Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Berichtdoor Strijder » do 29 okt 2009 14:43

Dit hof had immers in januari 2009 volkomen onterecht de W3D als zijnde geen huurkoopcontract bestempeld.


De Hooge Raad heeft op 5 juni 2009 ook bepaald dat de W3d geen huurkoopcontract is.
Wat zei de Hooge Raad precies: Effectenlease beter bekend als de W3d valt niet onder de Wck omdat het geen huurkoop is.
Feitelijk is dat tegenstrijdig, want vorig jaar besliste de Hooge Raad wel degelijk dat Effectenlease ook als Huurkoop aangemerkt kan worden.
Verder liet de Hooge Raad op 5 juni 2009 weten dat Dexia wel de bancaire zorgplicht geschonden heeft.
Gelet op het feit dat de Hooge Raad vorig jaar bepaalde dat de W3d wel Huurkoop is en nu weer bepaalde dat het niet zo is, denk ik dat er opnieuw naar de Hooge Raad gestapt moet worden om hierover duidelijkheid te krijgen.
Piet zoals je weet was ik er ook bij, ik had de eer de hoofdrolspeler te zijn; :) dus ik weet waar over ik praat.
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Piet » do 7 jan 2010 22:15

Op 29 december 2009 deed het gerechtshof Den Bosch uitspraak in een Dexia Eegalease zaak.
Eigenlijk moet het overbodig zijn dat dit soort zaken nog wordt gevoerd, bijna elke rechter t/m de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Dexia aandelenlease contracten huurkoop zijn.
Daarnaast is het na 7 jaar procederen helaas ook bekend dat rechters recht spreken zonder zich iets aan te trekken van de bestaande jurisprudentie.
De Hoge Raad oordeelde in maart 2008 dat het aandelenlease product van Dexia onder huurkoop viel, Dexia betaalde daarna de paar overgebleven Eegaleasers alles terug, maar nog geen jaar later was het gerechtshof Arnhem van mening dat de W3D niet onder huurkoop viel.
Ook voor Dexia een verassing maar wel weer de kans om bij elke Eegalease zitting te verklaren:

4.11. Dexia heeft, onder verwijzing naar het arrest van het hof Arnhem van 27 januari 2009 (LJN: BH6384), betoogd dat, nu de overeenkomsten genaamd “WinstVerDriedubbelaar” niet voorzien in enig recht op doorbetaling van dividendinkomsten en [X.] ook op geen enkele andere wijze het genot van de effecten had, er geen sprake is van koop op afbetaling.


Het Hof Den Bosch was hier echter heel snel klaar mee:

4.12. Naar ’s hofs oordeel moet ook de aandelenlease-overeenkomsten, genaamd “WinstVerDriedubbelaar”, worden aangemerkt als huurkoop. [X.] had het genot van de aandelen: [X.] droeg immers het volledige risico van de waardeontwikkeling en verkreeg krachtens art. 3 van de op deze overeenkomsten toepasselijke Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease ook recht op het uit het aandeel voortvloeiende dividend (de baten). De omstandigheid dat deze dividendbaten ingevolge artikel 6 van deze overeenkomsten door Dexia werden verrekend met de door [X.] verschuldigde premies voor de tweede en derde aankooptranches van aandelen, doet niet af aan dit aan [X.] ingevolge artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden toegekende recht op dividend (vgl. de arresten van het Hof ’s-Hertogenbosch van 14 juli 2009, zaaknr. HD 103.001.027, 8 september 2009, zaaknr. 103.002.411 en 13 oktober 2009, zaaknr. 103.005.840).


Dexia stelt dat er bij het vernietigen van het tweede contract sprake is van verjaring.
Het Hof stelt Dexia in de gelegenheid om dit te bewijzen:

laat Dexia toe te bewijzen dat [Y.] al meer dan drie jaren vóór februari 2003 op de hoogte was van het bestaan van de op 13 april 1999 gesloten overeenkomst genaamd “SpaArEXtra” en dat [Y.] de vernietigbaarheid van de overeenkomst daarom niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan haar ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen;


Het tussenvonnis door het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK8185

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 28 maart 2010 0:32

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 2 maart 2010 een uitspraak gedaan in en zaak die al een paar jaar loopt bij dit Hof.
Het eerste tussenvonnis is van oktober 2007 en het tweede tussenvonnis van 8 september 2009 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092009.htm
Op 23 oktober vorig jaar is dit tussenvonnis besproken in deze topic.
De einduitspraak komt eigenlijk overeen wat de Hoge Raad in juni 2009 heeft geschreven.
De gedupeerden konden het betalen en dan moet je niet zeuren.
Dat de bank een waslijst aan fouten had gemaakt is niet erg, je mag mensen bedonderen.
Volgens onze rechters bestaan er blijkbaar geen oplichters maar alleen maar mensen die niet goed hebben opgelet en beter hadden moeten weten.
Eigen schuld, dikke bult voor het slachtoffer en een pluim voor de oplichter zou je bijna gaan denken.
De inleg zijn de gedupeerden kwijt en ze moeten ook nog eens 40 % van de restschuld betalen.

In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot de restschuld hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden beperkt tot 60% van deze restschuld zodat dus 40% van die restschuld door [X.] dient te worden gedragen.


Nog wel een pluspuntje, de door Dexia gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen:

11.20. Grief III richt zich tegen de door kantonrechter toegewezen buitengerechtelijke kosten. Deze grief slaagt. Naar ’s hofs oordeel vallen de door Dexia in paragraaf 33 van haar conclusie van repliek genoemde werkzaamheden onder de verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten, zodat ook artikel 7 van de op effectenlease-overeenkomst toepasselijke Bijzondere Voorwaarden geen grondslag kan bieden voor de door Dexia gevorderde buitengerechtelijke kosten.


De einduitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9076

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 2 apr 2010 20:18

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 30 maart 2010 een uitspraak gedaan in een zorgplichtzaak.
Dexia werd vertegenwoordigd door de ons aller bekende advocaat mr. Jacob Cornegoor, maar ook dat mocht niet baten.
Dexia was in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter in Tilburg.
Deze oordeelde dat Dexia 40 % van de schade voor rekening moest nemen, plus de wettelijke rente en de proceskosten.

4.8. Het hof overweegt als volgt. De Hoge Raad heeft in de door Dexia genoemde arresten naar aanleiding van een andere effectenleasezaak een beoordelingskader en uitgangspunten voor de verdeling van de schade gegeven voor zaken waarin de aanbieder van effectenlease-producten de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden.


4.15. Vast staat dat [X.] en [Z.] ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst met Dexia een gezamenlijk maandelijks netto-inkomen genoten van € 1.472,25. Uit de hoogte van de aan de effectenlease-overeenkomsten verbonden maandelijkse financiële verplichtingen volgt reeds dat [X.] en [Z.] deze last niet op grond van hun inkomen konden dragen. Deze verplichtingen legden daarmee een onaanvaardbaar zware financiële last op [X.] en [Z.].


Bij de toepassing van de maatstaf van artikel 6:101 BW zullen fouten van [X.] die uit lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht voortvloeien in beginsel minder zwaar wegen dan fouten aan de zijde van Dexia waardoor deze in de zorgplicht is tekortgeschoten.


Over de inleg:

In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot het ontstaan van deze schade hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden verminderd zodanig dat de verplichting tot schadevergoeding van Dexia is beperkt tot 60% van de schade bestaande in de vooruitbetaalde rente en aflossing, zodat dus 40% van deze schadepost door [X.] dient te worden gedragen.


Over de restschuld:

Deze schadepost is daarom mede het gevolg van aan [X.] toe te rekenen omstandigheden. In evenredigheid met de mate waarin de aan Dexia en de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden tot de restschuld hebben bijgedragen zal de vergoedingsplicht van Dexia ten aanzien van deze schadepost in beginsel moeten worden verminderd zodanig dat de verplichting tot schadevergoeding van Dexia is beperkt tot 60% van deze restschuld, zodat dus 40% van die restschuld door [X.] dient te worden gedragen. Bij de verdeling van de schade is reeds tot uitdrukking gebracht dat het tekortschieten van Dexia in de nakoming van haar zorgplicht waardoor [X.] schade heeft geleden in beginsel zwaarder weegt dan de aan [X.] toe te rekenen omstandigheden die tot die schade hebben bijgedragen.


De rechter:
Vast staat tevens dat [X.] bij aanvang van de overeenkomst een bedrag van
€ 22.870,80 heeft voldaan. Uit het vorenstaande volgt dat Dexia in beginsel verplicht is 60% van € 28.904,21, ofwel
€ 17.342,53 aan [X.] te vergoeden. Grief I faalt aldus.


Maar nu een blunder van de advocaat van de gedupeerde:
4.26. De kantonrechter heeft in het vonnis evenwel beslist dat de schadevergoedingsplicht van Dexia is beperkt tot 40% van de vooruitbetaalde termijnen en restschuld, ofwel € 11.561,68. Nu [X.] niet afzonderlijk heeft gegriefd tegen deze door de kantonrechter vastgestelde schadeverdeling en de hoogte van de aan haar toegekende schadevergoeding, betekent zulks dat het hof hieraan gebonden is en geen hoger bedrag kan toewijzen dan door de kantonrechter is toegekend.


Een statement over de wettelijke rente:

4.27. Grief II richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat de wettelijke rente ingaat op datum van betaling van die bedragen door [X.]. Dexia betoogt dat het verzuim pas intreedt na ingebrekestelling.

4.28. Deze grief faalt. Nu de schadevergoedingsplicht van Dexia voortvloeit uit onrechtmatige daad betekent zulks dat Dexia op grond van artikel 6:83 aanhef en onder b BW van rechtswege in verzuim verkeerde. De wettelijke rente over de schadevergoeding als gevolg van het onrechtmatig handelen is derhalve verschuldigd vanaf het moment dat die schade werd geleden, zijnde de tijdstippen waarop [X.] de respectieve betalingen aan Dexia heeft gedaan.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL9960

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 6 jun 2010 19:35

En onze “vriend” Cortenraad, rechter bij het gerechtshof Amsterdam, gaat zonder stoppen door met het afwijzen van argumenten die Dexia gedupeerden aandragen.
Uiteraard mag zijn achtergrond en enthousiasme over de Duisenbergregeling zijn uitspraken niet beïnvloeden, maar het is wel opvallend hoe en ook wanneer hij zijn uitspraken doet en heeft gedaan.

Beïnvloeden en belangen lijken sleutelwoorden m.b.t. de rol van Cortenraad.
Maar ja, dat zijn alleen gedachten en voorlopig zit hij daar en richt een waar slachtveld aan onder de aandelenlease gedupeerden.
En natuurlijk is hij rechter en 100% onafhankelijk en kijkt hij neutraal naar de wet en heeft hij altijd gelijk met zijn vonnis…….
Over huurkoop en de aanvang van de verjaringstermijn is hij kort.
Heb je een en/of rekening dan weet de partner vanaf de eerste afschrijving van het contract.
Wat de realiteit is daar is deze man niet in geïnteresseerd.
Dus vallen de slachtoffers bij bosjes en krijgt ik door het woord “rechtspraak” door dit soort mensen een vieze smaak in mijn mond, maar dat ligt dan aan mij en niet aan deze geweldige rechter.
De uitspraken door Cortenraad spreken boekdelen:
27 april 2010
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 2010-1.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 042010.htm

18 mei 2010
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM6742

en de vierde, hé, wat is dat nu, de vernietiging wordt toegewezen??
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM6738

Maar dat ligt niet aan Cortenraad, want hij kan niet anders omdat de advocaat van Dexia een beetje gemakzuchtig lijkt in zijn argumenten.
En wij is die advocaat dan, hé dat is mr Rank, dat is lang geleden dat we van hem gehoord hebben.

Cortenraad kan in deze zaak niets anders stellen als het volgende:

4.7 De bevoegdheid tot vernietiging van een overeenkomst waarvoor een echtgenoot krachtens artikel 1:88 BW de toestemming van de andere echtgenoot behoeft, zoals de lease-overeenkomst, wegens het ontbreken van die toestemming, verjaart door verloop van drie jaar nadat de bevoegdheid tot vernietiging aan de echtgenoot van wie de toestemming was vereist, ten dienste is komen te staan (naar volgt uit artikel 3:52, eerste lid aanhef en onder d, BW in samenhang met artikel 1:89, eerste lid, BW). Voor het ten dienste komen te staan van de bevoegdheid tot vernietiging, en hiermee voor de aanvang van de verjaringstermijn, is bepalend wanneer de echtgenoot van wie de toestemming was vereist daadwerkelijk met het bestaan van de overeenkomst bekend is geworden. Na de voltooiing van de verjaringstermijn kan die echtgenoot de overeenkomst niet meer rechtsgeldig vernietigen. Het komt er dus op aan wanneer [E] daadwerkelijk bekend is geworden met het bestaan van de lease-overeenkomst die hij heeft bedoeld te vernietigen. Dexia heeft hierover uitsluitend gesteld dat het in Nederland in gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat beleggingsbeslissingen, zoals een beslissing tot het aangaan van een overeenkomst tot effectenlease, met medeweten en instemming van beide echtgenoten worden genomen, zodat [E] vanaf de datum van de totstandkoming van de lease-overeenkomst - en in ieder geval meer dan drie jaar voor de onder 4.3 genoemde brief - met het bestaan daarvan bekend moet worden geacht en de verjaringstermijn derhalve was voltooid toen hij de overeenkomst bedoelde te vernietigen. Tegenover de betwisting door [F] van de beweerde bekendheid van [E] volstaat deze - volstrekt algemene - stelling van Dexia niet: zij zegt immers niets over hetgeen feitelijk is voorgevallen in de verhouding tussen [F] en [E] in verband met (het aangaan van) de lease-overeenkomst en zij stuit voorts af op hetgeen het hof in zijn arrest van 19 mei 2009 inzake Dexia/[H] (NJ 2009, 409, JOR 2009, 198) onder 4.13 mede heeft overwogen. De grieven falen dus bij gebrek aan voldoende gestelde feiten die het beroep op verjaring van de bevoegdheid tot vernietiging kunnen dragen.


Dus wordt de vernietiging toegewezen en dat zal Cortenraad denk ik niet leuk hebben gevonden, maar hij kon niet anders.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 19 jul 2010 10:55

Op 16 juli zijn er 2 uitspraken gepubliceerd van het gerechtshof Amsterdam.
De eerste is van 9 maart en is een eegalease zaak.
De rechtbank Amsterdam had de vernietiging wegens ontbreken tweede handtekening verworpen wegens verjaring en de gedupeerden hebben hoger beroep aangetekend.
Maar ook het gerechtshof wijst de vernietiging af wegens verjaring.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM9949

De tweede uitspraak is van 28 april en is ook een eegalease zaak.
De rechtbank had de vernietiging van één van de eisers toegewezen en Dexia veroordeeld om o.a. de rente over de betaalde rentebedragen ná vernietiging contract te betalen, maar ook:
In het eindvonnis heeft de kantonrechter Dexia veroordeeld tot terugbetaling aan de echtgenoten van [appellante sub 1] c.s. van de rentebedragen die volgens opgaaf van [appellante sub 1] c.s. ná de respectievelijke vernietigingsverklaringen zijn betaald.

Het vonnis uit 2005 van de rechtbank is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112005.htm
De rechter in deze zaak was Strengers.
Je weet wel, die van de rare uitspraken in 2005.

De gedupeerden hebben hier hoger beroep tegen aangetekend en eisen nu rente over de betaling vanaf het moment van afsluiten en ook teruggave van alle betalingen vanaf afsluiten contracten en niet alleen vanaf de vernietiging.
Het ene punt wordt echter afgewezen:
Dexia is daarover eerst de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim (niet: de data van betaling zoals [appellante sub 1] c.s. aannemen)


En het andere punt wordt toegewezen:
4.10 De vernietiging van een overeenkomst werkt krachtens art. 3:53 lid 1 BW terug tot het tijdstip waarop zij is aangegaan. Door de vernietiging ontvalt vanaf dit tijdstip de rechtsgrond aan de prestaties die partijen op grond van de overeenkomst hebben verricht, zodat die prestaties moeten worden geacht zonder rechtsgrond te zijn verricht. De partijen zijn daarom gerechtigd hetgeen zij ter voldoening aan de overeenkomst jegens elkaar hebben gepresteerd, als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Hierin voorziet art. 6:203 BW.

4.11 Het bovenstaande brengt mee dat de echtgenoten van [appellante sub 1] c.s. gerechtigd zijn al hetgeen zij op grond van de overeenkomsten aan Dexia hebben betaald, dat wil zeggen de betaalde rente, van Dexia terug te vorderen. De desbetreffende vorderingen kunnen krachtens art. 1:89 lid 5 BW ook door [appellante sub 1] c.s. worden ingesteld, hetgeen zij hebben gedaan.


De uitspraak van het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN1435

Eindelijk, na ruim 4 jaar wachten op het Hof, gerechtigheid voor deze gedupeerden.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 9 sep 2010 19:16

Dexia blijft zich verzetten tegen het feit dat aandelenlease huurkoop is.
Dit is letterlijk de gewone man kapot procederen door een rijke bank en heeft niets met het halen of krijgen van recht te maken.
Het hoger beroep werd ingesteld in februari 2007 en pas op 24 augustus 2010 deed het hof Amsterdam een uitspraak.
Dit door rechter Cortenraad die duidelijk tegen zijn zin Dexia in het ongelijk moest stellen. Hij heeft dit 3 en 1/2 jaar weten vol te houden.
Uiteraard wordt nu ook weer de achterhaalde mening van Dexia volledig onderuit gehaald door het gerechtshof Amsterdam in een uitspraak van 24 augustus 2010.
Gezien de mening van de Hoge Raad hierover en o.a. het Hof den Bosch kon Cortenraad gewoon niet anders, maar net als een klein kind wat Zijn nederlaag niet kan toegeven heeft hij de uitspraak zo lang mogelijk uitgesteld.

Wat zegt hij o.a.:

4.12 Dit laatste geldt ook voor de grieven B.1, B.2, B.3 en B.4: deze stuiten alle af op hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 28 maart 2008 inzake Dexia/[T] (NJ 2009, 578, JOR 2008, 131) heeft overwogen en beslist.


Het hierboven overwogene leidt tot de gevolgtrekking dat de grieven geen van alle kunnen slagen en dat het bestreden vonnis, bij gebreke van een grond voor vernietiging, moet worden bekrachtigd.


Dexia zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.


Hier de uitspraak door het Hof Amsterdam
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN4864
Deze zaak werd ook nu weer gevoerd door mr. Hupkes uit Amsterdam die al meer goede uitspraken heeft weten te verkrijgen tegen Dexia.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 12 okt 2010 16:18

Op 3 augustus 2010 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in en zaak die al vele jaren voortsleept.
De rechtbank Amsterdam had de volledige vordering afgewezen, waarna de gedupeerden in hoger beroep zijn gegaan.

De rechtbank heeft de vordering zoals in eerste aanleg luidend in haar geheel afgewezen. Tegen deze beslissing en de hiertoe leidende overwegingen richt zich het principaal beroep.


Het gerechtshof refereert aan de uitspraken door de Hoge Raad van juni 2009 en de eigen uitspraken van december 2009 en dankzij de goede advocaat mr. Hendrik Jan Bos uit Amsterdam wordt zelfs de onaanvaardbare zware financiële last gedeeltelijk toegewezen en krijgt de gedupeerde ruim 10.000 euro terug.
Maar het principe van kapot procederen door Dexia heeft zijn tol geëist, de kosten aan de advocaat zijn best wel hoog opgelopen na al die jaren.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN4866

Op 31 augustus 2010 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in een eegalease zaak.
Ook deze zaak is behandeld door rechter Cortenraad en heeft vanaf juli 2007 geduurd.
De rechtbank Amsterdam heeft de vernietiging afgewezen en ook in hoger beroep is de vernietiging afgewezen.
Dat betekent dat er gekeken wordt naar het volgende punt, namelijk het schenden van de zorgplicht.
Na ruim 3 jaar is het Hof tot de conclusie gekomen dat er nadere gegevens moeten worden verstrekt alvorens tot een uitspraak te komen.
Dus blijft deze zaak “vrolijk” verder gaan, wordt vervolgd.

Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN5625

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 19 okt 2010 10:28

Op 5 oktober is door het gerechtshof Amsterdam vonnis gewezen in een eegalease/zorgplicht zaak.
Aangezien onze vriend Cortenraad daar de scepter zwaait zal het niemand verbazen dat de vernietiging wordt afgewezen en er volgens hem ook geen reden is om iets van de betaalde rente te vergoeden.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO0853

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor croosjes » di 19 okt 2010 19:34

Hoi piet,volgens mij gaat de vernietiging niet door vanwege onderstaande.
ik weet zelf dat alles bewezen en overlegt moet worden.Kan dat niet dan val je door de mand.

Lees hieronder:

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BO0853

4.8 Het hof volgt [ Geïntimeerden ] niet in hun betoog. Vast staat dat het hierboven genoemde “acceptatieformulier Labouchere effectenlease” gedateerd 21 juni 2001 (productie 11 van Dexia bij Akte overlegging Productie in eerste aanleg) aan Dexia is gezonden, waarop zowel financiële informatie van [ Geïntimeerde 1 ] als van [ Geïntimeerde 2 ] is verstrekt en welk formulier mede door [ Geïntimeerde 2 ] is ondertekend. Anders dan [ Geïntimeerden ] betogen kan uit de aanhef van dit formulier genoegzaam worden opgemaakt dat het betrekking heeft op de (nadien tot stand gekomen) leaseovereenkomst, in het bijzonder nu daarop de naam van de betrokken rechtsvoorgangster van Dexia (Labouchere) alsmede de kern van de overeenkomst (effectenlease) prominent zijn vermeld. Tevens staat vast dat de hierboven genoemde hypothecaire lening is aangewend voor de betaling aan Dexia van een bedrag van € 31.582,80 waartoe de leaseovereenkomst verplichtte en dat [ Geïntimeerde 2 ] aan de totstandkoming van deze lening, door het vestigen van een hypotheek op de echtelijke woning, heeft meegewerkt. Gelet op deze feiten, in onderlinge samenhang, is de stelling van [ Geïntimeerden ] dat [ Geïntimeerde 2 ] pas midden december 2001 met het bestaan van de leaseovereenkomst bekend is geworden, zodat haar bevoegdheid tot vernietiging daarvan wegens het ontbreken van haar toestemming op de datum van de onder 4.3 genoemde brief nog niet was verjaard, dusdanig weinig geloofwaardig dat [ Geïntimeerden ] hiermee onvoldoende hebben betwist dat [ Geïntimeerde 2 ] reeds in augustus 2001 – en in ieder geval meer dan drie jaar voor de onder 4.3 genoemde brief – met de leaseovereenkomst bekend was.

gr.andre
croosjes
 
Berichten: 90
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 19:38
Woonplaats: warmenhuizen

Berichtdoor Piet » di 26 okt 2010 20:02

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 oktober 2 uitspraken gedaan in Dexia zaken

In de eerste zaak werd het hoger beroep door Dexia gedeeltelijk toegewezen.
De geest van Cortenraad schijnt wet te zijn in het gerechtshof Amsterdam.
De rechtbank Amsterdam hanteerde de voorbeelduitspraken van april 2007, maar de Cortenraad arresten van december 2009, gebaseerd op de Duisenberg regeling vegen deze uitspraken zo van tafel.
Ook in deze zaak werd de uitspraak door de rechtbank Amsterdam vernietigd en wordt vervangen door de Duisenberg/Cortenraad korting van 2/3 op de restschuld.
Hier is geen kruid tegen gewassen en de enige hoop is een cassatie bij de Hoge Raad zodat Cortenraad en vriendjes wordt teruggefloten.
Maar zolang dit niet zo is blijven de Dexia gedupeerden slachtoffer van een falende rechtspraak.

De tweede zaak is een eegalaase Zaak en daar heeft Cortenraad regelmatig problemen mee.
Ook in deze zaak lukt het hem niet om goede argumenten te vinden om de vernietiging af te wijzen, mede met dank aan de advocaat van Dexia die niet echt bij de les was gezien de punten 4.5 t/m 4.10 in het arrest.
Geluk en natuurlijk een goede advocaat dus voor de gedupeerden want hun vernietiging, al eerder toegewezen door de rechtbank Alkmaar, wordt bevestigd door het gerechtshof Amsterdam en weer staat mr Cornegoor als Dexia Superman in eegalease zaken met lege handen.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO1107
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO0851

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » wo 27 okt 2010 13:57

Je mag zeggen van Geert Wilders wat je wilt maar ook daar was sprake
van een oneerlijk proces, vandaar nieuwe rechters, na wraking, want hier wordt ook een schandalig onrecht aangedaan n Cornegoor kan er weer aan verdienen voor z'n tweede huis op Curacao

Bovendien is het al helemaal niet te begrijpen dat je 10 jaar lang de termijnen incasseert en vervolgens een "schuld" laat betalen of zij het overigens wel kunnen betalen blijft buiten sprake

In de brieven bij de overname werd er gezegd wij zijn verantwoordelijk voor Labouchere/Legio Lease, wat een aasgieren. Welke bank je ook spreekt zij spreken er schande van

Het is nog erger dan Zimbabwe, prijsschieten op de gedupeerden
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor croosjes » zo 31 okt 2010 14:09

Hoi piet

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BO0853

een vraag aan jou:in jou proces aandelenlease kwam er toen ook de vraag of je een ""en /of ""(rekening op beide namen in huurkoop proces) beschikte of had jij het geluk dat zoiets nog niet aan de orde was. Ik stel deze vraag om de mede gedupeerden een idee te geven,hoe de strijd kan veranderen met de jaren.Wat dat bertrefd is het afwachten soms niet lonend.

Gr.Andre
croosjes
 
Berichten: 90
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 19:38
Woonplaats: warmenhuizen

Berichtdoor klant » zo 31 okt 2010 19:58

Tijdens de hoorzitting die 3 jaar geleden plaatsvond en ook huurkoop bij tal van contracten ter sprake kwam zei mijn vrouw ik wist er niets van
wel van de terreur van je telefoontjes dat heb ik geweten. Cornegoor draaide zich kwaad om en zei tegen mjjn vrouw dat geloof ik niet.

Ik zei tegen Cornegoor jullie moeten niet^zo liegen, want intern was het altijd huurkoop alleen extern bij hoog en bij laag volhouden niet van toepasssing, waarom hebben jullie dan hk verandert in ak, dat is opzettelijk gedaan, U zult dat ook niet willen geloven

Groetjes aan uw kantoor spitsvondigheid
er ontbreekt de handtekening van mijn vrouw op die contracten en dat moest wel !!!!

Bovendien is WCK wel actueel benevens de zorgplicht (vooraf) !!!!!


Bovendien wordt er in het onvolprezen blad van ver. Consumentzaken, terecht gezegd:


Als er niet voldoende koerswinst wordt behaald (zie de prachtige rendementen) dan zijn de rapen gaar !
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » di 30 nov 2010 16:28

In 2005/2006 was DSB nog relatief onbekend bij onze rechters.
Dat is te merken aan de uitspraak in 2006 van de rechtbank Amsterdam waarbij een gedupeerde van DSB met een Hollands Welvaren Select de zaak verloor.
Dus werd er hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam en die dacht daar 4 jaar later anders over.

Het Hof is van mening dat er moet worden gekeken naar de 4 voorbeelduitspraken van december 2009 in Dexia zaken.
Dit is al een verbetering vergeleken met de afwijzing door de rechtbank, maar geeft nog niet recht aan de situatie van de gemiddelde DSB gedupeerde.
Een vergelijking met de Dexia zaken geeft een verkeerd beeld.
Immers, bij Dexia waren het enkele contracten die niet in combinatie werden afgesloten met leningen en koopsompolissen.
Daarom is er m.i. bij DSB gedupeerden altijd sprake van een onaanvaardbaar zware financiele last en dient er dus altijd, naast de kwijtschelding van 2/3 van de restschuld, ook een teruggave te zijn van 2/3 van de betaalde inleg/rente.
Hoe het Hof hierover denkt moeten we nog even afwachten want het is een tussenarrest en beide partijen zijn weer aan zet.
De rechter:
4.13 De uitgangspunten en het beoordelingskader die uit de overwegingen en de beslissingen van de Hoge Raad en van dit hof in de zojuist bedoelde arresten blijken, zijn mogelijkerwijs ook voor de verdere beslissing van de thans voorliggende zaak van belang. Het hof vindt hierin aanleiding de zaak te verwijzen naar de hierna te noemen rolzitting, teneinde partijen gelegenheid te geven zich bij akte uit te laten over de mogelijke betekenis van hetgeen in de hierboven genoemde arresten is overwogen en beslist voor de standpunten die zij in dit geding hebben betrokken. Daarbij kunnen zij hun stellingen, in het bijzonder hetgeen zij aan hun vorderingen en verweren ten gronde hebben gelegd, desgewenst aanpassen, een en ander binnen de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep zoals door de reeds ingediende proces-Stukken bepaald en met inachtneming van de beslissingen in het onderhavige tussenarrest.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102010.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron