Ook Levob moet bakzeil halen...

Berichtdoor Piet » zo 15 feb 2009 14:36

Advies van de plv. Procureur-Generaal (PG) aan de Hoge Raad in de Levob Hefboom zaak.

Het advies is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH2811

Zoals ook in de andere 2 zaken (Dexia en Sprintplan) die bij de Hoge Raad lopen is de plv. PG ook in deze zaak van mening:

3.19 De vraag of de bank heeft voldaan aan de in de jurisprudentie aanvaarde verplichting zich op te hoogte te stellen van de inkomens- en vermogenspositie van de belegger, moet per geval worden beoordeeld. Gebleken is dat de banken, althans in het algemeen, aan deze verplichting niet hebben voldaan. De vraag is dan vervolgens welke gevolgen aan deze tekortkoming zijn verbonden. Daarop kom ik terug bij de bespreking van de verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Daarbij teken ik nu reeds aan dat het enkele niet informeren naar het inkomen en vermogen op zichzelf niet tot aansprakelijkheid behoeft te leiden. Ingeval de inkomens- en vermogenstoets, indien uitgevoerd, tot de slotsom zou hebben geleid dat de belegger redelijkerwijs in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan worden geconcludeerd dat de tekortkoming niet leidt tot aansprakelijkheid. Dat lijkt ook reeds tot uitdrukking te komen in de formulering van deze verplichting, waar wordt gesproken van de verplichting om inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie en om de daarop betrekking hebbende gegevens "zo nodig" met de belegger te bespreken en om te voorkomen dat de belegger een overeenkomst aangaat waarvan de mogelijke gevolgen niet in overeenstemming zijn met zijn financiële positie en zijn - uit die financiële positie blijkende - draagkracht te boven zouden gaan.


3.30 ……. De vraag welke schadeposten voor vergoeding door de bank in aanmerking komen hangt nauw samen met de strekking van de geschonden norm nu art. 6:98 - zoals gezegd - bepaalt dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. De strekking van de bijzondere zorgplicht van de bank, is - zo volgt uit de jurisprudentie van uw Raad die ook in de jurisprudentie inzake effectenleasegeschillen tot uitgangspunt is genomen - bescherming van de particuliere cliënt tegen het gevaar van eigen lichtzinnigheid of gebrek aan inzicht.


3.31 ……… Met toepassing van art. 6:101 kan dan een deel van de betaalde leasetermijnen, rente en aflossingstermijnen, voor vergoeding in aanmerking komen. Tot eenzelfde resultaat komt men ingeval men aanneemt dat de bank - gelet op de inkomens- en vermogenspositie van de belegger - de overeenkomst niet had mogen sluiten.


De vraag of betaalde rente tot de schade behoort, wordt hierboven redelijk open beantwoord waardoor per individuele omstandigheden de rechters de vrijheid houden om hierover zelf een oordeel te vellen en er dus eigenlijk weinig verandert vergeleken met de huidige situatie.
In de specifieke situatie van de gedupeerde in deze zaak zegt de plv. PG over de door Levob ingediende klachten :

Middelonderdeel 3.3 keert zich tegen 's hofs oordeel dat ook de door [B] verrichte rentebetalingen als aan de tekortkomingen van Levob toerekenbare schade kunnen worden toegewezen. Nu het hof aan zowel zijn oordeel dat Levob een op haar rustende waarschuwingsplicht heeft geschonden, als aan zijn oordeel dat Levob heeft nagelaten informatie in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van [B], uitsluitend het risico van een restschuld ten grondslag heeft gelegd en nu de normen die het hof heeft geformuleerd ook uitsluitend strekken tot bescherming tegen dat risico, is aldus het middelonderdeel onjuist althans onbegrijpelijk 's hofs oordeel dat het aangaan van de overeenkomsten Levob als een gevolg van haar tekortkoming kan worden toegerekend met als gevolg dat zij aan [B] in beginsel als geleden schade dient te vergoeden de nadelige financiële gevolgen die voor hem gemoeid waren met het aangaan van de overeenkomsten.


7.10 Ook dit middelonderdeel moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de hiervoor onder 3 opgenomen inleidende beschouwing over de op de banken rustende bijzondere zorgplicht en in het bijzonder tegen de achtergrond van hetgeen in die beschouwing werd opgemerkt over de verplichting tot schadevergoeding bij tekortschieten in de nakoming van deze bijzondere zorgplicht en het vereiste van causaal verband. Gelet op het hier vooropgestelde, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting 's hofs oordeel dat nu de verplichting waarin Levob is tekortgeschoten ertoe strekt te voorkomen dat een belegger als [B] lichtvaardig of met ontoereikend inzicht een beleggingsovereenkomst sluit, het aangaan van de overeenkomsten Levob daarom als gevolg van haar tekortkoming kan worden toegerekend, zodat zij aan [B] in beginsel als geleden schade dient te vergoeden de nadelige financiële gevolgen die voor hem gemoeid waren met het aangaan van de overeenkomsten en dat onder die schade niet alleen is begrepen de restschuld doch ook de door [B] verrichte rentebetalingen.


Slotsom
7.13 De slotsom is dat het principale cassatieberoep faalt.


Alle klachten (grieven) in cassatie van Levob worden dus afgewezen als de Hoge Raad het advies van de plv.PG overneemt

Het gerechtshof heeft Levob veroordeeld tot betaling van 60 % van de schade.
De gedupeerde is van mening dat dit te weinig is:

Middelonderdeel 2: eigen schuld
8.6. Middelonderdeel 2 keert zich tegen de rechtsoverwegingen 4.20 en 4.21 waarin het hof tot de slotsom kwam dat grond is voor vermindering van de vergoedingsplicht van Levob op de voet van art. 6:101 BW, dat de vermindering van de vergoedingsplicht van Levob naar evenredigheid van de mate waarin de aan elk van beide partijen toe te rekenen omstandigheden zoals die in deze zaak zijn komen vast te staan, aldus behoort te worden bepaald dat geen verplichting bestaat tot vergoeding van 40% van het saldo van hetgeen [B] aan Levob aan rente heeft betaald en aan dividend heeft ontvangen en dat ook van de restschuld 40% voor rekening van Levob blijft, zodat de aansprakelijkheid van Levob tot 60% van voormeld saldo en restschuld beperkt blijft, en dat voor een andere verdeling op grond van de billijkheid in het voorliggende geval geen grond is.


De plv. PG is van mening dat het oordeel van het Hof juist is en wijst de klachten van de gedupeerde af:

Slotsom
8.9 De slotsom is dat het incidentele cassatieberoep faalt.


Dat betekent dus dat de verdeling van 60% van de schade voor Levob overeind blijft als de Hoge Raad het advies overneemt.
Tevens betekent dit dat in deze zaak duidelijk de rente als schade wordt gezien en voor 60 % wordt toegewezen.
De Hoge Raad doet op 5 juni uitspraak in deze zaak.

Of Levob dan met een schikking gelijkend op de uitspraak van de Hoge Raad komt moeten we maar afwachten.
Tot op heden zijn veel door Levob aangeboden schikkingen onder de maat gebleken.
Als blijkt dat procederen de enige manier is om een uitspraak conform de Hoge Raad te krijgen dan kan de stichting PAL helpen met het zoeken naar de juiste advocaat c.q. het procederen op basis van No cure no pay.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 19 feb 2009 17:42

De rechtbank Utrecht voelt zich blijkbaar gesterkt in hun uitspraken door het advies van de plv Procureur-Generaal van de Hoge raad.
Gisteren 18 februari, heeft de rechtbank Utrecht 5 uitspraken gedaan in Sprintplan, Levob Hefboom en Fortis Defam zaken.
De rechtbank zet hier m.i. een statement neer en zet de lijn voort die zij al langer voert in de aandelenlease zaken.
In alle zaken wordt rente als schade beschouwd.

In de Levob Hefboomzaak komt 70 % van de schade voor rekening van Levob.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH3345

Al met al een duidelijke uitspraak en standpunten door de rechtbank Utrecht.
De volgende zet is aan het gerechtshof Amsterdam en hoe deze rechters over het advies van de plv PG van de Hoge Raad denken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 26 feb 2009 15:42

De rechtbank Utrecht heeft op 25 februari 2009 vonnis gewezen in een Levob Hefboom zaak.
Levob vond het waarschijnlijk niet de moeite waard om op deze zaak te reageren waarna Levob bij verstek veroordeeld is en alles terug moet betalen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH4063

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 19 apr 2009 16:43

Op 15 april 2009 heeft de rechtbank Utrecht locatie Amersfoort, een uitspraak gedaan in een Levob Hefboom zaak.
De rechtbank blijft vasthouden aan de eerdere voorbeelduitspraken met een gemiddelde verdeling van de schade van 60/40.
60 % van de schade (inleg plus restschuld minus ontvangen dividend) voor rekening van de bank en 40 % voor rekening van de gedupeerde.
Ook in deze zaak kwam de rechtbank tot deze uitspraak.
Opmerkelijk is dat deze uitspraak is gedaan door mr. Van dijk.
Deze rechter is van het Team effectenlease van de rechtbank Amsterdam en is een van de leading rechters in de Dexia zaken en doet nu uitspraak in deze Levob Hefboom zaak in Amersfoort.
Ook opmerkelijk is dat er sowieso uitspraak is gedaan omdat de Hoge Raad op 5 juni a.s. uitspraak doet in 3 aandelenlease zaken waaronder een Levob hefboom zaak en de rechtbank Amsterdam (waar deze rechter deel van uit maakt) heeft besloten alle rechtszaken stil te leggen tot aan de uitspraak door de Hoge Raad.
Rechter van Dijk heeft in deze zaak de lijn gevolgd van de rechtbank Utrecht die wél doorgaat met uitspraken en niet wacht tot uitspraken door de Hoge Raad

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 042009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 28 aug 2009 19:41

Op 5 augustus 2009 is er door de rechtbank Assen een uitspraak gedaan in een Levob Hefboom zaak.
Dit is de eerste uitspraak sinds de uitspraak door de Hoge Raad op 5 juni 2009 over een Levob Hefboom contract.
De door Levob geëiste betaling van de restschuld is afgewezen, maar de inleg krijgen de gedupeerden niet terug. Dit was trouwens ook niet geëist door de gedupeerde
De rechtbank heeft rekening gehouden met eerdere Levob uitspraken o.a. die door de Hoge Raad.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ6315

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » za 24 okt 2009 18:48

Levob Bank en Verzekeringen wil graag dat haar klanten tevreden zijn met de service die Levob biedt. We zijn daarom vastbesloten u de hoogste kwaliteit te leveren. Misverstanden proberen wij te voorkomen, problemen trachten wij op te lossen. Zijn er zaken die u graag anders zou willen zien? Schroomt u dan niet om ons hierop aan te spreken. Mede daardoor zijn wij in staat onze dienstverlening te verbeteren.

Dit treft men aan bij de dochter van Achmea op de site van Levob,
en ook daar is de klantgerichtheid of wel de klant centraal een gotspe
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » do 5 nov 2009 20:33

Ondanks het feit dat Levob snel zaken wil afwikkelen blijkt dat in de vele schikkingsverhalen die mij te ore zijn gekomen ondermaats zijn en niets conform de H.R. uitspraak op uiterst klantvriendelijke wijze kun je terloops een bepaalde korting op de schuld krijgen die zij door professioneel wanbeheer zelf hebben veroorzaakt.

Verder wil Levob niet onderhandelen en dat is nu klantgericht denken waarbij de integriteit hoog in het vaandal staat.

Elke dag lees je nu over nieuwe produkten van inshared.nl een onderdeel van Achmea met transparante produkten, ja dat was het Levob Hefboom
Effect ook, alleen dat werkte wel anders uit en moet je zien hoe Achmea
omgaat met haar gedupeerden.

Op goedkope en beledigende wijze !!!!!!!! maar dit vindt Achmea wel een fijne binnenkomer:

De zorgpremies voor 2010 stijger harder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat verwacht vergelijkingssite ZorgKiezer.nl na eigen onderzoek.
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » do 11 maart 2010 21:22

Op 10 maart heeft de rechtbank Utrecht een uitspraak gedaan in een Levob Hefboom zaak.
De dubieuze uitspraken door de Hoge Raad op 5 juni 2009 en het gerechtshof Amsterdam van 1 december 2009 drukken een zware stempel op de uitspraken door de onderliggende rechtbanken.
Ook de rechtbank Utrecht conformeert zich aan de uitspraken van rechter Cortenraad van het Hof Amsterdam.
Deze man heeft door zijn zeer dubieuze en vooringenomen uitspraken volledig het vertrouwen in de rechtspraak beschaamd.
Gevolg is dat vele gedupeerden hier het slachtoffer van zijn geworden of zullen worden.

5.5. De rechtbank stelt voorop dat de Hoge Raad in zijn arrest van 5 juni 2009 (LJN BH2811) heeft geoordeeld dat – kort gezegd – op Levob als professioneel dienstverlener jegens een particuliere afnemer van de effectenleaseovereenkomst een bijzondere zorgplicht rust die ertoe strekt de afnemer te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht.


Waarschuwingsplicht

5.6. Levob is in de waarschuwingsplicht voor het restschuldrisico tekortgeschoten.


Onderzoeksplicht

5.7. Levob is eveneens tekortgeschoten in de in 5.5 genoemde onderzoeksplicht.


Maar wat heeft de gedupeerde hier in het algemeen aan?

5.14. De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 5 juni 2009 (LJN BH2811 en LJN BH2815) als uitgangspunt genomen dat de schade mede het gevolg is van aan de afnemer toe te rekenen omstandigheden, nu uit de overeenkomst voldoende kenbaar was dat werd belegd met geleend gelegd, dat de overeenkomst voorzag in een geldlening, dat over die lening rente moest worden betaald en dat het geleende geld moest worden terugbetaald, ongeacht de waarde van de effecten op het tijdstip van de verkoop daarvan. Daarbij valt ook in aanmerking te nemen dat van de afnemer mag worden verwacht dat hij alvorens de overeenkomst aan te gaan, zich redelijke inspanningen getroost om deze begrijpen. Dit betekent dat een deel van de door [eisers c.s.] geleden schade als door hemzelf veroorzaakt voor zijn eigen rekening moet blijven.


En op die eigen schuld staat wel een heel zware straf.

5.19. Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 heeft het gerechtshof Amsterdam in zijn arresten van 1 december 2009 (LJN BK4978, LJN BK4981, LJN BK4982 en LJN BK4983) een beoordelingskader gegeven ter beantwoording van de vraag in welk geval een deel van de betaalde rente voor rekening van de afnemer blijft. De rechtbank zal, mede ten behoeve van de rechtseenheid, van de door het hof gegeven maatstaf en berekeningswijze uitgaan.


In Dexia zaken zijn al veel gedupeerden zwaar het schip ingegaan door de sterk gewijzigde normen die dankzij Cortenraad worden gehanteerd. In plaats van geld terug te krijgen moet er nu geld betaald worden.
Gelukkig is de situatie voor de gedupeerden in deze zaak iets anders en komt de rechtbank tot een uitspraak van 60 % voor rekening van Levob en 40 % voor rekening van de gedupeerde.

5.23. Bovenstaande berekening leidt tot de conclusie dat de overeenkomsten naar redelijke verwachting een onaanvaardbare zware financiële last op [eisers c.s.] legden. Bij deze berekening is uitgegaan van het maandinkomen, de hypotheeklasten en het vermogen die ter comparitie zijn vastgesteld. Ook indien zou worden uitgegaan van de nadien door partijen bij akte genoemde bedragen, zou tot dezelfde uitkomst zijn gekomen. Levob dient derhalve – naar volgt uit het onder 5.17 overwogene – 60% van de door [eisers c.s.] betaalde rente te vergoeden. Van omstandigheden die tot een andere verdeling nopen is niet gebleken. Dit betekent dat de vordering in conventie toewijsbaar is tot een bedrag van EUR 12.900,16 (60% van EUR 21.500,26).


5.24. Uit overweging 5.18 volgt dat Levob 60% van de onbetaald gebleven restschuld voor haar rekening dient te nemen. De vordering in reconventie ligt derhalve tot een bedrag van EUR 7.712,93 (40% van EUR 19.282,33) voor toewijzing gereed.


En ook de belachelijke wettelijke rente berekening van Cortenraad wordt klakkeloos overgenomen door de rechter.

De wettelijke rente over de hoofdsom in conventie is derhalve toewijsbaar, zij het niet op de wijze zoals gevorderd. Het verzuim treedt eerst in wanneer een opeisbare verbintenis tot schadevergoeding is ontstaan. Dit is het geval wanneer vast staat dat de afnemer schade heeft geleden als gevolg van de niet-nakoming door Levob van haar zorgplicht, derhalve op het moment van beëindiging van de overeenkomsten.


Voor deze mensen is de schade nog wel te overzien.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL7131

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » vr 12 maart 2010 11:36

Dit is nu de befaamde hefboomwerking die met een lage investering naar een groter plan tilt, ofwel ook Levob belazert de boel

Dit vind je op de site van Levob/Achmea, een vorm van klantenservice of klantgericht denken, of de klant centraal :


Levob Bank en Verzekeringen wil graag dat haar klanten tevreden zijn met de service die Levob biedt. We zijn daarom vastbesloten u de hoogste kwaliteit te leveren. Misverstanden proberen wij te voorkomen, problemen trachten wij op te lossen. Zijn er zaken die u graag anders zou willen zien? Schroomt u dan niet om ons hierop aan te spreken. Mede daardoor zijn wij in staat onze dienstverlening te verbeteren


Wel niet nooit meer van die risicovolle produkten verkopen wat niets dan ellende oplevert en enkel wel geld voor u in het laatje brengt. bovendien om het nu te vergeljken met beleggen met geleeend geld, dan waren de mensen er al acht jaar uitgestap zonder verlies. Het zijn gewoon oridineraire puinhoop produkten onder de welluide benaming van
LEVOB HEFOBOOM EFFECT
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » di 16 maart 2010 13:28

Eureko boekt forse jaarwinst dankzij PZU-schikking
Door Archie van Riemsdijk

Van DOW JONES NIEUWSDIENSTAMSTERDAM (Dow Jones)--Eureko bv heeft in 2009 het nettoverlies van het voorgaande jaar weten om te buigen in een forse winst, dankzij lagere beleggingsverliezen en de schikking met Polen inzake de Poolse verzekeraar PZU.

Na de mislukte overnamepoging in Polen, gaat Eureko zich richten op buitenlandse expansie in Turkije als tweede thuismarkt, met Eureko Sigorta en een samenwerking met de distributeur Garanti Bank.

Daarnaast zal de focus liggen op vermindering van de complexiteit, efficientie en kostenbesparingen in de eerste thuismarkt Nederland.

De nettowinst over 2009 kwam uit op EUR1,38 miljard, tegen een verlies van EUR2,12 miljard in 2009. Exclusief PZU bedroeg de nettowinst EUR317 miljoen.

De negatieve impact van de financiele markten was in 2008 EUR337 miljoen negatief, veel lager dan de EUR2,7 miljard negatief in 2008.

De solvabiliteit van de groep steeg afgelopen jaar naar 216%. Bij de verzekeringen steeg deze naar 251%, van 197% een jaar eerder.

De premie-inkomsten stegen met 2% tot EUR19,6 miljard, met een daling bij ziektekostenverzekeringen van 6%, een stijging van niet-levensverzekeringen met 6% en een sterke stijging bij levensverzekeringen met 18%. Zonder een eenmalig effect van de samenvoeging van de twee pensioenfondsen van het bedrijf, daalden de premies uit levensverzekeringen echter met 8%, mede door de toenemende concurrentie van banksparen.

Eureko is eigenaar van verzekeraars als Achmea, Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis.Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715201; archie.vanriemsdijk@dowjones.com
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » zo 11 apr 2010 18:11

Gisteren wat het gelaat te bewonderen van Peter van der Bosch voormalig directeur van de Levob Bank en nu u raad het al directeur van de BKR, en wat zegt dit mirakel de BKR dient er uitdrukkelijk voor om
overcreditering te voorkomen wel daar hebben zij van de Levob ooit een moer aangetrokken, maar goed ter zake;

uitzendinggemist.nl Kassa van afgelopen Zaterdag een eyeopener wat een schaapachtig persoon
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » zo 11 apr 2010 18:59

Met ingang van 1 april 2009 is Peter (W) van den Bosch MBA RB (50) de nieuwe algemeen directeur van BKR in Tiel. Van den Bosch werd door het Dagelijks Bestuur benoemd als opvolger van Wolter Karssenberg (directeur Compliance van BKR) die deze functie ad interim vervulde.

Van den Bosch heeft een ruime ervaring in de financiële dienstverlening en het bankwezen. Eerder werkte hij o.a. bij Fortis Bank, LEVOB Bank en Achmea Bank. Vanaf 2004 was hij bij Achmea lid van het bestuur en als Chief Operation Officer verantwoordelijk voor de operationele processen, projecten en automatisering.
Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties vervuld. Onder andere bij de Stichting Financiële Dienstverlening, Hypotheken Data Netwerk en de Raad van Advies van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).
Tevens was Peter van den Bosch bestuurslid en voormalig voorzitter van het bestuur van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) en voorzitter van het FDN (Financierings Data Netwerk).

Vanuit zijn eerdere functies had Van den Bosch al regelmatig contact met BKR. In juli 2008 werd hij secretaris van het bestuur van BKR. Van den Bosch: "Ik heb altijd wat gehad met BKR. Het is een gespecialiseerd informatiebedrijf met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen. In tegenstelling tot wat veel consumenten denken 'oordeelt' BKR overigens niet, dat doen de kredietverstrekkers zelf. Wij verstrekken alleen objectieve gegevens en helpen zo overkreditering bij consumenten en fraude voorkomen. Bovendien beperken we de financiële risico's voor de aangesloten organisaties."
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » zo 25 jul 2010 17:03

Laten de gedupeerden van Levob zich niet maar dan ook nooit afschepen met die vermomde Duitenbergweg-Regeling, ook deze bank heeft slinkse praktijken, terwijl onderstaand veel vertrouwen inboezemden,
wederom een grote groep voor de gek gehouden


Levob: het Levob Hefboom Effect en Plus Effect
Het betreft, evenals bij de overige producten, een beleggingsproduct waarbij met geleend geld een pakket aandelen wordt aangekocht. Het Levob Hefboom Effect is een product van Levob Bank, De cliënt leent een bedrag van e 7.000,- of een veelvoud daarvan welke door Levob wordt omgezet in een belegging in het Levob Europees Aandelenfonds De klant betaalt alleen een maandelijkse rente over het geleende bedrag en lost verder niets af. De rente bedraagt 8,6 % per jaar nominaal, oftewel 8,9 % effectief. Deze rente, die afhankelijk is van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, is vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Bij een rentevergoeding van 8,9 % per jaar effectief behoort een maandelijkse betaling van e 50,-. Het Levob Hefboom Effect biedt tevens de mogelijkheid de te betalen rente in één keer aan het begin van de contractperiode te voldoen.

De minimale looptijd is vijf jaar. Indien de klant dit wenst kan echter op het moment van het verstrijken van de rentevaste periode van vijf jaar boetevrij worden opgezegd. Indien de overeenkomst na een looptijd van 5 jaar wordt verlengd, geldt een variabele rente voor de duur van nog eens maximaal tien jaar. De klant ontvangt elk jaar dividend (deze wordt dus niet herbelegd) en éénmaal per jaar een bedrag ter hoogte van 3,4 % van het aandelenkapitaal van e 7.000 op voorwaarde dat dit aandelenkapitaal een waarde heeft die boven de e 7.000,- ligt. Jaarlijks in januari ontvangt de cliënt een overzicht waarop staat aangegeven de aankoopwaarde van de aandelen en de koerswaarde van de effecten per 31 december. Tevens staat op dit overzicht de uitgekeerde dividenden en ingehouden voorheffing dividendbelasting. Wanneer aan het einde van de looptijd van vijf jaar de waarde van de effecten onvoldoende is om de lening van e 7.000,- te voldoen, dient het restant door de cliënt te worden aangevuld. Bij verkoop van de effecten aan het einde van de looptijd wordt 1 % verkoopkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden ook bij tussentijdse beëindiging in rekening gebracht.

Bij aflossen tussentijds wordt een boeterente van 40 % van het restant van de nog niet vervallen rentetermijnen tot de rentevervaldatum in rekening gebracht. Zoals vermeld kan het contract echter op de afloopdatum van de rentevaste periode van vijf jaar boetevrij (alleen verkoopkosten) worden afgekocht/afgelost. In geval van overlijden voor het einde van de looptijd van het contract wordt de beurswaarde van het depot uitgekeerd, doch nooit minder dan het bedrag van de lening jaarlijks opgerent met 7 % (samengesteld). Ook in dat geval bedragen de verkoopkosten 1 %. De verkoop van de effecten vindt plaats tegen openingskoers op de eerste beursdag van de week nadat Levob een wettig bewijs van het overlijden heeft ontvangen. Het bedrag dat resteert na aflossing van de lening wordt aan de erfgenamen uitgekeerd.


OPBRENGST LEVOB HEFBOOMEFFECT BIJ MAANDBEDRAG VAN € 50,-
Gemiddelde koersstijging per jaar Waarde aandelen na 5 jaar Ontvangsten na 5 jaar * Netto gemiddelde maandlasten **
15% € 12.359,- € 5.235,- € 18,-
14% € 11.798,- € 4.680,- € 19,-
10% € 9.750,- € 2.653,- € 20,-
6% € 7.986,- € 906,- € 21,-

* Waarde aandelen na 5 jaar, verminderd met 1% verkoopkosten en verminderd met de aflossing van de hoofdsom (€ 7000,-)
** Uitgegaan wordt van 8,6% rente, een jaarlijkse dividenduitkering van 1,5% en een jaarlijkse uitkering van 3,4% (€ 240,-)
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » ma 9 aug 2010 16:01

Op 30 juni 2010 heeft de rechtbank Utrecht uitsprak gedaan in een Levob Hefboom zaak.
Er worden regelmatig gunstige uitspraken gedaan maar deze worden helaas niet gepubliceerd.
Levob zelf doet alsof er geen uitspraken zijn en eist de volledige restschuld op bij gedupeerden wiens contract is afgelopen.
Trap hier niet in en verwijs naar de uitspraken die zijn gedaan en die ook in dit vonnis worden genoemd.
In deze zaak werden de gedupeerden bijgestaan door mr. Joost Papeveld van Silver advocaten.

Voor wat betreft de restschuld zegt de rechtbank:

5.17. Ten aanzien van de restschuld heeft als uitgangspunt te gelden dat, overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJNBH2811), steeds 60% voor rekening van Levob blijft, ongeacht het antwoord op de vraag of nakoming door Levob van haar onderzoeksplicht al of niet zou hebben uitgewezen dat de inkomens- en vermogenspositie van de afnemer naar redelijke verwachting toereikend was de rente te voldoen. Nu de schade bestaande uit de restschuld mede het gevolg is van de omstandigheid dat de afnemer de overeenkomst is aangegaan terwijl hij hetzij wist dat hij belegde met geleend geld en dat het geleende bedrag moest worden terugbetaald, ongeacht de waarde van de effecten op het tijdstip van verkoop daarvan, hetzij had verzuimd zich tevoren redelijke inspanningen te getroosten teneinde zijn uit de overeenkomst volgende verplichting tot terugbetaling te begrijpen, dient 40% van de restschuld voor zijn rekening te blijven.


Over de inleg:

5.18. Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 heeft het gerechtshof Amsterdam in zijn arresten van 1 december 2009 (LJN BK4978, UN BK4981, LJN BK4982 en LJN BK4983) een beoordelingskader gegeven ter beantwoording van de vraag in welk geval een deel van de betaalde rente voor rekening van de afnemer blijft. De rechtbank zal, mede ten behoeve van de rechtseenheid, van de door het hof gegeven maatstaf en berekeningswijze uitgaan.


5.22. Bovenstaande berekening leidt tot de conclusie dat de overeenkomsten naar redelijke verwachting een onaanvaardbare zware financiële last op [X] legden. Bij deze berekening is uitgegaan van het maandinkomen en de hypotheeklasten ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten. Het betoog van Levob dat voor elk van de door [X] afgesloten overeenkomsten afzonderlijk berekend moet worden of het aangaan daarvan hem ontraden had moeten worden, wordt verworpen. Hetzelfde geldt voor het betoog van [X] dat de gelijktijdig met de onderhavige overeenkomsten dan wel (kort) nadien aangegane hypothecaire geldlening moeten worden meegewogen. De rechtbank sluit (ook op deze punten) aan bij de arresten van het hof Amsterdam van 1 december 2009.


Levob dient derhalve - naar volgt uit het onder 5.17 overwogene - 60% van de door [X] betaalde rente te vergoeden. Van omstandigheden die tot een andere verdeling nopen is niet gebleken. Dit betekent dat de vordering in conventie toewijsbaar is tot een bedrag van EUR 18.955,08 (60% van EUR 31.591,81).


6.3. veroordeelt Levob in de proceskosten, aan de zijde van [X] tot op heden begroot op EUR 3.365,98.


Laat je dus niet overbluffen door Levob als je de eindafrekening krijgt.
Je ziet wat een rechtszaak kan opleveren.
Hier de link naar de uitspraak:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 062010.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 14 aug 2010 16:05

Op 7 juli 20120 heeft de rechtbank Utrecht weer en uitspraak gedaan in een Levob Hefboomzaak.
De rechtbank volgt de uitspraak door de Hoge Raad van juni 2009

5.20. Indien onderzoek door Levob daarentegen zou hebben uitgewezen dat de inkomens- en vermogenspositie van de afnemer naar redelijke verwachting niet toereikend was om de financiële verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, had het, in het kader van haar zorgplicht, op de weg van Levob gelegen het aangaan van de overeenkomst aan de afnemer te ontraden. In dat geval zal een deel van de betaalde rente voor vergoeding in aanmerking komen. In evenredigheid met de mate waarin de aan Levob en de aan de afnemer toe te rekenen omstandigheden tot het ontstaan van de zojuist bedoelde schade hebben bijgedragen, zal de vergoedingsplicht van Levob ter zake de betaalde rente daarom in beginsel – overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2009 ( LJN BH2811) – worden verminderd tot 60%.

5.21. Ten aanzien van de restschuld heeft als uitgangspunt te gelden dat, overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2009 ( LJN BH2811), steeds 60% voor rekening van Levob blijft, ongeacht het antwoord op de vraag of nakoming door Levob van haar onderzoeksplicht al of niet zou hebben uitgewezen dat de inkomens- en vermogenspositie van de afnemer naar redelijke verwachting toereikend was de rente te voldoen.


Onaanvaardbaar zware financiële last

Voorts wordt ook het betoog van Levob dat voor elk van de door [eisers c.s.] afgesloten overeenkomsten afzonderlijk berekend moet worden of het aangaan daarvan hem ontraden had moeten worden, verworpen. De rechtbank sluit ook op dit punt aan bij de arresten van het hof Amsterdam van 1 december 2009.
Levob dient derhalve – naar volgt uit het onder 5.20 overwogene – 60% van de door [eisers c.s.] betaalde rente te vergoeden. Van omstandigheden die tot een andere verdeling nopen is niet gebleken. Dit betekent, mede gelet op het onder 5.14 overwogene, dat de vordering toewijsbaar is tot een bedrag van EUR 3.692,49 (60% van EUR 6.154,15).


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 072010.htm

Dus trap niet in de misleidende praatjes van Levob dat je gewoon je restschuld moet betalen.
De uitspraken geven duidelijk anders aan.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron