Documenten


'Mission statement' van een gelegenheidscoalitie
Verhandeling over de WCAM van vier advocaten in het Nederlands Juristenblad.      lees verder


Op 1 april 2008 hebben de Kamerleden Kees Vendrik en Azough vragen gesteld aan de minister van Justitie omtrent de aandelenlease affaire en de uitspraak door de Hoge Raad van maart 2008.
Deze vragen en antwoorden namens de ministers van Justitie en FinanciŽn zijn hier te lezen


Rechtsvorming via hogere rechtspraak. Heeft de Commissie Hammerstein de oplossing?
Verhandeling over de Hoge Raad lees verder


En wie is dan die gemiddeld geÔnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument?
Het Yoghurt pleidooi van Mr. Rob Silvertand
lees verder


Advies aan Hoge Raad : Dexia aandelenlease huurkoop, handtekening partner vereist.
De Hoge Raad heeft het advies gekregen van de Advocaat generaal van de Hoge Raad om te oordelen dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat beide partners moeten tekenen op het contract.
Het is gebruikelijk dat de Hoge Raad dit advies overneemt. Leverder

De conclusie van de Advocaat generaal van de Hoge Raad


'Boegbeeld van verzet tegen Dexia wint rechtszaak'
PAL heeft een persbericht met dit onderwerp geplaatst. Dit persbericht is hier te lezen


Toelichting op het beroep op artikelen 1:88 en 1:89, de levering van de aandelen door Dexia en dwaling ten aanzien van de verpanding van de aandelen.
Deze toelichting is uitgesproken tijdens de hoorzitting in een Dexia zaak op 26 oktober 2007 door mw. mr. M.M.G. Crompvoets van Hogervorst en Wudka advocaten uit Maastricht. Lees verder

Duisenberg regeling geen norm maar ondergrens voor rechtbank AmsterdamLees verder

De Beslismodules in aandelenleaseprocedures zijn hier (17 juni 2005) en hier (22 juni 2005) te lezen.


Eindrapport AFM : Aankoopbewijzen aandelen niet aangetroffen     Lees hier de informatieVoorlopig AFM rapport ťťnzijdig onderbouwd met aannames maar zonder bewijzen    lees verderBrief schikkingsvoorstel voor Belgische gedupeerden van Dexia.
Dexia Bank Belgie heeft de Belgische gedupeerden een betere schikking aangeboden als de Nederlandse gedupeerden. Het schikkingsvoorstel is hier te lezen.Hoorzittingen van 16 t/m 19 mei door gerechtshof Amsterdam i.v.m. Duisenberg regeling
Op rechtspraak.nl is het verslag te lezen van de hoorzittingen die gehouden zijn door het gerechtshof Amsterdam n.a.v. het verzoek van Dexia, Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en VEB om de Duisenberg regeling verbindend (verplicht) te stellen voor alle aandelenlease gedupeerden die daarvoor in aanmerking komen.
Het verslag is hier te lezen.PAL heeft een brief verstuurd naar alle rechtbanken en daar de verontrusting uitgesproken over het stilleggen van alle rechtszaken i.v.m. de Wcam regeling.
Lees verderVerzoek tot verbindendverklaring Wcam
Al enige tijd staat op de site Dexialease.nl het complete verzoekschrift aan het Gerechtshof te Amsterdam om verbindendverklaring Wcam van de Duisenberg-Regeling van Dexia.
Echter Dexia schijnt niet te accepteren dat hieruit op enige manier - net zoals alle documenten op de site van Dexialease - iets gekopieerd zou kunnen worden en heeft al deze documenten met een "password" beveiligt.
Hierdoor zijn deze documenten alleen maar te lezen en kan daar niets uit geselecteerd worden om deze (gedeeltelijk) te kopieeren voor eigen gebruik c.q. doorgave hiervan naar b.v. een advocaat. Omdat een aantal discutabele verkondigde stellingen in dit verzoekschrift staan is, gezien de grote van het verzoekschrift (33 pagina's in PDF), het ook practisch onbegonnen werk om deze informatie met de hand over te typen.
PAL heeft de hand weten te leggen op een eksakt gelijke PDF file maar nu zonder een "password" beveiliging en heeft deze op de site van PAL geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat zonder enige beperkingen naar hartelust gekopieerd kan worden van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document.
Dit document wordt getoond door hier te klikkenDefinitieve wet Wcam

Deze is hier te lezen.Commissie Geschillen Aandelenlease CGA
Net voor het zomerreces van 2003 heeft Minister Zalm Dhr. Oosting verzocht of hij bereid was om onder zijn voorzitterschap zitting te nemen in een Commissie om te bemiddelen en te trachten tot een minnelijke schikking te komen in het aandelenleasedebacle.
Nadat Dhr Oosting daarmee accoord ging, heeft Minister Zalm deze Commissie op 3 september 2003 geÔnstalleerd.
Deze Commissie bestond uit:
Mr. dr. M. Oosting, lid van de Raad van State en oud-Nationale ombudsman, voorzitter;
Mw mr. W. Sorgdrager, voorzitter van de Raad voor Cultuur, oud-minister van Justitie;
Prof. mr. C.E. du Perron, hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam;

Na een aantal blijkbaar moeilijke onderhandelingsmaanden tussen de CGA en Dexia is de bemoeienis van deze Commissie helaas vruchteloos gebleken.
Op 16 juni 2004 heeft de CGA aan minister Zalm geschreven dat zij tot de conclusie kwam dat er onvoldoende grondslag bestond voor een zinvolle en verantwoorde voortzetting van het overleg om te komen tot een schikking.
Deze brief kunt u hier lezen.
De minister heeft daarom op 17 juni 2004 de Tweede Kamer ingelicht. Die brief kunt u hier lezen.
Op 14 juli heeft de CGA haar eindrapport aan minister Zalm van FinanciŽn aangeboden. Daarmee beŽindigde de commissie haar werkzaamheden en werd de commissie ontbonden. De minister heeft nog op dezelfde dag het eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen.
De reactie van het Kabinet op het mislukken van de CGA is hier te lezen.
Het complete eindrapport is hier te lezen.Prognose Maximaal Rendement Effect
Spaar Select heeft indertijd een aantal offertes cq. prognoses rondgestuurd omtrent de verwachte rendementen van een aantal leaseproducten.
Van een van deze producten "het Maximaal Rendement Effect" kunt u deze prognose lezen door hier te klikken.Beleggen met geleend geld - Kan het ook anders?
De financieel planner P.A. Schut bij Van Lieshout & Partners, Private Bankers te Utrecht (een activiteit voor zeer vermogende klanten dat valt onder van Kempen & Co dat net als Bank Labouchere onderdeel is geworden van Dexia Bank Nederland ), heeft hierover een artikel geschreven in het Tijdschrift Personal Finance van maart/april 1999.
Het artikel is hier te lezen.Het belastingstelsel van de 21ste eeuw - de gevolgen voor diverse beleggingsvormen
Dit artikel uit het Tijdschrift Personal Finance november/december 1998 door Mr. P.A.C.M. Asselbergs en P.A. Schut is hier te lezen.De definitieve wet Wcam is hier te lezen in "pdf" formaat

Definitieve wet WcamVragen van het lid Vendrik (Groen Links) aan de ministers van FinanciŽn, van Economische Zaken en van Justitie over effectenleaseproducten en de Duisenberg-regeling. (Ingezonden 24 augustus 2005)

Antwoorden van de MinistersAntwoorden van Min. Donner op Kamervragen gesteld door de fracties van SP en Groen Links

Vragen van de leden Kant (SP) en Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Justitie over het verloop van de rechtszaak in Amsterdam tegen Dexia. (Ingezonden 24 juni 2005)

Antwoorden van Min. DonnerBrief van de Stichting Leaseverlies/Eegalease

Op 21 mei j.l. heeft de Stichting Leaseverlies/Eegalease een brief naar al de aangeslotene bij deze twee Stichtingen gestuurd met een stemkaart om een oordeel te vragen over de bemiddeling van Dhr. Duisenberg.
Deze brief kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Brief van Leaseverlies/EegaleaseVraag over administratieve afhandeling Euronext
Aan Euronext is schriftelijk gevraagd om een reactie te geven over met name de administratieve sporen die ontstaan bij de afhandeling van een aandelenorder door Euronext. Euronext heeft per brief hierop antwoord gegeven

lees antwoord EuronextRechtbanken zullen aanhoudingsverzoeken Dexia niet eenzijdig honoreren
 
Op 18 februari 2005 heeft Dexia Bank Nederland een brief geschreven aan de presidenten en sectorvoorzitters civiel en kanton van de rechtbanken in Nederland. Daarin is verzocht om aanhouding van alle procedures waarin Dexia partij is in afwachting van de bemiddelingspoging van de heer Duisenberg in deze zaken. Op 9 maart 2005 hebben de advocaten van 4000 wederpartijen van Dexia in een brief aan de sectorvoorzitters civiel en kanton van de rechtbanken aangegeven het niet eens te zijn met het verzoek van Dexia. De sectorvoorzitters hebben inzake het aanhoudingsverzoek van Dexia het volgende afgesproken.
 
Algemeen beleid
Uit de brief van 18 februari 2005 blijkt dat Dexia in elke zaak afzonderlijk een aanhoudingsverzoek zal doen. De rechtbanken zullen de wederpartijen vervolgens op de hoogte brengen van het aanhoudingsverzoek en de gevolgen van het al dan niet aanhouden van de zaak uitleggen. De wederpartij zal een termijn worden gegeven om te reageren. Als de wederpartij bezwaar maakt tegen aanhouding dan wordt op de gebruikelijke wijze doorgeprocedeerd. Als de rechtbank binnen die periode geen bericht heeft ontvangen, zal worden aangenomen dat de wederpartij geen bezwaar tegen aanhouding heeft. Is er geen bezwaar gemaakt tegen aanhouden, dan zal de zaak worden aangehouden in afwachting van het resultaat van de bemiddelingspoging van de heer Duisenberg. Overigens kan op een later tijdstip altijd nog worden verzocht om voortzetting van de procedure.
 

Het beleid inzake het aanhoudingsverzoek van Dexia draagt bij aan het bevorderen van de uniforme rechtstoepassing maar is niet bindend. Het streven is dat de sectoren kanton en civiel van alle rechtbanken het beleid volgen. Het kan echter voorkomen dat lokaal van de afspraken wordt afgeweken, zoals in dit geval door de rechtbank Amsterdam, sector kanton.
 
Afwijkend Amsterdams beleid
De sector kanton van de rechtbank Amsterdam zal alle thans aanhangige Dexia-zaken ambtshalve aanhouden tot een rolzitting in december 2005. Daartoe wordt overwogen dat de schikkingsonderhandelingen een reŽle kans verdienen en dat de ontwikkelingen in de hogere jurisprudentie kunnen worden afgewacht, waarmee een algemeen belang wordt gediend. Er is volgens Amsterdam reden om te verwachten dat de Hoge Raad voorrang zal geven aan de beantwoording van belangrijke rechtsvragen op dit terrein. Voorts worden volgens Amsterdam de belangen van partijen gediend om onnodige proceshandelingen, processuele complicaties en eventuele beroepsprocedures te voorkomen. Indien een partij van oordeel is dat de procedure op grond van zijn concrete belangen moet worden voortgezet, kan hij de zaak vervroegd op de rol doen plaatsen teneinde een gemotiveerd verzoek tot voortzetting te doen, over welk verzoek de andere partij zich zal kunnen uitlaten. De Amsterdamse kantonrechter zal daarna over de voortzetting van de procedure een beslissing nemen.
 
Bron: Raad voor de rechtspraak
Datum actualiteit: 24 maart 2005Manifest
Jan van de Beek uit Tilburg heeft een Manifest geschreven over de aandelenlease affaire en verstuurd naar alle overheidsinstellingen en betrokken instanties.

lees ManifestDe volslagen onacceptabele manier over de gang van zaken i.v.m. de bemiddeling van dhr. Duisenberg
Enkele tientallen Advocaten hebben in een gezamelijkr actie hun verontrusting per brief aan dhr Duisenberg uitgesproken over zijn bemiddeling.
De brief die aan dhr. Duisenberg is gezonden kunt u lezen via onderstaande link

Lees brief


De reactie van DNB/dhr. Duisenberg kunt u lezen door op onderstaande link te klikken

Lees reactie


Gelijktijdig met de brief aan dhr. Duisenberg heeft de bovengenoemde groep advocaten ook een brief gestuurd naar de Rechtbanken.
Ook deze bief kunt u lezen via onderstaande link

Lees brief aan Rechtbanken


Hieronder zijn de persberichten te lezen die zowel De Nederlandse Bank als Dexia en Aegon uitgegeven hebben n.a.v. de bemiddeling van dhr. Duisenberg en het bijleggen van het geschil tussen Dexia en Aegon.

Persbericht DNB

Persbericht Dexia

Persbericht Aegon
Het verhaal over de Wck

PAL heef aan de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) per E-mail een aantal vragen gesteld inzake het toezicht op de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Het lijkt er een beetje op dat de AFM zich nu probeert te verschuilen achter het Ministerie van FinanciŽn in hun antwoord op deze vragen.

Lees antwoord van AFM

Valt aandelenlease nu wel of niet onder de Wck (Wet consumenten krediet)??!!
De rechtbank in Arnhem heeft Dexia te kennen gegeven dat Dexia duidelijkheid moet geven waarom zij menen dat aandelenlease hier niet onder valt.
PAL heeft de hand weten te leggen op het verweerschrift ( 14 pagina's ) wat Dexia hierover heeft ingediend bij de rechtbank.

Lees verweerDexia bestrijdt dat aandelenlease onder de Wck valt.

In het verweer wordt o.a. verwezen naar een uitspraak van Minister Zalm in juli 1998:

 

39. De wetgever heeft dus expliciet bepaald dat aandelenleaseconstructies onder de uitzonderingsbepaling van art. 4 lid 1 sub h Wck vallen. Dit standpunt is in de verdere behandeling van het wetsvoorstel niet tegengesproken en sluit ook naadloos aan op de beantwoording van de kamervragen door de Minister van FinanciŽn op 6 juli 1998 (Aanhangsel TK 1997/1998, nummer 1470, pag. 3015-3016) waarbij hij opmerkt dat:

 

"belening van effecten niet onder de Wck valt indien die bestaan uit belening van ter beursgenoteerde effecten danwel niet ter beursgenoteerde effecten, voorzover de waarde daarvan door middel van de openbare prijsaanduiding
voor een ieder kenbaar is, mits de kredietsom de waarde van de betrokken effecten op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet te boven gaat.
(Art. 4, eerste lid, onder h van de Wck). Indertijd was de rede van uitsluiting dat de wetgever ervan uit ging dat deze vorm van kredietverstrekking alleen werd toegepast op kredieten met bestaande portefeuilles als onderpand en in die situaties was het gebruikelijke dat financiŽle instellingen niet verder
gingen dan het verstrekken van een krediet tot ca. 70% van de waarde van de portefeuille. De huidige effectenleaseconstructies bestonden toen nog niet.
Daarnaast werd overwogen dat hier sprake is van transacties die meer in de vermogenssfeer liggen dan in de consumptieve sfeer (zie Kamerstuk 1986/1987, 19785, paragraaf 4.1.2.9). Het laatstgenoemde argument is ook
nu van toepassing. Ik acht dan ook geen reden aanwezig om de effectenlease
onder de Wck te brengen temeer daar de Wte 1995 van toepassing is."

 

Op 26 november 2001 heeft Minister Zalm een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Deze brief is geregistreerd als:

28 122 Hervorming van het toezicht op de financiŽle marktsector

Op pagina 29 van deze nota staat o.a.:Laad deze "PDF" file en ga naar Pagina 29

 

"Informatieverstrekking aan de consument
Door het verstrekken van een financiŽle bijsluiter (FB) worden de aanbieders van (complexe) financiŽle producten verplicht informatie te verstrekken over de belangrijkste kenmerken van deze producten. Het toezicht op de naleving van deze verplichting valt binnen het domein van het gedragstoezicht. Thans is de regelgeving over de FB gebaseerd op artikel 85a Wtk, artikel 11 Wte, artikel 12 Wtb, artikel 51 Wtv, artikel 25 Wtn en artikel 26 Wck.
Hierdoor zijn er drie toezichthouders verantwoordelijk voor de handhaving van vrijwel identieke regels en bestaat het risico dat gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld. Dit risico wordt nog versterkt doordat de FB-plicht van toepassing is op complexe producten. Een complex product is een product dat veelal bestaat uit meerdere productcomponenten ędie behoren tot verschillende soorten financiŽle diensten of financiŽle productenĽ. In de regel worden de afzonderlijke componenten gereguleerd door verschillende toezichtwetten.
Zo valt een product als aandelenlease onder de Wck en onder de Wte. Dit betekent dat er vrijwel altijd twee toezichthouders bevoegd zijn ter zake van hetzelfde product. Voor de consument is dit niet te volgen."

Spreekt Minister Zalm nu met een gespleten tong en is hij in de leer geweest bij prof. Rank die immers eerst beweerde dat aandelenlease huurkoop was en later als advocaat van dexia met het tegenovergestelde kwam?

 

Minister Zalm heeft iets uit te leggen!

 

Met dank aan Zirkoon voor de research.Het huurkoopverhaal
Uit Tweede Kamerstukken blijkt dat in 1994 de toenmalige Minister van FinanciŽn dhr. W. Kok, al bepaald heeft dat aandelenlease een huurkoop constructie was.
Hieronder kunt u dit Kamerstuk lezen (laatste alinea). Met dank aan Zirkoon voor zijn zoekwerk en het beschikbaar stellen van het artikel.

Lees Kamerstuk

Dexia verwijst als reactie op art. 1:88 BW (Eegalease) naar een advies van 3 professoren die verklaren dat aandelenlease geen huurkoop is.
Daarentegen heeft de Commissie Oosting (CGA) ook een advies gevraagd aan o.a. een oud rechter van de Hoge Raad. Deze komen tot een ander oordeel dan de profs van Dexia. Hieronder zijn beide adviezen te lezen.

Advies aan Dexia

Advies aan Oosting

In een ander blad staat ook een verhandeling over de bovengenoemde vraagstelling.
Het blad is: Ars Aequi, van juni 2004
Auteurs: Frank Jaspers en Kasper Krzeminski
Titel artikel: Huurkoop of Duurkoop? Kan de aandelenleaseovereenkomst worden gekwalificeerd als huurkoop?

Lees dit artikel

Prof. Mr. Rank, nu advocaat bij NautaDutilh die vele zaken behartigd voor Dexia en nu verkondigd dat aandelenlease geen huurkoop is, schreef in 1991 al in een juridisch vakblad dat hij van mening was dat aandelenlease onder huurkoop viel.
"Het kan verkeren" zei Bredero al !

Lees dit artikel

In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie staat een zeer goed artikel wat ook over huurkoop gaat.
De conclusie van de schrijver van dit artikel is dat aandelenlease huurkoop is.

Lees dit artikel

Hoezo geen huurkoop zegt Dexia??? In een tweetal brieven op 15 mei 2001 en op 18 juli 2002 aan gedupeerden verklaarde Legio/Dexia schriftelijk dat een aandelenlease-overeenkomst onder de Wet Huurkoop valt ! ! !


1e brief

2e brief

Dexia's antwoord/verweer op deze 2 brieven huurkoop van Legio Lease

Op 1e brief

Op 2e briefDiversen

Op 23 april 1998 schreef Legio Lease een brief aan alle klanten onder de naam Optimalisering cliŽntenbescherming.
In deze brief wordt ook het e.e.a. geschreven over de registratie van de aandelen. Deze brief is hier
te lezen.Begin 1998 heeft Legio Lease - toen nog een volle dochter van Aegon - in enkele landelijke Dagbladen een pagina grote advertentie geplaatst en is daarmee een landelijke campagne begonnen om de WinstVerdrieDubbelaar te promoten. Over deze advertentie is heel wat te doen geweest omdat Leaseverlies o.a. aanvoerde dat deze advertentie misleidend zou zijn. De rechter in Amsterdam was deze mening niet toegedaan.
Overtuig u zelf en bepaal uw oordeel. ( Helaas is de scan van deze advertentie nogal matig en is er bij een overgang halverwege een regel gedeeltelijk weggevallen. Desondanks is er een goede indruk te krijgen over deze advertentie. )

Bekijk advertentie

In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie staat een bijzonder goed en verhelderend artikel over aandelenlease met als titel:
"Het leasen van effecten; over hoogmoed en de val" wat geschreven is door Mr. S.B. van Baalen.

Lees dit artikel

William Schonewille (advocaat van Leaseverlies en Eegalease) heeft een artikel geschreven over de weigering van Dexia de persoonsgegevens te verstrekken.

Lees dit artikel

Standpunt SOBI over Legio Lease
Pieter Lakeman van het SOBI heeft zich gemengd in het proces Leaseverlies versus Dexia. Lees zijn standpunt hierover.

Lees standpunt

De Consumentenbond die nu met Leaseverlies en de VEB gezamelijk een proces voeren tegen Dexia over misleidende reclame en voorlichting, heeft in de Geldgids van november/december 1999 een dubieuse rol gespeelt bij de voorlichting van hun eigen leden. In deze Geldgids staat een artikel over Legio Lease en zijn producten en de Consumentenbond concludeerde toen dat de kans op een restschuld 0% was.

Lees geldgids

BEURSMALAISE WAARIN LIGGEN DE OORZAKEN?
Op 25 juli 2002 schreef de ABN-AMRO onder dit onderwerp al hun cliŽnten aan en bij monde van Drs.K.S.Lie, Hoofd ABN-AMRO Beleggingsadvies Nederland werd een uitleg gegeven.

Lees brief ABN-AMROReactie OkereneIn de Geld Gids van nov-dec 1999 staat een interessant stukje over financieringen.
Deze bladzijde is hier
te lezen.
Het commentaar van Okerene is hier te lezen .Autoriteit FinanciŽle Markten ( AFM )
Reactie publiciteit Dexia Bank Nederland 1 november 2002
Bestuurlijke boetes 22 juli 2004
Toelichting bestuurlijke boetes Dexia 22 juli 2004
AFM onderzoeksrapport aandelenlease affaire (gedeeltelijk geheim)
Rapport AFM over aandelenleaseproducten "Niet bij rendement alleen"
Wet Toezicht Effecten Verkeer 1995
Besluit Effecten Verkeer 1995
Wet op het consumentenkrediet (Wck)
Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk)
Inzage in het Wckregister wie er staan geregistreerd
Vrijstellingsregeling Wet toezichteffectenverkeer 1995
Wet giraal effectenverkeer
Gedragsregels CliŽntenremisiers
Rapport Beleggingshypotheek en RisicoGedeeltes uit aandelenlease Magazines
Legio Lease heeft in 2001 een magazine "ZEPPER" uitgebracht, de opvolger van "LEGIO NIEUWS".
Een aantal gedeeltes van deze magazines staan hieronder ter lezing beschikbaar. Okerene heeft daar reacties bijgeplaatst die apart kunnen worden gelezen.

LEGIO NIEUWS

Legio Nieuws 00 1996 nummer 4 jaargang 3
Dubbele winst met de LL WinstVerDubbelaar/ beter dan koopsompolis

Legio Nieuws december 1996 nummer 5 pagina 1
Het Legiobedrijf zes j. creatieve fin. dienstverlening / betrokken bij VEB

Legio Nieuws april 1997 nummer 2 pagina 2
David Diepbrink medewerker optieafdeling Bank Labouchere

Legio Nieuws oktober 1997 nummer 4 pagina 10
Een onsje aandelen

Legio Nieuws februari 1998 nummer 1 pagina 1
Hoera het is een drieling / Belastingvoordeel herinvesteren

Legio Nieuws februari 1998 nummer 1 pagina 9
Checklist aftrekbare kosten voor leasebelegger/complete dienstverlenig

Legio Nieuws augustus 1998 nummer 4 pagina 1
Hefboomwerking met effect

Legio Nieuws augustus 1998 nummer 4 pagina 7
Fusie tussen Bank Labouchere en AOT biedt goede perspectievenReactie Okerene

Legio Nieuws oktober 1998 nummer 5 pagina 1
Sentiment regeert de beurs

Legio Nieuws december 1998 nummer 6 pagina 3
Akkoord over fusie AOT en Bank Labouchere

Legio Nieuws december 1998 nummer 6 pagina 4
Professionals geven hun visie.. ABN AMRO en ING: Met de schrik vrij?Reactie Okerene

Legio Nieuws december 1998 nummer 6 pagina 6
De mailing van Legio LeaseReactie Okerene

Legio Nieuws december 1998 nummer 6 pagina 7
Aftrekbaarheid Leaserente / Beursnieuws op radio en televisie

Legio Nieuws april 1999 nummer 2 pagina 4
Fusie tussen AOT en Bank Labouchere gaat niet door

Legio Nieuws juni 1999 nummer 3 pagina 3
Mr. drs. R.G. van der Graaf - belastingadviseur fiscale opinie

Legio Nieuws juni 1999 nummer 3 pagina 10
Vermogensplanning

Legio Nieuws september 1999 nummer 4 pagina 1
Legio-Lease en de pers

Legio Nieuws oktober 1999 nummer 5 pagina 4
Ingezonden - vooruitbetaalde rente helaas niet meer aftrekbaar

Legio Nieuws december 1999 nummer 6 pagina 2
Professionals geven hun visie.. Terugblik 1999, vooruitblik 2000

Legio Nieuws december 1999 nummer 6 pagina 3
Een goed pensioen moet je zelf doenReactie Okerene

Legio Nieuws januari 2000 extra pagina 1
Leaserente nog steeds aftrekbaar: profiteer ervan! / Vooruitzicht 2000

Legio Nieuws januari 2000 extra pagina 3
Vooruitbetaalde rente - in 1999 niet meer ineens aftrekbaar

Legio Nieuws mei 2000 nummer 2 pagina 6
Aegon verkoopt Labouchere

Legio Nieuws oktober 2000 nummer 4 pagina 1
Legio-Lease jubileert / 10-dubbele winst bij tienjarig bestaan

ZEPPER

Zepper1, februari 2001Reactie Okerene

Zepper2, maart 2001Reactie Okerene

Zepper5, juni 2001Reactie Okerene

Zepper7, augustus 2001Reactie Okerene

FISCALERT

FiscAlert januari 1998    Wie schrijft moet margin aanhoudenReactie Okerene

FiscAlert juni 1998         Degene bij wie Piet Bloemink gehoor vondReactie Okerene

FiscAlert october 1998   Onzekerheden wereldwijd toegenomenReactie Okerene

FiscAlert october 1998 pagina 35

FiscAlert november 1998 Beslissende maanden voor koers van de economie  Reactie Okerene

FiscAlert november 1998 Sommige beleggers met geleend geld in de proble-
men door forse daling beursReactie Okerene

FiscAlert december 1998 pagina 6

FiscAlert december 1998 pagina 22

FiscAlert december 1998 pagina 35

FiscAlert december 1998 Extra opgave FinanciŽle Rekenkunde

FiscAlert maart 1999       Huidige aandelenkoersen te hoogReactie Okerene

FiscAlert maart 1999       Hoeveel gaan uw aandele opleveren?Reactie Okerene

FiscAlert februari 2000     Zo werkt een optieReactie Okerene