Rechtbanken bezorgen Aegon nederlaag op nederlaag

Rechtbanken bezorgen Aegon nederlaag op nederlaag

Berichtdoor Piet » vr 31 maart 2006 15:16

Of het nu de rechtbank in Den Haag, Leeuwarden of Alkmaar is, Aegon verliest elke zaak betreffende het Vliegwiel.

De meest recente nederlaag komt van de rechtbank Alkmaar die het Vliegwiel contract als huurkoop bestempelt.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 022006.htm

Aegon heeft zelf ook door dat ze dit juridische gevecht gaan verliezen.
Zij komen zelf al met een soort Duisenberg regeling.
Ga hier niet te snel mee akkoord, het is een zeer magere regeling vergeleken wat je kunt krijgen als je gaat procederen.
Om rechtszaken en uitspraken tegen te gaan komt Aegon met ruimere schikkingen als ze aanbieden met de Duisenberg regeling.
In deze schikkingen wordt gesproken over gedeeltelijke of zelfs gehele teruggave van de inleg.
Dus ga niet te snel akkoord met de eerste de beste schikking waar Aegon mee aan komt zetten.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 29 jun 2006 9:25

De rechtbank Den Haag heeft op 21 juni Aegon veroordeelt in een Vliegwielzaak, de gedupeerden krijgen al hun verloren geld terug.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 062006.htm

De rechter oordeelt dat het Vliegwielcontract onder huurkoop valt.
De vernietiging na 4 ½ jaar wordt ook erkend:
Ingevolge artikel 3:52 lid 1 sub d BW verjaart de rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling door het verloop van drie jaar nadat "de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan".


Dit is niet alleen van toepassing op het Vliegwiel maar ook op de Dexia contracten.
Hiermee is weer aangetoond dat de Duisenbergregeling (vernietiging binnen 3 ½ jaar en alleen restschuld kwijtgescholden) een onvoldoende schikking is en procederen meer oplevert.

Nog een aardige door de rechtbank:
14. Door Aegon is aangevoerd dat het naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid (artikelen 6:2 en 6:248 BW) onaanvaardbaar is dat zij de door [U] betaalde termijnen zou moeten restitueren. De daartoe door Aegon aangevoerde argumenten - er kort gezegd op neer komende dat deelname aan effectenleaseproducten anders "een spel zonder nieten" zou worden - overtuigen echter in het geheel niet. Aegon had die consequentie immers eenvoudig kunnen vermijden door de overeenkomst te laten medeondertekenen door de echtgenoot


en

15. Aegon heeft zich voorts beroepen op artikel 6:278 BW ter beperking van haar restitutieplicht. Ook dat beroep treft evenwel geen doel.


Op deze punten zouden de rechters in Dexia zaken ook zo moeten oordelen.
Nu wordt b.v. bij Wck zaken, waarin het contract nietig wordt verklaard, een gedeelte voor rekening van de gedupeerde gebracht.

Al met al een zeer gunstige uitspraak en moedgevend voor de Aegon Vliegwiel gedupeerden die in een zelfde situatie verkeren en nog twijfelen om (verder) te procederen.
Opvallend is dat Aegon met steeds betere schikkingen komt.
We komen er wel, stapje voor stapje.
Met geduld, vertrouwen en een lange adem.

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden, stuur even een e-mail.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 30 jun 2006 18:49

We kregen een interessante tip over bovengenoemde uitspraak.
In de uitspraak staat:
7. … Wat betreft de gevorderde opheffing van de registratie bij de stichting BKR te Tiel stelt zij (Aegon)dat zij niet verantwoordelijk is voor een eventuele registratie van [U] bij het BKR, omdat zij voor haar Vliegwiel-producten niet aangesloten is bij het BKR en daarom aldaar geen registratie ten laste van [U] kan plaatsen of opheffen…


Maar wat staat ook al weer in punt 12 van de Bijzondere Voorwaarden over het BKR:

“AEGON zal het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel informeren over de Vliegwielovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden van cliënt.”


Aegon wordt steeds ongeloofwaardiger en ik vraag me af of de gevestigde orde zoals De Nederlandsche Bank, politiek, overheid en overheidsinstellingen nog wel hun steun moeten blijven geven aan een leugenachtige instelling als Aegon.
Was het ook niet Aegon die via hun dochters Legio Lease en Bank Labouchere begonnen zijn met het misleiden en oplichten van honderdduizenden Nederlanders d.m.v. het aanbieden van aandelenlease contracten?

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 9 aug 2006 16:06

Deze keer minder goed nieuws.

Op 1 augustus heeft de sector kanton Leeuwarden van de rechtbank Leeuwarden een uitspraak gedaan over een Aegon Vliegwiel contract.
De gedupeerde werd bijgestaan door mr. Bosman te Arnhem.

Conclusie van de rechtbank:
“9.3.9. Geoordeeld wordt dat derhalve van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens Aegon geen sprake is en mitsdien zal de vordering tot schadevergoeding, wat er van de gestelde schade ook zij, worden afgewezen.”


“10.2. Het bovenstaande leidt er toe dat alle vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen.”


Geen beste uitspraak dus.

Wel werd weer bevestigd dat Aegon verantwoordelijk is voor de tussenpersoon :

“Dit leidt tot de gevolgtrekking dat de als cliëntenremisier aangeduide tussenpersoon bij het totstandkomen van de overeenkomst heeft bemiddeld in opdracht en ten gunste van Aegon. Aegon dient daarom voor de gedragingen van deze tussenpersoon op gelijke wijze in te staan als voor eigen gedragingen.”


Een opmerkelijke uitspraak over de Wck en het nietig of vernietigbaar verklaren van het contract door het ontbreken van deze vergunning :

“De kantonrechter is van oordeel dat uit de systematiek van de Wck volgt dat het sluiten van een onder het bereik van de Wck vallende kredietovereenkomst zonder te beschikken over de vereiste vergunning, de overeenkomst niet nietig of vernietigbaar maakt, maar slechts leidt tot strafbaarheid van de kredietinstelling. In de Wck is immers telkens nauwkeurig aangegeven welke afwijkingen van de bepalingen leiden tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid. Daarentegen kent die wet geen bepaling die inhoudt dat het ontbreken van de vergunning leidt tot nietigheid of vernietigbaarheid van de kredietovereenkomst, doch wordt het sluiten van kredietovereenkomsten zonder vergunning in artikel 69 Wck strafbaar gesteld.”


Hiermee wijkt deze rechter af van vele andersluidende uitspraken over de Wck en de beslismodules die voor de Dexia zaken kunnen worden gebruikt.

Zolang er geen uitspraken in hoger beroep zijn gedaan, blijven we zitten met een verdeelde rechtspraak en vreemde uitspraken van rechters, waar helaas vele gedupeerden het slachtoffer van kunnen worden.

De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AY5603

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 12 sep 2006 15:33

En weer is Aegon onderuit gegaan in een Vliegwielzaak

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092006.htm

Op 5 september j.l. veroordeelde de rechtbank Leeuwarden Aegon tot volledige terugbetaling aan de gedupeerde.
Weer een goed gelopen zaak voor Mr. Hupkes van Kranendonk Hupkes & Penning Advocaten uit Amsterdam.

En ook in deze uitspraak geeft Aegon toe dat er geen registratie plaats vindt bij het BKR, zoals al eerder vermeldt in een andere uitspraak.
Nu wordt er gesteld door de rechter:

4.11. De vordering van [X c.s.] om Aegon te gebieden om aan de stichting BKR te melden dat geen betalingsachterstanden bestaan en/of dat de inschrijving en achterstandscodering ten onrechte is geschied, zal als ongegrond worden afgewezen, nu Aegon onweersproken heeft gesteld dat de overeenkomsten niet door Aegon bij het BKR zijn aangemeld.


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor desiree » di 12 sep 2006 16:54

zou dit ook gaan gelden voor spaarbeleg :?: :?: :?:
desiree
 
Berichten: 6
Geregistreerd: za 12 aug 2006 16:14

Berichtdoor cornelia88 » do 14 sep 2006 8:58

Aegon's Spaarbeleg zet SprintPlan-klanten ook nu nog op het verkeerde been

Dat Spaarbeleg het niet al te nauw neemt met het waarheidsgehalte van de informatie naar haar klanten is vele tienduizenden SprintPlan-gedupeerden al langer bekend. Opmerkelijk is dat Spaarbeleg hiermee gewoon door gaat, ook nadat de Rechtbank Utrecht in januari jl. veroordeelde wegens schending van de zorgplicht tegenover AL HAAR SPRINTPLANKLANTEN. In een rondschrijven dat veel klagende SprintPlan-klanten ontvangen, beweert Spaarbeleg dat zij slechts ''in uitzonderlijke gevallen'' tot een schadevergoeding gehouden zou zijn. Niets is minder waar. Spaarbeleg heeft -zo blijkt uit de alinea's 4.48, 4.56 en 4.62 van het vonnis van 4 januari jl.- heeft jegens ALLE SprintPlan-deelnemers onrechtmatig gehandeld. Gegeven de door de Hoge Raad gehanteerde ''omkeringsregel"" rust op Spaarbeleg de bewijslast dat Spaarbeleg niet schadeplichtig zou zijn. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal Spaarbeleg er in kunnen slagen te bewijzen Spaarbeleg geen schadeloosstelling aan een gedupeerde hoeft uit te keren.
Een geheel andere interpretatie dus dan Spaarbeleg haar klanten geeft van het vonnis van 4 januari jl. waartegen momenteel de Hoger Beroepsprocedure loopt bij het Gerechtshof Amsterdam.


bron: www.sprintplanclaim.nl
cornelia88
 
Berichten: 2
Geregistreerd: wo 4 jan 2006 14:37

Berichtdoor Piet » vr 10 nov 2006 11:32

Uitspraak rechtbank Den Haag : RenteRetour Vliegwiel is huurkoop. Gedupeerden krijgen hun geld terug.

Deze uitspraak van 25 oktober 2006 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 102006.htm

Een stukje uit het vonnis:

10. De stelling van Aegon, dat de onderhavige overeenkomst geen huurkoopovereenkomst is omdat deze betrekking heeft op vermogensrechten, wordt derhalve verworpen. De overeenkomst voldoet voorts aan de essentialia van huurkoop.... enz.
Beslissing
De kantonrechter:
Verklaart voor recht dat de overeenkomst door X buitengerechtelijk is vernietigd.
Veroordeelt Aegon tot (terug) betaling van... enz.


BKR-registratie
24. Aegon heeft gesteld dat zij terzake Vliegwiel-producten niet aangesloten is bij het BKR, zodat de hierop betrekking hebbende vordering van [X] en [Y] niet kan worden toegewezen.

25. In artikel 12 van de Bijzondere Voorwaarden is evenwel bepaald:
" AEGON zal het Bureau Kredietregistratie (B.K.R.) te Tiel informeren over de RenteRetour Vliegwiel-overeenkomst en eventuele betalingsachterstanden van cliënt."
Het door Aegon ten processe ingenomen standpunt spoort niet met deze bepaling in haar Bijzondere Voorwaarden.


Opmerkelijk is dat de rechtbank in Leeuwarden op 10 oktober hier compleet anders over denkt.
Deze rechtbank vind dat het geen huurkoop is.
Deze uitspraak is hier te lezen :
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ0215
De rechtbank schrijft :
5.3. Essentie van huurkoop is dat het verkochte niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling.
Naar het oordeel van de kantonrechter is van zo'n eigendomsovergang in casu geen sprake.

De kantonrechter is derhalve met Aegon van oordeel dat er bij de RenteRetour Vliegwiel-overeenkomst geen sprake is van huurkoop.


De rechtbank in Den Haag heeft tevens de mening van Aegon verworpen dat er sprake is van verjaring van de vernietiging. Het contract is meer als drie jaar na tekening vernietigd, maar dat vind de rechtbank geen probleem.
Ook had Aegon de onbeschoftheid om de vernietiging aan te vechten omdat de partner inmiddels was overleden. Gelukkig heeft de rechtbank dit argument van Aegon afgewezen.

Blijft wel het feit dat het onbegrijpelijk dat na jaren aandelenlease rechtszaken de rechtbank in Leeuwarden een volstrekt andere mening heeft over het RenteRetour Vliegwiel als de rechtbank in Den Haag.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 9 dec 2006 12:26

En weer staan rechters lijnrecht tegenover elkaar.
Waar de ene rechter zegt dat de Wck van toepassing is op het Vliegwiel contract van Aegon en daardoor nietig wordt verklaard, zegt de andere rechter het tegenovergestelde.
De rechtbank Leeuwarden heeft in een vonnis op 28 november gesteld dat de Wck wel van toepassing is op het Koopsom Vliegwiel, maar dit kan niet leiden tot nietigheid omdat het alleen een strafbaar feit is.
Dus alleen via een strafrechtelijke procedure zou hier iets aan worden gedaan kunnen worden.
De rechter in Leeuwarden zegt:
5.11 Nu vast is komen te staan dat de Wck op de onderhavige overeenkomst van toepassing is, staat tevens vast dat Aegon over een vergunning als bedoeld in artikel 9 Wck diende te beschikken. Aegon erkent geen Wck vergunning te hebben, doch meent dat dit niet meebrengt dat de overeenkomst nietig of vernietigbaar is.
De kantonrechter is van oordeel dat uit de systematiek van de Wck volgt dat het sluiten van een onder het bereik van de Wck vallende kredietovereenkomst zonder te beschikken over de vereiste vergunning, de overeenkomst niet nietig of vernietigbaar maakt, maar slechts leidt tot strafbaarheid van de kredietinstelling.

De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ4031

Andere rechters in Nederland denken hier anders over, gezien de vele uitspraken waarin banken wel werd veroordeeld wegens het ontbreken van een Wck vergunning.

Het blijft Russische roulette met onze Nederlandse rechtspraak.
Hierdoor is het vertrouwen in Nederland als rechtstaat tot een minimum is geslonken dankzij deze rechters.
Veel protesteren via de politiek, de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbanken zou hier verandering in kunnen brengen.
Uitspraken (maar dan wel op korte termijn) in dit soort zaken door de gerechtshoven, waardoor de individuele rechters dit als richtlijn dienen te beschouwen, is ook een goede oplossing en kunnen veel onnodig leed voorkomen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 29 dec 2006 10:34

De nederlagen die Aegon keer op keer om zijn oren krijgt hebben zijn uitwerking niet gemist.
Steeds vaker worden rechtszaken voorkomen of stopgezet na een schikkingsvoorstel door Aegon aan de Vliegwielgedupeerden.

Aegon schikt met aandelenlease gedupeerden

Naar nu bekend is geworden heeft Aegon een schikking getroffen met 90 gedupeerden.
Het schikkingsvoorstel werd eind vorig jaar gedaan en in de loop van dit jaar bekrachtigd.
De betrokken gedupeerden hadden bij Aegon aandelenlease contracten afgesloten zoals het VermogensRendement, AEGON Optimum Vliegwiel Vermogen, Concept Vermogensplan, Vermogensconcept en Optimum Vermogensvliegwiel.

De tekst van deze schikking is hier te lezen : http://www.platformaandelenlease.nl/Overeenkomst.htm

Naast deze schikking is in de tweede helft van 2006 een vergelijkbare schikking overeengekomen met nog eens 106 gedupeerden met overeenkomstige aandelenlease contracten.

De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger van aandelenlease gedupeerden, vindt het opmerkelijk dat Aegon met deze schikking komt en wel vlak voor een uitspraak van diverse rechtszaken die door deze gedupeerden zijn aangespannen tegen Aegon.
Volgens PAL heeft Aegon geen vertrouwen in een voor haar gunstige uitspraak door de rechtbank en heeft door deze schikkingen een hogere financiële schade ontlopen.
Vele Vliegwiel gedupeerden zijn reeds aan het procederen en PAL roept de tienduizenden Vliegwiel gedupeerden op die nog niet aan het procederen zijn om via een advocaat of een belangenbehartiger als PAL te informeren naar de mogelijkheid om ook een procedure te beginnen tegen Aegon.
Doet een Vliegwielgedupeerde niets dan hoeft deze ook niet te rekenen op een eventueel gunstige schikking met Aegon.
Alleen gedupeerden die een gerechtelijke procedure beginnen kunnen een schikkingsvoorstel verwachten. Uitzondering zijn die contracten die regulier eindigen en een restschuld opleveren, Aegon komt in een aantal gevallen met de zgn. Duisenberg regeling die dan automatisch van toepassing is.
Het accepteren van een schikkingsvoorstel in de vorm van een Duisenberg regeling is in sommige individuele situaties te overwegen, maar contact opnemen met een advocaat of PAL is zeker te overwegen alvorens blindelings zo’n schikking te accepteren.

Al eerder had Aegon belooft te schikken met gedupeerden, maar is dit bijna nooit nagekomen.
Zie ook de volgende (oudere) berichten hierover :
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/17022003.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/21032003.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/29072003.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/23012004.htm

Ook aan deze huidige schikking zaten (en zitten) haken en ogen, waar de betrokken gedupeerden niet echt gelukkig mee waren.

Aegon heeft aan de basis gestaan van de aandelenlease hausse in de jaren negentig met dochters LegioLease en Bank Labouchere. Honderdduizenden contracten zijn verkocht en deze leverden miljarden euro schade op voor de kopers hiervan
In 2000 heeft Aegon haar dochters LegioLease en Bank Labouchere verkocht aan Dexia Bank Nederland.
Door deze miskoop is Dexia de goede positie van vierde bank van Nederland kwijtgeraakt en door duizenden rechtszaken van gedupeerde cliënten zelfs gedwongen alle activiteiten in Nederland te staken. Een in 2002 gestarte rechtszaak van Dexia tegen Aegon wegens gemeende misleiding door Aegon in de verkoop van LegioLease/Bank Labouchere is in februari 2005 middels een schikking beëindigd. Aegon betaalde Dexia 218 miljoen euro om deze slepende rechtszaak te beëindigen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 20 feb 2007 13:05

Naast de rechtbank in Leeuwarden worden ook door de rechtbank in Den Haag Aegon Vliegwielzaken behandeld.
Op 16 januari j.l. heeft deze rechtbank een vonnis uitgesproken over een Rendementsvliegwiel en een Koopsomvliegwiel.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 012007.htm

Belangrijkste punten:
De Vliegwiel contracten vallen onder Huurkoop
Wck argument afgewezen
Aegon heeft de zorgplicht ernstig geschonden en dus onrechtmatig gehandeld
Stukje eigen schuld, dus maar 50 % van de inleg terug
Duisenberg korting toegepast op de restschuld (!)
Dit laatste wordt als volgt omschreven:

34. Alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, is de kantonrechter van oordeel dat Aegon naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak kan maken op betaling door [X] van (enig deel van) de restschuld. Voorts dient Aegon in beginsel de door [X] bij de Koopsom Vliegwiel overeenkomst betaalde inleg ad € 13.129,80 terug te betalen. Daarbij dient echter in aanmerking genomen te worden dat ervan uitgegaan mag worden dat [X] bereid was het bedrag van zijn inleg in aandelen te beleggen en dat hij zich er ook van bewust was dat hij door dit bedrag in aandelen te beleggen koersrisico zou lopen. Daarom brengt de billijkheid naar het oordeel van de kantonrechter mee dat de door Aegon aan [X] te betalen schadevergoeding (de restitutie van het inlegbedrag) aldus wordt gecorrigeerd, dat dese beperkt wordt tot 50 % van het inleg-bedrag en dat het restant voor rekening van [X] blijft, zulks onder verrekening van het uit hoofde van de overeenkomst door [X] ontvangen dividend.

35. Het voorgaande leidt ertoe dat de schade van [X] ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Aegon gesteld moet worden op het bedrag van de restschuld uit de Rendements Vliegwiel overeenkomst (volgens de pro forma berekening van augustus 2006, met toe-passsing van de Duisenberg-korting, een bedrag ad € 1.785,05), vermeerderd met de restschuld uit de Koopsom Vliegwiel overeenkomst (volgens de pro forma berekening van 13 januari 2006» met toepasssing van de Duisenberg-korting, een bedrag van € 3,462,22), alsmede vermeerderd met een bedrag ad € 6.564,90 (de helft van de door hem betaalde inleg) en verminderd met het door [X] uit hoofde van de overeenkomst ontvangen dividend ad € 2.353,75. Per saldo komt dat erop neer dat Aegon geen aanspraak heeft op betaling van de restschuld en dat zij aan [X] een bedrag terug dient te betalen ad (€ 6.564,90 -/- € 2.353,75 =) € 4.211,15.

Beslissing

De kantonrechter:

1. verklaart voor recht dat Aegon jegens [X] onrechtmatig heeft gehandeld door niet nakoming van de op haar rustende zorgplicht en dat zij op grond daarvan gehouden is de schade van [X] te vergoeden, bestaande uit het bedrag van de restschuld ad € 5.247,27 (€ 1.785,05 + € 3.462,22), vermeerderd met een bedrag ad € 6.564,90 (de helft van de door [X] betaalde inleg) en verminderd met het door [X] uit hoofde van de overeenkomst ontvangen dividend ad € 2.353,75.

2. Bepaalt dat Aegon per saldo aan [X] dien te betalen een bedrag van €4.211,15, met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.


Toch wel een beetje aparte uitspraak.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 23 maart 2007 21:43

Op 20 maart heeft de rechtbank in Almelo een uitspraak gedaan over het Aegon Vliegwiel.
Wck is van toepassing op het Aegon Vliegwielcontract.
Net als bij de Dexia contracten is er wel een “billijkheidscorrectie” toegepast.
De uitspraak is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 032007.htm

Ook bij het Aegon Vliegwiel kun je stellen : Hoezo Duisenberg regeling?
Aegon is wel genegen om steeds meer te gaan schikken.
Logisch als je dit soort uitspraken om je oren krijgt.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 30 maart 2007 9:44

Van de website van Leaseproces:

Uitspraken
28 maart 2007: Leaseproces wint 5 zaken tegen Aegon
Op 28 maart heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in 4 Eegaleasezaken en 1 niet-eegalease zaak van Leaseproces tegen Aegon.


In alle vier Eegalease zaken moet Aegon alles terugbetalen, mét rente en is de restschuld voor rekening van Aegon. De rechter bepaalde dat de vorderingen niet verjaard waren, ook al waren de contracten door de partner pas in een laat stadium vernietigd.

In de vijfde zaak had de partner wel meegetekend. Het ging om een restschuldproduct en een aflossingsproduct. De rechter heeft bepaald dat Aegon bij het restschuldproduct de zorgplicht heeft geschonden. Aegon moet de helft van de inleg terugbetalen. De restschuld komt volledig voor rekening van Aegon.

De rechter vond dat Aegon de zorgplicht bij het aflossingsproduct niet heeft geschonden. Dat is merkwaardig, want volgens ons is er geen verschil tussen beide producten. Wij overwegen dan ook om dit punt aan het Gerechtshof voor te leggen.

Alles bij elkaar natuurlijk zeer gunstige uitspraken voor onze cliënten.

http://leaseproces.nl/aegon/uitspraken
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 30 maart 2007 20:45

De uitspraak op 28 maart 2007 door de rechtbank Den Haag over de Aegon Vliegwiel zaak van Leaseproces is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 032007.htm

Met dank aan Leaseproces en natuurlijk Lourens voor het altijd weer snelle website gereedmaken en plaatsen van de uitspraken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 3 apr 2007 8:52

Aandelenleasezaken niet verjaard

Van een onzer verslaggevers

De Telegraaf 3 maart 2007

AMSTERDAM – Aegon heeft vier oude aandelenleasezaken verloren. Daarbij bepaalde de rechtbank dat veel leasezaken niet verjaard zijn, zoals verzekeraars tot nu toe stelden. De verzekeraar moet van deze beleggingscontracten, waarbij de handtekening van de partner ontbrak, de inleg terugbetalen, inclusief rente.
Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. De restschuld bij particulieren is ook voor de rekening van Aegon. De uitspraak heeft grote gevolgen: tienduizenden bezitten nog aandelenleaseproducten.
Aegon en Dexia stelden dat de meeste zaken verjaard zijn. Wie binnen drie jaar na de contractdatum geen verzoek tot vernietiging had ingediend, zou niet voor compensatie in aanmerking komen, zo stelden zij.
De rechtbank bepaalde op 28 maart echter dat de verjaringstermijn van drie jaar ingaat op het moment dat de partner zich ervan bewust werd dat het om beleggen met geleend geld ging. „Meestal was dat moment pas toen de aandelenleaseaffaire in de publiciteit kwam”, aldus Joost Papeveld, woordvoerder van de stichting Leaseproces.
Aegon gaat in hoger beroep. „We willen eerst weten of deze uitleg juridisch standhoudt”, aldus de woordvoerster.

© 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Volgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron