Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Berichtdoor Piet » vr 11 apr 2008 19:13

Vanaf 2005 zijn er arresten (uitspraken) gedaan door diverse gerechtshoven.
Al deze uitspraken zijn hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... rakenG.htm

In deze topic kan commentaar en meningen worden gegeven over deze uitspraken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 11 apr 2008 19:16

Op 1 april heeft het gerechtshof in Arnhem een uitspraak gedaan in een Dexia zorgplicht zaak.
De gedupeerde had een Koers Extra contract gebaseerd op de AEX index.

2.8 In eerste aanleg is [X] in conventie veroordeeld tot betaling aan Dexia van een bedrag van € 1.703,07 (aan hoofdsom) vermeerderd met de gevorderde contractuele rente alsmede tot betaling van de proceskosten. [X] heeft aan dit vonnis voldaan. Zijn vorderingen in reconventie zijn bij dat vonnis afgewezen.


Het gerechtshof gaat handig voorbij aan een uitspraak over huurkoop:
3.8 Vernietiging ex artikel 1:88/89 BW van een overeenkomst van koop op afbetaling, zoals een huurkoopovereenkomst, vergt een beroep op de nietigheidsgrond door de andere echtgenoot. [X] heeft niet gesteld dat zijn ex-echtgenote, die geen partij is in dit geding, jegens Dexia de nietigheid van de overeenkomst heeft ingeroepen noch heeft [X] een desbetreffende verklaring overgelegd, zodat reeds daarom het beroep op vernietiging moet stranden. Bovendien heeft [X] eerst bij memorie van grieven op deze nietigheidsgrond een beroep gedaan. Aangezien het hoger beroep aan beide zijden in beginsel slechts een conclusie kent, had [X] reeds toen genoegzaam moeten stellen dat, hoe en wanneer zijn echtgenote jegens Dexia een beroep op die nietigheidsgrond heeft gedaan. Nu hij dit heeft nagelaten, gaat het hof aan zijn stelling voorbij, te meer nu hij daarvan geen specifiek bewijs heeft aangeboden en Dexia gemotiveerd heeft betwist dat zij een vernietigingsverklaring van de (ex-)echtgenote van [X] heeft ontvangen. Daarom behoeft het hof niet vast te stellen of de overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst van koop op afbetaling, in het bijzonder een huurkoopovereenkomst.


Over zorgplicht zegt het gerechtshof o.a. :

3.57 Voor zover [X] wil betogen dat de zorgplicht van Dexia verder strekt dan hetgeen hiervoor is aangenomen, faalt dit. Daarvoor heeft [X] onvoldoende gesteld. Dit geldt volgens het hof in het bijzonder voor zover [X] bedoelt te betogen dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden door niet te waarschuwen dat [X] zijn inleg, waaronder de betaalde rente, zou kunnen verliezen. Het hof overweegt dat, zoals hiervoor reeds is overwogen, het voor [X] voldoende duidelijk was, althans had moeten zijn dat sprake was van geleend geld. Als een feit van algemene bekendheid kan gelden dat tegenover het lenen van geld van een bedrijfsmatig optredende geldgever een tegenprestatie verschuldigd is, te weten de verplichting rente te betalen. De verschuldigdheid van rente blijkt genoegzaam uit de aan [X] verstrekte stukken. Bovendien volgde uit de overgelegde documentatie voldoende duidelijk dat er geen vaststaande uitkering viel te verwachten. [X] had derhalve behoren te begrijpen dat hij onafhankelijk van het resultaat van de beleggingen rente diende te betalen en dat afhankelijk van het resultaat van de beleggingen hij de door hem betaalde rente zou kunnen terugverdienen. Hetzelfde geldt voor de aflossingsbedragen. Het is een feit van algemene bekendheid dat geleend geld moet worden terugbetaald en dat op een lening moet worden afgelost.


Het lijkt er op dat het gerechtshof zegt dat de betaalde rente (inleg) geen schade is.
Dit is niet zo omdat dit een individuele zaak is waarin de gedupeerde had verklaard te weten dat hij zijn inleg kon kwijtraken:

3.63 Het hof acht Dexia niet gehouden om de reeds betaalde rente en aflossingen aan [X] te vergoeden. Kortheidshalve verwijst het hof naar het oordeel in rechtsoverweging 3.57. Mocht al sprake zijn van schending van een zorgplicht, dan ontbreekt bovendien het causaal verband tussen dit onderdeel van de schade en de schending van die zorgplicht. Uit de stellingen van [X] volgt dat hij zich heeft gerealiseerd dat hij de door hem te betalen maandelijkse termijnen zou kunnen verliezen. [X] stelt namelijk dat hij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet meer financiële risico's wilde lopen dan het verlies van zijn inleg.


Dus mag niet de stelling worden aangenomen dat de maandelijkse rentebetalingen geen schade is.
Dezelfde situatie speelde in de zaak van het gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007.
Ook hier had de gedupeerde aangegeven te weten dat de inleg kon worden kwijtgeraakt
Hier de link naar deze uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ9722

In de huidige zaak oordeelt het gerechtshof Arnhem dat de gedupeerde alsnog 20 % van zijn betaalde restschuld terugkrijgt:

3.67 In het betoog van [X] dat naar redelijkheid en billijkheid slechts 20% van de restschuld voor zijn rekening komt, leest het hof een beroep op de zogenoemde billijkheidscorrectie. Het hof volgt [X] in dat betoog. Het valt immers enerzijds Dexia toe te rekenen dat zij als professionele en deskundige partij haar voorlichting niet dusdanig heeft ingericht dat mogelijke wederpartijen genoegzaam werd gewezen op het risico van een restschuld, terwijl het anderzijds aan de laagopgeleide, in beleggingen onervaren en niet van deskundige bijstand voorziene [X] in minder mate kan worden toegerekend dat hij heeft nagelaten een analyse te maken van de door Dexia toegezonden bescheiden en aldus dit risico tijdig op het spoor te komen. Aan de zijde van [X] weegt ook mee dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen inkomsten uit arbeid had en voor zijn levensonderhoud volledig op bijstand was aangewezen, terwijl niet is gesteld of gebleken dat dit thans anders is of dat hij over enig vermogen beschikt. Zijn financiële positie was derhalve zwak. Daarnaast had [X] geen aantoonbare opleiding genoten en had hij gezien zijn leeftijd - op het moment van het aangaan van de overeenkomst 46 jaar - ook een moeilijke arbeidspositie. Het hof neemt daarbij uitdrukkelijk in overweging dat het heeft geoordeeld dat Dexia tekort is geschoten in haar verplichting om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van [X]. Daarom eist de billijkheid wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten en de verdere hiervoor genoemde omstandigheden dat de hiernavolgende verdeling plaatsvindt.


3.68 Op grond van het voorgaande oordeelt het hof dat eenvijfde (20%) deel van restschuld voor rekening van [X] komt, zodat de aansprakelijkheid van Dexia tot viervijfde (80%) van de restschuld beperkt blijft, zijnde € 1.362,46 (80% van € 1.703,37). In zoverre slagen de door [X] opgeworpen grieven tegen het bestreden vonnis. [X] kan deze vordering op Dexia verrekenen met zijn - inmiddels voldane - schuld aan Dexia. Het hof ziet geen aanleiding voor een andere verdeling op grond van de stelling van [X] dat hij als een minder dan gemiddeld geïnformeerde consument moet worden beschouwd.


De volledige uitspraak door het gerechtshof Arnhem is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042008.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 17 apr 2008 15:24

Het gerechtshof Amsterdam blijft eigenwijs en handhaaft de eerdere mening dat de Duisenberg regeling redelijk is en ook voor deze situatie van toepassing is.
Al eerder (maart 2007) had het gerechtshof een dergelijke mening .
De gedupeerde moet dus 1/3 van zijn restschuld betalen.
Onze vriend Cortenraad wordt bedankt!
Al eerder heeft Cortenraad aangegeven eigenlijk geen zin te hebben in hoger beroepzaken in de Dexia affaire.
Gewoon vonnissen conform de Duisenberg regeling denkt Cortenraad, dan ben ik snel van al die hoger beroepzaken af.
Ook deze man is een banaan waardig in een land waar recht zo krom is als… inderdaad, een banaan.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC9788

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Strijder » zo 20 apr 2008 20:35

Er volgt cassatie, Piet!
Deze uitspraak mag Arnhem door zijn haar smeren.
Dexia moet niet gaan denken dat ze er onderuit komen door die gerechtelijke dwaling van Arnhem, want op 28 maart 2008 heeft de Hooge Raad bepaald dat aandelenlease en dus ook effectenlease als huurkoop aangemerkt mag worden, dus valt onder WCK, restschuld + inleggeld met rente terug naar de gedupeerde, de zaak word dus overgedaan op neutraal terrein.
Ik kan het weten, want de persoon die genaaid word door Arnhem ben ik.
Weet je Piet, voor Dexia ben ik niet bang, ik denk dat die oplichtersbank mijn inleggeld en restschuld wel terug betaald met rente want als ze dat niet doen krijgen ze extra kosten van de Hooge Raad.
Ik ga o.a. in cassatie om ervoor te zorgen dat die Advocaat uit Lelystad niet met die gerechtelijke dwaling van Arnhem kan schermen.
Ooh Piet, Strijder en Monument Valley zijn een en dezelfde persoon, maar ik kon onder mijn oude naam niet meer inloggen omdat ik wegens een nieuwe internetprovider mijn e-mailadres veranderd had en om een of andere onverklaarbare redenen werd mijn account met de naam Monument Valley geblokkeerd, zodoende heb ik mij opnieuw geregistreerd als Strijder.
Ik voel mij bijzonder gesterkt door de uitspraak van de HR en tegen degene die eventueel hetzelfde mee mogen maken als ik, mensen laat je niet gek maken, de Hooge Raad is de hoogste orgaan die er is, de gerechtshoven hebben zich aan de HR-uitspraak te houden.
Zo is het en niet anders!


Piet schreef:Op 1 april heeft het gerechtshof in Arnhem een uitspraak gedaan in een Dexia zorgplicht zaak.
De gedupeerde had een Koers Extra contract gebaseerd op de AEX index.

2.8 In eerste aanleg is [X] in conventie veroordeeld tot betaling aan Dexia van een bedrag van € 1.703,07 (aan hoofdsom) vermeerderd met de gevorderde contractuele rente alsmede tot betaling van de proceskosten. [X] heeft aan dit vonnis voldaan. Zijn vorderingen in reconventie zijn bij dat vonnis afgewezen.


Het gerechtshof gaat handig voorbij aan een uitspraak over huurkoop:
3.8 Vernietiging ex artikel 1:88/89 BW van een overeenkomst van koop op afbetaling, zoals een huurkoopovereenkomst, vergt een beroep op de nietigheidsgrond door de andere echtgenoot. [X] heeft niet gesteld dat zijn ex-echtgenote, die geen partij is in dit geding, jegens Dexia de nietigheid van de overeenkomst heeft ingeroepen noch heeft [X] een desbetreffende verklaring overgelegd, zodat reeds daarom het beroep op vernietiging moet stranden. Bovendien heeft [X] eerst bij memorie van grieven op deze nietigheidsgrond een beroep gedaan. Aangezien het hoger beroep aan beide zijden in beginsel slechts een conclusie kent, had [X] reeds toen genoegzaam moeten stellen dat, hoe en wanneer zijn echtgenote jegens Dexia een beroep op die nietigheidsgrond heeft gedaan. Nu hij dit heeft nagelaten, gaat het hof aan zijn stelling voorbij, te meer nu hij daarvan geen specifiek bewijs heeft aangeboden en Dexia gemotiveerd heeft betwist dat zij een vernietigingsverklaring van de (ex-)echtgenote van [X] heeft ontvangen. Daarom behoeft het hof niet vast te stellen of de overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst van koop op afbetaling, in het bijzonder een huurkoopovereenkomst.


Over zorgplicht zegt het gerechtshof o.a. :

3.57 Voor zover [X] wil betogen dat de zorgplicht van Dexia verder strekt dan hetgeen hiervoor is aangenomen, faalt dit. Daarvoor heeft [X] onvoldoende gesteld. Dit geldt volgens het hof in het bijzonder voor zover [X] bedoelt te betogen dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden door niet te waarschuwen dat [X] zijn inleg, waaronder de betaalde rente, zou kunnen verliezen. Het hof overweegt dat, zoals hiervoor reeds is overwogen, het voor [X] voldoende duidelijk was, althans had moeten zijn dat sprake was van geleend geld. Als een feit van algemene bekendheid kan gelden dat tegenover het lenen van geld van een bedrijfsmatig optredende geldgever een tegenprestatie verschuldigd is, te weten de verplichting rente te betalen. De verschuldigdheid van rente blijkt genoegzaam uit de aan [X] verstrekte stukken. Bovendien volgde uit de overgelegde documentatie voldoende duidelijk dat er geen vaststaande uitkering viel te verwachten. [X] had derhalve behoren te begrijpen dat hij onafhankelijk van het resultaat van de beleggingen rente diende te betalen en dat afhankelijk van het resultaat van de beleggingen hij de door hem betaalde rente zou kunnen terugverdienen. Hetzelfde geldt voor de aflossingsbedragen. Het is een feit van algemene bekendheid dat geleend geld moet worden terugbetaald en dat op een lening moet worden afgelost.


Het lijkt er op dat het gerechtshof zegt dat de betaalde rente (inleg) geen schade is.
Dit is niet zo omdat dit een individuele zaak is waarin de gedupeerde had verklaard te weten dat hij zijn inleg kon kwijtraken:

3.63 Het hof acht Dexia niet gehouden om de reeds betaalde rente en aflossingen aan [X] te vergoeden. Kortheidshalve verwijst het hof naar het oordeel in rechtsoverweging 3.57. Mocht al sprake zijn van schending van een zorgplicht, dan ontbreekt bovendien het causaal verband tussen dit onderdeel van de schade en de schending van die zorgplicht. Uit de stellingen van [X] volgt dat hij zich heeft gerealiseerd dat hij de door hem te betalen maandelijkse termijnen zou kunnen verliezen. [X] stelt namelijk dat hij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet meer financiële risico's wilde lopen dan het verlies van zijn inleg.


Dus mag niet de stelling worden aangenomen dat de maandelijkse rentebetalingen geen schade is.
Dezelfde situatie speelde in de zaak van het gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007.
Ook hier had de gedupeerde aangegeven te weten dat de inleg kon worden kwijtgeraakt
Hier de link naar deze uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ9722

In de huidige zaak oordeelt het gerechtshof Arnhem dat de gedupeerde alsnog 20 % van zijn betaalde restschuld terugkrijgt:

3.67 In het betoog van [X] dat naar redelijkheid en billijkheid slechts 20% van de restschuld voor zijn rekening komt, leest het hof een beroep op de zogenoemde billijkheidscorrectie. Het hof volgt [X] in dat betoog. Het valt immers enerzijds Dexia toe te rekenen dat zij als professionele en deskundige partij haar voorlichting niet dusdanig heeft ingericht dat mogelijke wederpartijen genoegzaam werd gewezen op het risico van een restschuld, terwijl het anderzijds aan de laagopgeleide, in beleggingen onervaren en niet van deskundige bijstand voorziene [X] in minder mate kan worden toegerekend dat hij heeft nagelaten een analyse te maken van de door Dexia toegezonden bescheiden en aldus dit risico tijdig op het spoor te komen. Aan de zijde van [X] weegt ook mee dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen inkomsten uit arbeid had en voor zijn levensonderhoud volledig op bijstand was aangewezen, terwijl niet is gesteld of gebleken dat dit thans anders is of dat hij over enig vermogen beschikt. Zijn financiële positie was derhalve zwak. Daarnaast had [X] geen aantoonbare opleiding genoten en had hij gezien zijn leeftijd - op het moment van het aangaan van de overeenkomst 46 jaar - ook een moeilijke arbeidspositie. Het hof neemt daarbij uitdrukkelijk in overweging dat het heeft geoordeeld dat Dexia tekort is geschoten in haar verplichting om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van [X]. Daarom eist de billijkheid wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten en de verdere hiervoor genoemde omstandigheden dat de hiernavolgende verdeling plaatsvindt.


3.68 Op grond van het voorgaande oordeelt het hof dat eenvijfde (20%) deel van restschuld voor rekening van [X] komt, zodat de aansprakelijkheid van Dexia tot viervijfde (80%) van de restschuld beperkt blijft, zijnde € 1.362,46 (80% van € 1.703,37). In zoverre slagen de door [X] opgeworpen grieven tegen het bestreden vonnis. [X] kan deze vordering op Dexia verrekenen met zijn - inmiddels voldane - schuld aan Dexia. Het hof ziet geen aanleiding voor een andere verdeling op grond van de stelling van [X] dat hij als een minder dan gemiddeld geïnformeerde consument moet worden beschouwd.


De volledige uitspraak door het gerechtshof Arnhem is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042008.htm

Groeten,
Piet
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Piet » di 28 okt 2008 19:55

Even ter kompletering van het tussenarrest van Arnhem van 1 april 2008
Hier het eindarrest van 15 juli 2008 in deze zaak:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 072008.htm
In deze zaak is en de gedupeerde en daarna Dexia in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.
Het verzoek van Dexia tot het aanhouden van alle rechtszaken is gebaseerd op deze zaak waarbij dus beide partijen in cassatie zijn gegaan bij de Hoge Raad.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 28 okt 2008 20:50

Op 24 oktober 2008 heeft het gerechtshof Arnhem een uitspraak gepubliceerd van 11 maart 2008.
De vraag was o.a. of het gestelde in het Dexia Aanbod over het afzien van alle juridische acties tegen Dexia ook van toepassing is voor tussenpersonen.
Het Hof bevestigt dat het afzien van juridische acties na het tekenen van het Dexia Aanbod ook van toepassing is op tussenpersonen.
De uitspraak van het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG1417
Het tussenvonnis door de rechtbank Arnhem van mei 2005 waartegen bovengenoemd hoger beroep is ingesteld is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AT7866
Het eindvonnis van 18 januari 2006 door de rechtbank en het tussenarrest van 29 mei 2007 door het Hof zijn helaas niet gepubliceerd.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 10 nov 2008 20:52

Op 20 mei 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.

De gedupeerden waren in hoger beroep gegaan omdat hun verweren en vermeende eisen waren afgewezen door de rechtbank Den Bosch.
De gedupeerde was gedagvaard door Dexia wegens het niet betalen van de restschuld.
Probleem in deze zaak was dat de gedupeerden geen advocaat in de arm hadden genomen maar zelf de rechtszaak hebben gevoerd.
Door het ontbreken van de juridische kennis is de rechtszaak anders verlopen als verwacht en gehoopt.

Helaas heeft een hoger beroep met een advocaat de schade niet weten te herstellen.
Alle klachten over de uitspraak (grieven) zijn afgewezen.
Ter inleiding:

(d) De overeenkomst is niet (mede-)ondertekend door [Y], met wie [X] ook destijds was gehuwd.

(e) [X] heeft bij brief van 29 november 2002, gericht aan de Bank, de overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd op grond van dwaling.


6.3. In eerste aanleg heeft Dexia van [X] betaling gevorderd van in totaal € 6.232,49 (welk bedrag is opgebouwd uit de hiervoor onder f. genoemde restschuld van € 5.112,72, vermeerderd met contractuele rente van 9 december 2002 tot 17 juli 2003, buitengerechtelijke kosten) , vermeerderd met de contractuele rente vanaf 17 juli 2003 en proceskosten.
De kantonrechter heeft bij vonnis, waarvan beroep, de door [X] aangevoerde verweren verworpen en de vordering van Dexia volledig toegewezen.


Het Hof oordeelde in het hoger beroep o.a.:

[X] stelt dat hij reeds in eerste aanleg een eis in reconventie heeft ingesteld, doch dat hij de eis, wegens ' gebrek aan proceservaring, abusievelijk niet als zodanig heeft benoemd. [X] stelt zich op het standpunt dat hij geacht moet worden in eerste aanleg een eis in reconventie te hebben ingesteld en beroept zich daartoe op het arrest van dit hof van 5 april 2005, LJN AT23 75. [Y] heeft in de door haar op 25 oktober 2005 genomen memorie van grieven een beroep gedaan op vernietiging van de overeenkomst en gelijkluidende vorderingen als [X] jegens Dexia ingesteld.


In hoger beroep heeft [X] een aantal nieuwe verweren gevoerd. Als eerste nieuwe weer heeft [X] (en [Y]) aangevoerd dat de overeenkomst een overeenkomst tot koop op afbetaling is en wegens het ontbreken van toestemming van zijn echtgenote op grond van de artikelen 1:89 jo 1:88 BW door zijn echtgenote is vernietigd. Deze nieuwe verweren heeft [X] (en [Y]) onder grief 4 geformuleerd. Dexia heeft de door [X] (en [Y]) gevoerde verweren gemotiveerd weersproken.


6.8.3. De vraag of ook de onderhavige aandelenlease-overeenkomst moet worden aangemerkt als huurkoop behoeft evenwel geen beantwoording omdat, zoals hierna zal blijken, de echtgenote van [X], [Y], de nietigheid van de overeenkomst niet tijdig heeft ingeroepen en [X] respectievelijk [Y] evenmin verweer kan ontlenen aan art. 3:51 lid 3 BW.


6.9.2. [Y] miskent met bovengenoemd standpunt dat voor de vraag wanneer de verjaringstermijn is aangevangen niet van belang is het tijdstip waarop [Y] bekend is geraakt met het feit dat [X] voor het aangaan van de overeenkomst de schriftelijke toestemming van zijn echtgenote behoefde, en evenmin met de aard van het product en bestaan van een restschuld. Voor de vraag wanneer de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot vernietiging is aangevangen heeft immers te gelden het tijdstip waarop [Y] geacht moet worden op de hoogte te zijn geraakt van het bestaan van de overeenkomst. De mogelijkheid de hier bedoelde vernietigingsgrond in te roepen is immers niet afhankelijk van een oordeel over de juridische kwalificatie van de aandelenlease-constructie (vgl. HR 26 november 2004, NJ 2006, 115; HR 5 januari 2007, NJ 2007, 320). De onzekerheid over deze kwalificatie belette [Y] namelijk niet de vernietiging in te roepen. [X] (en [Y]) heeft het tijdstip waarop [Y] op de hoogte is geraakt van de overeenkomst volkomen in het ongewisse gelaten. Nu [X] (en [Y]) ter zake niet aan zijn (haar) stelplicht heeft voldaan, zal de stelling dat [Y] de overeenkomst tijdig heeft vernietigd, als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.


het verwerend beroep in rechte op de vernietigingsgrond (art. 3:51 lid 3 BW)

6.10. Subsidiair stelt [Y] zich op het standpunt dat zij, als partij gevoegd aan de zijde van [X], op grond van art. 3:51 lid 3 BW, ook na het verstrijken van de in artikel 52 lid 1 aanhef en onder d BW genoemde verjaringstermijn van drie jaren, een beroep toekomt op de haar in artikel 1:89 BW gegeven vernietigingsgrond.

6.10.1. Het hof overweegt als volgt.

6.10.2. Art. 3:51 lid 2 BW bepaalt dat de rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Artikel 3:51 lid 3 BW bepaalt vervolgens dat een beroep in rechte op een vernietigingsgrond te allen tijde kan worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering. Uit de bewoordingen van dit artikel volgt reeds dat dit verwerend beroep slechts toekomt aan degene die partij is bij de rechtshandeling en tot nakoming van zijn verplichtingen uit die rechtshandeling wordt aangesproken, zijnde [X]. De in art. 1:89 BW gegeven vernietigingsgrond komt echter slechts toe aan de niet handelende echtgenote, [Y], zodat een eventueel beroep van [X] zelf op art. 3:51 lid 3 BW hoe dan ook zou falen.

6.10.3. Nu [Y] evenwel geen partij is bij de aan-delenleaseovereenkomst, bestaat er voor haar geen gelegenheid om de vernietigingsgrond bij wege van exceptie tegen de vordering die Dexia op [X] heeft in te roepen. Het feit dat zij zich in hoger beroep heeft gevoegd aan de zijde van [X] betekent immers geenszins dat zij daarmee tevens contractspartij van Dexia is geworden.

6.10.4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat grief 4 dient te worden verworpen.De volledige uitspraak door het Hof is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052008.htm

Zelf een rechtszaak voeren om de kosten te beperken en omdat je zelf ook wel de rechter kan overtuigen van je gelijk is niet verstandig en af te raden.
Alleen als je zelf voldoende juridische kennis hebt is het te overwegen.
Heb je die niet, neem dan contact op met een advocaat of een belangenbehartiger zoals PAL die jouw belangen goed kan ondersteunen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Chris » di 11 nov 2008 0:13

Piet je hebt gelijk. Je kan niet zonder advocaat of juridische hulp. Helaas is mijn ervaring dat die ook wel eens een steekje laten vallen. Net als rechters e.d. Je moet je goed voorbereiden, met hulp van goede profesionals en ook zelf goed blijven opletten. Daarnaast moet je ook een soort van geluk hebben, dat iedereen zijn werk goed doet.
Chris
 
Berichten: 39
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 22:59

Berichtdoor Piet » di 11 nov 2008 14:52

Chris schreef:
Je kan niet zonder advocaat of juridische hulp. Helaas is mijn ervaring dat die ook wel eens een steekje laten vallen


Chris heeft helemaal gelijk. Ook advocaten laten wel eens een steekje vallen.
Dit blijkt o.a. ook uit de volgende zaak.

Op 9 september 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
De gedupeerde was in hoger beroep gegaan na een teleurstellende uitspraak door de rechtbank Den Bosch locatie Helmond.
Het Hof oordeelde over het ingestelde hoger beroep o.a. het volgende:

7.1. Het hof heeft Dexia in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat [Y] al op een zodanig tijdstip van de overeenkomsten tussen [X] en Dexia op de hoogte was, dat haar brief van 17 februari 2005 door Dexia niet is ontvangen binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan [Y] ten dienste was komen te staan.


7.1.3. Dexia heeft betoogd dat uit het feit dat het salaris van [X] en [Y] op de gemeenschappelijke bankrekening werd gestort, en van die bankrekening de maandelijks aan Dexia te betalen termijnen werden afgeschreven kan worden afgeleid dat [Y] van de overeenkomsten op de hoogte was. Het hof deelt dit standpunt niet, üit de verklaringen van de getuigen, zoals hiervoor weergegeven, blijkt immers dat de bankafschriften door [X] werden opengemaakt en opgeruimd, dat [Y] de bankafschriften nooit bekeek omdat de financiële zaken door [X] werden beheerd, en dat [Y] zich daarmee ook overigens niet bemoeide.


7.2. Nu Dexia er niet in is geslaagd te bewijzen dat [Y] te laat een beroep op nietigheid heeft gedaan, moet er van worden uitgegaan dat zij de nietigheid tijdig heeft ingeroepen. De overeenkomsten met [X], op nakoming waarvan Dexia zich in deze procedure beroept, zijn derhalve rechtsgeldig vernietigd. Grief l slaagt derhalve.


7.6. De vernietiging van de overeenkomsten tussen Dexia en [X] heeft tot gevolg dat deze overeenkomsten achteraf bezien reeds nietig zijn geweest vanaf het moment waarop zij werden gesloten. Daarmee is de grondslag komen te ontvallen aan de vordering van Dexia tot betaling van de eindafrekening, vermeerderd met de wettelijke rente, welke vordering immers is gegrond op de vernietigde overeenkomsten.

7.7. Het voorgaande voert tot de slotsom dat het beroepen vonnis, waarbij deze vordering en de gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn toegewezen, niet in stand kan blijven en dat de vordering van Dexia alsnog zal worden afgewezen. Dexia zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep worden veroordeeld.


8. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het vonnis van de rechtbank ' s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond, van 25 augustus 2004;
en opnieuw recht doende:

wijst de vordering van Dexia af;

veroordeelt Dexia in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op:
in eerste aanleg nihil voor verschotten en nihil voor salaris advocaat
en in hoger beroep € 324,78 voor verschotten en € 2.582 voor salaris advocaat;


De uitspraak door het Hof Den Bosch is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092008.htm

De gedupeerden hoeven dus de restschuld niet te betalen, maar waarom krijgen zij hun inleg niet terug?
Het contract is rechtsgeldig vernietigd en deze vernietiging was niet te laat ingediend volgens het Hof.
Helaas had de advocaat die deze zaak bij de rechtbank deed, vergeten een eis in reconventie in te dienen waarin teruggave van de inleg werd geëist.
Hierdoor was het voor het Hof niet mogelijk om de inleg toe te wijzen omdat dit niet was gevorderd.

Een beginnersfout van deze “ervaren” advocaat.
Gelukkig deed de advocaat die het hoger beroep voerde zijn werk wel goed.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 5 dec 2008 17:17

Vandaag is een al wat ouder vonnis gepubliceerd van 28 augustus 2008 van het gerechthof Amsterdam.
Dexia heeft geprobeerd Aegon na te doen in een poging om geen gehoor te geven aan een vonnis bij voorraad.
Bij een aantal vonnissen in Sprintplan zaken waarbij Aegon werd veroordeeld om bij voorraad te betalen heeft Aegon geweigerd om gehoor te geven aan de veroordeling door de rechtbank.
Dexia heeft dit klaarblijkelijk gemerkt en heeft nu hetzelfde geprobeerd in een Dexia zaak.
Gelukkig trapt het gerechtshof Amsterdam hier niet in en handhaaft de uitspraak van de rechtbank dat Dexia bij voorraad moet betalen.
Ook het beroep om niet te betalen van Aegon in Sprintplan zaken is verloren en ook Aegon moet gewoon gehoor geven aan de uitspraak door de rechtbank.
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat Aegon en Dexia botweg weigeren om gehoor te geven aan een uitspraak door de rechter. Is er in jouw zaak een vonnis gewezen bij voorraad dan kun je met 4 weken het geld op je rekening hebben staan. Is dit niet gebeurd neem dan direct contact op met je advocaat.

Opvallend in deze uitspraak door het gerechtshof Amsterdam is dat deze niet door rechter Cortenraad is gedaan. Het resultaat dat deze rechter deze zaak niet heeft gedaan is dan ook direct merkbaar. Dexia verliest en dat hebben wij bij Cortenraad meestal anders gezien.
De uitspraak door het Hof Amsterdam is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6074

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Strijder » vr 5 dec 2008 20:16

Piet,


Weet je wat het gekke is, stel iemand word veroordeeld om te betalen onder voorraad bij uitvoerbaar, die persoon betaald niet, dan word er door de Gerechtsdeurwaarder beslag gelegd bij die persoon, nu weigert Aegon en Dexia te betalen onder voorraad bij uitvoerbaar en ze komen er onderuit, althans degene die moet ontvangen moet weer naar de Rechter om zijn\haar geld te krijgen.
Wat ik met mijn opmerking wilde zeggen is, geld maakt macht, de Consument moet weer de dupe zijn van de Grootmacht.
Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat de kleine man het slachtoffer is van het groot kapitaal.
Over corruptie gesproken, of zie ik het nu verkeerd, ik dacht van niet.
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor jeanjean » vr 5 dec 2008 23:14

Te gek voor woorden dat publicatie zo'n 3 maanden op zich laat wachten, terwijl onze overheid stelt dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen.

afz JJ
jeanjean
 
Berichten: 64
Geregistreerd: di 16 aug 2005 21:02

Berichtdoor peterm » za 6 dec 2008 13:45

Strijder schreef:Piet,


Weet je wat het gekke is, stel iemand word veroordeeld om te betalen onder voorraad bij uitvoerbaar, die persoon betaald niet, dan word er door de Gerechtsdeurwaarder beslag gelegd bij die persoon, nu weigert Aegon en Dexia te betalen onder voorraad bij uitvoerbaar en ze komen er onderuit, althans degene die moet ontvangen moet weer naar de Rechter om zijn\haar geld te krijgen.
Wat ik met mijn opmerking wilde zeggen is, geld maakt macht, de Consument moet weer de dupe zijn van de Grootmacht.
Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat de kleine man het slachtoffer is van het groot kapitaal.
Over corruptie gesproken, of zie ik het nu verkeerd, ik dacht van niet.


Hallo strijder,

Omgekeerd ( dexia veroordeeld bij voorraad) zou je dan toch ook beslag bij Dexia kunnen laten leggen als ie niet op tijd betaalt? De titel voor beslag heb je met de uitspraak -dacht ik- dus direct naar de deurwaarder.

Het recht werkt in mijn idee naar twee kanten.....de uitspraken van rechtbanken c.a. zeggen daarin genoeg.
Het kost moeite, ja dat wel, maar het kan.

Dexia maakt die afweging direct. Moeten wij als gedupeerde dan eigenlijk ook doen! Vandaar het advies van Piet om direct contact te zoeken na 4 weken.

groet,
Peter
peterm
 
Berichten: 19
Geregistreerd: ma 21 jan 2008 23:25

Berichtdoor Strijder » za 6 dec 2008 14:37

Hoi Peter,


Je hebt helemaal gelijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik er totaal niet bij stilgestaan heb door alles.

Als een gedupeerde zich heeft laten vertegenwoordigen door een Advocaat en de verliezende partij is veroordeeld geworden bij voorraad uitvoerbaar en de in het ongelijk gestelde partij betaald niet, dan is het de Advocaat die via de Deurwaarder beslag laat leggen bij de veroordeelde.
Indien de eiser zonder Advocaat, de gedaagde voor de Rechter daagt en de gedaagde word in het ongelijk gesteld en als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld te betalen bij voorraad uitvoerbaar en de in het ongelijk gestelde partij betaald niet, dan moet jezelf naar de Deurwaarder met het gerechtelijke vonnis waarin staat dat de gedaagde veroordeeld geworden is bij voorraad uitvoerbaar, uiteraard moet je dan wel aantonen dat je gevorderd hebt bij de in het ongelijk gestelde partij, de Deurwaarder zal dan voor de eiser naar de gedaagde stappen om beslag bij hen aan te zeggen.
Maar eris een maar, stel dat X Dexia of Aegon voor de Rechter daagd en Dexia of Aegon word veroordeeld zonder de uitspraak bij voorraad uitvoerbaar, dan moet je als eiser zijnde afwachten of de veroordeelde jou wel betaald.
Ik hoop dat ik met mijn uiteenzetting jou voldoende geïnformeerd hebt en hierbij mijn excuses dat ik het een en ander vergeten was. :roll:
Mvrgr., Peter de Strijder
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Piet » di 9 dec 2008 15:50

Op 8 april 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een vernietigingszaak na 3 jaar.
Er was hoger beroep ingesteld nadat de rechtbank Den Bosch de vernietiging had afgewezen.
Het gerechtshof vernietigt alsnog het vonnis van de rechtbank Den Bosch uit 2005, wijst de vernietiging na 3 jaar alsnog toe en wijst de grieven van Dexia af.
De rechter zegt o.a.:

7.1. Het hof heeft Dexia in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat de echtgenote van [appellant], [persoon 1], al op een zodanig tijdstip van de overeenkomst tussen [appellant] en Dexia op de hoogte was, dat haar brief van 25 augustus 2004 niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan [persoon 1] ten dienste was komen te staan door Dexia is ontvangen.

7.2. Nu Dexia het verlangde bewijs niet heeft bijgebracht, moet er van worden uitgegaan dat [persoon 1] de nietigheid tijdig heeft ingeroepen. De overeenkomst met [appellant], op nakoming waarvan Dexia zich in deze procedure beroept, is derhalve rechtsgeldig vernietigd. Grief 1 slaagt aldus.

7.3. De vernietiging van de overeenkomst tussen Dexia en [appellant] heeft tot gevolg dat deze overeenkomst achteraf bezien reeds nietig is geweest vanaf het moment waarop zij werd gesloten. Daarmee is de grondslag komen te ontvallen aan de vordering van Dexia in conventie tot betaling van de eindafrekening, vermeerderd met de wettelijke rente, welke vordering immers is gegrond op de vernietigde overeenkomst. Zulks brengt mee dat het beroepen vonnis, waarbij deze vordering is toegewezen, in zoverre niet in stand kan blijven en dat de vordering van Dexia dus alsnog zal worden afgewezen.

7.4. Gelet op het vorenstaande zal het hof de door [appellant] gevorderde verklaring voor recht dat de aandelenlease-overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd, toewijzen.


De uitspraak die vandaag is gepubliceerd is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC9449

Eindelijk een gerechtshof die het snapt. Hier mag rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam wel eens een cursus “hoe spreek ik recht” gaan volgen en vervolgens eens stopt zijn Dexia vriendjes klakkeloos te verdedigen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Volgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron