet worden afgewezen omdat het Dexia Aanbod is getekend (niet logisch want de vordering is ingesteld door degene die NIET heeft meegetekend op het Dexia Aanbod), stelt dat er geen sprake is van huurkoop en dat de vernietiging is verjaard.
De eerste 2 punten worden uiteraard afgewezen.
De vernietiging van het contract wordt toegewezen, zo ook de wettelijke rente en Dexia moet ook de proceskosten betalen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9335

Uitspraak 24 maart 2010.
Het contract is niet getekend door de eega.
Het contract is vernietigd door de eega
De eega heeft niet meegetekend op het Dexia Aanbod.
Dexia vordert dat de eis tot terugbetaling moet worden afgewezen omdat het Dexia Aanbod is getekend en dat de vernietiging is verjaard.
In deze zaak hebben beide partners op eigen naam contracten afgesloten en hebben beide partners voor hun eigen contracten het Dexia Aanbod getekend.
De getuigenverklaring zit ook niet lekker, dus een afwijzing was te verwachten.
En kwam dus ook, de vernietiging werd afgewezen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9319

Alle hierboven genoemde zaken zijn Leaseproces zaken.

Uitspraak 17 maart 2010.
Dit is een zorgplichtzaak en gaat over 1 contract
Dexia heeft deze rechtszaak aangespannen!
De rechter:

4.10. Thans moet worden vastgesteld of de lease-overeenkomst een onaanvaardbare financiële last voor [gedaagde] met zich bracht. Op grond van de berekening zoals weergegeven in de aan dit vonnis gehechte bijlage I is de kantonrechter van oordeel dat nakoming van de onderzoeksplicht zou hebben uitgewezen dat de lease-overeenkomst wel een onaanvaardbare financiële last op [gedaagde] zou leggen. Deze berekening is gebaseerd op hetgeen het Amsterdamse hof dienaangaande in zijn arresten van 1 december 2009 heeft overwogen.


4.13. Al het voorgaande betekent dat, na verrekening van voordeel, zowel de uit restschuld bestaande schade als ook de uit de maandelijkse termijnen bestaande schade voor 1/3 voor rekening van [gedaagde] moet blijven.


Dexia moet ook de proceskosten betalen

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9304

Uitspraak 17 maart 2010.
Je weet als advocaat dat je geen zaak moet beginnen als de betrokkenen niet van de opt out regeling gebruik gemaakt hebben.
Ga je toch een procedure beginnen dan is de rechtszaak in de meeste gevallen al bij voorbaat verloren.
Zo ook deze zaak, geen opt out, geen zaak.
Kansloos verloren dus.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9322

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron